รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03806
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 180,025.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ฮาฎอรอมี สะตา
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสือดัง ม.4 ต. เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.3309953098266,101.52714729369
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 72,010.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 90,015.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,000.00
รวมงบประมาณ 180,025.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อหมู่บ้านมีข้อมูลที่ถูกต้องครบทั้ง 4ด้านเพื่อใช่ในการพัฒนาชุมชน
 1. ประชาชนร้อยละ 80 มีข้อมูลพื้นฐานทั้ง 4ด้าน คือ 2.สุขภาพ 2.สังคม 3.วัฒนธรรม 4. เศรษฐกิจ
2 2. หมู่บ้านเกิดแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อไปสู่ในการปฎิบัติ
 1. มีแบบสำรวจพื้นฐานทั้ง 4 ด้านคือ สุขภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ข้อมูลของชุมชนจำนวน 130 ชุด
 2. ประชาชน130 ครัวเรื่อนมีแผนและกติกาชุมชน
3 3.สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในชุมชน
 1. เกิด 2กลุ่มเครือข่ายพัฒนาชุมชน กลุ่มเครือข่ายคณะกรรมการ 4เสาหลัก จำนวน 28 คนกลุ่มเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ชุมชน จำนวน 25 คน รวม 53 คน
4 4. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหน ตลอดถึงปลูกฝังวัฒนธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน
 1. เกิดกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน 73 คน
 2. 1ศูนย์เรียนรู้วิถีมุสลิมชุมชนบ้านสือดัง
5 5. เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
 1. กลุ่มเครือข่ายมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผลของกิจกรรม จำนวน 20 คน เดือนละ 1 ครั้ง
6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการท้องถิ่นน่าอยู๋ 2 2,500.00 1,896.00
8 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 150 1,000.00 1,000.00
9 ต.ค. 58 ซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการ โดยภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น รวมถึงกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ 20 1,500.00 1,500.00
15 ต.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการสือดังเบอร์ซาตู (สือดังร่วมเป็นหนึ่ง)/เตรียมความพร้อมในการพัฒนาการจัดตั้งสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู) 150 12,750.00 12,750.00
29 ต.ค. 58 พัฒนาศักภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)กำหนดบทบาท หน้าที่ของสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู) 35 3,500.00 3,500.00
6 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 1 35 1,375.00 1,375.00
12 พ.ย. 58 การออกแบบเครื่องมือการจัดการด้านความสัมพันธ์ /อบรม สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล 50 8,800.00 8,800.00
14 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประมวลสถานการณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่1 20 2,000.00 2,000.00
15 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประมวลสถานการณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่2 20 2,000.00 2,000.00
16 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อประมวลสถานการณ์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ครั้งที่3 20 2,000.00 2,000.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 2,500.00 1,296.00
26 พ.ย. 58 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ครั้งที่1 50 7,000.00 7,000.00
4 ธ.ค. 58 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 2 35 875.00 875.00
15 ธ.ค. 58 พบพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนการทำโครงการ 2 500.00 400.00
24 ธ.ค. 58 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ครั้งที่2 50 7,000.00 7,000.00
7 ม.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 3 35 875.00 875.00
14 ม.ค. 59 จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในหมู่บ้าน 132 12,100.00 12,100.00
5 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยง นัดตรวจเอกสารปิดงวดโครงการ 3 500.00 400.00
13 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยง ทำรายงานปิดงวดครั้งที่1 3 500.00 400.00
15 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 2 0.00 1,996.00
3 มี.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันครั้งที่ 4 28 875.00 875.00
25 มี.ค. 59 ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 1 80 2,000.00 2,000.00
28 มี.ค. 59 วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม ครั้งที่ 1 50 6,000.00 6,000.00
30 มี.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 5 28 875.00 875.00
1 เม.ย. 59 ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 2 80 2,000.00 2,000.00
8 เม.ย. 59 ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 3 80 2,000.00 2,000.00
10 เม.ย. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 6 28 875.00 875.00
15 เม.ย. 59 ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 4 80 2,000.00 2,000.00
19 เม.ย. 59 วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม ครั้งที่ 2 50 6,000.00 6,000.00
22 เม.ย. 59 ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 5 80 2,000.00 2,000.00
27 เม.ย. 59 ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 6 80 2,000.00 2,000.00
29 เม.ย. 59 เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเพื่อสร้างความเอกภาพของชุมชนด้วยเครื่องมือผังเครือญาติ ครั้งที่ 1 50 7,000.00 7,000.00
30 เม.ย. 59 เรียนรู้ความสัมพันธ์ของชุมชนเพื่อสร้างความเอกภาพของชุมชนด้วยเครื่องมือผังเครือญาติ ครั้งที่ 2 50 7,000.00 7,000.00
2 พ.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 7 28 875.00 875.00
17 พ.ค. 59 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยปราชญ์ชุมชนพร้อมฝึกการทำปุ่ยหมักและน้ำหมัก ครั้งที่ 1 60 8,200.00 8,200.00
18 พ.ค. 59 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพโดยปราชญ์ชุมชนพร้อมฝึกการทำปุ่ยหมักและน้ำหมัก ครั้งที่ 2 60 8,200.00 8,200.00
19 พ.ค. 59 พัฒาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ 3 0.00 400.00
23 พ.ค. 59 บูโบซูรอสุขภาพสัมพันธ์ตามวิถีมุสลิมเพื่อสุขภาพและส่งเสริมภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน 200 12,000.00 12,000.00
7 มิ.ย. 59 สร้างยุวจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 75 6,475.00 6,475.00
10 มิ.ย. 59 ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 7 80 2,000.00 2,000.00
17 มิ.ย. 59 ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 8 80 2,000.00 2,000.00
24 มิ.ย. 59 ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 9 80 2,000.00 2,000.00
1 ก.ค. 59 ลานมัสยิดศาสนานำชีวิตสร้างสัมพันธ์ชุมชน ครั้งที่ 10 80 2,000.00 2,000.00
2 ก.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้ง 8 28 875.00 875.00
17 ก.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 9 28 875.00 875.00
20 ก.ค. 59 สร้างยุวจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 73 5,475.00 5,475.00
31 ก.ค. 59 ปรึกษาพี่เลี้ยง 3 1,500.00 0.00
5 ส.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำ(สภาอาซูรอเบอร์ซาตู)/ชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 10 28 875.00 875.00
10 ส.ค. 59 สร้างยุวจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 75 5,475.00 5,475.00
5 ก.ย. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ 73 7,300.00 7,300.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 1,000.00 3,696.00
10 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
11 ต.ค. 59 ทำรายงานปิดโครงการ 1 1,000.00 0.00
27 ต.ค. 59 ปิดโครงการ 3 0.00 1,296.00
รวม 2,642 180,025.00 54 181,805.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายฮาฎอรอมี สะตา นายฮาฎอรอมี สะตา เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:30 น.