รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03798
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 186,975.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย มะรอบี ยามิง
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านกะลาพอตก ม. 8 ต.เตราะบอน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.7960747694769,101.33976930287
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 74,790.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 93,490.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,695.00
รวมงบประมาณ 186,975.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำ (สภากองปังสร้างสุข)

1.เกิดสภาผู้นำ(สภากองปังสร้างสุข)จำนวน 44 คน

 1. สภาผู้นำ(สภากองปังสร้างสุข)ขับเคลื่อนประเมินผล โดยผ่านที่ประชุมหมู่บ้าน และมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดทำข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
 1. ชุมชนมีข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
 2. เกิด 1กลุ่มสภาผู้นำ(สภากองปังสร้างสุข)จำนวน 44 คน
3 เพื่อการวางแผนด้านความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวและจัดทำแผนปฏิบัติการ
 1. เกิดแผนปฏิบัติการของเด็กเยาชนและครอบครัวนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
4 เพืื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัวโดยใช้ศิลปะกองปังชุมชน
 1. เกิดกลุ่มเยาวชนสืบทอดวัฒนธรรมศิลปะกอปังจำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 60 คน
 2. กลุ่มสภาชุมชน จำนวน 20คนในการจัดการแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับคนในครอบครัว
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 2,500.00 1,896.00
8 ต.ค. 58 จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งดสูบบุหรี่ในพื้นที 150 1,000.00 1,000.00
10 ต.ค. 58 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่1 59 1,495.00 1,600.00
15 ต.ค. 58 ซักซ้อมความเข้าใจในการทำโครงการกองปังสร้างสุขบ้านกะลาพอตก 8 1,200.00 1,200.00
16 ต.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมความพร้อมในการพัฒนาในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภากอปังสร้างสุข) 150 11,300.00 11,300.00
6 พ.ย. 58 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่2 59 1,495.00 1,400.00
13 พ.ย. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกแบบสำรวจข้อมูลด้านครอบครัว/และกำหนดผู้ที่จะจัดเก็บข้อมูล 40 4,450.00 4,450.00
20 พ.ย. 58 เรียนรู้การใช้เครื่องมือแบบสำรวจ 20 3,000.00 3,000.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 1,296.00 1,296.00
6 ธ.ค. 58 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่3 59 1,495.00 1,400.00
2 ม.ค. 59 จัดเก็บข้อมูล ครั้งที่ 1 30 3,000.00 3,000.00
3 ม.ค. 59 จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 2 30 3,000.00 3,000.00
4 ม.ค. 59 จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 3 30 3,000.00 3,000.00
5 ม.ค. 59 จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 4 30 3,000.00 3,000.00
6 ม.ค. 59 จัดเก็บข้อมูลครั้งที่ 5 30 3,000.00 3,000.00
7 ม.ค. 59 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่4 59 1,495.00 1,400.00
18 ม.ค. 59 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 40 6,500.00 6,500.00
29 ม.ค. 59 จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน 150 17,000.00 17,000.00
6 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสาร ปิดงวด 1 3 500.00 500.00
14 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยง ตรวจเอกสารรายงานการเงินและการบันทึกข้อมูล 3 0.00 500.00
15 ก.พ. 59 ส่งเอกสารรายงานปิดงวดโครงการ งวด 1 3 0.00 1,296.00
19 มี.ค. 59 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่5 59 1,725.00 1,725.00
20 มี.ค. 59 แผนปฏิบัติชุมชนในการแก้ปัญหาครอบครัวภายใต้การมีส่วนร่วมของสภาผู้นำ(สภากองปังสร้างสุข) 40 5,200.00 5,200.00
23 มี.ค. 59 สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 1 60 7,000.00 7,000.00
26 มี.ค. 59 สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 2 60 7,000.00 7,000.00
27 มี.ค. 59 สร้างเวทีในรูปแบบเสวนาสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ 3 60 7,000.00 7,000.00
29 มี.ค. 59 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่6 59 1,500.00 1,500.00
2 เม.ย. 59 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่7 59 1,295.00 1,500.00
7 - 8 เม.ย. 59 กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวครั้งที่ 1และ2 32 8,000.00 8,000.00
8 เม.ย. 59 - 2 พ.ค. 59 กองปังสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว (ลานศิลปะกองปังพี่สอนน้อง) 32 28,125.00 28,125.00
1 พ.ค. 59 จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 1 130 3,450.00 3,425.00
6 พ.ค. 59 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 8 59 1,250.00 1,250.00
8 พ.ค. 59 จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 2 130 3,450.00 3,425.00
15 พ.ค. 59 จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 3 130 3,450.00 3,450.00
19 พ.ค. 59 พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง 3 0.00 0.00
22 พ.ค. 59 จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 4 130 3,450.00 3,450.00
29 พ.ค. 59 จูงลูก จูงหลาน เรียนรู้จริยธรรมและคุณธรรมผ่านการเข้ามัสยิดหลังจากละหมาดร่วมกัน ครั้งที่ 5 130 3,450.00 3,450.00
5 มิ.ย. 59 เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 1 60 7,000.00 7,000.00
6 มิ.ย. 59 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่9 59 1,475.00 1,440.00
13 มิ.ย. 59 เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 2 60 7,000.00 7,000.00
19 มิ.ย. 59 เยาวชนอาสาเยี่ยมบ้านครอบครัวเพื่อนฉัน ครั้งที่ 3 60 7,000.00 7,000.00
4 ก.ค. 59 จัดประชุมกลุ่มเครือข่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่10 59 1,725.00 1,725.00
4 ส.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อรายงานความก้าวหน้า 2 212.00 500.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 3,696.00 3,696.00
11 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม /จัดทำรายงานเอกสาร 2 2,000.00 2,000.00
12 ต.ค. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน 2 500.00 0.00
27 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,296.00 1,296.00
รวม 2,438 186,975.00 47 187,895.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย มะรอบี ยามิง มะรอบี ยามิง เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:33 น.