stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03783
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 152,880.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว วรกาญจน์ ปกฤตดำรง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 073231014,0817434412
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ สุวิทย์ หมาดอะดำ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปากบาง หมู่ 8 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.53807931919,101.28140330315place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 61,160.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 76,440.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 15,280.00
รวมงบประมาณ 152,880.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

1.สมาชิกสภาผู้นำมีจำนวน20 คน
2.มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. มีรายงานการประชุมเป็นรายลักษณ์อักษร
5.ในการประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือในเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

2 เพื่อการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
  1. คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนได้ อย่างน้อย 50 ครัวเรือน
  2. ขยะในชุมชนที่ทางอบต.ต้องจัดเก็บมีปริมาณลดลง อย่างน้อย 80%
  3. มีการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหาขยะ แปรรูปขยะ อย่างน้อย 4 รูปแบบ
  4. มีคณะกรรมการธนาคารขยะในการจัดการขยะระดับชุมชนเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 คณะ
  5. มีกติกาชุมชนในการดูแล แก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
  6. มีครัวเรือนต้นแบบร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด 7.กองทุนสวัสดิการขยะภายในชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 11:46 น.