สรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการ

14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงโครงการการดำเนินโครงการ ปี 58และปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

• ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงินและหน้าเว็บไซต์โดยเจ้าหน้าที่ สจสร. • ทำ ง1. ง2. ส3. ส4. บนหน้าเว็บไซต์ Happynetwork.org • ส่งเอกสารทำการปิดงวด 2 ส่งให้เจ้าหน้าที่ สจรส. • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงินและเอกสารอื่นๆ • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบการรายงานหน้าเวปไซต์ • เจ้าหน้าที่สจรส. ให้คำแนะนำเพิ่มเติม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงินและหน้าเว็บไซต์โดยเจ้าหน้าที่ สจสร. • ทำ ง1. ง2. ส3. ส4. บนหน้าเว็บไซต์ Happynetwork.org • ส่งเอกสารทำการปิดงวด 2 ส่งให้เจ้าหน้าที่ สจรส. • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารการเงินและเอกสารอื่นๆ • เจ้าหน้าที่สจรส. ตรวจสอบการรายงานหน้าเวปไซต์ • เจ้าหน้าที่สจรส. ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม มีการสรุปปิดโครงการและรายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน1 เล่ม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้มีโครงการแบบบนี้เรื่อยๆ เพราะช่วยหลือชุมชนได้จริง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,568.00 0.00 0.00 0.00 1,568.00

พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดโครงการ

13 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อปรึกษาการดำเนินโครงการก่อนปิดงบ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เรียบเรียงเอกสารเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งในตัวเอกสาร และในเว็ป

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง ตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งในตัวเอกสาร และในเว็ป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

งานสร้างสุขภาคใต้

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดนิทรรศการของชุมชนน่าอยู่และเรียนรู้ชุมชนอื่นๆที่มาจัดแสดง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประธานโครงการ คนบันทึกข้อมูล การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมจัดนิทรรศกาลและเข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุข

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการผู้บันทึกข้อมูลกับฝ่ายการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เตรียมความพร้อมทั้งบุคคลและสิ่งที่จัดนิทรรศการและวางแผนการทำงานเพื่อวางนิทรรศการให้น่าสนใจและดึงดูดผู้คนที่เดินผ่านให้มาศึกษาและเรียนรู้นิทรรศการของตำบลควนโดนแต่ละพื้นที่ได้ไปจัดนิทรรศการ ความสำเร็จของโครงการร่วมกัน โดยนำผลงานจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ มีการนำผลไม้ และผักพื้นบ้านไปจำหน่าย และร่วมตกแต่งบูธให้ดูเป็นธรรมชาติเสมือนภาพจำลอง มีการนำผลผลิตของชุมชน เช่น ก้อนเชื้อเห็ด ผลไม้ จำพวกลองกอง จำปะดะ ไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แต่ละพื้นที่ได้ไปจัดนิทรรศการ ความสำเร็จของโครงการร่วมกัน โดยนำผลงานจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรอินทรีย์ มีการนำผลไม้ และผักพื้นบ้านไปจำหน่าย และร่วมตกแต่งบูธให้ดูเป็นธรรมชาติเสมือนภาพจำลอง มีการนำผลผลิตของชุมชน เช่น ก้อนเชื้อเห็ด ผลไม้ จำพวกลองกอง จำปะดะ ไปจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

ประธานโครงการผู้บันทึกข้อมูลกับฝ่ายการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,268.00 0.00 0.00 0.00 2,268.00

จัดทำรายงาน

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานและเรียงเอกสาร

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เตรียมเอกสารตั้งแต่ดำเนินการหลังจากปิดงวด 1 เพื่อเตรียมเอกสารปิดงวด 2 ให้มีความเรียบร้อยและง่ายต่อการตรวจสอบก่อนปิดโครงการโดยพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด รวบรวมเอกสารทั้งหมดของโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

• ตรวจสอบเอกสารของแต่ละกิจกรรรมให้ครบถ้วน • ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ • เมื่อเอกสารเรียบร้อยก็จัดทำเป็นรูปเล่ม ผลสรุปที่สำคัญ เตรียมเอกสารตั้งแต่ดำเนินการหลังจากปิดงวด 1 เพื่อเตรียมเอกสารปิดงวด 2 ให้มีความเรียบร้อยและง่ายต่อการตรวจสอบก่อนปิดโครงการโดยพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด รวบรวมเอกสารทั้งหมดของโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ถ่ายภาพกิจกรรม

21 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

รวบรวมภาพทั้งหมดของกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เลขาฯโครงการฯ ผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

• เลือกรูปถ่ายที่ต้องการ • พาไปที่ร้านเพือล้างรูป ให้ทำรูปในกระดาษโฟโต้และทำลงซีดี • จ่ายเงินค่ามัดจำ • นัดวันรับรูปถ่าย • ไปรับรูปถ่านตามวันที่ตกลงกัน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รูปถ่ายตรงตามความต้องการ จำนวน 1 ชุด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

เลขาฯโครงการฯ ผู้บันทึกข้อมูล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ติดตามการดำเนินงาน ปิดโครงการ

20 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
ธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อปิดโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานและประชาชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ประสานผู้รับผิดชอบโครงการ
 2. ร่วมพุดคุย รับฟัง แนวทางการดำเนินงาน
 3. ตรวจเอกสารการเงินและแนวทางการดำเนินงาน
 4. การลง Website
 5. รับฟังข้อเสนอแนะ ุ6. การถอดบทเรียนและต่อยอดโครงการต่อในปีต่อไป
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำผู้นำชุมชนจำนวน1 ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าทีในการดำเนินงาน
2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน 3. การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 4. การประชุมทุกครั้งมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กิจกรรมการดำเนินงาน :มีการจัดกิจกรรมและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการ ตั้งแต่ระยะที่ 1 2 และ 3 โดยในแต่ละระยะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีทีมงานที่มีกลุ่มหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่ให้ความสนในในการเข้าร่วมกิ จกรรม เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและเครือข่ายและมีนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ และตัวชี้วัดที่กำหนดทางทีมงานมีความเข้มแข็ง และจากการพูดคุย มีความต้องการ การดำเนินงานต่อ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะมีความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยนำทุนทางสังคมของชุมชนที่เกิดจากผลผลิตของโครงการมาต่อยอด โดยเฉพาะศูนย์เรียนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคงทางด้านอาหาร เพื่อเพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงด้านวิสาหกิจชุมชนให้เกิดโรงเรียนชีวิต ด้านการบริหารจัดการตรวจสอบเอกสารรายงานการเงิน มีความเรียบร้อยและเบิกจ่ายตามกิจกรรมในแผน มีงบประมาณคงเหลือส่งคืน สสส.ในหมวดเงินค่าเดินทางและค่าที่พัก กรณีเข้าร่วมประชุมกับ สสส . มีการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และปิดโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 45 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบ คณะทำงานและประชาชนทั่วไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

กิจกรรมถอดบทเรียนและชี้แจงปิดโครงการ

20 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมที่ทำมาทั้งหมดชุมชนได้รับอะไรบ้าง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ ทีมเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชนเตรียมข้อมูลบทบาทหน้าที่การทำงานที่ผ่านมาในโครงการ
2. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน 3.นำแบบประเมินมาสรุปก่อนล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลการถอดบทเรียนร่วมด้วย
3. สภาผู้นำชุมชน และทีมเยาวชน ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน จำนวน 2วัน
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปแผนการดำเนินงาน งบประมาณทั้งหมดในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
5. สรุปสิ่งที่ได้จากถอดบทเรียน
6. ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ด้านคนในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างการทำงาน ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร มีอะไรที่ควรทำต่อ และทำต่ออย่างไรเพื่อจะขยายผลต่อยอดในปีต่อไปในการต่อยอดการขยายผล ต่อในระยะ ปีที่ 2
7. สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมภาวะหนี้สินเปรีบเทียบก่อน-หลังการดำเนินโครงการ ของคนในชุมชน
8. จัดเตรียมเอกสารการใช้จายงบประมาณทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง
9. นำเสนอกิจกรรมการประเมินผลแก่พี่เลี้ยงโครงการ
10. สรุปรายงาน ส่ง สสส

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำ ทีมเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีถอดบทเรียนโดยให้อสม.แบ่งงานกันรับผิดชอบแจกจ่ายหนังสือเชิญแบบแบ่งโซน นำข้อมูลที่ได้ในกิจกรรมนี้ทั้งหมดมาประมวลให้ที่ประชุมรับทราบ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียนจำนวน1ชุด 2. มีแผนการดำเนินงานต่อยอดโครงการในปีต่อไป

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. สภาผู้นำชุมชนเตรียมข้อมูลบทบาทหน้าที่การทำงานที่ผ่านมาในโครงการ
 2. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน 3.นำแบบประเมินมาสรุปก่อนล่วงหน้า เพื่อเป็นข้อมูลการถอดบทเรียนร่วมด้วย
 3. สภาผู้นำชุมชน และทีมเยาวชน ร่วมกระบวนการถอดบทเรียน จำนวน 2วัน
 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ สรุปแผนการดำเนินงาน งบประมาณทั้งหมดในการจัดกิจกรรมที่ผ่านมา
 5. สรุปสิ่งที่ได้จากถอดบทเรียน
 6. ร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์ ร่วมวางแผน เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ด้านคนในชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อม และโครงสร้างการทำงาน ว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไร ควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร มีอะไรที่ควรทำต่อ และทำต่ออย่างไรเพื่อจะขยายผลต่อยอดในปีต่อไปในการต่อยอดการขยายผล ต่อในระยะ ปีที่ 2
 7. สรุปผลการดำเนินงานโดยภาพรวมภาวะหนี้สินเปรีบเทียบก่อน-หลังการดำเนินโครงการ ของคนในชุมชน
 8. จัดเตรียมเอกสารการใช้จายงบประมาณทั้งหมด ตรวจสอบความถูกต้อง
 9. นำเสนอกิจกรรมการประเมินผลแก่พี่เลี้ยงโครงการ
 10. สรุปรายงาน ส่ง สสส ผลสรุปที่สำคัญ 1.มีชุดข้อมูลจากการถอดบทเรียนจำนวน1ชุด 2. มีแผนการดำเนินงานต่อยอดโครงการในปีต่อไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 45 คน จากที่ตั้งไว้ 45 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำ ทีมเยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 12,400.00 350.00 0.00 0.00 15,150.00

พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน

10 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปและวางแผนการทำงานร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ สสส. จากการทำงานร่วมกัน ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน การทำงานร่วมกันของทีมงาน ความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนซึ่งถือว่าการให้ความร่วมมือของชาวบ้านอยู่ในระดับดีมาก เพราะทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะได้รับความสนใจในการเข้าร่วม และจากการทำกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสในการซักถามถึงความต้องการต่อโครงการในปีต่อไป ได้รับการตอบรับที่ดี 

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานโครงการ สสส. จากการทำงานร่วมกัน ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน การทำงานร่วมกันของทีมงาน ความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนซึ่งถือว่าการให้ความร่วมมือของชาวบ้านอยู่ในระดับดีมาก เพราะทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะได้รับความสนใจในการเข้าร่วม และจากการทำกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสในการซักถามถึงความต้องการต่อโครงการในปีต่อไป ได้รับการตอบรับที่ดี

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

เปิดตัวศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง " บูเกตยามูโมเดล"

10 กรกฎาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้ของคนในชุมชนและจากภายนอกชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 442 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน ทีมเยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.สภาผู้นำชุมชน ทีมเยาวชน มาสรุป ข้อค้นพบ ของชุมชน สิ่งดีดี รูปแบบกระบวนการต่างๆของชุมชน
2. ร่วมหารือ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการคัดเลือก เตรียมสถานที่ ที่จะจัดตั้งเป็นศูนยืเรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
3. นำเข้าสู่เวทีประชาคม เพื่อรว่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ แบบมีส่วนร่วมขอวชุมชน
4. ชุมชนร่วมจัดสถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
5. เปิดตัว และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
6. ทบทวน ปรับและขับเคลื่อนต่อยอดต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 141 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.สภาผู้นำชุมชน ทีมเยาวชน มาสรุป ข้อค้นพบ ของชุมชน สิ่งดีดี รูปแบบกระบวนการต่างๆของชุมชน 2. ร่วมหารือ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการคัดเลือก เตรียมสถานที่ ที่จะจัดตั้งเป็นศูนยืเรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 3. นำเข้าสู่เวทีประชาคม เพื่อรว่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ แบบมีส่วนร่วมขอวชุมชน 4. ชุมชนร่วมจัดสถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
5. เปิดตัว และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
6. ทบทวน ปรับและขับเคลื่อนต่อยอดต่อไป

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.สภาผู้นำชุมชน ทีมเยาวชน มาสรุป ข้อค้นพบ ของชุมชน สิ่งดีดี รูปแบบกระบวนการต่างๆของชุมชน 2. ร่วมหารือ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการคัดเลือก เตรียมสถานที่ ที่จะจัดตั้งเป็นศูนยืเรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 3. นำเข้าสู่เวทีประชาคม เพื่อรว่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ แบบมีส่วนร่วมขอวชุมชน 4. ชุมชนร่วมจัดสถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
5. เปิดตัว และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
6. ทบทวน ปรับและขับเคลื่อนต่อยอดต่อไป ผลสรุปที่สำคัญ มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 141 คน จากที่ตั้งไว้ 442 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 1,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00

ร่วมจัดสถานที่ " บูเกตยามูโมเดล"

9 กรกฎาคม 2559 เวลา 14:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เตรียมความพร้อมสถานที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.สภาผู้นำชุมชน ทีมเยาวชน มาสรุป ข้อค้นพบ ของชุมชน สิ่งดีดี รูปแบบกระบวนการต่างๆของชุมชน
2. ร่วมหารือ กับผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการคัดเลือก เตรียมสถานที่ ที่จะจัดตั้งเป็นศูนยืเรียนรู้ชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง
3. นำเข้าสู่เวทีประชาคม เพื่อรว่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำ แบบมีส่วนร่วมขอวชุมชน
4. ชุมชนร่วมจัดสถานที่ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
5. เปิดตัว และประชาสัมพันธ์ ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ตั้งแต่กลุ่มเด้กนักเรียนศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนประถม และคนในชุมชน เพื่อการเรียนรู้
6. ทบทวน ปรับและขับเคลื่อนต่อยอดต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เตรียมสถานที่เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้ โดยการช่วยกับเก็บกวาดใบไม้ ถากถางเถาวัลย์ เตรียมป้ายและเสา พร้อมทาสี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทุกคนต่างช่วยกันเตรียมสถานที่เพื่อให้เกิดศูนย์เรียนรู้บูเกตยามู โมเดล เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ วิถีชีวิตของคนในชุมชน ผลสรุปที่สำคัญ 1.มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน เยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ถอดบทเรียน ทีมสื่อ สจรส.มอ

29 มิถุนายน 2559 เวลา 10:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการทำงานของโครงการฯ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประธานโครงการและผู้บันทึกข้อมูลหรือเลขาหรือฝ่ายการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

มาเล่าการดำเนินโครงการฯตั้งแต่เริ่มต้นและทำไมถึงทำโครงการนี้และผลลัพธ์ของโครงการฯเป็นที่น่าพอใจมากน้อยเพียงใด

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการและผู้บันทึกข้อมูลหรือเลขาหรือฝ่ายการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประธานโครงการฯมอบหมายให้ฝ่ายการเงินและเลขาโครงการเข้าร่วมให้ข้อมูลโครงการฯและบอกกล่าวถึงที่มาของโครงการและเมื่อทำโครงการเสร็จแล้วจะเห็นเป็นรูปธรรมโดยมีศูนย์เรียนรู้บูเกตยามูโมเดล เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เยาวชนในหมู่บ้านที่สนใจมาเรียนรู้และทำให้เยาวชนในหมู่บ้านณุ้จักหมู่บ้านตัวเองมากขึ้นและสำนึกรักบ้านเกิดมากขึ้น และหวงแหนชุมชนมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.เกิดโครงการฯนี้จากความต้องการของชุมชน 2.รวบรวมอาชีพเสริมของคนในชุมชนไว้ในที่เดียวกัน 3.เกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 4.เป็นการติดตามการดำเนินงานของชุมชน ทำให้การบอกเล่าสิ่งที่ชุมชนทำนั้นมีความหมายและสำคัญกับพื้นที่มากมาย ทำให้เกิดเรื่องเล่าจากชุมชนสู่คนภายนอกได้อย่างดี

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ประธานโครงการและผู้บันทึกข้อมูลหรือเลขาหรือฝ่ายการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

จับบ้านเกลอเพื่อแบ่งปัน

19 มิถุนายน 2559 เวลา 14:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมมีความแน่นแฟ้นในพื้นที่ใกล้กันจับคู่กัน มีกิจกรรมอื่นๆในหมู่บ้านร่วมกัน ช่วยกันดูแลสอดส่องและตักเตือนกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ครัวเรือนต้นแบบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คณะทำงานร่วม จัดตั้งกลุ่มร่วมเรียนรู้ จำนวน 70 ครัวเรือนต้นแบบ การจัดทำวัสดุ อุปกรณ์การใช้ในครัวเรือน
2. จัดทำฐาน การเรียนรู้ แบ่งกลุ่มสมาชิก เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามฐานใชุมชน

- น้ำยาล้างจานน้ำยาเอนกประสงค์
- การปลูกผักเกษตรอินทรีย์
- การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
- การเพาะเห็ดและการทำหัวเชื้อ
- การแปรรูปผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน หรือ(ที่มีในชุมชน)

2. วิทยากรเยาวชน จัดกลุ่ม สอน แนะนำ คนในชุมชน โดยมีวิทยากรชุมชนประจำฐานและมีระบบพี่เลี้ยง (จากวิทยากรภายนอกและปราชญ์ชาวบ้าน)
3. แต่ละกลุ่ม นำสเนอ สรุป การประเมินผลสิ่งที่ได้เรียนรู้
4. จับบ้านเกลอ เพื่อเป็นระะบบการแบ่งปัน เอื้อาทร และการติดตามความรู้สู่การปฏิบัติ
5.คณะทำงาน ติดตาม ประเมินผลบัญชีครัวเรือน เปรียบเทียบก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ เพื่อหาข้อสรุป รายจ่ายลด รายได้เพิ่มขึ้นของครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานมาปรึกษาและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกมีดังนี้ 1.ครอบครัวปลอดยาเสพติด 2.มีรายได้น้อย 3.มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน และการจับคู่ให้อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเพื่อปรึกษาหารือร่ววมกันในการทำบัญชีครัวเรือนด้วย

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิพอเพียง จำนวน 70 ครัวเรือน 2. ครัวเรือนมีการนำไปใช้ ทำให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดลงร้อยละ 10 3. ร้อยละ 50 ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานมาปรึกษาและคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกมี ดังนี้
1. ครอบครัวปลอดยาเสพติด 2. มีรายได้น้อย 3. มีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชุมชน และการจับคู่ให้อยู่บริเวณใกล้เคียงกันเพื่อปรึกษาหารือร่ววมกันในการทำบัญชีครัวเรือนด้วยและสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

ผลสรุปที่สำคัญ 1. ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิพอเพียง จำนวน 70 ครัวเรือน 2. ครัวเรือนมีการนำไปใช้ ทำให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดลงร้อยละ 10 3. ร้อยละ 50 ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

ครัวเรือนต้นแบบที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนแนวทางวิถีพอเพียง การจัดทำวัสดุ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

18 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ปลูกทุกอย่างที่เรากิน กินทุกอย่างที่เราปลูก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน ครัวเรือนต้นแบบ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คณะทำงานร่วม จัดตั้งกลุ่มร่วมเรียนรู้ จำนวน 70 ครัวเรือนต้นแบบ การจัดทำวัสดุ อุปกรณ์การใช้ในครัวเรือน
2. จัดทำฐาน การเรียนรู้ แบ่งกลุ่มสมาชิก เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามฐานใชุมชน

- น้ำยาล้างจานน้ำยาเอนกประสงค์
- การปลูกผักเกษตรอินทรีย์
- การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
- การเพาะเห็ดและการทำหัวเชื้อ
- การแปรรูปผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน หรือ(ที่มีในชุมชน)

2. วิทยากรเยาวชน จัดกลุ่ม สอน แนะนำ คนในชุมชน โดยมีวิทยากรชุมชนประจำฐานและมีระบบพี่เลี้ยง (จากวิทยากรภายนอกและปราชญ์ชาวบ้าน)
3. แต่ละกลุ่ม นำสเนอ สรุป การประเมินผลสิ่งที่ได้เรียนรู้
4. จับบ้านเกลอ เพื่อเป็นระะบบการแบ่งปัน เอื้อาทร และการติดตามความรู้สู่การปฏิบัติ
5.คณะทำงาน ติดตาม ประเมินผลบัญชีครัวเรือน เปรียบเทียบก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ เพื่อหาข้อสรุป รายจ่ายลด รายได้เพิ่มขึ้นของครัวเรือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน ครัวเรือนต้นแบบ ผู้นำเยาวชน แลผู้ที่สนใจเข้าร่วม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

การเชิญกลุ่มเป้าหมายโดยการให้ทีมคณะทำงาน อสม.ปั่นจักรยานบอกตามบ้าน ให้มาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง 1. คณะทำงานร่วม จัดตั้งกลุ่มร่วมเรียนรู้ จำนวน 70 ครัวเรือนต้นแบบ การจัดทำวัสดุ อุปกรณ์การใช้ในครัวเรือน 2. จัดทำฐาน การเรียนรู้ แบ่งกลุ่มสมาชิก เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามฐานใชุมชน

 • น้ำยาล้างจานน้ำยาเอนกประสงค์
 • การปลูกผักเกษตรอินทรีย์
 • การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • การเพาะเห็ดและการทำหัวเชื้อ
 • การแปรรูปผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน จำปาดะ หรือ(ที่มีในชุมชน)
 1. วิทยากรเยาวชน จัดกลุ่ม สอน แนะนำ คนในชุมชน โดยมีวิทยากรชุมชนประจำฐานและมีระบบพี่เลี้ยง (จากวิทยากรภายนอกและปราชญ์ชาวบ้าน)
 2. ให้แต่ละกลุ่ม นำสเนอ สรุป การประเมินผลสิ่งที่ได้เรียนรู้
 3. จับบ้านเกลอ เพื่อเป็นระะบบการแบ่งปัน เอื้อาทร และการติดตามความรู้สู่การปฏิบัติ 5.คณะทำงาน ติดตาม ประเมินผลบัญชีครัวเรือน เปรียบเทียบก่อน-หลัง เข้าร่วมโครงการ เพื่อหาข้อสรุป รายจ่ายลด รายได้เพิ่มขึ้นของครัวเรือน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิพอเพียง จำนวน 70 ครัวเรือน 2. ครัวเรือนมีการนำไปใช้ ทำให้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดลงร้อยละ 10 3. ร้อยละ 50 ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกระบวนการเรียนรู้ ในชุมชนเพื่อสานต่อเรื่อง -น้ำยาล้างจานน้ำยาเอนกประสงค์ - การปลูกผักเกษตรอินทรีย์ - การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ - การเพาะเห็ดและการทำหัวเชื้อ
- การแปรรูปผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน หรือ(ที่มีในชุมชน) นำความรู้เหล่านี้มาปรับใช้กับครัวเรือน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน พร้อมกันนั้นควบคู่กับการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อให้เห็นความแตกต่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นถึงการเปลี่ยนแปลง ก่อน - หลัง ทำกิจกรรม ผลสรุปที่สำคัญ ร้อยละ 80 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนถูกต้อง ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 70 คน จากที่ตั้งไว้ 70 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน ครัวเรือนต้นแบบ ผู้นำเยาวชน แลผู้ที่สนใจเข้าร่วม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,800.00 0.00 10,750.00 17,000.00 0.00 0.00 32,550.00

พบพี่เลี้ยง

7 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามงาน้านเอกสารพร้อมสรุปและวางแผนงานร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ สสส. จากการทำงานร่วมกัน ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน การทำงานร่วมกันของทีมงาน ความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนซึ่งถือว่าการให้ความร่วมมือของชาวบ้านอยู่ในระดับดีมาก เพราะทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะได้รับความสนใจในการเข้าร่วม และจากการทำกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสในการซักถามถึงความต้องการต่อโครงการในปีต่อไป ได้รับการตอบรับที่ดี 

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานโครงการ สสส. จากการทำงานร่วมกัน ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน การทำงานร่วมกันของทีมงาน ความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชนซึ่งถือว่าการให้ความร่วมมือของชาวบ้านอยู่ในระดับดีมาก เพราะทุกครั้งที่มีกิจกรรมจะได้รับความสนใจในการเข้าร่วม และจากการทำกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ได้เปิดโอกาสในการซักถามถึงความต้องการต่อโครงการในปีต่อไป ได้รับการตอบรับที่ดี 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่เกิดกับชุมชน และทำโดยคนในชุมชน

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

ติดตามการดำเนินงานกิจกรรม งวด 2

7 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
ธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

1, เพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน และการจัดทำรายงานการเงิน 2.เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพและการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการเลขานุการทีมคณะกรรมการและผู้ร่วมดำเนินงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประสานพื้นที่/ผู้รับผิดชอบโครงการในการนัดหมายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานแบบกัลยาณมิตร 2.พื้นที่นัดหมายจัดทำแผนร่วมกันในการติดตาม 3.ผู้รับผิดชอบโครงการ/เลขานุการ ชี้แจงกิจกรรมในงวด ที่ 2 4. สอบถามปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 5.สอบถาม การลงรายงานผู้รับผิดชอบและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน 6.แนะนำการลงรายงาน เอกสารการเงิน 7.ประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 8. จัดทำแผนในการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำผู้นำชุมชนจำนวน1 ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าทีในการดำเนินงาน
2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน 3. การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 4. การประชุมทุกครั้งมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการติดตามการดำเนินงานในขอชื่นชมทีมงานที่มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบสูงในการทำงานและความมุ่งมั่นให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและมีการให้ความสำคัญของผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในโครงการ จะเป็นวาระการประชุมของหมู่บ้านร่วมด้วย เพื่อร่วมปรึกษาหารือและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ และการทำกิจกรรมทีมงานจะมีความพร้อมเข้าร่วมและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีซึ่งการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์ เพื่อ1. เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักเห็นความสำคัญต่อการ ใช้ชีวิตตามแนวทางแบบพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 2. เพื่อพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการสู่หมู่บ้านต้นแบบ ตามแนวทาง วิถีพอเพียง 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน 4.เพื่อมีสภาผู้นำเข้มแข็ง5. เพื่อให้คนชุมชนลดปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวทางวิถีพอเพียง6. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ โดยในระยะที่ 1มีกลวิธี การสำคัญ:กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน1. พัฒนา ฟื้นฟู การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียง กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม-กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก1.. เปิดเวทีสาธารณะ ในการประชาสัมพันธ์2. พัฒนาศักยภาพทีมสภาชุมชนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 3.พัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนโดยมีการดำเนินกิจกอรรม ต่อจากงวด ที่ 1 ดังนี้ 1. ประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ2. สร้างวิทยากรชุมชน 3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนารทำบัญชีครัวเรือน4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนแนวทางพอเพียง. 5. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้บูเกตยามูโมเดล ุ6. กิจกรรมถอดบทเรียน โดยจากการดำเนินงาน เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ดังนี้ 1.ชมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน 2.มีทีมวิทยากรชุมชน "เยาวชนนักคิด นักพัฒนาเพื่อชุมชน"จำนวน 1 ชุด 3.ร้อยละ 80 ประชาชนในชุมชน มีความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน 4.ร้อยละ 80 ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการเข้าร่วมทำบัญชีครัวเรือน 5.ครัวเรือนต้นแบบแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 50 ครัวเรือน 6. มีวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 วิสาหกิจ และ 7.มีศูนย์เรียนรู้ชุมชน บูเกตยามู โมเดล

ผลกระทบ ดังนี้เกิดการเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพในชุมชนเพิ่มมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่จากพื้นทีว่างเปล่ามีการจัดทำให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของชุมชนโดยเป็นศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการนำพืชผัก ผลไม้ ของชุมชน มารวมกัน แลกเปลี่ยนกัน และการต่อยอด ขยายพันธ์ ต้นกล้าสุขภาพ เพื่อแบ่งปันเกิดการปลูกผักเพิ่มขึ้นในระดับครัวเรือนละมีการเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชนมีคณะทำงานและกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ
นวัตกรรม :Bilk for diet เกิดการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ที่จากเดิม ขาดการออกกำลังกาย ลุกขึ้นมาในการดูแลตนเองและชวนกันมา ทำประโยชน์โดยกลุ่มนี้ จะนัดกันช่วงห้าโมงเย็น ของวัน อังคาร พุธ ศูกร์ เสาร์ มาปั่นจักรยานรอบเส้นทางในหมู่บ้าน และในสนามโรงเรียน หลังจากเสร็จ ก็จะมารดน้ำต้นไม้ ปลูกผักเพิ่ม และการเก็บผักเพื่อการบริโภค จนถึงเวลา หกโมงครึ่งและศูนย์เรียนรู้บูเกตยามูโมเดล

จากความตั้งใจของคณะทำงานและงานที่ออกมามีคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนจึงดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นโครงการและให้ติดตามต่อเนื่องเพื่อการขยาผลต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 28 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการเลขานุการทีมคณะกรรมการและผู้ร่วมดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 1. เรื่องการเสริมพลังทีมงาน
 2. เรื่องภาษี
 3. กาต่อยอดศูนย์เรียนรู้ชุมชน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน

7 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้ฝึกการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน สมาชิกในชุมชนที่เข้าร่วม เยาวชนนักคิด

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คณทำงาน เปิดรับสมัคร สมาชิกชุมชนเข้าร่วม และรวมกลุ่มในการดำเนินงานจำนวน70ครัวเรือน (โดยเชิยครัวเรือนที่มีรายได้น้อย จากข้อมูลที่ได้ในการเก็บข้อมูลชุมชน เป็นลำดับแรกและเชิญครัวเรือนที่สนใจ)
2. วิทยากร เยาวชนนักคิด นักทำเพื่อชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับสภาชุมชน ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน 1 วันโดยมีวิทยากรระบบพี่เลี้ยง
3. จับคู่บัดดี้ ครัวเรือนในการติดตามการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนืื่อง และมีการสรุป กำหนดให้แต่ละบ้าน ทำบัญชีครัวเรือนและนำมาเปรียบเทียบกันทุกๆ3ดือน
4. ประเมินผล บัญชีครัวเรือน
5. มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกเพื่อเสริมพลัง ในเวทีชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 75 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. บัณฑิตอาสา และตัวแทนครัวเรือนที่สนใจการทำบัญชีครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย จากการจัดเก็บข้อมูลครั้งก่อน แล้วมาร่วมกันทำบัญชีครัวเรือน แยกรายรับ รายจ่าย โดยมีวิทยากรเป็นเยาวชนที่ผ่านการฝึกทำบัญชีมาก่อนหน้านี้แล้ว

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ร้อยละ 80 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนถูกต้อง
 2. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จับคู่บัดดี้ครัวเรือนเพื่อติดตามกสรจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและมีการสรุปให้แต่ละบ้านนำมาเปรียบเทียบกันทุกๆ 3 เดือน
ผลสรุปที่สำคัญ ร้อยละ 80 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนถูกต้อง ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 75 คน จากที่ตั้งไว้ 70 คน
ประกอบด้วย

ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. บัณฑิตอาสา และตัวแทนครัวเรือนที่สนใจการทำบัญชีครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 13,000.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00

เปิดรับสมัครสมาชิกการทำบัญชีครัวเรือน

6 พ.ค. 2559 เวลา 14:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

1.เพื่อค้นหาผู้สนใจเข้าร่วมการจัดทำบัญชีครัวเรือน2.เพื่อเห็นความสำคัญการทำบัญชีครัวเรือน3.ทำให้ทราบรายรับรายจ่ายภายในครอบครัว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน ทีมเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คณทำงาน เปิดรับสมัคร สมาชิกชุมชนเข้าร่วม และรวมกลุ่มในการดำเนินงานจำนวน70ครัวเรือน (โดยเชิยครัวเรือนที่มีรายได้น้อย จากข้อมูลที่ได้ในการเก็บข้อมูลชุมชน เป็นลำดับแรกและเชิญครัวเรือนที่สนใจ)
2. วิทยากร เยาวชนนักคิด นักทำเพื่อชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับสภาชุมชน ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนให้แก่ประชาชนในชุมชนจำนวน 1 วันโดยมีวิทยากรระบบพี่เลี้ยง
3. จับคู่บัดดี้ ครัวเรือนในการติดตามการจัดทำบัญชีอย่างต่อเนืื่อง และมีการสรุป กำหนดให้แต่ละบ้าน ทำบัญชีครัวเรือนและนำมาเปรียบเทียบกันทุกๆ3ดือน
4. ประเมินผล บัญชีครัวเรือน
5. มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกเพื่อเสริมพลัง ในเวทีชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประชาชนในชุมชนที่สนใจการทำบัญชีครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.เปิดรับสมัครจากการที่อสม.เดินเคาะประตูทุกบ้าน 2.เชิญชวนจากการเข้าร่วมประชุม ประชาคมหมู่บบ้าน 3.เปิดรับสมัครโดยแบ่งงานให้คณะกรรมการช่วยกันเพื่อให้ครอบคลุมมากที่สุด

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. ร้อยละ 80 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนถูกต้อง
 2. ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

1.มีการจับคู่บัดดี้เรียนรู้แลกเปลี่ยนการจัดทำบัญชี 2.มีการนำมาเปรียบเทียบกันทุกๆ 3 เดือน 3.มีการประเมินบัญชีครัวเรือน ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้คนในชุมชนและมีเงินออม 4.มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกเพื่อเสริมพลังในเวทีชุมชน ผลสรุปที่สำคัญ ร้อยละ 80 มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนถูกต้อง ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 70 คน
ประกอบด้วย

ประชาชนในชุมชนที่สนใจการทำบัญชีครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

พบพี่เลี้ยง

21 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามงานและการจัดทำรายงานโครงการฯกับพี่เลี้ยง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำเอกสารงานต่างๆที่ดำเนินการไปแล้วมาเรียบเรียงและจัดทำรายงานการเงิน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำเอกสารงานต่างๆที่ดำเนินการไปแล้วมาเรียบเรียงและจัดทำรายงานการเงินเพื่อให้การดำเนินการผ่านไปได้ด้วยดี ผลสรุปที่สำคัญ นำเอกสารงานต่างๆที่ดำเนินการไปแล้วมาเรียบเรียงและจัดทำรายงานการเงิน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้บันทึกข้อมูลและฝ่ายการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

สร้างวิทยากรชุมชน จัดการเรัยนรู้ด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการออม

18 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อให้เยาวชนมีภาวะผู้นำ กล้าแสดงออก และเรียนรู้กิจกรรมในหมู่บ้านเพื่อต่อยอดกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้านต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คณะทำงาน ประสานทำความเข้าใจ ความพร้อมของเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน (อาจเป็นทีมเก็บข้อมูลชุมชนหรือเยาวชนอื่นที่มีความสมัครใจ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบ เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
2. ประสานวิทยากรภายนอก และ ปราชญ์ชาวบ้าน
3. จัดเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรชุมชน หลักสูตรท้องถิ่น "เยาวชน นักคิด นักพัฒนาเพื่อชุมชน" โดยเชิญวิทยากรจากภายนอก มาสอน แนะนำ เข้าใจหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและฝึกปฏิบัติร่วมกัน และชเิญปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมสอน การเพาะเห็ด
หลักสูตร 5 วัน

-วันที่ 1 การจัดทำบัญชีครัวเรือน

-วันที่ 2 การจัดทำวัสดุ อุปกรณ์การใช้ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาเอนกประสงค์สบู่สุมนไพร

-วันที่ 3 การปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์

-วันที่ 4 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

-วันที่ 5 การเพาะเห็ดและทำหัวเชื้อ

-การเรียนรู้ วิสาหกิจชุมชน โดยนำทุนทางสังคมที่มีในพื้นที่ ที่มีผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน หรือ การปลูกผัก (ที่มีในชุมชน)มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ชุมชนมีรายได้ และสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน

-เรียนรู้ จัดทำพันธะสัญญาร่วมกัน มอบเกียรติบัตร

4. คณะทำงาน ร่วมจัดกำหนดกิจกรรมร่วมกับเยาวชนแบ่งบทบาทหน้าที่ เนื้อหาการสอน ประเด็นที่รับผิดชอบในการถ่ายทอดความรู้ขยายผลต่อชุมชน
5. สรุปประเมินผลการจัดทำกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนที่มีภาวะผู้นำและกล้าแสดงออก พร้อมสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.คณะทำงานประสานงานเยาวชนให้เข้าร่วมและสร้างความเข้าใจกิจกรรม และบอกเล่าเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรม 2.ประสานวิทยากรในชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้ในเรื่องต่างๆ 3.สร้างวิทยากรชุมชนโดยเยาวชนที่เข้าร่วมโดยคัดเลือกจากความสนใจในกิจกรรมต่างๆของเยาวชน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีทีมวิทยากรชุมชน จำนวน 1 ชุด
2.วิทยากรชุมชนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพิ่ม ร้อยละ 80
3. มีหลักสูตรท้องถิ่นในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนโดยใช้กระบวนการฐานการเรียนรู้จากชุมชน พร้อมเชิญวิทยาที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ หลักสูตร 5 วัน ดังนี้

 • วันที่ 1 สอนการจัดทำบัญชีครัวเรือน พร้อมแจกเอกสารบัญชีครัวเรือน ให้เยาวชนไปลองทำเป็นเวลา 1 เดือนเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตและการออมหรือไม่
 • วันที่ 2 การจัดทำวัสดุ อุปกรณ์การใช้ในครัวเรือน เช่น สบู่และแชมพู ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนอยู่แล้ว เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑืในชุมชนมากขึ้นและหันมาใช้ผลผลิตจากชุมชนเพื่อลดรายจ่ายจากภายนอกได้ด้วย
 • วันที่ 3 การปลูกผักปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ ลงพื้นที่แปลงผักในหมู่บ้าน เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการไถดิน ทำแปลง ปลูก และการกำจัดวัชพืชและแมลงศุตรูพืชโดยเกษตรอินทรีย์ 100 % ทำให้ทุกคนในหมู่บ้านบริโภคผักปลอดสารพิษ
 • วันที่ 4 การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นการทำปุูยหมักเพื่อใช้ในแปลงผักในชุมชน
 • วันที่ 5 การเพาะเห็ดและทำหัวเชื้อ ให้เยาวชนลงมือทำด้วยตนเองทุกกระบงนการและให้นำก้อนเชื้อกลับบ้าน คนละ 3 ก้อน

ผลสรุปที่สำคัญ

 1. มีทีมวิทยากรชุมชน จำนวน 1 ชุด
 2. วิทยากรชุมชนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพิ่ม ร้อยละ 80
 3. มีหลักสูตรท้องถิ่นในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนที่มีภาวะผู้นำและกล้าแสดงออก พร้อมสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 11,500.00 7,500.00 0.00 0.00 25,000.00

สภาผู้นำชุมชน ประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ

18 มีนาคม 2559 เวลา 20.30 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปกิจกรรมงวดที่ 1 และคณะทำงานร่วมคิด วิเคราะหืและประเมินผลในกิจกรรมที่ผ่านมาพร้อมชี้แจงงบประมาณและค่าใช้จ่าย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. นัดคณะทำงานทุกคน เข้าร่วมประชุม หารือ การทำงาน
2. เลขาสรุปกิจกรรมการดำเนินงานที่ผ่านมา การใช้จ่ายงบประมาณ
3. คณะทำงาน ร่วมคิด วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์การจัดกิจกรรมที่ผ่านมา ด้านการให้ความร่วมมือของชุมชนรูปแบบกิจกรรมระยะเวลา เพื่อปรับให้เหมาะสม
4. เปิดโอกาสการพูดคุย ซักถาม ปัญหาการทำงาน หรือกระแสการตอบรับจากชุมชน
5. พี่เลี้ยงใช้กระบวนคลี่ผลลัพธ์โครงการ เพื่อปรับรูปแบบให้กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายมี่วางไว้สรุปการประชุม
6. ร่วมวางแผน กิจกรรมการดำเนินงาน ที่จะนำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติต่อไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. นัดคณะทำงานทุกคนเข้าร่วมประชุมหารือการทำงานโดยการเดินแจ้งให้ทราบทั้ง 30 คน 2 .เลขาสรุปกิจกรรมที่ดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ
 2. คณะทำงานร่วมคิด วิเคราะหื ประเมินสถานการณืการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาในทุกๆด้าน
 3. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดคุย ซักถามปัญหาการทำงานหรือกระแสตอบรับจากชุมชน
 4. พี่เลี้ยงใช้กระบวนการคลี่ผลลัพธ์โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบให้กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 5. ร่วมวางแผนกิจกรรมดำเนินงานและนำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติต่อไป
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. มีบันทึกวาระการประชุม
 2. คณะทำงานเข้าร่วม ทุกคน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. นัดคณะทำงานทุกคนเข้าร่วมประชุมหารือการทำงานโดยการเดินแจ้งให้ทราบทั้ง 30 คน
 2. เลขาสรุปกิจกรรมที่ดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมทั้งชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณ
 3. คณะทำงานร่วมคิด วิเคราะหื ประเมินสถานการณืการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาในทุกๆด้าน
 4. เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดคุย ซักถามปัญหาการทำงานหรือกระแสตอบรับจากชุมชน
 5. พี่เลี้ยงใช้กระบวนการคลี่ผลลัพธ์โครงการ เพื่อปรับปรุงรูปแบบให้กิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 6. ร่วมวางแผนกิจกรรมดำเนินงานและนำแผนชุมชนสู่การปฏิบัติต่อไป

ผลสรุปที่สำคัญ มีบันทึกวาระการประชุม คณะทำงานเข้าร่วม ทุกคน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำสื่อเพลงพื้นบ้านและวิดีดทัศน์ชุมชน

14 มีนาคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชิวิตคนในชุมชน สร้างความตระหนักให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 141 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 141 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน ภาคีเครือข่าย นายกอบต.

 • ชื่อกิจกรรมเขียนผิด
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำวีดีทัสน์และสื่อเพลงพื้นบ้านประกอบ เพื่อเป็นการสร้างความตระถหนักให้ชุมชน เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติงาน สภาผู้นำเตรียมความพร้อม ประชุม หารือ ประสานวิทยากร จัดทำแผนชุมชนประสานพี่เลี้ยงและทีมวิทยากรเพื่อเข้าร่วมกระบวนการทำแผน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ชุมชนมีการรับรู้ข้อมูลชุมชน ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร 2. มีสื่อเพลงพื้นบ้าน ที่เป็นของชุมชนเองจำนวน 1 ชุด 3.มีมาตราการทางสังคมของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นำวีดีทัสน์และสื่อเพลงพื้นบ้านประกอบ เพื่อเป็นการสร้างความตระถหนักให้ชุมชน เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติงาน

ผลสรุปที่สำคัญ

 1. ชุมชนมีการรับรู้ข้อมูลชุมชน ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร
 2. มีสื่อเพลงพื้นบ้าน ที่เป็นของชุมชนเองจำนวน 1 ชุด
 3. มีมาตราการทางสังคมของชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 141 คน จากที่ตั้งไว้ 141 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน ภาคีเครือข่าย นายกอบต.

 • ชื่อกิจกรรมเขียนผิด
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
3,000.00 4,000.00 0.00 7,000.00 0.00 0.00 14,000.00

จัดทำรายงานปิดงวด1

12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อปิดโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับทุนเจ้าหน้าที่การเงินและผู้บันทึกข้อมูล

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้ารับการตรวจเอกสารการเงิน ปิดงวดโครงการ ในระยะที่ 1 ณ  สจรส.มอ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมปิดโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน งวดที่1 ซึ่งกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่

 1. ประชุมปฐมนิเทศโครงการปี 2558
 2. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
 3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส.
 4. สร้างทีมงานสภาชุมชน
 5. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.
 6. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ออกแบบเครื่องมือ
 7. เรียนรู้การทำรายงานและการเงิน
 8. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 9. นำข้อมูลมาวิเคราะห์
 10. จัดทำเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
 11. พบพี่เลี้ยงทำรายงานการเงินโครงการ
 12. จัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา
 13. จัดทำรายงานปิดงวด1
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับทุนเจ้าหน้าที่การเงินและผู้บันทึกข้อมูล

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,816.00 0.00 0.00 0.00 1,816.00

ติดตามการดำเนินงาน กิจกรรมงวด 1

7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
ธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

1, เพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน งวดที่ 1 และการจัดทำรายงานการเงิน 2.เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและประเมินผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพและการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ  เลขานุการทีมคณะกรรมการและผู้ร่วมดำเนินงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประสานพื้นที่/ผู้รับผิดชอบโครงการในการนัดหมายลงพื้นที่เยี่ยมเยียนการดำเนินงานแบบกัลยาณมิตร 2.พื้นที่นัดหมายจัดทำแผนร่วมกันในการติดตาม 3.ผู้รับผิดชอบโครงการ/เลขานุการ ชี้แจงกิจกรรมและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในงวด ที่ 1 4.คณะกรรมการหลักร่วมพูดคุย ประเมินผลการทำงาน 5.ร่วมพูดคุย สอบถาม การดำเนินงานในแต่ะกิจกรรมเพื่อประเมินเชิงคุณภาพ 6.ร่วมวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ทำ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 7.สอบถาม การลงรายงานผู้รับผิดชอบ ส1  ง1 และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน 8.แนะนำการลงรายงาน เอกสารการเงิน 9.ประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้านเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 10. จัดทำแผนในการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำผู้นำชุมชนจำนวน1 ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าทีในการดำเนินงาน
2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน 3. การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 4. การประชุมทุกครั้งมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการติดตามการดำเนินงานใน ระยะที่ 1 ขอชื่นชมทีมงานที่มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบสูงในการทำงานและความมุ่งมั่นให้มีผลสัมฤทธิ์ของงานเกิดประโยชน์ต่อชุมชน โดยวัตถุประสงค์ เพื่อ1. เพื่อให้คนในชุมชนตระหนักเห็นความสำคัญต่อการ ใช้ชีวิตตามแนวทางแบบพอเพียง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเองได้ 2. เพื่อพัฒนาชุมชนสามารถบริหารจัดการสู่หมู่บ้านต้นแบบ ตามแนวทาง วิถีพอเพียง 3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม จากภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนสู่วิสาหกิจชุมชน 4.เพื่อมีสภาผู้นำเข้มแข็ง5. เพื่อให้คนชุมชนลดปัญหาหนี้สิน ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ตามแนวทางวิถีพอเพียง6. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

โดยในระยะที่ 1มีกลวิธี การสำคัญ:กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับคน กลุ่มคน1. พัฒนา ฟื้นฟู การเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ชีวิตแบบวิถีพอเพียง กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการปรับสภาพแวดล้อม-กลวิธีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและปรับปรุงกลไก1.. เปิดเวทีสาธารณะ ในการประชาสัมพันธ์2. พัฒนาศักยภาพทีมสภาชุมชนในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการดำเนินกืจกรรม ในระยะเวลา วันที่ 15 กันยายน2558 - 15 กุมภาพันธ์ 2559

ดังนี้
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส. 3. สร้างทีมงานสภาชุมชน 4. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส. 5. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ออกแบบเครื่องมือ ุ6. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 7. นำข้อมูลมาวิเคราะห์ 8. จัดทำเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 9. จัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา

โดยจากการดำเนินงาน เกิดผลผลิต ผลลัพธ์ ดังนี้ 1. มีสภาผู้นำผู้นำชุมชนจำนวน1 ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าทีในการดำเนินงาน การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้งมีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 3. เกิดการจัดการข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลรายรับ รายจ่าย หนี้สินของชุมชน เกิดแผนที่คุณค่าทรัพยากรและได้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชนจำนวน1 ชุด

ผลกระทบดังนี้เกิดการเปลี่ยนของคนและกลุ่มคนในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการระบบสุขภาพในชุมชนเพิ่มมากขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เอื้อต่อชุมชนน่าอยู่มีการเปลี่ยนแปลงของกลไกในชุมชนมีคณะทำงานและกระบวนการทำงานในรูปแบบใหม่ๆ

นวัตกรรม :อยู่ในระหว่างการประเมินและวิเคราะห์นวัตกรรม

การลงรายงาน ง 1 ส1 ถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ  เลขานุการทีมคณะกรรมการและผู้ร่วมดำเนินงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 1. เรื่องการเสริมพลังทีมงาน
 2. เรื่องภาษี
 3. เตรียมพื้นที่เรื่องศูนย์เรียนรู้ชุมชน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

จัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา

3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อการวางแผนงานในการพัฒนาชุมชนต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายจากอบต.ควนโดน กองทุนสุขภาพตำบล กศน. พัฒนาชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชน ร่วมเตรียความพร้อม ประชุม หารือ การเตรียมวัน สถานที่ ข้อมูล และการประสานวิทยากรในการจัดทำแผน
2. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกัน
3. ประสานพี่เลี้ยงและทีมวิทยากร เพื่อเข้าร่วมในกระบวนการจัดทำแผน
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา
จัดทำโรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในระดับครัวเรือนโรงเรียน สู่ชุมชน แบบยั่งยืนโดยสภาชุมชนและทีมเยาวชน มีส่วนร่วมในการวางแผนและกำหนดปฏิทินการดำเนินงานในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้สู่การปฏิบัติจำนวน45 คนและจัดทำแผนชุมชนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และจัดทำแผนฉบับปฏิบัติการ ในการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเชิญ ผู้มีส่วนได้เสียในชุมชน จากตัวแทนกลุ่มต่างๆ ตัวแทนภาคีเครือข่าย จาก อบต.ควนโดน กองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต ควนโดน กศน. พัฒนาชุมชน ร่วมจัดทำแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน จำนวน 3 วัน เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงานและเพื่อมิติเกิด สัมพันธภาพการทำงานที่ดีในอนาคตโดยครอบคลุม ประเด็นต่อไปนี้

- ด้านการลดรายจ่าย
- ด้านการเพิ่มรายได้
- ด้านการออม
- ด้านการดำรงชีวิต
- ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
- ด้านการเอื้ออาทร
ซึ่งแต่ละกิจกรรมการดำเนินงานในแต่ะแผน เน้นการแก้ปัญหา คน สภาพแวดล้อม และสร้างกลไกที่มั่นคงของชุมชน
5. จัดกิจกรรมกลุ่มย่อย จำนวน 4 กลุ่ม 4 โซน เพื่อร่วมพิจารณาแผนและการสอบถามความต้องการของชุมชนในแต่ละกลุ่มวัยเพิ่มเติมเพื่อการมีส่วนร่วม
6. แต่ละโซนนำเสนอแผน และมาร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการที่สมบูรณ์ ระยะยาว จำนวน 3 ปีของชุมชนเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาได้จริงของแต่ละกลุ่มและความต่อเนื่องและยั่งยืน
7. นำเสนอโรดแมพเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกหลังคาเรือน เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมวัดความสำเร็จ
8. ประกาศ การใช้โรดแมพในเวทีชุมชนเพื่อสร้างการรับรู้และการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระยะๆเพือการวางแผนและแก้ไขปัญหาในระยะยาว
9. นำเสนอแผนเพื่อบรรจุแผน แก่ อบต.ควนโดน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลควนโดน
10 คณะทำงาน วิทยากร สรุปแผนชุมชน
11. นำเสนอแผน

รวม 45คน จำนวน 3วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายจากอบต.ควนโดน กองทุนสุขภาพตำบล กศน. พัฒนาชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ให้ทีมสภาผู้นำเสนอโรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนจำนวน 1 แผ่น ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือในการคิดและวางแผนงานในอนาคตของชุมชนอย่างสนุกสนาน 2.เกิดแผนพัฒนาหมู่บ้านมีการนำสู่การปฏิบัติามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีการกำหนดโรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี วิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนโดยชุมชนจำนวน 1 แผน 2. แผนพัฒนาหมู่บ้านมีการนำสู่การปฏิบัติามแผนอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตัวแทนอสม.เดินประกาศให้ทีมสภาผู้นำเข้าร่วมจัดทำแผนหลังจากที่ได้ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์และคืนข้อมูลมาแล้ว นำมาจัดทำแผนทีละข้อดังนี้

 1. ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนทั้งสองข้างทาง - โครงการตลาดน้ำคลองดุสน


2. ด้านการเกษตร - โครงการช่วยเหลือเกษตรกรช่วงฤดูแล้ง - โครงการทัศนศึกษาด้านอาชีพให้แก่กลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน - โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนประจำหมู่บ้าน (กองทุนสัจจะ)


3. ด้านเศรษฐกิจ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ - โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี เช่นนวดแผนไทย เสริมสวย ทำขนมพื้นเมือง - โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านอาชีพแก่กลุ่มสตรีและศึกษาดูงาน - โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลา - โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง - โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพทำแชมพูสมุนไพร เช่น ทำสบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ - โครงการหนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งหมู่บ้าน


4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน - โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ซอยทอนเรือ ซอยต้นท้อน ป่าโต๊ะโร๊ะ - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทุกสายในหมู่บ้าน - โครงการบุกเบิกถนนนาโต๊ะโผ 4x300 เมตร - โครงการบุกเบิกถนนสายกุโบร์-ป่าโต๊ะเหรียม 3x400 เมตร - โครงการบุกเบิกถนนสายกุโบร์-ต้นท้อน 3x200 เมตร - โครงการก่อสร้างประปา(ที่มัสยิด) ประจำหมู่บ้าน/ถังน้ำ - โครงการติดตั้งและก่อสร้างเครื่องทำน้ำดื่มสะอาด


5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - โครงการคลองสวยน้ำใส - โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าต้นน้ำ


6. ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม - โครงการเข้าค่ายฤดูร้อนแก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน - โครงการสนับสนุนครูสอนอันกุรอ่าน


7. ด้านการจัดระเบียบชุมชน - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


8. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต - โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย - โครงการสนับสนุนเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง - โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ - โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก - โครงการฝึกอบรมอสม.ชุมชน - โครงการตรวจ คัดกรอง เบาหวาน ความดัน - โครงการเฝ้าดูแลหญิงตั้งครรภ์ก่อนคลอดและหลังคลอด - โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านเพศศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร


9. ด้านบริหารจัดการที่ดี - โครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงประจำอาคารเอนกประสงค์ จัดกิจกรรมกลุมย่อยโดยแบ่งโซนโดยคละกันทั้งเยาวชนและผู้ใหญ่ พร้อมนำเสนอข้อมูลแต่ละโซน ประกาศใช้โรดแมพและนำเสนอต่อการจัดทำแผนประชาคมของอบต.ควนโดนต่อไป

สรุปการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลควนโดน ดังนี้ 1. โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน 2. โครงการบุกเบิกถนนสายกุโบร์-ป่าโต๊ะเหรียม 3x400 เมตร 3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้าน ซอยทอนเรือ ซอยต้นท้อน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 45 คน จากที่ตั้งไว้ 45 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายจากอบต.ควนโดน กองทุนสุขภาพตำบล กศน. พัฒนาชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 0.00 16,200.00 500.00 0.00 0.00 22,700.00

พบพี่เลี้ยงทำรายงานการเงินโครงการ งวด 1

2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

จัดทำรายงานและตรวจสอบเอกสารการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ เลขานุการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พบพี่เลี้ยงโครงการ ตรวจสอบความเรียบร้อย ใบลงทะเบียน กำหนดการ ใบสำคัญรับเงินและ ใบจ่ายภาษี

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจเอกสารการเงินโครงการงวดที่ 1 และจัดทำรายงานความก้าวหน้า

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ เลขานุการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00

จัดทำเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน

30 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อนำข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์นำสนอคืนสู่ชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 141 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ อสม. อบต.ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. ประชาสัมพันธ์การจัดทำเวทีคืนข้อมูลแก่ชุมชน โดยเชิญตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วม
2. ขอความร่วมมือ จาก อสม. ในการแจ้งครัวเรือนเข้าร่วม
3. เชิญ ภาคีเครือข่าย อบตรพ.สตเกษตร พัฒนา
4. สภาผู้นำชุมชนแบ่งหน้าที่เตรียมข้อมูล โดยผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้นำเสนอข้อมูลร่วมเตรียมสถานที่ เตรียมอาหารว่าง และความสะดวกอื่นๆ
5. จัดเวทีคืนข้อมูล โดยเชิญ นายก อบต กล่าวพบปะผู้รับผิดชอบโครงการ คุยความเป็นมารูปแบบ การจัดเก็บข้อมูลต่อเวที
6. วีดีทัศน์และจัดทำสื่อเพลงพื้นบ้านประกอบ เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อสู่หมู่บ้านต้นแบเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอข้อมูล เพิ่มเติม จาก ผู้รับผิดชอบโครงการ และข้อเสนอแนะ
7. ร่วมพูดคุย และเปิดโอกาสการซักถาม การแสดงความคิดเห็นของชุมชน

8. พูดคุย เสนอ กติกาชุมชนรือมาตราการทางสังคม ในชุมชน
9. จัดทำป้าย มาตราการทางสังคม ติดในที่ชุมชน
10. รวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชน ภาคเครือข่ายเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดเตรียมการทำแผนชุมชน

ร่วมกิจกรรม จำนวน 141 คนในช่วงบ่ายวันพุธ(เพราะเป็นวันหยุดและเป็นวันที่สะดวกของชุมชน)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 141 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำ อสม. อบต.ประชาชนในหมู่บ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. อสม. เดินบอกกล่าวการเข้าร่วมประชุม
 2. ประชาสัมพันธ์ที่มัสยิด
 3. เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังการคืนข้อมูลและพี่เลี้ยงโครงการ
 4. นำเสนอวีดีทัศน์เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อสู่หมู่บ้านต้นแบเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอข้อมูล เพิ่มเติม จาก ผู้รับผิดชอบโครงการ และข้อเสนอแนะ
 5. ร่วมพูดคุย และเปิดโอกาสการซักถาม การแสดงความคิดเห็นของชุมชน
 6. พูดคุย เสนอ กติกาชุมชนรือมาตราการทางสังคม ในชุมชน
 7. จัดทำป้าย มาตราการทางสังคม ติดในที่ชุมชน
 8. รวบรวมข้อเสนอแนะจากชุมชน ภาคเครือข่ายเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดเตรียมการทำแผนชุมชน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.ชุมชนมีการรับรู้ข้อมูลชุมชน ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร 2. มีสื่อเพลงพื้นบ้าน ที่เป็นของชุมชนเองจำนวน 1 ชุด 3.มีมาตราการทางสังคมของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นายอาหมาดซอและ หมันเล๊ะ ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนอสม. ประกาศหลังละหมาดวันศุกร์ให้ทุกครัวเรือนเข้าร่วมเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน และให้ตัวแทนอสม.เดินบอกตามบ้านอีกครั้งก่อนวันทำเวทีคืนข้อมูลเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการประสานงาน รวมทั้งบอกสำหรับครัวเรือนที่มีหญิงม่ายและคนชราด้วย พร้อมกันนั้นได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมรับฟังด้วย โดยประธานโครงการกล่าวต้อนรับและชี้แจงกิจกรรมวันนี้ และวัตถุประสงค์ หลังจากนั้น นางสาวเจนวลี ปะดุกา ผู้บันทึกข้อมูลและเลขาฯทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลที่ได้รับจากชุมชน ที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วนำเสนอเพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชน หลังจากนั้นพี่เลี้ยงโครงการ คุณธิดา เหมือนพะวงค์ ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้อง และกิจกรรมรำไม้กระบองเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการออกกำลังกายในชุมชนโดยสามารถทำได้ทุกเพศทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุที่สนใจด้วย ช่วยคลายกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดี และให้ทุกคนมีส่วนร่วมเสนอแนะและแจ้งข่าวสารอื่นๆต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 141 คน จากที่ตั้งไว้ 141 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำ อสม. อบต.ประชาชนในหมู่บ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,525.00 500.00 0.00 0.00 4,025.00

นำข้อมูลมาวิเคราะห์

16 มกราคม 2559 เวลา 14:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนและวิเคราะห์ข้อมูลโดยรวมของชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

สภาผู้นำ ทีมเยาวชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชน ร่วมกับทีมเยาวชน ประชุม เตรียมความพร้อม
2. ทีมเยาวชน นำข้อมูลที่ได้ร่วมกับสภาชุมชน มาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ร่วมกัน ระหว่าง เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้รู้ในชุมชนโดยเน้นการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาเหตุที่มาจากคน สภาพแวดล้อมบริบทของชุมชน กลไก โครงสร้างชุมชนว่าเป็นอย่างไร ตั้งแต่รากเหง้าโดยวิเคราะห์ทั้งระดับครัวเรือน
3. เยาวชนนำเสนอกรณีศึกษา ตัวอย่างครัวเรือนต้นแบบ การดำรงชีวิตแบบพอเพียงโดยใช้รูปแบบจัดทำกลุ่ม นำเสนอ
4. ข้อมูลที่ได้ มาสังเคราะห์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุติ ในชุมชน นักวิชาการภายนอก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อปรับปรุงข้อมูลและเติมเต็มข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จริง
5. เตรียมข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อการคืนข้อมูลสู๋ชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

สภาผู้นำ ทีมเยาวชน อสม. บัณฑิตอาสา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สภาผู้นำชุมชน ร่วมกับทีมเยาวชน ประชุม เตรียมความพร้อม
 2. ทีมเยาวชน นำข้อมูลที่ได้ร่วมกับสภาชุมชน มาวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ร่วมกัน ระหว่าง เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้รู้ในชุมชนโดยเน้นการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สาเหตุที่มาจากคน สภาพแวดล้อมบริบทของชุมชน กลไก โครงสร้างชุมชนว่าเป็นอย่างไร ตั้งแต่รากเหง้าโดยวิเคราะห์ทั้งระดับครัวเรือน
 3. เยาวชนนำเสนอกรณีศึกษา ตัวอย่างครัวเรือนต้นแบบ การดำรงชีวิตแบบพอเพียงโดยใช้รูปแบบจัดทำกลุ่ม นำเสนอ
 4. ข้อมูลที่ได้ มาสังเคราะห์ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุติ ในชุมชน นักวิชาการภายนอก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อปรับปรุงข้อมูลและเติมเต็มข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์จริง
 5. เตรียมข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อการคืนข้อมูลสู่ชุมชน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีชุดข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ จำนวน 1 ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.1 ของครัวเรือนที่ทำแบบสอบถาม 141 ครัวเรือน

1.2 สมาชิกในครัวเรือน 635 คน ชาย 343 หญิง 292 คน

1.3 อาชีพหลักของครัวเรือน -รับจ้าง 36 ครัวเรือน
-ค้าขาย 11 ครัวเรือน
-ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 ครัวเรือน
-เกษตรกร 77 ครัวเรือน
-พนักงงาน/ลูกจ้าง 11 ครัวเรือน

1.4อาชีพรองของครัวเรือน -ค้าขาย 20 ครัวเรือน
-ค้าขาย 11 ครัวเรือน
-ข้าราชการ 2 ครัวเรือน
-เกษตรกร 95 ครัวเรือน
-พนักงาน/ลูกจ้าง 3 ครัวเรือน
-อื่นๆ 3 ครัวเรือน

1.5 ลักษณะบ้าน -ที่อยู่อาศัย 137 ครัวเรือน
-ร้านค้าเชิงพาณิชย์ 4 ครัวเรือน

1.6 รายได้ของครอบครัวต่อเดือน
- ต่ำกว่า 5000ไม่มี -5001-10,000 = 66 ครัวเรือน
-10,001-15,000 = 29 ครัวเรือน
-15,001-20,000 = 3 ครัวเรือน
-20,000 บาทขึ้นไป = 10 ครัวเรือน


ตอนที่ 2ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียง

2.1 หลักการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง -ใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็น -อยู่อย่างพอประมาณ -พึ่งพาตนเอง -ปลูกผักกินเอง -เก็บเงินใช้ยามจำเป็น

2.2 การปลูกผักปลอกสารพิษ ปลูก 118 ครัวเรือนไม่ปลูก 23 ครัวเรือน

2.3 การปลูกสมุนไพร ปลูก 128 ครัวเรือนไม่ปลูก 13 ครัวเรือน

2.4 การกำจัดศัตรูพืช -น้ำหมักสมุนไพร 52 ครัวเรือน
-ฉีดพ่นสารเคมี 45 ครัวเรือน
-อื่นๆ 32 ครัวเรือน

2.5 วิธีการกำจัดวัชพืช -ตัด/ถาง 118 ครัวเรือน
-ยาฆ่าหญ้า 19 ครัวเรือน
-ไถ-กลบ 3 ครัวเรือน

2.6 ผลิตของใช้ที่จำเป็น -ทำเอง 25 ครัวเรือน
-ไม่ได้ทำ 116 ครัวเรือน

2.7 การจัดทำบัญชีครัวเรือน
-ทำ 17 ครัวเรือน
-ทำแต่ไม่ต่อเนื่อง 23 ครัวเรือน
ไม่ทำ 101 ครัวเรือน

2.8 รายรับรายจ่ายมีความสมดุลหรือเพียงพอหรือไม่ -เพียงพอไม่มีหนี้สิน 67 ครัวเรือน
-ไม่เพียงพอและมีหนี้สิน 74 ครัวเรือน
-ในระบบ54 ครัวเรือน
-นอกระบบ 17 ครัวเรือน

2.9หนี้สินในระบบ
-ธกส. 16 ครัวเรือน
-ธนาคารพาณิชย์/ธนาคารออมสิน 4 ครัวเรือน
-สหกรณ์ 7 ครัวเรือน
-กองทุนในหมู่บ้าน 23 ครัวเรือน
-อื่นๆ 7 ครัวเรือน

2.10 หนี้สินนอกระบบ
-นายทุนเงินกู้ 1 ครัวเรือน
-ญาติ เพื่อนบ้าน 16 ครัวเรือน

2.11 สาเหตุการมีภาระหนี้สิน -ค่าเล่าเรียนบุตร 30 ครัวเรือน
-ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน 20 ครัวเรือน
-ผลผลิตได้รับความเสียหาย 4 ครัวเรือน
-ขายผลผลิตไม่ได้ /ได้น้อน/ราคาต่ำ 16 ครัวเรือน
-มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มึ้นและรายได้ไม่เพียงพอ 19 ครัวเรือน
-ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ 7 ครัวเรือน
-ค่าปุ๋ยและวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร 18 ครัวเรือน
-ไม่ได้ใช้เงินกู้ตามวัตถุประสงค์ 2 ครัวเรือน
-อื่นๆ 8 ครัวเรือน

2.12 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงของภาระหนี้สิน -ลดลงเรื่อยๆ 35 ครัวเรือน
-ไม่เปลี่ยนแปลง 14 ครัวเรือน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 50ครัวเรือน

2.13 เริ่มลดค่าใช้จ่ายประเภทใดเป็นอันดับแรก -อาหารจุกจิก -เครื่องใช้ที่ไม่จำเป็น

2.14 วิธีการแก้ไขปัญหารายได้ไม่เพียงพอ -หารายได้เสริม -ปลูกผักสวนครัว -กินใช้อย่างประหยัด -ต้องขยัน

2.15 กรณีที่ไม่มีหนี้ -รู้จักออม -ใช้จ่ายอย่างเพียงพอ อยู่กินอย่างประหยัด


ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพ

3.1กินอาหารบรรจุสำเร็จมี อย. -ทุกครั้ง 88ครัวเรือน
-บางคร้ง 53ครัวเรือน

3.2กินอาหารสุกๆ ดิบๆ
-ทุกครั้ง 4ครัวเรือน
-บางครั้ง 26 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 111 ครัวเรือน

3.3 ผักต้องเป็นผักปลอดสารพิษ
-ทุกครั้ง 102 ครัวเรือน
-บางครั้ง 36 ครัวเรือน

3.4 ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
-ทุกครั้ง 118 ครัวเรือน
-บางครั้ง 23 ครัวเรือน

3.5 ใช้ช้อนกลาง
-ทุกครั้ง 132 ครัวเรือน
-บางครั้ง 9ครัวเรือน

3.6 รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ใน 1 วัน -ทุกครั้ง 57ครัวเรือน
-บางครั้ง 84ครัวเรือน

3.7กินอาหารรสจัด -ทุกครั้ง 18 ครัวเรือน
-บางครั้ง 69 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 54 ครัวเรือน

3.8 รับประทานผัก ผลไม้ 1 จาน/วัน -ทุกครั้ง 69 ครัวเรือน
-บางครั้ง 7 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 2 ครัวเรือน

3.9 ใช้สารปรุงแต่งอาหาร
-ทุกครั้ง 34 ครัวเรือน
-บางครั้ง 78 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 29 ครัวเรือน

3.10 ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว -ทุกครั้ง 98 ครัวเรือน
-บางครั้ง 36 ครัวเรือน . -ไม่เคยปฏิบัติ 7 ครัวเรือน

3.11 ดื่มน้ำอัดลม/น้ำหวานเป็นประจำ -ทุกครั้ง 20 ครัวเรือน
-บางครั้ง 75 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 46 ครัวเรือน

3.12 เมื่อมีอาการเจ็บป่วย ซื่อยาชุดมารับประทานเอง -ทุกครั้ง 20 ครัวเรือน
-บางครั้ง 48 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 73 ครัวเรือน

3.13 ใช้ยาสามัญ
-ทุกครั้ง 37 ครัวเรือน
บางครั้ง 102 ครัวเรือน
ไม่เคยปฏิบัติ 2 ครัวเรือน

3.14 ใช้สมุนไพร -ทุกครั้ง 56 ครัวเรือน
-บางครั้ง 66 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 19 ครัวเรือน

3.15ปล่อยให้หายเอง
-ทุกครั้ง 8ครัวเรือน
-บางครั้ง 43 ครัวเรือน
-ไม่เคยปฏิบัติ 90 ครัวเรือน

3.16 มีการออกกำลังกาย -ได้ออกกำลังกาย 138 ครัวเรือน
-ไม่ได้ออก 3 ครัวเรือน

3.17 ภาวะน้ำหนักเกิน -มี 50 ครัวเรือน
-ไม่มี 91 ครัวเรือน

3.18 ภาวะการณ์เจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว -มี 51 ครัวเรือน
-ไม่มี 90 ครัวเรือน

3.19 ตรวจสุขภาพประจำปี -มี 87 ครัวเรือน
-ไม่มี 54 ครัวเรือน

3.20 การสูบบุหรี่ -มี 70 ครัวเรือน
-ไม่มี 71 ครัวเรือน


ด้านที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทำโครงการ

1.ความต้องการของคนในชุมชนในการแก้ปัญหา 1.1 ข้อเสนอแนะระดับครัวเรือน -ปรับปรุงความเป็นอยู่ -ปรึกษาการือกัน -ลดค่าใช้จ่าย -ทำบัญชีครัวเรือน -ส่งเสริมอาชีพ

1.2 ระดับครัวเรือน -อยากให้มีไฟฟ้าทางเข้าหมู่บ้าน -ทำถนนใหม่เพื่อการสัญจร -ลดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่

2.ข้อเสนอแนะในการทำโครงการ -ทำต่อเนื่อง -ทำแล้วให้เกิดผล

3.หิอจกรรมครัวเรือนต้นแบบตามแนวเศรฐกิจพอเพียง -สนใจเข้าร่วมโครงการ 133ครัวเรือน
-ไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ 8ครัวเรือน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 45 คน จากที่ตั้งไว้ 45 คน
ประกอบด้วย

สภาผู้นำ ทีมเยาวชน อสม. บัณฑิตอาสา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,900.00 0.00 6,100.00 500.00 0.00 0.00 8,500.00

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

18 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

1.เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในชุมชนแล้วนำมาวิเคราะห์ 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแก้ปัญหาต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนที่สนใจและอสม. บัณฑิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. ทีมเยาวชนจัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาแผนที่ โดยประสานขอแผนที่จาก อบต.ควนโดน
2. แบ่งโซนการเก็บข้อมูลเตรียมแบบสอบถาม และประสาน อสม.ในพื้นที่
3. แบ่งทีมลงเก็บข้อมูล นำแบบสอบถาม และแผนที่ย่อๆเพื่อบันทึก จุด ที่ดินว่างเปล่า ศูนย์เรียนรู็ ทรัพยากรชุมชน หรืออื่นๆพร้อมทั้งบันทึกกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเก็บข้อมูลจำนวน 4 วัน
4. ทีมเยาวชน นัดหมายรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์1วัน
5. ทีมสภาผู้นำชุมชนร่วมประเมินเสริมพลัง ให้กำลังใจ
รวมกิจกรรมจำนวน5วัน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชนที่สนใจและอสม. บัณฑิตอาสาและประธานโครงการมาติดตามงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ทีมเยาวชนจัดทำตารางเวลาในการจัดเก็บข้อมูลและศึกษาแผนที่ โดยประสานขอแผนที่จาก อบต.ควนโดน
 2. แบ่งโซนการเก็บข้อมูลเตรียมแบบสอบถาม และประสาน อสม.ในพื้นที่
 3. แบ่งทีมลงเก็บข้อมูล นำแบบสอบถาม และแผนที่ย่อๆเพื่อบันทึก จุด ที่ดินว่างเปล่า ศูนย์เรียนรู็ ทรัพยากรชุมชน หรืออื่นๆพร้อมทั้งบันทึกกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและสิ่งที่ค้นพบระหว่างการเก็บข้อมูลจำนวน 4 วัน
 4. ทีมเยาวชน นัดหมายรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์1วัน
 5. ทีมสภาผู้นำชุมชนร่วมประเมินเสริมพลัง ให้กำลังใจและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน
  รวมกิจกรรมจำนวน 5 วัน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร จำนวน1 ชุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้ข้อมูลจากการทำแบบสอบถาม ทำให้ชุมชนมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย ในครัวเรือน การออม หนี้สินครัวเรือน หนี้สินชุมชน
 2. เกิดแผนที่ทำมือด้วยตนเองของกลุ่มเยาวชนเพื่อบ่งชี้ถึงสถานที่สำคัญ ทรัพยากรในหมู่บ้านและวิเคราะห์โอกาสพัฒนาด้านต่างๆในอนาคตได้
 3. ได้รับข้อมูลด้านสุขภาพจากการบริโภคในแต่ละมื้อ แต่ละวัน พร้อมนำข้อมูลมาวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

เยาวชนที่สนใจและอสม. บัณฑิตอาสาและประธานโครงการมาติดตามงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00

กิจกรรมการเขียนรายงานการเงิน

4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
ธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ติดตามสรุป สนับสนุน จาก สสส. สจรส. และพี่เลี้ยง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สจรส.มอ ประสานเพื่อเข้าร่วมประชุม
 2. พี่เลี้ยงลงบันทึกการดำเนินงานประจำวัน
 3. ผ้รับทุนประสานโครงการในความรับผิดชอบ
 4. เข้าร่วมรับฟัง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ฟังการบรรยายของวิทยากร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ  ติดตามประเมินผลและสังเคราะห์ความรู้โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาตใต้ ปั 2558-2559 โดยมีการชี้แจง กิจกรรมก่อนดำเนินโครงการ
 3. ผ่านการพัฒนาโครงการ
 4. ผ่านการพิจารณาโครงการ
 5. ปฐมนิเทศโครงการ ดำเนินโครงการ
 6. เครื่องมือสำหรับกิจกรรม หลังการจัดกิจกรรม
 7. การเขียนผลผลิต ผลลัพธ์
 8. การวิเคราะห์ 3.ขั้นตอนการบันทึกใน Web มีการชี้แจงแนวทางการเขียนรายงาน การเงิน การบันทึกกิจกรรมและตัวอย่างการเขียนผลสรุปกิจกรรมพร้อมรายงานการใช้เงิน และหลักฐานประกอบในแต่ละกิจกรรม  ตัวอย่างใบเสร็จที่ถูกต้องและประเภทงบประมาณ และมีการชี้แจงหลักฐานประกอบ ค่าใช้จ่าย ในแต่ละหมวด 1.ค่าตอบแทน วิทยากร เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการประชุม  การประสานงาน ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าเช่ารถค่าน้ำมันรถ 2. ค่าจ้าง 3. ค่าวัสดุ 4.ค่าใช้สอย ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม ค่าส่งไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ 5. ค่าสาธารณูปโภค ค่าส่งไปรษณ๊ย์ ค่าโทรศัพท์ การหักภาษี ณ ที่จ่าย  ชี้แจงการหักภาษี ณ  ที่จ่าย  ตั้งแต่  1000  บาทขึ้นไป หมวด 1. ค่าจ้าง 2.ค่าตอบแทน 3ค่าเช่า ผู้ถูกหัก  บุคคลธรรมดา และร้านค้า มี vat  7 % มีการแนะนำ ใบ ภ.ง.ด. 3 สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ  เกี่ยวกับภาษี 1. หัก ณ ที่จ่ายไว้ 1%
 9. ออกหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 ทวิ) 3. ออกรายงานยื่นแบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย 4. นำส่ง ภ ง ด 3 ภายในวันที่ 1-7 ของเดือนถัดไปจากเดือนที่จ่ายเงินได้ (ยื่นภาษีช้า มีค่าปรับ)
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

การทำรายงานและการเงิน

4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจระบบการทำงานของโครงการ การคีย์ระบบติดตามโครงการ และเรียนรู้รายงานการเงิน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นายนที หลังเกต ประธานโครงการ
นางสาวเจนวลี ปะดุกา บันทึกข้อมูล
นางสาวฝาตีม๊ะ ปะดุกา การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. เรียนรู้การคีย์ข้อมูลเข้าระบบในรูปแบบเดียวกัน
2. ติดตามการทำงานตั้งแต่เริ่มโครงการ และดำเนินโครงการไปแล้วบางส่วน พร้อมทั้งคีย์ระบบข้อมูลลงในเว็ป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายนที หลังเกต ประธานโครงการ นางสาวเจนวลี ปะดุกา บันทึกข้อมูล นางสาวฝาตีม๊ะ ปะดุกา การเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมรับฟังบรรยายการคีย์ระบบติดตามและการเงิน เป็นขั้นตอนตั้งแต่ติดตามกิจกรรมที่บันทึกไว้ในปฏิทินที่ดำเนินการไว้ก่อนแล้ว ทำการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมให้ครบถ้วน เพื่อให้ระบบบันทึกการทำรายงานเสร็จสมบูรณ์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันนี้ จำนวน 3 คน ทั้งประธานโครงการ การเงินและบันทึกข้อมูลเพื่อมารับรู้การทำงานร่วมกันและเข้าใจการทำงานในระบบผ่านเว็ปและติดตามการดำเนินโครงการให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

นายนที หลังเกต ประธานโครงการ นางสาวเจนวลี ปะดุกา บันทึกข้อมูล นางสาวฝาตีม๊ะ ปะดุกา การเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

 

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00

ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ออกแบบเครื่องมือ

20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

คัดเลือกเยาวชนเพื่อจัดเก็บข้อมูลในหมู่บ้านมาวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชนที่มีความสนใจ อสม. บัณฑิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. คณะทำงานประชุมหารือ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
2. รับสมัครเยาวชนจิตอาสา เข้าร่วมพัฒนาชุมชน
3. สร้างทีมเยาวชนนักจัดการข้อมูล จำนวน 15 คน ร่วมปฏิบัติการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลในชุมชน จำนวน 3 วัน

วันที่1 เรื่องหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและ
การวิเคราะห์ชุมชน อดีต สภาพความเป็นจริง ณ ปัจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต

วันที่2 ทำความเข้าใจกับทีมเยาวชนและการพัฒนาออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่ตรงกับสภาพความเป็นชุมชนและทบทวนให้เป็นปัจจุบันโดยจัดเก็บ ข้อมูล ด้านเศรษฐกิจรายรับรายจ่าย หนี้ การดำรงชีวิตด้านสถานะสุขภาพและด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน

วันที่3 พัฒนาเครื่องมือ/บัญชีครัวเรือน และทดลองฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูล
4. จัดทำเสื้อทีม เยาวชนนักจัดเก็บข้อมูล เพื่อการทำงานเป็นทีม เชิงสัญลักษณ์พร้อมประชาสัมพันธ์ สสส.
5. ประเมินผลการทำงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เยาวชน 15คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (สอบต.) ตัวแทนทำกิจกรรมเศรษกิจพอเพียง อสม. บัณฑิตอาสา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. คณะทำงานประชุมหารือ และเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
 2. รับสมัครเยาวชนจิตอาสา เข้าร่วมพัฒนาชุมชน ทำความเข้าใจโครงการและกิจกรรมที่จะทำร่วมกันหลังจากนี้และให้แสดงความคิดเห็นเพื่อดำเนินการในกิจกรรมต่อไป
 3. สร้างทีมเยาวชนนักจัดการข้อมูล จำนวน 15 คน ร่วมปฏิบัติการเรียนรู้การจัดเก็บข้อมูลในชุมชน จำนวน 3 วัน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. เกิดการจัดการข้อมูลชุมชน ฐานข้อมูลรายรับ รายจ่าย หนี้สินของชุมชน เกิดแผนที่คุณค่าทรัพยากร
 2. ได้เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลชุมชน
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สินชุมชน แผนที่ทรัพยากร
 2. เกิดอาสาสมัครที่เป็นเยา่วชนในหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและจัดเก็บข้อมูล จำนวน 15 คน
 3. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจโครงการสสส.และกระบวนการทำงานในรูปแบบเดียวกัน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

เยาวชน 15คน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (สอบต.) ตัวแทนทำกิจกรรมเศรษกิจพอเพียง อสม. บัณฑิตอาสา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
6,000.00 8,750.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 20,150.00

เปิดตัวโครงการ

9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
ธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ปี 2558

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 141 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 141 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อสม. ตัวแทนครัวเรือน ภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบต.ควนโดน รพ.สต.ควนโดน กศน. พัฒนาชุมชน เกษตรตำบล บัณฑิตอาสา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน 2.จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเชิงสัญลักษณ์ การเสริมพลัง การทำงานเป็นทีม
 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 141 คน
 3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 4. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. 6. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง
 5. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
 6. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 7. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 8. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 9. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 2. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การเตรียมการ: มีการประชุมทีมคณะกรรมการก่อนเพื่อมอบหมายการดำเนินงาน และมีการจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการ (โดยมีเลขานุการโครงการผู้จัดทำหนังสือและลงนามโดยผู้รับผิดดชอบโครงการ) ทีมงานมีการส่งหนังสือถึงครัวเรือนและมอบหมายการชี้แจง ดังนี้โดยเปิดเวที และพูดคุยโครงการ การจัดสรรงบประมาณโดยภาพรวม (หัวหน้าโครงการ)ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณในแต่ละกิจกรรม (หัวหน้าโครงการและเลขา) และสรุปผล แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ การอุดหนุนจาก สสส การติดตามและประเมินผล (พี่เลี่ยง)
 2. การดำเนินการ : จัดเวทีประชาคม ณ อาคารเอนกประสงค์.ลงทะเบียน โดย คณะกรรมการสภาชุมชน(กลุ่มเป้ามายในชุมชนเริ่มทยอยเข้าร่วมเวทีประชาคม) มีความหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กเยาวชน ผู้นำ แกนนำ ประชาชน และผู้สูงอายุพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการเริ่มเวทีประชาคม โดยหัวหน้าโครงการ พูดกล่าวทักทาย และเปิดตัวโครงการ วัตถุประสงค์ การได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สสสโดยภาพรวม บรรยากาศ สมาชิกชุมชนมีความตั้งใจฟัง เงียบ ยังมีคนเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นทางผู้รับผิดชอบโครงการได้พูดต่อ ในรายละเอียด แนะนำคณะกรรมการทีมทำงานแนะนำพี่เลี่ยง ในพื้นที่ เลขานุการ มีการชี้แจงรายละเอียด ปฏิทินการดำเนินงานต่อ ใน กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย รวมถึงชี้แจงงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรให้ชุมชนได้รับทราบในแต่ละงวดและ พี่เลี้ยง ก็ สรุป พูด ถึง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สสส และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ การสนับสนุนในโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ฯ เพื่อให้ ชุมชนได้ทราบขั้นตอน การขอรับการสนับสนุน และสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมของโครงการ ขอความร่วมมือชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางทีมทำงานโครงการจะได้ดำเนินการนับจากนี้ต่อไปพร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน ที่มีจิตอาสาในการทำงานพัฒนาชุมชนและทางผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าโครงการ ได้เปิดโอกาส ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชุมชน และพูดคุย เรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับทราบและสร้างการรียนรู้ร่วมกัน
 3. การประเมินผล: ด้านสถานที่สะอาด ปลอดภัย ศูนย์รวมชุมชน มีการติดป้ายชื่อโครงการและป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ด้านคนมีครบองค์ประกอบที่วางไว้มีการเสนอ ซักถาม ประเด็นข้อสงสัยและมีภาคีเครือข่ายร่วมด้านการบริหารจัดการ : ตามวัน เวลา ที่กำหนดมีการชี้แจงแผนกิจกรรมและงบประมาณชัดเจน ทีมงานสภาชุมชนครบและใส่เสื้อทีมเชิงสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์สสส.
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 141 คน จากที่ตั้งไว้ 141 คน
ประกอบด้วย

อสม. ตัวแทนครัวเรือน ภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบต.ควนโดน รพ.สต.ควนโดน กศน. พัฒนาชุมชน เกษตรตำบล บัณฑิตอาสา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.

9 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดตัวโครงการให้ชุมชนรับทราบว่ามีโครงการสสส.เกิดขึ้นและดำเนินการปี งบประมาณ 2558 นี้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 141 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อสม. ตัวแทนครัวเรือน ภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบต.ควนโดน รพ.สต.ควนโดน กศน. พัฒนาชุมชน เกษตรตำบล

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
2.จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเชิงสัญลักษณ์ การเสริมพลัง การทำงานเป็นทีม
3. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 141 คน
4. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
5. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. 6. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง
7. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
8. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
9. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
10. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
11. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 141 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อสม. ตัวแทนครัวเรือน ภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบต.ควนโดน รพ.สต.ควนโดน กศน. พัฒนาชุมชน เกษตรตำบล บัณฑิตอาสา

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
 2. จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเชิงสัญลักษณ์ การเสริมพลัง การทำงานเป็นทีม
 3. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 141 คน
 4. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 5. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน.
 6. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง
 7. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
 8. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 9. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 10. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 11. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 2. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. การเตรียมการ: มีการประชุมทีมคณะกรรมการก่อนเพื่อมอบหมายการดำเนินงาน และมีการจัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อเปิดตัวโครงการ (โดยมีเลขานุการโครงการผู้จัดทำหนังสือและลงนามโดยผู้รับผิดดชอบโครงการ) ทีมงานมีการส่งหนังสือถึงครัวเรือนและมอบหมายการชี้แจง ดังนี้โดยเปิดเวที และพูดคุยโครงการ การจัดสรรงบประมาณโดยภาพรวม (หัวหน้าโครงการ)ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม งบประมาณในแต่ละกิจกรรม (หัวหน้าโครงการและเลขา) และสรุปผล แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ การอุดหนุนจาก สสส การติดตามและประเมินผล (พี่เลี่ยง)
 2. การดำเนินการ : จัดเวทีประชาคม ณ อาคารเนกประสงค์เริ่มเวลา 13.00 น.ลงทะเบียน โดย คณะกรรมการสภาชุมชน(กลุ่มเป้ามายในชุมชนเริ่มทยอยเข้าร่วมเวทีประชาคม) มีความหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็กเยาวชน ผู้นำ แกนนำ ประชาชน และผู้สูงอายุพิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ เริ่มพูดคุย เวลา 14.00 น. เริ่มเวทีประชาคม โดยหัวหน้าโครงการ พูดกล่าวทักทาย และเปิดตัวโครงการ วัตถุประสงค์ การได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สสสโดยภาพรวม บรรยากาศ สมาชิกชุมชนมีความตั้งใจฟัง เงียบ ยังมีคนเข้ามาร่วมเพิ่มขึ้นทางผู้รับผิดชอบโครงการได้พูดต่อ ในรายละเอียด แนะนำคณะกรรมการทีมทำงานแนะนำพี่เลี่ยง ในพื้นที่เลขานุการ มีการชี้แจงรายละเอียด ปฏิทินการดำเนินงานต่อ ใน กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย รวมถึงชี้แจงงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรรให้ชุมชนได้รับทราบในแต่ละงวดและ พี่เลี้ยง ก็ สรุป พูด ถึง นโยบาย แนวทางการดำเนินงานของ สสส และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงาน วัตถุประสงค์ การสนับสนุนในโครงการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ฯ เพื่อให้ ชุมชนได้ทราบขั้นตอน การขอรับการสนับสนุน และสรุปกิจกรรมโดยภาพรวมของโครงการ ขอความร่วมมือชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม ที่ทางทีมทำงานโครงการจะได้ดำเนินการนับจากนี้ต่อไปพร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจให้กับทีมงาน ที่มีจิตอาสาในการทำงานพัฒนาชุมชนและทางผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าโครงการ ได้เปิดโอกาส ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากชุมชน และ พูดคุย เรื่องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรับทราบและสร้างการรียนรู้ร่วมกัน
 3. การประเมินผล: ด้านสถานที่สะอาด ปลอดภัย ศูนย์รวมชุมชน มีการติดป้ายชื่อโครงการและป้ายสถานที่ปลอดบุหรี่ด้านคนมีครบองค์ประกอบที่วางไว้มีการเสนอ ซักถาม ประเด็นข้อสงสัยและมีภาคีเครือข่ายร่วมด้านการบริหารจัดการ : ตามวัน เวลา ที่กำหนดมีการชี้แจงแผนกิจกรรมและงบประมาณชัดเจน ทีมงานสภาชุมชนครบและใส่เสื้อทีมเชิงสัญลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์สสส.
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 141 คน จากที่ตั้งไว้ 141 คน
ประกอบด้วย

อสม. ตัวแทนครัวเรือน ภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ อบต.ควนโดน รพ.สต.ควนโดน กศน. พัฒนาชุมชน เกษตรตำบล บัณฑิตอาสา

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดาเหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 3,525.00 0.00 0.00 0.00 3,525.00

สร้างทีมงานสภาชุมชน

18 ตุลาคม 2558 เวลา 20:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อคัดเลือกคณะทำงาน สร้างทีมงาน และทำความเข้าใจโครงการร่วมกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มเยาวชน อสม. ผู้มีจิตอาสา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1.. ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน 2. คัดเลือกทีมงาน จากทีมคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่มีความหลากหลายของกลุ่ม มีทีมโครงการ กลุ่มเยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 30 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น
3. ทำหนังสือเชิญ ผู้ที่ตอบรับ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ และทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เรื่องการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนและความรับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชนพร้อมทั้งทบทวนทรัพยากรเพื่อการระดมทุนและการเชือมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
5.ร่วมศึกษาดูงาน พื้นที่ภายในอำเภอ คือ หมู่ที่ 4บ้านกลาง เพื่อเสริมพลัง ไอเดีย และเรียนรู้รูปแบบการทำงาน 5.เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม การเรียนรู้
6.. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ
7. มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน ทุก 1 เดือน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ประธานโครงการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. บัณฑิตอาสา กลุ่มเยาวชน ที่ปรึกษาโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ผู้รับผิดชอบโครงการพูดคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกทีมงาน
 2. คัดเลือกทีมงาน จากทีมคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่มีความหลากหลายของกลุ่ม มีทีมโครงการ กลุ่มเยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 30 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น
 3. ทำหนังสือเชิญ ผู้ที่ตอบรับ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ และทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เรื่องการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน หลักการเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนและความรับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชนพร้อมทั้งทบทวนทรัพยากรเพื่อการระดมทุนและการเชือมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
 5. ร่วมศึกษาดูงาน พื้นที่ภายในอำเภอ คือ หมู่ที่ 4บ้านกลาง เพื่อเสริมพลัง ไอเดีย และเรียนรู้รูปแบบการทำงาน 5.เลขาทีมรับผิดชอบโครงการ ประเมินผลและสรุปกิจกรรม การเรียนรู้
 6. จัดทำแผนร่วมกัน ในการติดตามโครงการและการพบปะพูดคุยเพื่อการประเมินผลโครงการเป็นระยะๆ
 7. มีการประชุมปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน ทุก 1 เดือน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำผู้นำชุมชนจำนวน1 ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าทีในการดำเนินงาน
2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน 3. การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 4. การประชุมทุกครั้งมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมคณะกรรมการหมู่บ้านและคัดเลือกแบบไม่เป็นทางการที่มีความหลากหลายของกลุ่ม มีทีมโครงการ กลุ่มเยาวชนอสม. และผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชน จำนวน 30 คน และประสานตัวบุคคลด้วยวาจา เข้าร่วมเป็นทีมก่อนเบื้องต้น และทำคำสั่งแต่งตั้งโดยท่านผู้ใหญ่บ้านและการมอบหมายความรับผิดชอบอย่างชัดเจน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 วัน เรื่องการกำหนดบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชน หลักการเศรษฐกิจพอเพียงกำหนดบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนและความรับผิดชอบในแต่ละด้านเพื่อการขับเคลื่อนงานในชุมชนพร้อมทั้งทบทวนทรัพยากรเพื่อการระดมทุนและการเชือมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมศึกษาดูงาน พื้นที่ภายในอำเภอ คือ หมู่ที่ 4บ้านกลาง ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน เพื่อเสริมพลัง ไอเดีย และเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

ประธานโครงการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. บัณฑิตอาสา กลุ่มเยาวชน ที่ปรึกษาโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,600.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00 9,800.00

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส.

6 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน บุคคลทั่วไปทราบว่าหมู่บ้านได้รับการสนันสนุนโครงการสสส.และมีการดำเนินการขั้นต้นในเรื่องสถานที่นี้ปลอดบุหรี่ และเชิญชวนให้ทุกคนเลิกสูบบุหรี่ด้วย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 141 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ทีมประสานงานอสม. ตัวแทนครัวเรือน 141 ครัวเรือน รพ.สต.ควนโดน อบต. กศน. พัฒนาชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน
2.จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเชิงสัญลักษณ์ การเสริมพลัง การทำงานเป็นทีม
3. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 141 คน
4. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
5. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. 6. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง
7. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
8. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
9. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
10. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
11. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 141 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ทีมประสานงานอสม. ตัวแทนครัวเรือน 141 ครัวเรือน รพ.สต.ควนโดน อบต. กศน. พัฒนาชุมชน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเตรียมความพร้อม การเปิดตัวโครงการคณะทำงานเพื่อร่วมกำหนดรูปแบบกิจกรรม มอบมายความรับผิดชอบ และร่วมกำหนดวันในการดำเนินงาน 2.จัดทำสื่อ วัสดุประชาสัมพันธ์ สสส. เสื้อทีมสภาผู้นำชุมชนพร้อมโลโก้ สสส. เพื่อเชิงสัญลักษณ์ การเสริมพลัง การทำงานเป็นทีม
 2. จัดทำหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 141 คน
 3. ทีมทำงาน ประสาน กลุ่ม อสม. ในการร่วมแจกหนังสือเชิญในเขตที่รับผิดชอบของตนเอง
 4. ทีมงานเตรียมความพร้อม ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ อุปกรณ์ และเชิญภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม อาทิ อบต ควนโดนรพ,สต ควนโดนเกษตรตำบล พัฒนาชุมชนกศน. 6. จัดเปิดตัวโครงการ โดยฉายวีดีทัศน์ หมู่บ้านต้นแบบวิถีพอเพียง
 5. พี่เลี้ยงโครงการในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานของ สสส
 6. ตัวแทนสภาผู้นำชุมชน มีการพูดคุย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และผู้รับผิดชอบโครงการ นำเสนอข้อมูล แผนงานโครงการ รายละเอียดงบประมาณ การประเมินผล
 7. เปิดเวทีข้อซักถาม และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 8. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ
 9. ทีมงานสรุปผลการจัดกิจกรรม
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 1. มีการจัดเปิดตัวโครงการ จำนวน 1 ครั้ง
 2. มีข้อเสนอแนะโครงการจากการจัดกิจกรรม
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจโครงการและซักถามที่มาของโครงการจากพี่เลี้ยง แสดงให้เห็นถึงความสนใจและเห็นความสำคัญของโครงการนี้ได้เป็นอย่างดีและเห็นความสำคัญของการรักษาสุขภาพตัวเองพร้อมทั้งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อนำมาปรับใช้กับชุมชนต่อไป พร้อมกันนั้นยังช่วยให้มีพื้นที่ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 141 คน จากที่ตั้งไว้ 141 คน
ประกอบด้วย

ทีมประสานงานอสม. ตัวแทนครัวเรือน 141 ครัวเรือน รพ.สต.ควนโดน อบต. กศน. พัฒนาชุมชน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 13,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00

ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่

5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสัญลักษณ์และประกาศให้คนในหมู่บ้านทราบถึงกิจกรรมที่จะดำเนินการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นายนที หลังเกต ประธานโครงการ

นางสาวฝาตีม๊ะ ปะดุกา เหรัญญิก

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ดำเนินการจัดทำป้ายและเตรียมข้อมูลเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จัดทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่และเตรียมจัดทำรายงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

นายนที หลังเกต ประธานโครงการ

นางสาวฝาตีม๊ะ ปะดุกา เหรัญญิก

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ปฐมนิเทศน์โครงการ ปี 58

5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
ธิดา เหมือนพะวงศ์ธิดา เหมือนพะวงศ์
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ ปี 2558

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นางธิดา  เหมือนพะวงศ์

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

• ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง ดังนี้ -ใบลงทะเบียนต้องมีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม • บันทึกการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม • กรณีมีค่าอาหาร ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงินหรือใบบิลเงินสด (ถ้าเกิน 5000 บาท ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง) • กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อวัสดุสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม ได้แก่ วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสด โดยออกจากร้านมีชื่อที่อยู่ของร้านชัดเจน มีเลขกำกับภาษี/เลขบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน บิลออกในนามโครงการของพื้นที่ตนเอง • ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม -ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร กรณีเป็นรายชั่วโมง ต้องมีความรู้ความชำนาญ กรณีเป็นปราญชชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คิดเป็นรายชั่วโมง 600 บาท,กรณีเป็นคนต่างพื้นที่ สามารถเบิกได้ 1000 บาท/วัน • ใบสำคัญรับเงินจะต้องไม่มีรอยลบ รอยขูดหรือรอยขีดเขียน **ห้ามใช้ใบส่งของแทนบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงิน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

1.มีสภาผู้นำผู้นำชุมชนจำนวน1 ชุดและมีการกำหนดบทบาทหน้าทีในการดำเนินงาน
2. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมทุกเดือน 3. การประชุมมีผู้เข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 4. การประชุมทุกครั้งมีการหารือปรึกษาโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ดังนี้ -ใบลงทะเบียนต้องมีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม o บันทึกการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม o กรณีมีค่าอาหาร ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงินหรือใบบิลเงินสด (ถ้าเกิน 5000 บาท ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง) o กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อวัสดุสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม ได้แก่ วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสด โดยออกจากร้านมีชื่อที่อยู่ของร้านชัดเจน มีเลขกำกับภาษี/เลขบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน บิลออกในนามโครงการของพื้นที่ตนเอง o ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม o ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร กรณีเป็นรายชั่วโมง ต้องมีความรู้ความชำนาญ กรณีเป็นปราญชชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คิดเป็นรายชั่วโมง 600 บาท,กรณีเป็นคนต่างพื้นที่ สามารถเบิกได้ 1000 บาท/วัน o ใบสำคัญรับเงินจะต้องไม่มีรอยลบ รอยขูดหรือรอยขีดเขียน **ห้ามใช้ใบส่งของแทนบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงิน 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย มากกว่า หรือเท่ากับ 5-10 % ของเป้าหมายที่วางไว้ 3. รับรู้การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์ - ทุกกิจกรรมจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดทางการเงิน ในเว็ปไซต์ www.happynetwork.org 1. สามารถรับรู้ถึงกระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ 2. การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ - การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นางธิดา  เหมือนพะวงศ์

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 1. แนะนำการทำข้อมูลผ่านเวปไช
 2. ให้การดูแลอำนวยความสะดวกและการประสานงานในเรื่องต่างๆ
 3. แนะนำทบทวนปฎิทินการทำงาน
 4. ให้ทำความเข้าใจการใช้จ่ายงบประมาณอย่างละเอียด
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมปฐมนิเทศโครงการปี 2558

5 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
นางสาวเจนวลี ปะดุกานางสาวเจนวลี ปะดุกา
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีการดำเนินโครงการและการรายงานผลการดำเนินการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางสาวเจนวลี ปะดุกา
นางสาวฝาตีม๊ะ ปะดุกา

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. ปฐมนิเทศโครงการฯ
2. เรียนรู้การรายงานผลทางเวปไซด์

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 1. นางสาวเจนวลี ปะดุกา
 2. นางสาวฝาตีม๊ะ ปะดุกา
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 1. ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง
 2. กระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล
 3. การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์
 4. การป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ
 5. การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทราบแนวทางในการจัดทำรายงานผล และรายงานการเงิน โดยการทำรายงานการเงินแยกรายกิจกรรม/ครั้ง ดังนี้ -ใบลงทะเบียนต้องมีรายชื่อผู้ร่วมกิจกรรม

  • บันทึกการประชุม วาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมพร้อมภาพถ่ายกิจกรรม
  • กรณีมีค่าอาหาร ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงินหรือใบบิลเงินสด (ถ้าเกิน 5000 บาท ต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนทุกครั้ง)
  • กรณีจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ค่าวัสดุ คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อวัสดุสิ้นเปลืองในการทำกิจกรรม ได้แก่ วัสดุเครื่องเขียน วัสดุสำนักงาน วัสดุโฆษณาและเผยแพร่) ต้องมีหลักฐานทางการเงิน ได้แก่ใบสำคัญรับเงิน/บิลเงินสด โดยออกจากร้านมีชื่อที่อยู่ของร้านชัดเจน มีเลขกำกับภาษี/เลขบัตรประชาชน ของเจ้าของร้าน บิลออกในนามโครงการของพื้นที่ตนเอง
  • ค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  • ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากร กรณีเป็นรายชั่วโมง ต้องมีความรู้ความชำนาญ กรณีเป็นปราญชชาวบ้าน หรือ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. คิดเป็นรายชั่วโมง 600 บาท,กรณีเป็นคนต่างพื้นที่ สามารถเบิกได้ 1000 บาท/วัน
  • ใบสำคัญรับเงินจะต้องไม่มีรอยลบ รอยขูดหรือรอยขีดเขียน **ห้ามใช้ใบส่งของแทนบิลเงินสดหรือใบสำคัญรับเงิน
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย มากกว่า หรือเท่ากับ 5-10 % ของเป้าหมายที่วางไว้

 3. รับรู้การบริหารจัดการโครงการ (ทีมงาน/ชุมชน) และวิธีการจัดการปัญหา การทำรายงานโครงการ และ รายงานการเงิน การป้อนข้อมูลรายละเอียดโครงการในเว็บไซต์

- ทุกกิจกรรมจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดกิจกรรมและรายละเอียดทางการเงิน ในเว็ปไซต์ www.happynetwork.org

 1. สามารถรับรู้ถึงกระบวนการและระบบการติดตามประเมินผล เพื่อการหนุนเสริมโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่พื้นที่ภาคใต้ ทบทวนและออกแบบเชิงระบบของโครงการ

 2. การวางแผนการดำเนินงาน และการป้อนแผนการดำเนินงานในปฏิทินโครงการ

- การรายงานผลการจัดกิจกรรม และรายจ่ายในกิจกรรมและการจัดทำรายงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 1. นางสาวเจนวลี ปะดุกา
 2. นางสาวฝาตีม๊ะ ปะดุกา
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • Internet ช้าเนื่องจากมีการใช้ Internet พร้อมกันทำให้การลงข้อมูลลงเวปไซด์ของแต่ละโครงการใช้เวลานาน
 • กลุ่มเป้าหมายเยอะเกินไป ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง วิธีแก้
 • ทีมงานได้ใช้สัญญาณ Internet ของโทรศัพท์ในการช่วยการลงข้อมูลได้เร็วขึ้น
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

อยากให้มีการประเมินและติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.
 1. ในการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ควรชี้แจงแยกประเด็นให้ชัดเจน ไม่คุยกันซ้ำซ้อน
 2. การแนะนำของวิทยากร ควรเปิดให้วิทยากรแนะนำให้เสร็จก่อนแล้วเปิดโอกาสการซักถาม เพื่อให้การประชุมกระชับและเข้าใจง่าย ไม่สับสน
 3. พี่เลี้ยงหรือวิทยากรที่แนะนำ ควรแบ่งบทบาทให้ชัดในการแนะนำ
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางธิดา เหมือนพะวงศ์
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่
 1. แนะนำการทำข้อมูลผ่านเวปไช
 2. ให้การดูแลอำนวยความสะดวกและการประสานงานในเรื่องต่างๆ
 3. แนะนำทบทวนปฎิทินการทำงาน
 4. ให้ทำความเข้าใจการใช้จ่ายงบประมาณอย่างละเอียด
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,232.00 0.00 0.00 0.00 1,232.00