ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03834
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 26 เมษายน 2559
งบประมาณ 143,150.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย บุญสิน ผุดโรย
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเนินทอง ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.866581963192,99.231487512589
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 57,260.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 71,580.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,310.00
รวมงบประมาณ 143,150.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมสภาผู้นำชุมชนในการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น
 1. มีการประชุมสมาชิกสภาชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
 2. มีกรรมการสภาผุ้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการนี้และเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนร่วมถึงกลุ่มคนชายขอบ

ร้อยละ 80 ของประชาชนและกลุ่มคนชายขอบมีสวัสดิการ(ทุนการศึกษาของเด็กๆ) และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมครัวเรือนและทรัพยากรธรรมชาติ
 1. ขยะในชุมชนร้อยล่ะ 80 ของครัวเรือนที่มีอยู่ลดลง
 2. ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม(ครั้งที่1) 2 4,080.00 3,437.00
5 ต.ค. 58 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนตุลาคม 2558 15 375.00 875.00
8 ต.ค. 58 จัดประชุมชี้แจงโครงการในเวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านโดยสภาผู้นำชุมชนพร้อมจัดทำแผนการดำเนินการ 100 7,000.00 7,000.00
15 ต.ค. 58 - 15 พ.ย. 58 จัดทำฐานข้อมูลคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 100 12,500.00 7,500.00
8 พ.ย. 58 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 22 375.00 375.00
4 ธ.ค. 58 คณะกรรมการและประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมถนนปลอดขยะถวายแด่วันพ่อแห่งชาติ 50 1,700.00 2,500.00
8 ธ.ค. 58 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนธันวาคม 2558 15 375.00 375.00
12 ธ.ค. 58 การติดตามจาก สจรส. มอ (ครั้งที่2) 2 1,980.00 1,980.00
18 ธ.ค. 58 กิจกรรมการรณรงค์หน้าบ้านน่ามองด้วยการเก็บขยะตัดแต่งกิ่งไม้หน้าบ้านและริมทางสาธารณะ 50 9,500.00 9,500.00
22 - 24 ธ.ค. 58 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่1 100 8,250.00 6,375.00
5 ม.ค. 59 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมกราคม 2559 15 375.00 375.00
8 ม.ค. 59 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่2 50 5,350.00 3,750.00
1 ก.พ. 59 เพื่อตรวจสอบรายงาน 2 200.00 200.00
6 - 7 ก.พ. 59 การประชุมจัดทำรายงาน งวดที่1(ครั้งที่3) 2 1,000.00 1,000.00
8 ก.พ. 59 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 15 375.00 375.00
4 มี.ค. 59 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันที่ถูกต้องในเรื่องโภชนาการและอาหารปลอดภัยและการเข้าร่วมกลุ่มอาชีพชุมชน ครั้งที่ 3 50 5,350.00 3,900.00
8 มี.ค. 59 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมีนาคม2559 15 375.00 375.00
8 เม.ย. 59 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนเมษายน2559 15 375.00 375.00
8 พ.ค. 59 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนพฤษภาคม 2559 15 375.00 375.00
8 พ.ค. 59 แกนนำคนรักษ์บ้านเนินทองร่วมจัดทำกติกาชุมชน ครั้งที่1 70 7,200.00 7,250.00
8 มิ.ย. 59 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนมิถุนายน2559 15 375.00 375.00
8 มิ.ย. 59 แกนนำคนรักษ์บ้านเนินทองร่วมจัดทำกติกาชุมชน 70 7,500.00 7,600.00
8 ก.ค. 59 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนกรกฎาคม25559 15 375.00 375.00
18 ก.ค. 59 จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก ครั้งที่1 30 9,500.00 11,500.00
19 ก.ค. 59 จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรัก ครั้งที่2 30 7,500.00 6,300.00
20 ก.ค. 59 จัดกิจกรรมครัวเรือนอุ่นรักครั้งที่3 30 10,700.00 6,300.00
8 ส.ค. 59 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนสิงหาคม2559 15 375.00 375.00
11 ส.ค. 59 ปฏิบัติการจัดการจัดทำสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านให้เป็นระเบียบและสะอาด 100 6,200.00 7,700.00
6 ก.ย. 59 สรุปผลการพัฒนาผลการช่วยเหลือคนชายขอบ(สำรวจข้อมูลครั้งที่ 2) 15 0.00 4,600.00
8 ก.ย. 59 ประชุมสมาชิกสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการประจำเดือนกันยายน2559 20 875.00 875.00
9 ก.ย. 59 ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 50 9,200.00 9,950.00
16 ก.ย. 59 จัดทำฐานข้อมูลคนชายขอบและผู้ด่อยโอกาสในชุมชน 15 0.00 2,850.00
17 - 18 ก.ย. 59 จัดทำรายงานงวดที่2 และรายงานปิดโครงการ(ครั้งที่4) 2 300.00 500.00
27 ก.ย. 59 เวทีสรุปผลการดำเนินงาน คืนข้อมูลชุมชน และมอบเกียรติบัตร 200 17,700.00 17,700.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 2 2,440.00 6,908.00
8 ต.ค. 59 จัดทำรายงานและถ่ายภาพกิจกรรมร่วมกัน 30 3,000.00 2,000.00
รวม 1,344 143,150.00 36 143,800.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย นางเกศินี   สุวรรณรัตน์ นางเกศินี สุวรรณรัตน์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 10:40 น.