directions_run

รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03963
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 210,660.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว สะอีดีะ สาดล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 089-4663235,089-4663235
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6659715713239,99.856238365627place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 25 ก.พ. 2559 84,260.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 26 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,330.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,070.00
รวมงบประมาณ 210,660.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนในการจัดการขยะ
 • เกิดแกนนำ 2 รุ่น อาสาสมัครสาธารณสุข 25 คน เยาวชน 25 คน
 • มีความรู้การคัดแยกขยะ
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 • มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 • มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 • มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 • มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
 • เกิดครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน
 • เกิดธนาคารขยะ
 • มีกติการ่วม
4 เพื่อพัฒนายกระดับกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน 1 ชุด
 • มีสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่าง ในชุมชนจำนวน 35 คน
 • มีการประชุมสภาผู้นำ 10 ครั้ง
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการในชุมชนอย่างน้อย 5แผนงาน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 23:44 น.