หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หมู่บ้านยะออ ชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพกายใจดี ชีวีมีสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03994
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 180,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง แวนูรียะห์ สาและ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเพียงกานต์ เด่นดารา
พื้นที่ดำเนินการ บ้านยะออ ม.1 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 26 ก.พ. 2559 72,360.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 27 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 90,450.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,090.00
รวมงบประมาณ 180,900.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง

1.มีสมาชิกสภาจำนวน 30 คน 2.มีการประชุมสภาทุกเดือน 3.สมาชิกสภาเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2 1. พัฒนาศักยภาพของแกนนำและคณะทำงานในการจัดการข้อมูลสุขภาพของชุมชน
 1. มีกลุ่มแกนนำเยาวชน จำนวน 30 คนที่มีทักษะในการจัดเก็บข้อมูล
 2. มีฐานข้อมูลและสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของชุมชนบ้านยะออ
3 1. พัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมความเชื่อ มีการบูรณาการความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากตามบริบทชุมชน เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้
 1. ผู้ปกครองเด็กอายุ2-3 ปี จำนวน 50 ครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและลูกได้
 2. กลุ่มแกนนำเยาวชนจำนวน 30 คน สามารถเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีในชุมชนยะออได้ 3.ผู้ปกครองและกลุ่มเยาวชนสามารถเป็นแบบอย่างในการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพในชุุมชนยะออได้
 3. ชุมชนยะออมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ สามารถจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองและครอบครัวได้ 5.กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 30 ครอบครัวมีความรู้ในการประกอบอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อลดโรคและภาวะเสี่ยงต่างๆ 6.มีครอบครัวสุขภาพฟันดีในชุมชนยะออ
4 1. พัฒนาให้มีการสร้างเสริมสุขภาพในรร.ตาดีกา
 1. มีฮูกมปากัตในชุมชนเกี่ยวกับการจัดระเบียบรร.ตาดีกา
 2. จัดตั้งร้านค้าปลอดขนมขยะ ลูกอม น้ำอัดลม ในร.ร.ตาดีกา 3.มีการแปรงฟันร่วมกันก่อนปฏิบัติศาสนกิจในรร.ตาดีกา 4.ครูสอนศาสนามีความรู้และเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดี 5.มีการบูรณาการการดูแลสุขภาพในหลักสูตรการสอนศาสนารร.ตาดีกา
5 1.พัฒนาศักยภาพของผู้นำศาสนาในการดูแลสุขภาพ

1.โต๊ะอีหม่ามและผู้นำศาสนาสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพบูรณาการกับการปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดได้ 2.ผู้นำศาสนาเป็นแบบอย่างในการแปรงฟันก่อนละหมาดที่มัสยิด 3.มีป้ายรณรงค์การแปรงฟันก่อนละหมาดติดที่มัสยิด

6

 

7

 

8 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
9

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 ต.ค. 58 จัดประชุมทีมคณะทำงานเพื่อเตรียมพร้อมในการจัดทำโครงการ 10 1,200.00 1,200.00
17 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 3,000.00 4,352.00
23 ต.ค. 58 จัดทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 150 1,000.00 1,000.00
24 ต.ค. 58 เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่1 50 40,000.00 5,000.00
25 ต.ค. 58 ทำป้ายรณรงค์แปรงฟันก่อนละหมาด 10 5,000.00 5,000.00
30 ต.ค. 58 สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 1 150 1,000.00 1,000.00
31 ต.ค. 58 เตรียมความพร้อมการจัดตั้งสภาผู้นำสร้างสุขบ้านยะออ,อาสาสมัคร แกนนำเยาวชน ครูตาดีกาและคณะทำงานร่วมกัน 70 7,000.00 7,000.00
1 พ.ย. 58 สร้างกฎกติการวมกันฮูกัมปากัต 50 5,000.00 5,000.00
7 พ.ย. 58 การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนครั้งที่ 1 70 8,700.00 8,624.00
14 พ.ย. 58 เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่2 50 0.00 5,000.00
21 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน 2 2,000.00 3,152.00
27 พ.ย. 58 สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 2 40 1,000.00 1,000.00
25 ธ.ค. 58 สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 3 40 1,000.00 1,000.00
26 ธ.ค. 58 การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนครั้งที่ 2 70 7,000.00 7,000.00
22 ม.ค. 59 สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 4 1 1,000.00 1,000.00
23 ม.ค. 59 การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนครั้งที่ 3 70 7,000.00 7,000.00
3 ก.พ. 59 การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนของชุมชนครั้งที่ 4 70 7,000.00 7,000.00
27 - 28 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำรายงานความก้าวหน้า 2 2,000.00 1,952.00
12 มี.ค. 59 สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 5 1 1,000.00 1,000.00
13 มี.ค. 59 เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่3 50 0.00 4,000.00
26 มี.ค. 59 อบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปาก การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ 140 14,000.00 14,000.00
8 เม.ย. 59 อบรมให้ความรู้การประกอบอาหารอ่อนหวานในกลุ่มแกนนำแม่บ้านยะออ 30 7,000.00 7,000.00
9 เม.ย. 59 ประกวดครอบครัวสุขภาพฟันดีในชุมชน 60 11,500.00 11,500.00
16 เม.ย. 59 สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 6 1 1.00 1,000.00
23 เม.ย. 59 เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่4 50 0.00 4,200.00
7 พ.ค. 59 สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 7 50 1.00 1,000.00
8 พ.ค. 59 เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่5 50 0.00 6,300.00
13 พ.ค. 59 ประกวดอาหารอ่อนหวานในกลุ่มแม่บ้านยะออ 30 13.00 13,000.00
14 พ.ค. 59 สร้างเสริมสุขภาพช่องปากใน ร.ร. ตาดีกา 60 2,400.00 2,400.00
21 พ.ค. 59 อบรมครูตาดีกาเพื่อบรูณาการหลักสูตรการสอน 10 2,300.00 2,300.00
29 พ.ค. 59 แข่งแปรงฟันสะอาดใน ตาดีกา เพื่อสร้างกระแส 33 2.00 2,800.00
4 มิ.ย. 59 สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 8 100 2.00 1,000.00
10 มิ.ย. 59 จัดอบรมการปลุกผักใรครัวเรือน 30 5,000.00 4,000.00
12 มิ.ย. 59 เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่ 6 50 0.00 5,000.00
25 มิ.ย. 59 แข่งตอบปัญหาสุขภาพเพื่อวัดความรู้ในตาดีกา 60 9,000.00 7,000.00
3 ก.ค. 59 เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่ 7 50 0.00 3,200.00
16 ก.ค. 59 สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 9 100 2.00 1,000.00
6 ส.ค. 59 สร้างกระแสแปรงฟันที่มัสยิด พร้อมบรรยายศาสนา ครั้งที่ 10 100 2.00 1,000.00
28 ส.ค. 59 เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปบทเรียน ครั้งที่8 50 0.00 4,500.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 1,048.00 3,152.00
14 - 15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,952.00 1,952.00
15 ต.ค. 59 จัดทำภาพถ่ายกิจกรรม 2 1,000.00 1,500.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
รวม 2,020 157,123.00 43 177,084.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางแวนูรียะห์  สาและ นางแวนูรียะห์ สาและ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 02:08 น.