directions_run

โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03912
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,895.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อับดุลเลาะห์ โส๊ะเต่ง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 086-9684893,086-9684893
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9022265053527,99.836947488327place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 9 ก.พ. 2559 85,150.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 10 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,450.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,295.00
รวมงบประมาณ 212,895.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีฐานข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 1 ชุด
 • คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 40 ครัวเรือน
 • กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 40 ครอบครัว มีรายได้เพิ่มขึ้น
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ความยั่งยืน
 • เกิดกติการ่วมของชุมชน
 • เกิดครัวเรือนนำร่องในการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายจำนวน 40 ครัวเรือน
 • เกิดกลุ่มเพื่อการผลิตในชุมชน เช่น กลุ่มปลูกผัก ในระดับครัวเรือนและชุมชน
4 เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
 1. มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน 1 ชุด
 2. เกิดสภาหมู่บ้าน 1 สภา
 3. สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
 4. มีการประชุมสภาหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง
 5. มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 6. ในการประชุมมีการปรึกษาหารือปัญหาเรื่องต่างๆของชุมชน
 7. มีแผนปฏิบัติการในชุมชนอย่างน้อย 5 แผนงาน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:50 น.