ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ชาวเกาะยวน หมู่ 3 ยุคใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ ใส่ใจสุขภาพ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03947
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 210,460.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สุกัลญา ดำเดิม
พี่เลี้ยงโครงการ นางกัลยทรรศน์ ติ้งหวัง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านเกาะยวน อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8748914243728,99.799832578283
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 11 ก.พ. 2559 84,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 12 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,240.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,040.00
รวมงบประมาณ 210,460.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพตนเองที่เหมาะสม
 • มีแกนนำ 2 รุ่นที่มีความเข้าใจเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัย
 • มีฐานข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 1 ชุด
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อจัดทำเครื่องมือสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม
 • ประชาชนในชุมชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร้อยละ 80
 • เกิดกลุ่มเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยจำนวน 1 กลุ่ม
 • เกิดผลผลิตเพื่อสุขภาพในชุมชน 2 อย่าง
4 เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • มีคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน จำนวน 1 ชุด
 • เกิดสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา
 • สมาชิกสภาประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้านและตัวแทนกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน 40 คน
 • มีการประชุมสภาผู้นำ 10 ครั้งต่อปี
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการในจัดการปัญหาเรื่องสุขภาพอย่างน้อย 5 แผนงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 2,000.00 400.00
14 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ 2 0.00 200.00
18 ต.ค. 58 จัดทำป้ายปลอดบุหรี่ 390 1,000.00 700.00
20 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการ 20 2,000.00 2,100.00
20 ต.ค. 58 คืนเงินสำรองจ่ายค่าเปิดบัญชีธนาคาร 1 0.00 500.00
28 ต.ค. 58 จัดเวทีชี้แจงโครงการ 100 8,050.00 7,150.00
9 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 40 800.00 800.00
21 - 22 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำหมู่บ้าน 40 22,710.00 14,600.00
4 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและการเงิน 2 2,000.00 500.00
16 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 40 800.00 800.00
19 ธ.ค. 58 ประชุมทีมวิชาการจัดทำแบบสำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ 20 9,220.00 9,100.00
26 ธ.ค. 58 ประชุมทีมคณะทำงานลงเก็บข้อมูล 30 คน 30 3,950.00 3,950.00
15 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 40 800.00 800.00
28 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารการเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ 2 0.00 200.00
29 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารเงินรายงานก่อนปิดงวดโครงการ 2 0.00 200.00
6 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 40 800.00 700.00
11 - 12 ก.พ. 59 รายงานปิดงวด 1 2 2,000.00 2,080.00
17 - 26 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพจำนวน 10 วัน 30 29,000.00 29,000.00
15 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 40 800.00 1,300.00
22 มี.ค. 59 สรุปวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การบริโภคและผลกระทบต่อสุขภาพ 30 5,820.00 5,700.00
18 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 40 800.00 800.00
14 ก.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและปรับปฏิทินกิจกรรมโครงการ 2 0.00 200.00
15 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 40 800.00 1,300.00
20 ก.ค. 59 ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 1 40 4,700.00 7,960.00
23 ก.ค. 59 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 5 480.00 1,360.00
27 ก.ค. 59 ประชุมครัวเรือนนำร่อง 60 ครัวเรือน 60 7,700.00 8,155.00
29 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 40 800.00 800.00
31 ก.ค. 59 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 5 480.00 300.00
6 ส.ค. 59 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 5 480.00 300.00
8 ส.ค. 59 เวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชนจำนวน 120 คน 100 6,250.00 5,610.00
14 ส.ค. 59 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่องการจัดการการดูแลสุขภาพคนเกาะยวน 50 8,620.00 8,660.00
14 ส.ค. 59 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 4 5 480.00 300.00
15 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 40 800.00 1,300.00
24 ส.ค. 59 ประชุมจัดทำกติการ่วมของชุมชน 30 5,220.00 6,695.00
3 ก.ย. 59 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 5 480.00 300.00
17 ก.ย. 59 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 5 480.00 300.00
23 ก.ย. 59 อบรมให้ความรู้กับผู้นำ 2 รุ่น โดยให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริโภคที่ปลอดภัยต่อสุขภาพวิธีการติดตามลงเยี่ยมบ้าน 40 13,580.00 8,365.00
25 ก.ย. 59 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 5 480.00 300.00
25 ก.ย. 59 ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 2 40 4,700.00 3,825.00
26 ก.ย. 59 ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 3 40 4,700.00 3,325.00
27 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 40 800.00 1,300.00
28 ก.ย. 59 ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 4 40 4,700.00 3,325.00
29 ก.ย. 59 ปฏิบัติการลงพื้นที่ ผู้นำ 2 รุ่น ครั้งที่ 5 40 4,700.00 3,825.00
30 ก.ย. 59 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ 60 14,940.00 16,695.00
1 ต.ค. 59 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 5 480.00 300.00
1 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามและดำเนินการจัดทำรายงาน เอกสารการเงิน 2 0.00 200.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 2 2,000.00 3,280.00
4 - 5 ต.ค. 59 เปิดพื้นที่กลางเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร และพืชสวนครัวโดยใช้พื้นที่มัสยิดบ้านเกาะยวน 30 18,700.00 25,796.00
6 ต.ค. 59 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 5 480.00 300.00
7 ต.ค. 59 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 5 480.00 300.00
7 ต.ค. 59 ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ เพื่อสรุปผลการทำงานโครงการและจัดทำแผนงานในการทำโครงการ ระยะถัดไป 20 5,400.00 5,695.00
13 ต.ค. 59 สังเคราะห์โครงการปิดงวด 2 2 2,000.00 -
14 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และจัดทำเอกสารการเงิน 2 0.00 200.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรูปถ่ายงบประมาณ 1 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อดำเนินการจัดทำรายงาน และจัดทำเอกสารการเงิน 2 0.00 200.00
รวม 1,728 210,460.00 55 204,351.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น นายกิตติคุณ มาลัยสนั่น เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:56 น.