โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03864
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,700.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สันติ รัฐนิยม
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ 4ตำบลดุสิตอำเภอถ้ำพรรณราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5810212156419,99.38232421875
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 12 ก.พ. 2559 85,100.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 13 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,450.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,150.00
รวมงบประมาณ 212,700.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดห้องเรียนจำลองประสานงานการเรียนรู้ตามฐานในครัวเรือน
 1. ห้องเรียนจำลอง 2 ห้อง
 2. มีวิทยากรประจำฐานจำลอง 10 คน
 3. โรงเรียนร้างเปลี่ยนเป็นห้องเรียนจำลองจุดรวมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานในครัวเรือน
2 เพื่อให้ประชาชนกับปราชญ์ร่วมสร้างความรู้ของหมู่บ้าน ใช้เป็นหลักสูตรฐานครัวเรือนโดยร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่ว่างเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบนำมาแปรรูปสร้างรายได้ปลดหนี้
 1. ประชาชนและปราชญ์ จำนวน 100 คน ร่วมเรียนรู้และร่วมสร้างผังฟาร์มพืชผักในครัวเรือนนำมาแปรรูปเป็นเครื่องแกง
 2. มีชุดข้อมูลผังฟาร์มการผลิต 1 ชุด
 3. เกิดชุดข้อมูลผังชุมชนเรียนรู้ ผังในครัวเรือน
3 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาให้ประชาชนจัดการตนเองได้
 1. เกิดผู้นำกลุ่มร่วมกับประชาชนพัฒนาพื้นที่ว่าง สร้างชุดความรู้และสร้างรายได้ จำนวน 30 คน
 2. มีการประชุมทบทวนข้อมูล พัฒนาข้อมูล ออกแบบงาน วางแผน ปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติต่อเนื่อง ทุกเดือน
 3. การประชุมทุกเดือนมีผู้นำกลุ่มเข้าร่วม ร้อยละ 80
 4. ประชาชนและปราชญ์ชาวบ้านร้อยละ 50 มีรายได้จากการปลูกพืชผักเพิ่มขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 1,200 บาทต่อเดือน/ครัว
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามครั้งที่ 1 2 3,000.00 1,810.00
16 - 5 ต.ค. 58 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 1 30 750.00 750.00
16 - 20 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
24 ต.ค. 58 ชี้แจงโครงการและกำหนดกติกา 100 12,000.00 12,000.00
30 ต.ค. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 1 60 7,200.00 7,200.00
5 พ.ย. 58 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 2 30 750.00 750.00
10 พ.ย. 58 ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 1 30 9,600.00 9,600.00
5 ธ.ค. 58 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 3 30 750.00 750.00
7 ธ.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามครั้งที่2 2 2,000.00 1,360.00
10 ธ.ค. 58 ออกแบบห้องจำลองฐานเรียนรู้ 70 8,400.00 8,400.00
20 ธ.ค. 58 สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 1 30 4,600.00 4,600.00
25 ธ.ค. 58 ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 1 60 7,200.00 7,200.00
5 ม.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 4 30 750.00 750.00
10 ม.ค. 59 ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 2 30 3,600.00 3,600.00
15 ม.ค. 59 พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 1 100 13,000.00 13,000.00
25 ม.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 2 60 7,200.00 7,200.00
5 ก.พ. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 5 30 750.00 750.00
13 - 14 ก.พ. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตามครั้งที่ 3 2 1,000.00 1,360.00
20 ก.พ. 59 สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 2 30 3,600.00 3,600.00
5 มี.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 6 30 750.00 750.00
10 มี.ค. 59 ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 3 30 3,600.00 3,600.00
25 มี.ค. 59 ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 2 60 7,200.00 7,200.00
5 เม.ย. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 7 30 750.00 750.00
20 เม.ย. 59 สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 3 30 3,600.00 3,600.00
29 เม.ย. 59 พัฒนาคุณภาพผลผลิตครั้งที่ 1 40 5,800.00 5,800.00
5 พ.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 8 30 750.00 750.00
10 พ.ค. 59 ผู้นำกลุ่มปฏิบัติการทำห้องจำลองการเรียนรู้ครั้งที่ 4 30 3,600.00 3,600.00
15 พ.ค. 59 พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 2 100 13,000.00 13,000.00
25 พ.ค. 59 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาวัตถุดิบครั้งที่ 3 60 7,200.00 7,200.00
30 พ.ค. 59 พัฒนาคุณภาพผลผลิตครั้งที่ 2 40 4,800.00 4,800.00
5 มิ.ย. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 9 30 750.00 750.00
20 มิ.ย. 59 สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 4 30 3,600.00 3,600.00
25 มิ.ย. 59 ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 3 60 7,200.00 7,200.00
5 ก.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 10 30 750.00 750.00
15 ก.ค. 59 พัฒนาพื้นที่และเรียนรู้การผลิตครั้งที่ 3 100 13,000.00 13,000.00
20 ก.ค. 59 สภาผู้นำฝึกปฏิบัติการจัดทำข้อมูลตัวอย่างผังครัวเรือนครั้งที่ 5 30 3,600.00 3,600.00
30 ก.ค. 59 นำเสนอชุดความรู้ 100 13,500.00 13,500.00
5 ส.ค. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 11 30 750.00 750.00
25 ส.ค. 59 ติดตามผลการปฏิบัติครั้งที่ 4 60 7,200.00 7,200.00
3 ก.ย. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,360.00 1,360.00
5 ก.ย. 59 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำครั้งที่ 12 30 750.00 750.00
10 ก.ย. 59 ถอดบทเรียน 100 12,800.00 12,800.00
26 ก.ย. 59 สรุปผลโครงการ 30 4,600.00 4,600.00
4 ต.ค. 59 นัดเตรียมงานคนใต้สร้างสุขกะพี่เลี้ยง 2 2,640.00 2,000.00
14 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 1,390.00 1,390.00
15 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 610.00 1,360.00
รวม 1,846 212,700.00 47 212,700.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย santi santi เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 16:53 น.