รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รักษ์เกาะสาหร่าย หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03963
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 210,660.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว สะอีดีะ สาดล
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.6659715713239,99.856238365627
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 25 ก.พ. 2559 84,260.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 26 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,330.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,070.00
รวมงบประมาณ 210,660.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนในการจัดการขยะ
 • เกิดแกนนำ 2 รุ่น อาสาสมัครสาธารณสุข 25 คน เยาวชน 25 คน
 • มีความรู้การคัดแยกขยะ
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 • มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 • มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 • มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 • มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
 • เกิดครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน
 • เกิดธนาคารขยะ
 • มีกติการ่วม
4 เพื่อพัฒนายกระดับกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน 1 ชุด
 • มีสภาหมู่บ้านจำนวน 1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่าง ในชุมชนจำนวน 35 คน
 • มีการประชุมสภาผู้นำ 10 ครั้ง
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการในชุมชนอย่างน้อย 5แผนงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 2,000.00 1,240.00
24 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 535.00
3 พ.ย. 58 ถอนเงินคืนเปิดบัญชีธนาคาร 3 0.00 500.00
14 พ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง 20 1,250.00 1,325.00
3 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 35 875.00 750.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน 2 2,000.00 540.00
30 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่2 35 875.00 750.00
1 ก.พ. 59 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 100 คน 100 4,300.00 4,200.00
2 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยง 2 0.00 740.00
6 ก.พ. 59 ประชุมทีมสภาผู้นำในการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะที่มีในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านเกาะสาหร่าย 36 9,470.00 9,370.00
7 ก.พ. 59 ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 31 4,400.00 4,240.00
10 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยง 2 0.00 740.00
11 - 12 ก.พ. 59 กิจกรรมปิดงวดที่1 2 2,000.00 1,500.00
13 - 22 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาขยะ จำนวน 10 วัน 30 36,500.00 36,500.00
26 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้ง3 35 875.00 875.00
28 มี.ค. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงเคลียร์เอกสารการเงิน 2 0.00 740.00
23 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่4 35 875.00 875.00
25 เม.ย. 59 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 35 600.00 600.00
16 พ.ค. 59 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 65 600.00 600.00
18 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่5 35 875.00 875.00
4 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่6 35 875.00 875.00
10 มิ.ย. 59 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 40 600.00 600.00
8 ก.ค. 59 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน 30 600.00 600.00
30 ก.ค. 59 สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามแบบสำรวจที่วางไว้ 0 5,520.00 -
2 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่7 39 875.00 875.00
4 ส.ค. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน จำนวน 100 คน 120 16,240.00 16,040.00
12 ส.ค. 59 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดการขยะในชุมชน 1 600.00 600.00
17 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่8 35 875.00 875.00
20 ส.ค. 59 พัฒนาศํกยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน 37 22,670.00 22,470.00
22 ส.ค. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง ปรึกษาเอกสารการเงิน 2 0.00 740.00
24 ส.ค. 59 ประชุมครัวเรือนนำร่อง จำนวน 60 ครัวเรือน 60 11,440.00 11,240.00
27 ส.ค. 59 รูปถ่ายภาพกิจกรรม 2 2,000.00 2,000.00
31 ส.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่การจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน 30 13,900.00 9,700.00
20 ก.ย. 59 อบรมให้ความรู้และจัดตั้งธนาคารขยะ 61 17,620.00 13,250.00
20 ก.ย. 59 อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่องเรื่องการจัดการขยะ 62 18,440.00 16,690.00
24 ก.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนต้นแบบจำนวน 15 คน 15 5,000.00 5,000.00
30 ก.ย. 59 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขยะในชุมชน 6 600.00 0.00
2 - 3 ต.ค. 59 ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมิน จำนวน 2 วัน 15 4,500.00 4,500.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 3,400.00 3,400.00
12 ต.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 35 875.00 875.00
12 ต.ค. 59 สรุปบทเรียนการทำงานโครงการ 35 7,940.00 7,740.00
12 ต.ค. 59 จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการในการลดทางนำขยะในชุมชนและร้านค้า 36 6,120.00 6,020.00
14 ต.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 35 875.00 875.00
15 ต.ค. 59 กิจกรรมสังเคราะห์โครงการปิดงวด2 2 600.00 740.00
รวม 1,244 210,660.00 43 193,200.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1 น.ส.สะอีด๊ะ สาดล1 เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2558 23:44 น.