รหัสโครงการ 58-03969
สัญญาเลขที่ 58-00-2181

รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

ชื่อโครงการ หมู่ที่ 7 บ้านบูเกตยามูชีวิตดี วิถีพอเพียง
รหัสโครงการ 58-03969 สัญญาเลขที่ 58-00-2181

ระยะเวลาตามสัญญา 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
ระยะเวลาดำเนินการจริง 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559

จำนวนเงินตามสัญญา 212,900.00 บาท

จำนวนเงิน(บาท)
รายรับรวม (1) รับโอนจริงจาก สสส. งวดที่ 1 = 85,160.00 บาท
งวดที่ 2 = 106,450.00 บาท

รวมโอนทั้งสิ้น 191,610.00 บาท
(2) ดอกเบี้ยรับ งวดที่ 1 = 58.00 บาท
งวดที่ 2 = 83.12 บาท

รวมดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 141.12 บาท
(3) เงินรับอื่น ๆ งวดที่ 1 = 0.00 บาท
งวดที่ 2 = 0.00 บาท

รวมเงินรับอื่น ๆ ทั้งสิ้น 0.00 บาท
รายจ่ายรวม (4) รายจ่ายทั้งโครงการ 211,984.00 บาท
สุทธิ รายรับหักรายจ่าย (1)+(2)+(3)-(4) -20,232.88 บาท

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับ กับงบใช้จริง

กิจกรรมงบที่ได้รับ (บาท)งบใช้จริง (บาท)
กิจกรรมหลัก : สร้างทีมงานสภาชุมชน 9,800.00 9,800.00
1. สร้างทีมงานสภาชุมชน
กิจกรรมหลัก : เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส. 17,025.00 17,025.00
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สสส.
2. เปิดตัวโครงการและประชาสัมพันธ์สสส.
กิจกรรมหลัก : ศึกษาข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน ออกแบบเครื่องมือ 20,150.00 20,150.00
1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ออกแบบเครื่องมือ
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมจัดเก็บข้อมูลในชุมชน 13,500.00 13,500.00
1. ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล 8,500.00 8,500.00
1. นำข้อมูลมาวิเคราะห์
กิจกรรมหลัก : จัดทำเวทีชุมชน/คืนข้อมูล 18,025.00 18,025.00
1. จัดทำเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน
2. จัดทำสื่อเพลงพื้นบ้านและวิดีดทัศน์ชุมชน
กิจกรรมหลัก : จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน โรดแมพเส้นทางสุขภาวะดี แนวทางวิถีพอเพียง 22,700.00 22,700.00
1. จัดทำแผนในการแก้ไขปัญหา
กิจกรรมหลัก : สภาผู้นำชุมชน ประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ 0.00 0.00
1. สภาผู้นำชุมชน ประชุมเพื่อคลี่ผลลัพธ์โครงการ
กิจกรรมหลัก : สร้างวิทยากรชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการออม 25,000.00 25,000.00
1. สร้างวิทยากรชุมชน จัดการเรัยนรู้ด้านการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และการออม
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน 13,000.00 13,000.00
1. เปิดรับสมัครสมาชิกการทำบัญชีครัวเรือน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนการทำบัญชีครัวเรือน
กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนแนวทางวิถีพอเพียง การจัดทำวัสดุ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 32,550.00 32,550.00
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ชุมชนแนวทางวิถีพอเพียง การจัดทำวัสดุ ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
2. จับบ้านเกลอเพื่อแบ่งปัน
กิจกรรมหลัก : จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง " บูเกตยามูโมเดล" 4,500.00 4,500.00
1. ร่วมจัดสถานที่ " บูเกตยามูโมเดล"
2. เปิดตัวศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง " บูเกตยามูโมเดล"
กิจกรรมหลัก : กิจกรรมถอดบทเรียน/ประเมินผลการทำงาน 15,150.00 15,150.00
1. กิจกรรมถอดบทเรียนและชี้แจงปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 10,000.00 9,084.00
1. ประชุมปฐมนิเทศโครงการปี 2558
2. การทำรายงานและการเงิน
3. พบพี่เลี้ยงทำรายงานการเงินโครงการ งวด 1
4. จัดทำรายงานปิดงวด1
5. พบพี่เลี้ยง
6. พบพี่เลี้ยง
7. ถอดบทเรียน ทีมสื่อ สจรส.มอ
8. พบพี่เลี้ยงปรึกษาการดำเนินงาน
9. งานสร้างสุขภาคใต้
10. พบพี่เลี้ยงเพื่อปิดโครงการ
11. สรุปผลการดำเนินงานและปิดโครงการ
กิจกรรมหลัก : ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 3,000.00 3,000.00
1. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่
2. ถ่ายภาพกิจกรรม
3. จัดทำรายงาน

รวมงบทั้งหมด

212,900.00 211,984.00

ยอดรวมของงบใช้จริง จะต้องเท่ากับ(4) รายจ่ายทั้งโครงการ

ขอรับรองรายงานการเงินข้างต้นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ

ลงชื่อ .............................................. หัวหน้าโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ( นาย นที หลังเกต )
วันที่รายงาน 15 ตุลาคม 2559