directions_run

ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ทำนบร่วมสร้างอาชีพสร้างรายได้ อยู่อย่างพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03788
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 187,075.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส.นูรีซาน มะซาแม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,-
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางนิมลต์ หะยีนิมะ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทำนบ หมู่ 5 ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด 6.3327014519431,101.82305663824place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 31 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2558 16 มี.ค. 2559 74,830.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 17 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 93,545.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,700.00
รวมงบประมาณ 187,075.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างสภาผู้นำที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ?
  1. มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง


    2 .สมาชิกสภาผู้นำเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยร้อยละ 80
2 สร้างชุมชนเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชนมีการทำบัญชีครัวเรือน 50 ครัวเรือน

3 สร้างอาชีพในชุมชน

เกิดการสร้างอาชีพแก่ผู้ว่างงาน 50 ครัวเรือน

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 สภาพแวดล้อมเกิดความเข็มแข็งในชุมชนและมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

1.เกิดกติการ่วมด้านการออมของชุมชน วันละ บาท

2.เกิดกลุ่มออมทรัพย์ชุมชน

6 กลุ่มเยาวชนและสตรีเป็นแบบอย่างในเรื่องของจิตอาสาดำรงรักษาวัฒธรรมลงแขก

1.กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และครัวเรือนมีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมลงแขกกิจกรรมเลี้ยงปลาดุก ตามบ้าน
อย่างน้อย 1 กลุ่ม 50 ครัวเรือน

7 เพื่อจัดการกระบวนการจัดการข้อมูลในชุมชน

1.มีเครื่องมือในการสำรวจข้อมูลชุมชน

2.เกิดทีมงานหรือกลุ่มสตรีจัดการข้อมูลในชุมชน 1 ทีม

3.เกิดข้อมูลชุมชน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:54 น.