รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03947
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 210,460.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สุกัลญา ดำเดิม
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะยวน อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8748914243728,99.799832578283
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 11 ก.พ. 2559 84,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 12 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,240.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,040.00
รวมงบประมาณ 210,460.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสม
 • มีแกนนำ 2 รุ่นที่มีความเข้าใจเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัย
 • มีฐานข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 1 ชุด
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อจัดทำเครื่องมือสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
 • ประชาชนในชุมชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร้อยละ 80
 • เกิดกลุ่มเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยจำนวน 1 กลุ่ม
 • เกิดผลผลิตเพื่อสุขภาพในชุมชน 2 อย่าง
4 เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน จำนวน 1 ชุด
 • เกิดสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน 40 คน
 • มีการประชุมสภาผู้นำ 10 ครั้งต่อปี
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการในจัดการปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างน้อย 5 แผนงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:56 น.