รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านปากบางจัดการขยะ สู่ชุมชนปลอดสารพิษ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03783
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 152,880.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว วรกาญจน์ ปกฤตดำรง
พี่เลี้ยงโครงการ สุวิทย์ หมาดอะดำ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปากบาง หมู่ 8 ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จ.ยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.53807931919,101.28140330315
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 61,160.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 76,440.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 15,280.00
รวมงบประมาณ 152,880.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ

1.สมาชิกสภาผู้นำมีจำนวน20 คน
2.มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. มีรายงานการประชุมเป็นรายลักษณ์อักษร
5.ในการประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือในเรื่องโครงการและเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน

2 เพื่อการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
  1. คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนได้ อย่างน้อย 50 ครัวเรือน
  2. ขยะในชุมชนที่ทางอบต.ต้องจัดเก็บมีปริมาณลดลง อย่างน้อย 80%
  3. มีการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหาขยะ แปรรูปขยะ อย่างน้อย 4 รูปแบบ
  4. มีคณะกรรมการธนาคารขยะในการจัดการขยะระดับชุมชนเพิ่มขึ้น อย่างน้อย 1 คณะ
  5. มีกติกาชุมชนในการดูแล แก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
  6. มีครัวเรือนต้นแบบร้อยละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด 7.กองทุนสวัสดิการขยะภายในชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 3,000.00 3,036.00
30 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 165 1,000.00 1,000.00
30 ต.ค. 58 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนตุลาคม/2558 35 1,000.00 1,000.00
31 ต.ค. 58 1. จัดประชุมเพื่อเปิดตัวโครงการให้กับประชาชนในหมู่ที่ 8 ได้รับทราบครั้งที่ 1และ2. ประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 20 คน เพื่อร่วมกันก่อตั้งเป็นสภาผู้นำ3.แจกถุงผ้าให้กับครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 50 ใบ 165 18,250.00 18,250.00
31 ต.ค. 58 จัดทำภาพถ่ายกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
6 พ.ย. 58 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชน ประจำเดือน พฤศจิกายน /2558 35 1,000.00 1,000.00
7 พ.ย. 58 อบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และจัดทำกติกาชุมชนในการจัดการขยะ 150 21,830.00 21,830.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 3,000.00 2,986.00
12 ธ.ค. 58 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนธันวาคม/2558 35 1,000.00 1,000.00
19 ธ.ค. 58 ศึกษาดูงานหมู่บ้านต้นแบบผลิตปุ๋ยและธนาคารขยะ 20 15,000.00 15,000.00
8 ม.ค. 59 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนมกราคม /2559 35 1,000.00 1,000.00
9 ม.ค. 59 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพในระดับครัวเรือนจากขยะเปียก 100 9,500.00 9,500.00
6 ก.พ. 59 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนกุมภาพันธ์/2559 35 1,000.00 1,000.00
13 ก.พ. 59 กิจกรรมรีไซเคิลขยะ การแปรรูปขยะรีไซเคิล 150 7,800.00 7,800.00
20 ก.พ. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 2,986.00
5 มี.ค. 59 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนมีนาคม /2559 25 1,000.00 1,000.00
9 เม.ย. 59 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนเมษายน /2559 25 1,000.00 1,000.00
10 เม.ย. 59 จัดตั้งกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพจากขยะเปียกในชุมชน 50 7,000.00 7,000.00
14 พ.ค. 59 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือนพฤษภาคม/2559 25 1,000.00 1,000.00
15 พ.ค. 59 จัดตั้งธนาคารขยะ ในหมู่บ้าน 60 2,000.00 2,000.00
11 มิ.ย. 59 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดือน มิถุนายน /2559 25 1,000.00 1,000.00
18 มิ.ย. 59 ขยายธนาคารขยะเข้าสู่วัดและ โรงเรียน 250 15,000.00 15,000.00
19 มิ.ย. 59 กิจกรรมสรุปบทเรียน ถอดบทเรียน ผลการดำเนินการ โครงการ และจัดทำเอกสารสรผลการดำเนินการโครงการ 50 8,000.00 8,000.00
9 ก.ค. 59 งานชุมชนสร้างสุขบ้านปากบางสะอาด ครัวเรือนปลอดขยะ 105 15,000.00 15,000.00
10 ก.ค. 59 ประชุมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำในชุมชนประจำเดิอน กรกฎาคม /2559 25 1,000.00 1,000.00
16 ก.ค. 59 ประชุมเพื่อ ก่อตั้งและรับสมัครสมาชิก กองทุนสวัสดิการขยะในชุมชน 30 10,500.00 10,500.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 4,000.00 3,836.00
รวม 1,605 152,880.00 27 154,724.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางสาววรกาญจน์ ปกฤตดำรง นางสาววรกาญจน์ ปกฤตดำรง เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 11:46 น.