directions_run

โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ ปี 58

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพ สนับสนุนวิชาการ ปี 58
ภายใต้โครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
รหัสโครงการ 58-00710
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2559
งบประมาณ 0.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ สจรส.ม.อ.
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ -
พื้นที่ดำเนินการ 14 จังหวัดภาคใต้
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8718929628875,100.51717758179place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2558 31 ส.ค. 2558 0.00
2 1 ก.ย. 2558 31 ม.ค. 2559 0.00
3 1 ก.พ. 2559 31 พ.ค. 2559 0.00
4 1 มิ.ย. 2559 30 ก.ย. 2559 0.00
5 1 ต.ค. 2559 30 พ.ย. 2559 0.00
รวมงบประมาณ 0.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชุมชนเรียนรู้ เข้าใจสาระสำคัญของชุมชนน่าอยู่ และเข้าใจหลักการทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของ สสส.สำนัก 6

มีชุมชนเป็นพื้นที่ใหม่อย่างน้อยจังหวัดละ 15 ชุมชน รวม 210 ชุมชนเข้าใจสาระสำคัญของชุมชนน่าอยู่ และเข้าใจหลักการทำโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ของ สสส.สำนัก 6

2 เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการเขียนโครงการให้ผู้สนใจเสนอโครงการ เพื่อให้ได้ข้อเสนอโครงการที่มีความสมบูรณตามกรอบทิศทางการสนับสนุนทุน และยกระดับคุณภาพโครงการให้ผู้รับทุนสามารถดำเนินงานได้ต่อเนื่อง
 1. มีผู้เสนอโครงการที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ด้อยโอกาส/เป้าหมายใหม่ ได้รับความรู้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะการเขียนโครงการ 140 พื้นที่ และสามารถผ่านการพิจารณาอนุมัติ 100 โครงการ และกระจายทุนในจังหวัดที่ได้รับทุนน้อย
 2. มีผู้เสนอโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องของพื้นที่เดิม 60 พื้นที่ และสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการต่อเนื่องที่ยกระดับและหรือพัฒนาผลผลิตจากโครงการเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชน
3 เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของผู้รับทุนด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านกระบวนการปฐมนิเทศ การอบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ เสวนาแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานในพื้นที่
 1. ผู้รับทุนร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การเขียนรายงานโครงการ การติดตามสนับสนุน และนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. ผู้รับทุนโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนและส่งผลงานให้ สสส.ครบถ้วน ตามสัญญาเมื่อสิ้นสุดโครงการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
 3. ไม่มีโครงการล่าช้าเกิน 2 เดือน ร้อยละ 100
 4. โครงการที่มีความเสี่ยงด้านการเงินไม่เกินร้อยละ 3 จากจำนวนโครงการทั้งหมด
 5. มีฐานข้อมูลบุคคลหรือพื้นที่ต้นแบบ เพื่อเป็นแบบอย่างการศึกษาดูงานหรือการทำงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
4 เพื่อรวบรวมสังเคราะห์ความรู้ที่เกิดจากโครงการ ก่อให้เกิดคุณค่าแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น เกิดความรู้เชิงปฏิบัติการและนวัตกรรมชุมชนเป็นต้น ที่สามารถขยายผลและสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและนำไปเชื่อมโยง สื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เวบไซต์ สื่อสิงพิมพ์ เป็นต้น

ได้โครงการที่ถอดบทเรียนและสามารถเผยแพร่ได้ และเป็นโครงการตัวอย่างที่ดี และนวัตกรรมอย่างน้อยร้อยละ 25 ของโครงการทั้งหมด

5 เพื่อบูรณาการประสานงานภาคีเชื่อมโยง กระบวนการปฏิบัติการในชุมชนไปสู่การยกระดับเป็นกระบวนการนโยบาย และเกิดการเผยแพร่และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
 1. มีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้รับทุนที่เชิญมาร่วม
 2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนสร้างสุขภาวะในพื้นที่ภาคใต้และความพึงพอใจ/ความรู้ที่ได้รับ อย่างน้อยร้อยละ 70
 3. มีการขับเคลื่อนมาตรการ นโยบายระดับตำบล ร้อยละ 25
6 เพื่อพัฒนาระบบ กลไก แนวทางการติดตามสนับสนุนและประเมินผลระดับภาค เสริมสร้างสมรรถนะขีดความสามารถของทีมสนับสนุนวิชาการ ด้านต่าง ๆ และปรับปรุงระบบเวบไซต์สร้างสุขคนใต้ที่รายงานผลการดำเนินงานของผู้รับทุนและผู้ติดตาม ให้เกิดการเผยแพร่และเชื่อมโยง / แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้อง
 1. ได้สื่อวิดีทัศน์ และคู่มือการจัดทำโครงการชุมชนสุขภาวะ รวมทั้งคู่มือการติดตามและสนับสนุนโครงการ
 2. ทีมสนับสนุนวิชาการ ร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ การเขียนรายงานโครงการ การติดตามสนับสนุน และนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ทีมสนับสนุนวิชาการ สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจัดทำ ส่งรายงานผลการติดตามโครงการที่มีคุณภาพให้ทันงวดงาน งวดเงินของผู้รับทุนโครงการไม่ตำ่กว่าร้อยละ 100
 4. ได้ระบบเวบไซต์การติดตามและการประมวลผลรางานการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมคู่มือ
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2558 20:52 น.