directions_run

ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างชุมชนบ้านเนินทองน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น ปี2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03834
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 26 เมษายน 2559
งบประมาณ 143,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย บุญสิน ผุดโรย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 082-2772639
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเนินทอง ม.6 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.866581963192,99.231487512589place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 57,260.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 71,580.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,310.00
รวมงบประมาณ 143,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมสภาผู้นำชุมชนในการร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น
  1. มีการประชุมสมาชิกสภาชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
  2. มีกรรมการสภาผุ้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80
  3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการนี้และเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนร่วมถึงกลุ่มคนชายขอบ

ร้อยละ 80 ของประชาชนและกลุ่มคนชายขอบมีสวัสดิการ(ทุนการศึกษาของเด็กๆ) และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมครัวเรือนและทรัพยากรธรรมชาติ
  1. ขยะในชุมชนร้อยล่ะ 80 ของครัวเรือนที่มีอยู่ลดลง
  2. ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2558 10:40 น.