โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเยาวชนคนสร้างสุข บ้านนาเกาะไทร (ต่อเนื่อง ปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03844
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 207,790.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ประเสริฐ จงรักษ์
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวจารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ มัสยิดบ้านนาเกาะไทร 103 หมู่บ้านนาเกาะไทร ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0326450114095,99.033320546123
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 83,110.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 103,900.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,780.00
รวมงบประมาณ 207,790.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้สภาผู้นำเข้ามาร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในชุมชน บ้านนาเกาะไทร
 1. มีสภาผู้นำชุมชน
 2. มีวาระ และการประชุมประจำเดือน
 3. แผนปฏิบัติแก้ไขปัญหางานระดับชุมชน 1 ฉบับ
 4. มีคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ1 ชุด
 5. เพื่อจัดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งแกนนำชุมชน
 6. .มีรายงานความก้าวหน้า ตามงวดงานต่อคณะกรรมการสภาชุมชน
 7. มีผลสำรวจความพึงพอใจ ก่อนและหลังดำเนินโครงการ 1 ชุด
 8. มีการจัดเวทีถอดบทเรียนสรุปโครงการ 1 ครั้ง
2 2. เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยมีเยาวชนเป็นกลไกในการดำเนินงาน
 1. มีการผลิตสื่อ วีดิโอ เล่าเรื่องราวชุมชนโดยเยาวชน 1 ชุด
 2. มีศูนย์เรียนรู้ชุมชนอิสลามเข้มแข็งบ้านนาเกาะไทร 1 แห่ง
 3. เกิดศูนย์สาธิตอาชีพครัวเรือนอย่างน้อย 1 ศูนย์ในชุมชน
 4. มีการจัดการส่งเสริมให้ครัวเรือนปลูกพืชผักกินเอง100%
 5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างการผสมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 1 ครั้ง
 6. มีครัวเรือนสมัครเข้าร่วมทำบัญชีครัวเรือน100%
 7. มีการศึกษาดูงานการบริหารงานชุมชนภายใต้องค์กรมัสยิด บ้านเหนือ จ.สงขลา 1 ครั้ง 1 แห่ง
 8. มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ชุมชนเข้มแข็ง 1 แห่ง
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 -

-

5 -

-

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
21 ก.ย. 58 พบพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1 วางแผนการทำโครงการ 2 500.00 200.00
29 - 30 ก.ย. 58 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ภายใต้ ปี 2558 2 2,500.00 1,360.00
19 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงและร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงด้วยบัญชีครัวเรือนบ้านท่าพรุ 2 560.00 200.00
22 ต.ค. 58 ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการบ้านหัวหินปลอดขยะ 2 500.00 500.00
25 ต.ค. 58 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 1 7 835.00 835.00
10 พ.ย. 58 สำรวจวิถีชุมชน จัดเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อเป็นฐานข้อมูล 20 7,900.00 7,900.00
17 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงินร่วมกับสจรส.มอ. 2 480.00 200.00
22 พ.ย. 58 เพื่อเปิดตัวโครงการและประชุมทำแผนการแก้ไขปัญหาชุมชน แบบร่วมคิดร่วมทำ 60 19,650.00 19,650.00
22 พ.ย. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
23 พ.ย. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 3 500.00 200.00
3 ธ.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 500.00 200.00
11 ธ.ค. 58 ประชุมสภาชุมชน ครั้ง 2 7 875.00 750.00
21 ธ.ค. 58 ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 1 25 700.00 1,000.00
27 ธ.ค. 58 ประชุม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดชุดองค์ความรู้ สื่อสร้างสรรค์ เยาวชนสร้างสุข 35 6,700.00 6,700.00
10 ม.ค. 59 ฝึกทักษะอาชีพเยาวชนผลิตของใช้ครัวเรือนสืบสานปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 113 24,860.00 24,860.00
16 ม.ค. 59 ศึกษาดูงานการบริหารงานชุมชนภายใต้องค์กรมัสยิด บ้านเหนือจ.สงขลา 34 12,180.00 12,180.00
10 ก.พ. 59 ตรวจสอบเอกสารและรายงานหน้าเวป 2 460.00 200.00
15 ก.พ. 59 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 3 (ถ่ายทำสารคดี กองทุนน้ำชา กับ ทีมสื่อ สสส.) 7 1,300.00 1,300.00
24 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำการรายงานปิดรายงานงวด 1 2 500.00 500.00
6 พ.ค. 59 ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 2 25 700.00 700.00
8 พ.ค. 59 เยาวชนเรียนรู้พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 35 11,700.00 11,700.00
10 พ.ค. 59 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 4 7 840.00 840.00
22 มิ.ย. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน 2 200.00 200.00
18 ก.ค. 59 ครัวเรือนมีสุขปลูกเป็น เน้นกินได้เหลือขายดี ชีวีพอเพียง 100 10,500.00 10,400.00
20 ก.ค. 59 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 5 7 800.00 799.00
22 ก.ค. 59 ประชุมรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการชุมชนผ่านสภาผู้นำ ครั้งที่ 3 30 600.00 600.00
24 ก.ค. 59 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนอิสลามเข้มแข็งบ้านนาเกาะไทร 60 11,700.00 11,700.00
7 ส.ค. 59 กิจกรรมคัดแยกขยะ แก้ปัญหาขยะครัวเรือนรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้มาทำประโยชน์ 40 7,400.00 7,400.00
29 ส.ค. 59 ร่วมเวทีถอดบทเรียนสรุปโครงการเยาวชนคนสร้างสุขบ้านนาเกาะไทร ปี2 35 5,700.00 5,700.00
4 ก.ย. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำบัญชีครัวเรือน 100 18,000.00 18,960.00
9 ก.ย. 59 ประชุมสภาชุมชน ครั้งที่ 6 7 350.00 350.00
11 ก.ย. 59 แบบสอบประเมินความพึงพอใจโครงการเยาวชนคนสร้างสุข ปี2 5 2,100.00 2,100.00
11 - 15 ก.ย. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทำสื่อ เพื่อเสนอข่าวสารข้อมูลชุมชน 40 38,500.00 32,500.00
18 ก.ย. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการวิสาหกิจชุมชนตัวอย่างการผสมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพบ้านดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่ 35 10,900.00 10,900.00
24 ก.ย. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการจัดทำรายงาน 2 0.00 200.00
27 ก.ย. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงินครั้งที่2 2 500.00 200.00
30 ก.ย. 59 การถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,700.00 2,700.00
12 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 100.00 200.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 1 0.00 200.00
รวม 868 207,790.00 40 200,084.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สมชาย เนียมหวาน สมชาย เนียมหวาน เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 17:45 น.