directions_run

โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03844
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 207,790.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ประเสริฐ จงรักษ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 075651723,0857998393
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ มัสยิดบ้านนาเกาะไทร 103 หมู่บ้านนาเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0326450114095,99.033320546123place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 83,110.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 103,900.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,780.00
รวมงบประมาณ 207,790.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้สภาผู้นำเข้ามาร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในชุมชน บ้านนาเกาะไทร
 1. มีสภาผู้นำชุมชน
 2. มีวาระ และการประชุมประจำเดือน
 3. แผนปฏิบัติแก้ไขปัญหางานระดับชุมชน 1 ฉบับ
 4. มีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ1 ชุด
 5. เพื่อจัดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งแกนนำชุมชน
 6. .มีรายงานความก้าวหน้า ตามงวดงานต่อคณะกรรมการสภาชุมชน
 7. มีผลสำรวจความพึงพอใจ ก่อนและหลังดำเนินโครงการ 1 ชุด
 8. มีการจัดเวทีถอดบทเรียนสรุปโครงการ 1 ครั้ง
2 2. เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีเยาวชนเป็นกลไกในการดำเนินงาน
 1. มีการผลิตสื่อ วีดิโอ เล่าเรื่องราวชุมชนโดยเยาวชน 1 ชุด
 2. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนอิสลามเข้มแข็งบ้านนาเกาะไทร 1 แห่ง
 3. เกิดศูนย์สาธิตอาชีพครัวเรือนอย่างน้อย 1 ศูนย์ในชุมชน
 4. มีการจัดการส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกพืชผักกินเอง100%
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างการผสมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 1 ครั้ง
 6. มีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมทำบัญชีครัวเรือน100%
 7. มีการศึกษาดูงานการบริหารงานชุมชนภายใต้องค์กรมัสยิด บ้านเหนือ จ.สงขลา 1 ครั้ง 1 แห่ง
 8. มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง 1 แห่ง
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 -

-

5 -

-

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 17:45 น.