สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03804
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 197,700.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ซัยฟุดดีน เจ๊ะฮะ
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน ต.กะรุบี อ.กะพ้อจ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5674228488936,101.54045205563
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 79,080.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 98,850.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,770.00
รวมงบประมาณ 197,700.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)

1.เกิดสภาผู้นำ(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่) จำนวน 30 คน
2.สภาผู้นำ(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)ขับเคลื่อนประเมินผล โดยการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และนกเงือก

1.ในชุมชนมีข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรม(นกเงือก)

3 เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรม(นกเงือก) และจัดทำแผนปฏิบัติการ

1.เกิดแผนการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรม(นกเงือก) สร้างความสมดุลของธรรมชาติ บ้านเจาะกะพ้อใน

4 เพื่อป้องกันฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรม(นกเงือก)
 1. มีกลุ่มเครือข่ายธรรมชาติ 4กลุ่ม คือ
 • คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 30 คน จากแกนนำในชุมชน
 • กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนกเงือกในบ้านเกิด จำนวน 20 คน
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ“กลุ่มชุมชนพาเที่ยวธรรมชาติ" จำนวน 20 คน
 • กลุ่มอาสาพัฒนาและฟื้นฟูป่าชุมชน บ้านเจาะกะพ้อในจำนวน 20 คน
 1. เกิด 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านธรรมชาติป่าของชุมชนและด้านตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)

 2. ทรัพยากรด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)สมดุลตามหลักธรรมชาติ

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558 2 2,500.00 1,980.00
8 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 150 1,000.00 1,000.00
9 ต.ค. 58 สร้างความเข้าใจในการจัดทำโครงการ "สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่" 20 1,500.00 1,500.00
11 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 1 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 30 1,050.00 1,050.00
12 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยง แลกเปลี่ยนการทำโครงการ 2 0.00 700.00
18 ต.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการ รักษ์ป่าบูโด เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่) 160 13,000.00 13,000.00
31 ต.ค. 58 สภาผู้นำ(สภาทรัพยากรป่าหมู่บ้าน)พร้อมกับอดีตพรานและครอบครัวนกเงือกเดินสำรวจกำหนดเส้นทางเพื่อจัดเขตอนุรักษ์ทำแผนที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 55 6,700.00 5,800.00
7 พ.ย. 58 การออกแบบเครื่องมือการจัดการด้านความสัมพันธ์ ระหว่างหมู่บ้านกับพื้นป่า สร้างความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูล 60 9,800.00 9,800.00
8 - 10 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ครั้งที่ 1 30 9,000.00 9,000.00
13 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 2(สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 30 750.00 750.00
14 - 15 พ.ย. 58 ครั้งที่ 1 วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 60 16,000.00 16,000.00
20 พ.ย. 58 จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในชุมชน 160 15,600.00 14,000.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 2,500.00 1,384.00
12 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 3 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 30 750.00 750.00
15 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 4 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 30 750.00 750.00
14 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการ 2 700.00 700.00
15 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า งวดที่ 1 ณ สจรส.ม.อ. 2 700.00 1,884.00
26 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 5(สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 30 750.00 750.00
11 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 30 750.00 750.00
13 - 14 มี.ค. 59 ปลูกทดแทนและเพาะพันธุ์ไม้อาหารนกเงือก 60 9,500.00 9,500.00
3 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 7 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 30 750.00 750.00
5 เม.ย. 59 ออกแบบโครงสร้างของศูนย์ และจัดตั้งคณะกรรมการของศูนย์ฯ 30 2,700.00 2,700.00
18 เม.ย. 59 วิเคราะห์และประมวลความต้องการของชุมชนที่มีต่อการพัฒนา พร้อมทั้งประเมินศักยภาพและทุนทางสังคม 60 8,000.00 8,000.00
28 เม.ย. 59 จัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครและจัดเวทีให้ความรู้ ด้านบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ 60 8,000.00 8,000.00
30 เม.ย. 59 จัดตั้งเขตพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติบ้านเจาะกะพ้อใน 55 6,900.00 6,900.00
7 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 8 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 30 750.00 750.00
20 - 21 พ.ค. 59 สภาผู้นำ(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)จัดทำปฎิทินท่องเที่ยวและแผนที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวชและเขตรับผิดชอบในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30 14,200.00 14,200.00
21 พ.ค. 59 เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 1 60 6,300.00 6,300.00
25 พ.ค. 59 รณรงค์ ปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน "จากพื้นป่าสู่ห้องเรียน" 60 6,300.00 6,300.00
5 มิ.ย. 59 นำกลุ่มคณะกรรมการศูนย์ฯ ดูงานศูนย์นกเงือกเพื่อจัดตั้งศูนย์ธรรมชาติวิทยาและนกเงือก 30 10.00 10,200.00
10 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 9 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 30 750.00 750.00
11 - 12 มิ.ย. 59 จัดเวทีรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาดูงานต้นแบบ ศูนย์เรียนรู้ฯ และจัดทำแผนทรัพยากรธรรมชาติและตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)กฏกติกา ของศูนย์ 60 9,000.00 9,000.00
9 - 10 ก.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 0.00 1,384.00
21 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 10(สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 30 750.00 750.00
24 ก.ค. 59 เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 2 80 8,200.00 8,200.00
31 ก.ค. 59 พบพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนการรายงานข้อมูลโครงการ 2 0.00 550.00
20 ส.ค. 59 เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครั้งที่ 3 60 7,500.00 7,500.00
27 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 11 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 30 750.00 750.00
3 ก.ย. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประเมินผล/สรุปโครงการ 70 7,000.00 7,000.00
4 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 12 (สภาสร้างบ้านสร้างป่าโดให้น่าอยู่)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะทำงาน 30 750.00 750.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 3,600.00 3,084.00
12 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานปิดโครงการ 2 0.00 550.00
13 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรมถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
26 ต.ค. 59 ตรวจเอกสารปิดโครงการ 2 0.00 1,384.00
รวม 1,792 187,510.00 44 198,800.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายซัยฟุดดีน เจะฮะ นายซัยฟุดดีน เจะฮะ เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:44 น.