รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03921
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 203,440.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อับดุลข่อเลด ลัดเลีย
พี่เลี้ยงโครงการ อนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 6 บ้านหัวทาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9196104553303,99.809825420381
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 81,376.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 101,720.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,344.00
รวมงบประมาณ 203,440.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลด้านผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองละงู
 • มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มีแผนที่ทำมือต้นทุนชุมชน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการอนุรักษ์คลองละงู
 • มีกติการ่วมของชุมชน
 • เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องการอนุรักษ์จำนวน 41 คน
 • เกิดกลุ่มอนุรักษ์คลองละงู
4 เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • คณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง จำนวน 1 ชุด
 • มีสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา
 • สมาชิกสภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน จำนวน 41 คน
 • มีการประชุมสภาผู้นำ 10 ครั้ง/ปี
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการจัดการในชุมชน จำนวน 5 แผนงาน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
7 - 8 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศ 2 2,000.00 400.00
21 ต.ค. 58 คืนเงินสำรองเปิดบัญชีธนาคาร 3 0.00 500.00
21 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 5 ป้าย 1 1,000.00 700.00
22 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการจำนวน 1 ครั้ง 15 1,800.00 1,650.00
24 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงโครงการในการจัดทำเอกสารการเงินและป้ายโครงการ 2 200.00 200.00
13 พ.ย. 58 เวทีชี้แจงโครงการให้กับชุมชนจำนวน 80 คน 80 4,525.00 4,500.00
14 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 40 820.00 832.00
4 ธ.ค. 58 การอบรมการเขียนรายงาน 2 1,800.00 500.00
12 - 13 ม.ค. 59 พัฒนาศักยภาพทีมสภาผู้นำ 40 10,540.00 10,170.00
18 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 2 40 820.00 760.00
21 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 3 30 820.00 760.00
22 ม.ค. 59 ประชุมทีมคณะทำงาน และทีมวิชาการแบบสำรวจที่จะต้องลงเก็บข้อมูล จำนวน 40 คน 40 5,600.00 5,780.00
26 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 4 28 820.00 720.00
29 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่. 5 40 820.00 850.00
29 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารการเงินก่อนปิดโครงการ 2 0.00 200.00
30 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อจัดทำเอกสารการเงินก่อนปิดโครงการ (ต่อ) 2 0.00 200.00
2 ก.พ. 59 - ประชุมทีมลงเก็บข้อมูล 30 คน 30 3,250.00 2,150.00
5 - 14 ก.พ. 59 พื้นที่สำรวจข้อมูลทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้ำจำนวน 10 วัน 30 41,500.00 40,915.00
11 - 12 ก.พ. 59 การปิดงวด 1 2 2,000.00 1,744.00
20 ก.พ. 59 เวทีสังเคราะห์ข้อมูล 32 7,140.00 7,140.00
30 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 40 820.00 900.00
6 พ.ค. 59 พัฒนาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยอ่านอัลนาซิร 41 12,940.00 12,740.00
10 พ.ค. 59 คืนข้อมูลให้กับชุมชนได้รับทราบสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของทรัพยกรชายฝั่ง 41 4,525.00 4,225.00
15 พ.ค. 59 อบรมพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมจำนวน 40 คน 42 8,040.00 7,840.00
20 พ.ค. 59 จัดทำแผนที่ทำมือ ต้นทุนของชุมชน ทรัพยากรสัตว์น้ำคลองละงู 15 4,300.00 4,100.00
25 พ.ค. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 40 820.00 800.00
27 พ.ค. 59 เวทีกติการ่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 41 7,520.00 7,420.00
7 ก.ค. 59 กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 1 40 6,900.00 6,900.00
30 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 40 820.00 800.00
7 ส.ค. 59 กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 2 40 6,900.00 6,900.00
10 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้านครั้งที่ 9 40 820.00 800.00
12 ส.ค. 59 ปฏิบัติการ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และร่วมกันปลูกป่าชายเลน ทั้งแนวสองฝั่งคลอง 80 34,920.00 34,720.00
5 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 40 820.00 800.00
7 ก.ย. 59 กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวณเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 3 40 6,900.00 6,900.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุข 1000 3,800.00 3,280.00
7 ต.ค. 59 กลุ่มอนุรักษ์ลงพื้นที่ลาดตระเวนเฝ้าระวังคลองละงู ครั้งที่ 4 40 6,900.00 6,900.00
10 ต.ค. 59 ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ 42 8,040.00 7,840.00
14 ต.ค. 59 การจัดทำเอกสารการเงินโครงการ 2 200.00 200.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ และการสังเคราะห์โครงการ 2 0.00 200.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรูปภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
รวม 2,131 203,440.00 41 196,936.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย น.ส.ปัทมา เอียดดี น.ส.ปัทมา เอียดดี เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:57 น.