โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ชุมชน(ม. 11 บ้านห้วยมะพร้าว)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03912
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,895.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อับดุลเลาะห์ โส๊ะเต่ง
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยมะพร้าว หมู่ที่ 11 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9022265053527,99.836947488327
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 9 ก.พ. 2559 85,150.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 10 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,450.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,295.00
รวมงบประมาณ 212,895.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีความมั่นคงยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • มีฐานข้อมูลสถานการณ์หนี้สินของคนในชุมชนจำนวน 1 ชุด
 • คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 40 ครัวเรือน
 • กลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย 40 ครอบครัว มีรายได้เพิ่มขึ้น
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ สู่ความยั่งยืน
 • เกิดกติการ่วมของชุมชน
 • เกิดครัวเรือนนำร่องในการทำบัญชีรายรับ รายจ่ายจำนวน 40 ครัวเรือน
 • เกิดกลุ่มเพื่อการผลิตในชุมชน เช่น กลุ่มปลูกผัก ในระดับครัวเรือนและชุมชน
4 เพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของชุมชน
 1. มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน 1 ชุด
 2. เกิดสภาหมู่บ้าน 1 สภา
 3. สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชน จำนวน 30 คน
 4. มีการประชุมสภาหมู่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง
 5. มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 6. ในการประชุมมีการปรึกษาหารือปัญหาเรื่องต่างๆของชุมชน
 7. มีแผนปฏิบัติการในชุมชนอย่างน้อย 5 แผนงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 400.00 400.00
14 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ 2 200.00 200.00
15 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์ปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 700.00
15 ต.ค. 58 คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร 1 500.00 500.00
16 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 1,800.00 1,900.00
31 ต.ค. 58 เวทีจุดประกายความคิดชุมชนในการทำงานจิตอาสา 82 13,340.00 8,915.00
9 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 30 820.00 1,075.00
21 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน 30 6,600.00 5,760.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 500.00 500.00
9 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 30 820.00 575.00
8 ม.ค. 59 ประชุมคณะทำงานวิชาการออกแบบแบบสำรวจข้อมูลหนี้สินในชุมชน 21 5,020.00 5,020.00
11 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที 3 เดือนมกราคม 30 820.00 775.00
26 ม.ค. 59 ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูลจำนวน 20 คน 20 8,380.00 8,080.00
28 ม.ค. 59 มาพบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงาน ก่อนปิดงวดโครงการ 2 200.00 200.00
29 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารรายงานการเงินก่อนปิดงวดโครงการ 2 200.00 200.00
30 ม.ค. 59 - 8 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจในการจัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สินของคนในชุมชน 20 24,500.00 24,500.00
9 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 30 820.00 600.00
11 - 12 ก.พ. 59 ปิดงวด1 2 2,100.00 2,104.00
5 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม 30 820.00 950.00
8 มี.ค. 59 สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาหนี้สิน 21 4,320.00 4,670.00
13 มี.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างพื้นที่ 20 10,400.00 11,000.00
18 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที 6 เดือนเมษายน 30 820.00 950.00
14 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 เดือนพฤษภาคม 30 820.00 950.00
24 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 เดือนมิถุนายน 30 820.00 950.00
14 ก.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ 2 200.00 200.00
19 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 เดือนกรกฎาคม 30 820.00 950.00
23 ก.ค. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนอย่างน้อย 100 คน 100 6,000.00 6,050.00
24 ก.ค. 59 ประชุมทำความเข้าใจการทำงานร่วมกับครัวเรือนนำร่องจำนวน 40 ครัวเรือน 40 5,300.00 5,300.00
30 ก.ค. 59 อบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายที่สามารถใช้ได้จริง 42 10,640.00 10,500.00
31 ก.ค. 59 อบรมใส่แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้กับกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 ครัวเรือน 42 8,540.00 8,340.00
6 ส.ค. 59 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 42 21,640.00 21,440.00
12 - 13 ส.ค. 59 พัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน 42 21,355.00 20,280.00
14 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 เดือนสิงหาคม 30 820.00 950.00
15 ส.ค. 59 ทบทวนกติกาหมู่บ้าน 32 7,340.00 7,155.00
28 ก.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการประเมินครัวเรือนต้นแบบ 25 4,000.00 4,000.00
29 - 30 ก.ย. 59 ลงพื้นที่ประเมินโดยคณะกรรมการ แบ่งประเมินจำนวน 2 วัน 16 6,500.00 7,000.00
1 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงินและการบันทึกข้อมูล 2 200.00 200.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 3,000.00 3,280.00
7 ต.ค. 59 เวทีประกวดครัวเรือนดีเด่นตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 120 21,900.00 22,140.00
8 ต.ค. 59 ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ 26 4,120.00 4,120.00
9 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน 2 0.00 200.00
10 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารทางการเงิน 2 0.00 200.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรูปถ่าย 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 สังเคราะห์โครงการปิดงวด2 2 2,500.00 200.00
รวม 1,087 212,895.00 45 205,979.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางร่อฝีย๊ะ หวันจิ นางร่อฝีย๊ะ หวันจิ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:50 น.