directions_run

โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03805
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 183,540.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-0976603
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเตราะแก่น ม.5 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7668976652426,101.56070709252place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 73,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 91,770.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,350.00
รวมงบประมาณ 183,540.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น)
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนบ้านเตราะแก่นจากการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย จำนวน 40 คน
 2. มีประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งการประเมินดำเนินกิจกรรมเดือนละ1ครั้ง
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการวัฒนธรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมชุมชนสองศาสนา
 1. ในชุมชนมีข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณีของศาสนาพุทธและอิสสลาม
 2. เกิดกลุ่มวัฒนธรรมประเพณี 1 กลุ่มที่มาจากแกนนำชุมชนของศาสนาพุทธและอิสลาม 30 คน
3 เพื่อการวางแผนด้านการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของสองศาสนาและจัดทำแผนปฏิบัติการ

เกิดแผนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของสองศาสนาพุทธและอิสลามที่นำไปสู่การสร้างสันติสุขของชุมชนบ้านเตราะแก่น

4 เพื่อฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลาซังบ้านเตราะแก่น
 1. เกิดกลุ่มเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมจำนวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มลาซัง กลุ่มกลองยาว
 2. เกิดกลุ่มสภาวัฒนธรรมในการจัดการแผนด้านวัฒนธรรมประเพณีของศาสนาพุทธและอิสสลาม
 3. เกิดศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนบ้านเตราะแก่น
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:29 น.