stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนหมู่ 6 บ้านหัวทางร่วมใจอนุรักษ์คลองละงู
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03921
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 203,440.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อับดุลข่อเลด ลัดเลีย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 088-1797977,088-1797977
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ อนัญญา แสะหลี
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 6 บ้านหัวทาง ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9196104553303,99.809825420381place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 81,376.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 101,720.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,344.00
รวมงบประมาณ 203,440.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลด้านผลกระทบทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองละงู
 • มีฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มีแผนที่ทำมือต้นทุนชุมชน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการอนุรักษ์คลองละงู
 • มีกติการ่วมของชุมชน
 • เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ทำเรื่องการอนุรักษ์จำนวน 41 คน
 • เกิดกลุ่มอนุรักษ์คลองละงู
4 เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานของชุมชน
 • คณะทำงานโครงการจำนวน 15 คน ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 12 ครั้ง จำนวน 1 ชุด
 • มีสภาผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 1 สภา
 • สมาชิกสภา ประกอบด้วยกรรมการหมู่บ้าน และตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน จำนวน 41 คน
 • มีการประชุมสภาผู้นำ 10 ครั้ง/ปี
 • มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80
 • มีแผนปฏิบัติการจัดการในชุมชน จำนวน 5 แผนงาน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 14:57 น.