stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สือดังเบอร์ซาตู (ร่วมเป็นหนึ่ง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03806
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 180,025.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ฮาฎอรอมี สะตา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0895894384,0895894384
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสือดัง ม.4 ต. เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.3309953098266,101.52714729369place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 72,010.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 90,015.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,000.00
รวมงบประมาณ 180,025.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อหมู่บ้านมีข้อมูลที่ถูกต้องครบทั้ง 4ด้านเพื่อใช่ในการพัฒนาชุมชน
 1. ประชาชนร้อยละ 80 มีข้อมูลพื้นฐานทั้ง 4ด้าน คือ 2.สุขภาพ 2.สังคม 3.วัฒนธรรม 4. เศรษฐกิจ
2 2. หมู่บ้านเกิดแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อไปสู่ในการปฎิบัติ
 1. มีแบบสำรวจพื้นฐานทั้ง 4 ด้านคือ สุขภาพ สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ข้อมูลของชุมชนจำนวน 130 ชุด
 2. ประชาชน130 ครัวเรื่อนมีแผนและกติกาชุมชน
3 3.สร้างกลไกการมีส่วนร่วมในชุมชน
 1. เกิด 2กลุ่มเครือข่ายพัฒนาชุมชน กลุ่มเครือข่ายคณะกรรมการ 4เสาหลัก จำนวน 28 คนกลุ่มเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ชุมชน จำนวน 25 คน รวม 53 คน
4 4. สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหน ตลอดถึงปลูกฝังวัฒนธรรมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับประชาชน
 1. เกิดกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน 73 คน
 2. 1ศูนย์เรียนรู้วิถีมุสลิมชุมชนบ้านสือดัง
5 5. เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
 1. กลุ่มเครือข่ายมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประเมินผลของกิจกรรม จำนวน 20 คน เดือนละ 1 ครั้ง
6 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:30 น.