directions_run

โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โรงเรียนร้างสร้างชีวิตบ้านทุ่งหนองควาย (ต่อยอดปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03864
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สันติ รัฐนิยม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,081 895 7011
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทุ่งหนองควาย หมู่ที่ 4ตำบลดุสิตอำเภอถ้ำพรรณราจังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5810212156419,99.38232421875place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 12 ก.พ. 2559 85,100.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 13 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,450.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,150.00
รวมงบประมาณ 212,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดห้องเรียนจำลองประสานงานการเรียนรู้ตามฐานในครัวเรือน
 1. ห้องเรียนจำลอง 2 ห้อง
 2. มีวิทยากรประจำฐานจำลอง 10 คน
 3. โรงเรียนร้างเปลี่ยนเป็นห้องเรียนจำลองจุดรวมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามฐานในครัวเรือน
2 เพื่อให้ประชาชนกับปราชญ์ร่วมสร้างความรู้ของหมู่บ้าน ใช้เป็นหลักสูตรฐานครัวเรือนโดยร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาพื้นที่ว่างเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบนำมาแปรรูปสร้างรายได้ปลดหนี้
 1. ประชาชนและปราชญ์ จำนวน 100 คน ร่วมเรียนรู้และร่วมสร้างผังฟาร์มพืชผักในครัวเรือนนำมาแปรรูปเป็นเครื่องแกง
 2. มีชุดข้อมูลผังฟาร์มการผลิต 1 ชุด
 3. เกิดชุดข้อมูลผังชุมชนเรียนรู้ ผังในครัวเรือน
3 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็งร่วมพัฒนาให้ประชาชนจัดการตนเองได้
 1. เกิดผู้นำกลุ่มร่วมกับประชาชนพัฒนาพื้นที่ว่าง สร้างชุดความรู้และสร้างรายได้ จำนวน 30 คน
 2. มีการประชุมทบทวนข้อมูล พัฒนาข้อมูล ออกแบบงาน วางแผน ปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติต่อเนื่อง ทุกเดือน
 3. การประชุมทุกเดือนมีผู้นำกลุ่มเข้าร่วม ร้อยละ 80
 4. ประชาชนและปราชญ์ชาวบ้านร้อยละ 50 มีรายได้จากการปลูกพืชผักเพิ่มขึ้น จำนวนไม่น้อยกว่า 1,200 บาทต่อเดือน/ครัว
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2558 16:53 น.