ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03788
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 187,075.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.นูรีซาน มะซาแม
พี่เลี้ยงโครงการ นางนิมลต์ หะยีนิมะ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทำนบ หมู่ 5 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.3327014519431,101.82305663824
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 31 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2558 16 มี.ค. 2559 74,830.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 17 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 93,545.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,700.00
รวมงบประมาณ 187,075.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างสภาผู้นำที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ?
  1. มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง


    2 .สมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80
2 สร้างชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชนมีการทำบัญชีครัวเรือน 50 ครัวเรือน

3 สร้างอาชีพในชุมชน

เกิดการสร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงาน 50 ครัวเรือน

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 สภาพแวดล้อมเกิดความเข็มแข็งในชุมชนและมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

1.เกิดกติการ่วมด้านการออมของชุมชน วันละ บาท

2.เกิดกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน

6 กลุ่มเยาวชนและสตรีเป็นแบบอย่างในเรื่องของจิตอาสาดำรงรักษาวัฒธรรมลงแขก

1.กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และครัวเรือนมีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมลงแขกกิจกรรมเลี้ยงปลาดุก ตามบ้าน
อย่างน้อย 1 กลุ่ม 50 ครัวเรือน

7 เพื่อจัดการกระบวนการจัดการข้อมูลในชุมชน

1.มีเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลชุมชน

2.เกิดทีมงานหรือกลุ่มสตรีจัดการข้อมูลในชุมชน 1 ทีม

3.เกิดข้อมูลชุมชน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 2,792.00 3,992.00
29 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1 25 625.00 625.00
31 ต.ค. 58 เตรียมความพร้อมจัดตั้งสภาผู้นำและคณะทำงาน (คณะกรรมการหมู่บ้าน) 25 2,500.00 2,500.00
10 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 2 25 625.00 625.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 2,592.00 2,592.00
22 พ.ย. 58 1.ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างวัตถุประสงค์ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันของโครงการ 350 8,750.00 8,750.00
4 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 3 25 625.00 625.00
11 ก.พ. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 230 1,000.00 1,000.00
12 ก.พ. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำและคณะทำงาน(คณะกรรมการหมู่บ้าน) 25 3,500.00 3,500.00
12 ก.พ. 59 พัฒนาศักยภาพชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1 110 12,000.00 12,000.00
5 มี.ค. 59 พัฒนาศักยภาพชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที 2 110 12,000.00 12,000.00
6 มี.ค. 59 พัฒนาศักยภาพชุมชนตามเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 110 14,000.00 14,000.00
16 มี.ค. 59 รายงานการปิดงวด 1 2 2,592.00 2,592.00
26 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 4 25 625.00 625.00
7 ก.ค. 59 วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 50 5,000.00 -
16 ก.ค. 59 การพัฒนาศักยภาพและการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแบบพึ่งตนเอง (เลี้ยงปลาดุกด้วยบ่อซีเมนท์) 110 20,650.00 15,400.00
17 ก.ค. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่1 60 4,200.00 4,200.00
19 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 6 60 625.00 625.00
19 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 5 25 625.00 625.00
22 ก.ค. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 2 60 4,200.00 4,200.00
24 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 7 25 1,250.00 625.00
5 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 8 25 1,250.00 625.00
13 ส.ค. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 4 60 4,200.00 4,200.00
19 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำและคณะทำงานโครงการ (คณะกรรมการหมู่บ้าน) ครั้งที่ 9 25 1,250.00 625.00
20 ส.ค. 59 การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 1 40 4,000.00 4,000.00
21 ส.ค. 59 การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 2 40 4,000.00 4,000.00
22 ส.ค. 59 การจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจในชุมชน ครั้งที่ 3 40 4,000.00 4,000.00
26 ส.ค. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 5 60 4,200.00 4,200.00
31 ส.ค. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 6 60 4,200.00 4,200.00
31 ส.ค. 59 ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้และสรุปบทเรียนการเรียนรู้หลังการทำงาน 25 1,875.00 -
9 ก.ย. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 3 60 4,200.00 4,200.00
9 ก.ย. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 7 60 4,200.00 4,200.00
11 ก.ย. 59 เสริมสร้างการร่วมกลุ่มเพื่อจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านทำนบ 110 12,100.00 11,000.00
11 ก.ย. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 8 60 4,200.00 4,200.00
17 ก.ย. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 9 60 4,200.00 4,200.00
25 ก.ย. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 10 60 4,200.00 4,200.00
28 ก.ย. 59 วิเคราะห์ข้อมูลด้านเศษฐกิจชุมชน 50 5,000.00 5,000.00
1 ต.ค. 59 การสืบสานวิถีปฏิบัติดั้งเดิมของชุมชนเพื่อช่วยเหลือและระดมความร่วมมือในการพัฒนาอาชีพเพื่อลดต้นทุน(การลงแขกสร้างอาชีพ)ครั้งที่ 11 60 4,200.00 4,200.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,024.00 3,929.00
8 ต.ค. 59 การถ่ายทอดและการสื่อสารข้อมูลสุ่ชุมชน 110 11,000.00 11,000.00
15 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานแบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 0.00 1,000.00
รวม 2,469 187,075.00 41 176,080.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายยาลานิง  อาบ๊ะ นายยาลานิง อาบ๊ะ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:54 น.