โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการลาซังสร้างสันติสุขบ้านเตราะแก่นเชื่อมพี่น้องสองศาสนา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03805
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 183,540.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเตราะแก่น ม.5 ต.แป้น อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7668976652426,101.56070709252
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 73,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 91,770.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,350.00
รวมงบประมาณ 183,540.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น)
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนบ้านเตราะแก่นจากการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย จำนวน 40 คน
 2. มีประชุมเพื่อกำหนดกิจกรรม พร้อมทั้งการประเมินดำเนินกิจกรรมเดือนละ1ครั้ง
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการวัฒนธรรมชุมชนด้านวัฒนธรรมชุมชนสองศาสนา
 1. ในชุมชนมีข้อมูลด้านวัฒนธรรมประเพณีของศาสนาพุทธและอิสสลาม
 2. เกิดกลุ่มวัฒนธรรมประเพณี 1 กลุ่มที่มาจากแกนนำชุมชนของศาสนาพุทธและอิสลาม 30 คน
3 เพื่อการวางแผนด้านการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของสองศาสนาและจัดทำแผนปฏิบัติการ

เกิดแผนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของสองศาสนาพุทธและอิสลามที่นำไปสู่การสร้างสันติสุขของชุมชนบ้านเตราะแก่น

4 เพื่อฟื้นฟู สืบสานวัฒนธรรมประเพณีลาซังบ้านเตราะแก่น
 1. เกิดกลุ่มเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมจำนวน 2 กลุ่ม คือกลุ่มลาซัง กลุ่มกลองยาว
 2. เกิดกลุ่มสภาวัฒนธรรมในการจัดการแผนด้านวัฒนธรรมประเพณีของศาสนาพุทธและอิสสลาม
 3. เกิดศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนบ้านเตราะแก่น
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศน์โครงการ 2 2,500.00 1,896.00
10 ต.ค. 58 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการ 29 1,015.00 1,015.00
10 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 150 1,000.00 1,000.00
12 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยง ทำความเข้าใจการบันทึกข้อมูล 5 500.00 400.00
15 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งแรก 29 1,000.00 1,000.00
21 ต.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภาวัฒนธรรมบ้านเตราะแก่น) 224 22,900.00 22,900.00
30 ต.ค. 58 ประชาอาสา ลงแขกดำนารักษาวิถีชีวิตชุมชน 100 12,800.00 12,100.00
8 พ.ย. 58 พบพื่เลี้ยงโครงการ 4 500.00 400.00
9 พ.ย. 58 ออกแบบเครื่องมือการจัดการ 25 5,700.00 4,400.00
10 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่2 29 1,000.00 1,000.00
21 พ.ย. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำเอกสารการเงิน 2 1,300.00 1,296.00
10 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่3 29 1,000.00 1,000.00
12 - 14 ธ.ค. 58 การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 25 7,500.00 7,500.00
15 ธ.ค. 58 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำความเข้าใจกิจกรรมโครงการ 4 500.00 400.00
25 ธ.ค. 58 วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 60 7,200.00 6,000.00
10 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่4 39 1,000.00 1,000.00
21 ม.ค. 59 คืนข้อมูลชุมชน 215 22,500.00 21,500.00
4 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงประชุมเตรียมเอกสารปิดงวด 1 4 500.00 400.00
13 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยง เพื่อตรวจเอกสารรายงานปิดงวดโครงการก่อนส่ง สจรส.ม.อ. 3 900.00 400.00
15 ก.พ. 59 จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1 3 1,300.00 1,396.00
24 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่5 40 1,000.00 1,000.00
7 มี.ค. 59 ประชุมเตรียมความพร้อม 100 20,800.00 1,000.00
10 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่6 40 1,000.00 1,000.00
15 - 16 มี.ค. 59 ลงแขกเกี่ยวข้าว 100 10,000.00 24,300.00
17 มี.ค. 59 วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม 50 4,250.00 4,250.00
18 มี.ค. 59 แผนปฏิบัติชุมชนภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรมเตราะแก่น) 50 5,250.00 5,250.00
7 เม.ย. 59 ผู้เฒ่า(ผู้รู้ในท้องถิ่น)เล่าประเพณีทำนาลาซังและอบรมให้ความรู้เรื่องการทำนา และการทำหุ่นฟาง 150 11,750.00 11,750.00
8 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่7 39 1,000.00 1,000.00
23 - 24 เม.ย. 59 ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาว ครั้งที่ 1 30 1,550.00 1,550.00
30 เม.ย. 59 - 1 พ.ค. 59 ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่3 30 1,550.00 1,550.00
7 - 8 พ.ค. 59 ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่5 30 1,550.00 1,550.00
11 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่8 39 1,000.00 1,000.00
14 - 15 พ.ค. 59 ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่7 30 1,550.00 1,550.00
16 พ.ค. 59 จัดประเพณีลาซัง 100 10,000.00 18,700.00
19 พ.ค. 59 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ 4 0.00 0.00
21 - 22 พ.ค. 59 ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่9 30 1,550.00 1,550.00
28 - 29 พ.ค. 59 ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่11 30 1,550.00 1,550.00
4 - 5 มิ.ย. 59 ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่13 30 1,550.00 1,550.00
10 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่9 39 1,000.00 1,000.00
11 - 12 มิ.ย. 59 ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่15 30 1,550.00 1,550.00
18 - 19 มิ.ย. 59 ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่17 30 1,550.00 1,550.00
25 - 26 มิ.ย. 59 ส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อสร้างสัมพันธ์ชุมชนด้วยการละเล่นกลองยาวครั้งที่19 30 1,550.00 1,550.00
11 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่10 39 1,000.00 1,000.00
10 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่ 11 39 1,000.00 1,000.00
6 ก.ย. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน 55 1,375.00 1,375.00
8 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ(สภาวัฒนธรรม)ครั้งที่12 29 1,000.00 1,000.00
9 ก.ย. 59 ตรวจเอกสารรายงาน 3 0.00 0.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 3 2,000.00 4,800.00
10 ต.ค. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
11 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยง 3 0.00 0.00
27 ต.ค. 59 ตรวจเอกสารรายงาน 3 0.00 0.00
รวม 2,208 183,540.00 51 183,928.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม นางดารุณี ศักดิ์เจริญ ณ นครพนม เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:29 น.