มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03902
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 211,050.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว พัชริดา โสธามาด
พี่เลี้ยงโครงการ อนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านวังช่อนชัย ม.17 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8674618093397,99.858581526205
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 11 ก.พ. 2559 84,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 12 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,520.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,110.00
รวมงบประมาณ 211,050.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจรากเหง้าประวัติศาสตร์ของชุมชน
 • ได้ข้อมูลผังเครือญาติจำนวน 1 ชุด
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมปฏิบัติปรับปรุงสภาพพื้นที่เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้
 • คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดโครงการร้อยละ 80
 • มีมัสยิดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 1 แห่ง
 • มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายอาทิตย์ละ 1 ครั้ง
4 เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนการทำงานของชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน จำนวน1ชุด
 • เกิดสภาหมู่บ้าน1สภา
 • มีการประชุมสภาผู้นำจำนวน10ครั้งต่อปี
 • สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านจำนวน35คน
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ80
 • มีแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมชุมชนอย่างน้อย5แผน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศน์ 2 2,000.00 400.00
14 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ 2 0.00 200.00
15 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการ 20 1,800.00 1,800.00
15 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
25 ต.ค. 58 จัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจโครงการให้กับคนในชุมชนได้รับทราบจำนวน 140 คน 140 8,500.00 6,268.00
17 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 1 35 820.00 1,200.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงาน 2 2,000.00 500.00
17 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 2 35 820.00 800.00
3 - 4 ม.ค. 59 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน มัสยิดสัมพันธ์ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ม.17 บ้านวังช่อนชัย 30 12,700.00 9,687.00
5 ม.ค. 59 คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร 1 0.00 500.00
17 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 3 35 820.00 780.00
28 ม.ค. 59 มาพบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน รายงาน ก่อนปิดโครงการ 2 0.00 200.00
29 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ 2 0.00 200.00
30 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ ( ต่อ ) 2 0.00 200.00
31 ม.ค. 59 - 1 ก.พ. 59 ประชุมทีมวิชาการออกแบบสำรวจผังเครือญาติในพื้นที่ 22 8,780.00 8,780.00
3 ก.พ. 59 ประชุมทีมคณะทำงานลงสำรวจข้อมูล 20 4,900.00 3,536.00
4 - 13 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผังเครือญาติครั้งที่ 1 20 24,500.00 24,500.00
9 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงิน และรายงานก่อนปิดงวดโครงการ 2 0.00 200.00
11 - 12 ก.พ. 59 รายงานปิดงวด 1 2 2,000.00 2,080.00
17 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 4 35 820.00 800.00
12 มี.ค. 59 สรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์ผังเครือญาติ 30 7,340.00 7,385.00
17 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 5 35 820.00 840.00
26 มี.ค. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 140 13,300.00 13,250.00
9 เม.ย. 59 พัฒนาศักยภาพทีมจัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูล 14 4,420.00 4,525.00
17 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 6 35 820.00 900.00
14 ก.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ 2 0.00 200.00
17 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 7 35 820.00 800.00
24 ก.ค. 59 จัดทำโฟกัสกรุ๊ฟ 7 ตระกูลนำร่อง ตระกูลละ 10 คน 70 11,670.00 11,590.00
27 ก.ค. 59 จัดสภาอาซูรอฮ.ครั้งที่ 1 70 7,400.00 8,040.00
14 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 8 35 820.00 800.00
17 ส.ค. 59 จัดสภาอาซูรอฮ.ครั้งที่ 2 70 7,400.00 7,200.00
24 ส.ค. 59 อบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางพันธุกรรมในการหาวิธีการป้องกัน 37 7,940.00 7,715.00
27 ส.ค. 59 เวทีทบทวนกติการ่วมของชุมชน ม.17 บ้านวังช่อนชัย 50 9,500.00 9,400.00
31 ส.ค. 59 - 3 ก.ย. 59 พัฒนาศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน โดยใช้มัสยิดเป็นศูนย์กลาง 70 41,600.00 42,290.00
7 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9 35 820.00 900.00
12 ก.ย. 59 จัดสภาอาซูรอฮ.ครั้งที่ 3 70 7,400.00 8,250.00
1 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและดำเนินการจัดทำรายงาน เอกสารการเงิน 2 0.00 200.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 4,000.00 3,280.00
6 ต.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 10 35 820.00 900.00
7 ต.ค. 59 เวทีถอดบทเรียนการทำงานโครงการ 30 10,700.00 10,100.00
9 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารการเงิน 2 0.00 200.00
10 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารทางการเงิน 2 0.00 200.00
12 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และจัดทำเอกสารการเงิน 2 0.00 200.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 5 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 140 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์และสังเคราะห์โครงการ 5 0.00 200.00
รวม 1,434 211,050.00 46 204,996.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางอำสะ อุสมา นางอำสะ อุสมา เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:54 น.