directions_run

สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03804
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 197,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ซัยฟุดดีน เจ๊ะฮะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0843960425
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ม.7 บ้านเจาะกะพ้อใน ต.กะรุบี อ.กะพ้อจ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.5674228488936,101.54045205563place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 79,080.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 98,850.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,770.00
รวมงบประมาณ 197,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบของสภาผู้นำชุมชน(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)

1.เกิดสภาผู้นำ(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่) จำนวน 30 คน
2.สภาผู้นำ(สภาสร้างบ้านสร้างป่าบูโดให้น่าอยู่)ขับเคลื่อนประเมินผล โดยการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลด้านธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และนกเงือก

1.ในชุมชนมีข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรม(นกเงือก)

3 เพื่อการวางแผนด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรม(นกเงือก) และจัดทำแผนปฏิบัติการ

1.เกิดแผนการป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรม(นกเงือก) สร้างความสมดุลของธรรมชาติ บ้านเจาะกะพ้อใน

4 เพื่อป้องกันฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรม(นกเงือก)
 1. มีกลุ่มเครือข่ายธรรมชาติ 4กลุ่ม คือ
 • คณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 30 คน จากแกนนำในชุมชน
 • กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนกเงือกในบ้านเกิด จำนวน 20 คน
 • กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ“กลุ่มชุมชนพาเที่ยวธรรมชาติ" จำนวน 20 คน
 • กลุ่มอาสาพัฒนาและฟื้นฟูป่าชุมชน บ้านเจาะกะพ้อในจำนวน 20 คน
 1. เกิด 1 ศูนย์เรียนรู้ด้านธรรมชาติป่าของชุมชนและด้านตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)

 2. ทรัพยากรด้านป่าอาหารชุมชน ด้านป่า ยาชุมชน และตัวชี้วัดทรัพยากรธรรมชาติ(นกเงือก)สมดุลตามหลักธรรมชาติ

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2558 23:44 น.