directions_run

มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03902
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 211,050.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว พัชริดา โสธามาด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 086-2904177,086-2904177
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังช่อนชัย ม.17 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8674618093397,99.858581526205place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 11 ก.พ. 2559 84,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 12 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,520.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,110.00
รวมงบประมาณ 211,050.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจรากเหง้าประวัติศาสตร์ของชุมชน
 • ได้ข้อมูลผังเครือญาติจำนวน 1 ชุด
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติปรับปรุงสภาพพื้นที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
 • คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดโครงการร้อยละ 80
 • มีมัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 1 แห่ง
 • มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
4 เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการทำงานของชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน1ชุด
 • เกิดสภาหมู่บ้าน1สภา
 • มีการประชุมสภาผู้นำจำนวน10ครั้งต่อปี
 • สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านจำนวน35คน
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ80
 • มีแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมชุมชนอย่างน้อย5แผน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:54 น.