รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชุมชนตาบาฮีเลน่าอยู่ปลอดขยะด้วยสองมือเรา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03801
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 199,350.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อับดุลรอหิง บินมะตอเห
พี่เลี้ยงโครงการ อาหามะ เจ๊ะโซะ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนตาบาฮีเล หมู่ 1 ต.เจ๊ะเหอ.ตากใบ จ.นราธิวาส 96110
ละติจูด-ลองจิจูด 6.1023218845191,101.98934555025
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 29 ก.พ. 2559 79,740.00
2 16 ก.พ. 2558 15 ส.ค. 2559 1 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 99,680.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,930.00
รวมงบประมาณ 199,350.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่เข็มแข็งและยั้งยืน
 1. เกิดสภาผู้นำชุมชนในชุมชน 1 สภา ซึ่งมาจากความหลากหลายของคนในชุมชน
 2. สภาชุมชนมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 3. ผู้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้นำชุมชนในแต่ละครั้งมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80
 4. สภาชุมชนมีการติดตามโครงการและวาระอื่นๆของชุมชน
 5. เกิดกติกาชุมชน จากสภาชุมชนอย่างน้อย 1 กติกา
2 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชุมชนให้ลดลง
 1. เกิดธนาคารหรือกองทุนขยะในชุมชนอย่างน้อย 1 กองทุน
 2. ปริมาณขยะลดลงจากรถขนขยะ 2 คันรถต่อวัน คงเหลือ 1 คันรถต่อวัน
 3. เกิดกลุ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชนอย่างน้อย 2 กลุ่ม
 4. เกิดเครื่อข่ายเยาวชนจัดการขยะ
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
17 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการปี 2558 2 3,652.00 3,652.00
19 ต.ค. 58 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 1 35 1,875.00 1,875.00
21 ต.ค. 58 ทำป้ายปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
25 ต.ค. 58 1.จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ 350 37,500.00 37,500.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 2,872.00 2,872.00
30 พ.ย. 58 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 2 35 875.00 875.00
27 ธ.ค. 58 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 3 35 875.00 875.00
16 ม.ค. 59 สำรวจข้อมูลสถานการณ์ขยะจากสภาชุมชนเพื่อออกแบบสำรวจสถานการณ์ พร้อมกับพัฒนาศักยภาพทีมเก็บข้อมูล 60 7,000.00 7,000.00
26 ม.ค. 59 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 4 35 875.00 875.00
2 ก.พ. 59 ประชุมทีมงานในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดแนวทาง 60 6,000.00 6,000.00
14 ก.พ. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงจัดทำรายงานความก้าวหน้า 2 616.00 616.00
16 ก.พ. 59 การคืนข้อมูลและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาชุมชน 200 22,000.00 22,000.00
22 ก.พ. 59 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 5 35 875.00 875.00
16 มี.ค. 59 ปฏิบัติการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชนและแหล่งกำเนิดมลพิษขยะ 100 16,500.00 16,500.00
26 มี.ค. 59 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเล ครั้งที่ 6 35 875.00 875.00
13 เม.ย. 59 การจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนโดยรับสมัครแกนนำรับซื้อขยะและใช้ครัวเรือนต้นแบบ เป็นแกนนำหลัก 50 19,000.00 19,000.00
30 เม.ย. 59 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 7 35 875.00 875.00
11 พ.ค. 59 การทำปุ๋ยชีวภาพ 150 16,500.00 16,500.00
29 พ.ค. 59 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 8 35 875.00 875.00
15 มิ.ย. 59 การแปลรูปขยะมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อลดการจัดการขยะ 150 16,100.00 16,100.00
26 มิ.ย. 59 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 9 35 875.00 875.00
31 ก.ค. 59 จัดประชุมสภาชุมชนตาบาฮีเลครั้งที่ 10 35 875.00 875.00
11 ก.ย. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปบทเรียนโครงการ 350 36,000.00 36,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมกิจกรรมงานสรา้งสุขภาคใต้ ปี 2559 2 1,872.00 1,872.00
13 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ปิดโครงการ 2 988.00 1,588.00
15 ต.ค. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 1,000.00 1,000.00
รวม 1,836 199,350.00 27 199,950.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย อับดุลรอหิง บินมะตอเห อับดุลรอหิง บินมะตอเห เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 01:58 น.