รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03792
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 198,150.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ปฏิพัทธ์ หนักแดง
พี่เลี้ยงโครงการ กัลยา เอี่ยวสกุล
พื้นที่ดำเนินการ ม.2 บ้านบางโกระ ต.บางโกระ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.691018793344,101.41267329447
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 79,260.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 99,080.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,810.00
รวมงบประมาณ 198,150.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดกลไกการมีส่วนร่วม ในรูปแบบสภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)
  1. เกิดสภาเศรษฐกิจหมู่บ้านบ้านจำนวน45คน
  2. มีการประชุมดำเนินกิจกรรมและประเมินผลสภาเศรษฐกิจหมู่บ้านเดือนละ1ครั้ง
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านในการจัดการข้อมูล และให้คนตระหนักในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
  1. แกนนำหมู่บ้านมีความรู้ทักษะในการจัดเก็บข้อมูล 20คน
  2. มีฐานข้อมูลหมู่บ้านที่นำไปใช้ประโยชน์ได้
  3. คนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยร้อยละ 80
3 เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้

1.ครัวเรือนสามารถทำบัญชีครัวเรือนรายรับ-รายจ่ายที่ถูกต้องร้อยละ 50 ของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม

4 เพื่อให้ครัวเรือนในหมู่บ้านลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีการออม
  1. ครัวเรือนสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ได้จำนวน60ครัวเรือน
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
6 เพื่อนำพื้นที่ว่างรอบครัวเรือนมาใช้ให้เกิดประโยชน์

1.มีแปลงผักในครัวเรือนปลอดสารพิษ 30ครัวเรือน เรือนละ 1แปลง

7 เพื่อให้เกิดครัวเรือนต้นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้ในหมู่บ้าน

1.ครัวเรือนต้นแบบอย่างน้อย 20 ครัวเรือนเป็นศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้าน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการชุมชนน่าอยู่ ปี 2558 2 1,448.00 1,448.00
13 ต.ค. 58 ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำโครงการโดยภาคีเครื่อข่ายในท้องถิ่น 16 1,200.00 1,200.00
13 ต.ค. 58 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 1เดือนตุลาคม 45 1,125.00 1,125.00
13 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงเพื่อปรับแผนกิจกรรมในโครงการ 2 1,500.00 300.00
14 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 150 1,000.00 1,000.00
16 ต.ค. 58 ประชาสัมพันธ์โครงการร้อยมือสร้างวิถีชุมชนบ้านบางโกระ 160 16,200.00 16,200.00
5 พ.ย. 58 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 15 1,500.00 1,500.00
11 พ.ย. 58 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่1 60 550.00 1,150.00
11 พ.ย. 58 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่2เดือนพฤศจิกายน 45 1,125.00 1,125.00
11 พ.ย. 58 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่ 2พฤศจิกายน 28 1,725.00 1,725.00
17 พ.ย. 58 ออกแบบสอบถามเกี่ยวกับรายรับจ่ายเพื่อไปประกอบกับบัญชีครัวเรือน 15 2,000.00 2,000.00
18 พ.ย. 58 เรียนรู้ เรื่องการดำรงวิถีพอเพียงชุมชน และฝึกปฎิบัติการจัดทำบัญชีครัวเรือน 60 16,000.00 7,000.00
21 พ.ย. 58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำเอกสารรายงานการเงิน 4 848.00 848.00
23 พ.ย. 58 ลงสำรวจข้อมูลครั้งที่ 2 เรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน 15 1,500.00 1,500.00
24 พ.ย. 58 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 45 9,450.00 9,450.00
25 พ.ย. 58 จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดและสื่อข้อมูลสู่สมาชิกในหมู่บ้าน 160 14,000.00 14,000.00
28 พ.ย. 58 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่2 60 550.00 550.00
28 พ.ย. 58 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่ 1ตุลาคม 28 1,725.00 1,725.00
10 ธ.ค. 58 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 3เดือนธันวาคม 45 1,125.00 1,125.00
10 ธ.ค. 58 วางแผนปฏิบัติการแก้ปัญหารายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำข้อตกลงร่วมกัน 60 6,000.00 6,000.00
10 ธ.ค. 58 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่3 60 550.00 550.00
10 ธ.ค. 58 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่3ธันวาคม 28 1,725.00 1,725.00
10 ม.ค. 59 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 4เดือนมกราคม 45 1,125.00 1,125.00
10 ม.ค. 59 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่4 60 550.00 550.00
10 ม.ค. 59 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่4มกราคม 23 1,725.00 1,725.00
13 ก.พ. 59 ตรวจเอกสารรายงานปิดงวดที่1 2 2,500.00 300.00
15 ก.พ. 59 ประชุมปิดรายงานงวดที่ 1 2 1,000.00 848.00
20 ก.พ. 59 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่5 60 500.00 550.00
20 ก.พ. 59 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่5กุมภาพันธ์ 28 1,725.00 1,725.00
21 ก.พ. 59 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 5เดือนกุมภาพันธ์ 45 1,125.00 1,125.00
5 มี.ค. 59 อบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารเคมี 60 6,500.00 9,100.00
6 มี.ค. 59 อบรมให้ความรู้การปลูกผักปลอดสารเคมี/รับสมัครผู้เข้าาร่วมกิจกรรม 60 6,500.00 6,000.00
7 มี.ค. 59 ทำแปลงเพาะเมล็ดพืช 60 6,500.00 6,000.00
8 มี.ค. 59 อบรมทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ 60 6,500.00 6,000.00
10 มี.ค. 59 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 6เดือนมีนาคม 45 1,125.00 1,125.00
10 มี.ค. 59 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อครั้งที่ง6 60 550.00 550.00
10 มี.ค. 59 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่6มีนาคม 28 1,725.00 1,725.00
5 - 7 เม.ย. 59 ร่วมลงแขกเตรียมแปลงผักและปลูกผักในหมู่บ้านซึ่งมีพื้นที่ว่างเปล่าของหมู่บ้าน 50 19,000.00 20,900.00
10 เม.ย. 59 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 7เดือนเมษายน 45 1,125.00 1,125.00
10 เม.ย. 59 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋อครั้งที่ง7 60 550.00 550.00
10 เม.ย. 59 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่รู้7เมษายน 28 1,725.00 1,725.00
15 เม.ย. 59 เพื่อส่งเสริมอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพขยายครัวเรือนการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง 60 7,000.00 7,700.00
10 พ.ค. 59 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 8เดือนพฤษภาคม 45 1,125.00 1,125.00
10 พ.ค. 59 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่8 60 550.00 550.00
10 พ.ค. 59 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนรู้ครั้งที่8พฤษภาคม 28 1,725.00 1,725.00
15 - 17 พ.ค. 59 ส่งเสริมบทบาทของกลุ่มสตรีให้เข้าถึงอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพและความต้องการขยายกลุ่มแม่บ้านทำขนม 60 20,000.00 22,000.00
19 พ.ค. 59 พัฒนาศักยภาพประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง 3 850.00 300.00
10 มิ.ย. 59 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 9เดือนมิถุนายน 45 1,125.00 1,125.00
10 มิ.ย. 59 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่9 60 550.00 550.00
10 มิ.ย. 59 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่9มิถุนายน 28 1,725.00 1,725.00
29 มิ.ย. 59 คัดเลือกครอบครัวเรือนต้นแบบ และมอบรางวัล 60 4,500.00 5,000.00
10 ก.ค. 59 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน) ครั้งที่ 10เดือนกรกฎาคม 45 1,125.00 1,125.00
10 ก.ค. 59 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่10 60 550.00 550.00
10 ก.ค. 59 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่10กรกฎาคม 28 1,725.00 1,725.00
31 ก.ค. 59 พัฒนาศักยภาพประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง 3 0.00 300.00
10 ส.ค. 59 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 11เดือนสิงหาคม 45 1,125.00 1,125.00
10 ส.ค. 59 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่11 60 550.00 550.00
10 ส.ค. 59 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่11สิงหาคม 28 1,725.00 1,725.00
9 ก.ย. 59 จัดทำรายงานเอกสารปิดโครงการ 3 0.00 300.00
10 ก.ย. 59 สภาผู้นำ(สภาเศรษฐกิจชุมชน)ครั้งที่ 12เดือนกันยายน 45 1,125.00 1,125.00
10 ก.ย. 59 ส่งเสริมพฤติกรรมและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยธนาคารการออมในกระป๋องครั้งที่12 60 600.00 550.00
10 ก.ย. 59 ติดตามประเมินแก้ใขสรุปและถอดบทเรียน สภาชุมชนครั้งที่12กันยายน 28 1,725.00 1,725.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 854.00 3,248.00
10 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
11 ต.ค. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 0.00 300.00
20 ต.ค. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารรายงานการเงิน 3 0.00 300.00
27 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 848.00
รวม 2,789 198,150.00 67 195,290.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางจินดาพร คงตุก นางจินดาพร คงตุก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 00:21 น.