รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03969
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย นที หลังเกต
พี่เลี้ยงโครงการ นางธิดา เหมือนพะวงศ์
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามู ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.959144154386,100.07360458374
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 12 ก.พ. 2559 85,160.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 13 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,450.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,900.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อมีสภาผู้นำเข้มแข็ง
 1. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน
 2. การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 3. การประชุมทุกครั้งมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อให้คนชุมชนลดปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวทางวิถีพอเพียง
 1. มีการกำหนดโรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนจำนวน 1 แผน
 2. ร้อยละ 10 ของครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ มีหนี้สินลดลง
3 เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักเห็นความสำคัญต่อการ ใช้ชีวิตตามแนวทางแบบพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเองได้
 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน
 2. มีทีมวิทยากรชุมชน "เยาวชนนักคิด นักพัฒนาเพื่อชุมชน"จำนวน 1 ชุด
 3. ร้อยละ 80 ประชาชนในชุมชน มีความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
 4. ร้อยละ 80 ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการเข้าร่วมทำบัญชีครัวเรือน
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน
 1. ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ครัวเรือน
 2. มีวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 วิสาหกิจ
6 เพื่อพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการสู่หมู่บ้านต้นแบบ ตามแนวทาง วิถีพอเพียง

มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ประชุมปฐมนิเทศโครงการปี 2558 2 1,920.00 1,232.00
5 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 5 1,000.00 1,000.00
6 ต.ค. 58 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส. 141 13,500.00 13,500.00
18 - 19 ต.ค. 58 สร้างทีมงานสภาชุมชน 30 9,800.00 9,800.00
9 พ.ย. 58 เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส. 141 3,525.00 3,525.00
27 - 29 พ.ย. 58 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ออกแบบเครื่องมือ 15 20,150.00 20,150.00
4 ธ.ค. 58 การทำรายงานและการเงิน 2 500.00 300.00
18 - 22 ธ.ค. 58 ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 15 13,500.00 13,500.00
2 ม.ค. 59 นำข้อมูลมาวิเคราะห์ 45 8,500.00 8,500.00
30 ม.ค. 59 จัดทำเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 141 4,025.00 4,025.00
2 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงทำรายงานการเงินโครงการ งวด 1 2 0.00 200.00
3 - 5 ก.พ. 59 จัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา 45 22,700.00 22,700.00
12 ก.พ. 59 จัดทำรายงานปิดงวด1 2 2,180.00 1,816.00
14 มี.ค. 59 จัดทำสื่อเพลงพื้นบ้านและวิดีดทัศน์ชุมชน 141 14,000.00 14,000.00
18 มี.ค. 59 สภาผู้นำชุมชน ประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ 30 0.00 0.00
9 - 13 เม.ย. 59 สร้างวิทยากรชุมชน จัดการเรัยนรู้ด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการออม 15 25,000.00 25,000.00
21 เม.ย. 59 พบพี่เลี้ยง 2 300.00 300.00
6 พ.ค. 59 เปิดรับสมัครสมาชิกการทำบัญชีครัวเรือน 70 0.00 0.00
7 พ.ค. 59 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน 70 13,000.00 13,000.00
7 มิ.ย. 59 พบพี่เลี้ยง 2 300.00 300.00
18 - 22 มิ.ย. 59 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนแนวทางวิถีพอเพียง การจัดทำวัสดุ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 70 32,550.00 32,550.00
19 มิ.ย. 59 จับบ้านเกลอเพื่อแบ่งปัน 30 0.00 0.00
29 มิ.ย. 59 ถอดบทเรียน ทีมสื่อ สจรส.มอ 2 500.00 500.00
9 ก.ค. 59 ร่วมจัดสถานที่ " บูเกตยามูโมเดล" 20 0.00 0.00
10 ก.ค. 59 เปิดตัวศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง " บูเกตยามูโมเดล" 442 4,500.00 4,500.00
10 ส.ค. 59 พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน 2 300.00 300.00
20 - 21 ส.ค. 59 กิจกรรมถอดบทเรียนและชี้แจงปิดโครงการ 45 15,150.00 15,150.00
1 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 3 2,280.00 2,268.00
3 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
13 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดโครงการ 2 300.00 300.00
14 - 15 ต.ค. 59 สรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการ 3 1,420.00 1,568.00
รวม 1,539 212,900.00 32 211,984.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางสาวเจนวลี ปะดุกา นางสาวเจนวลี ปะดุกา เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 14:25 น.