เข้าร่วมเวทีสรุปผลการดำเนินงานและสรุปปิดโครงการ

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
parbenparben
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนและนำเสนอผลการดำเนินโครงการแก่สมาชิก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยงเข้าร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของสมาชิกชุมชนจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 1 ปี ของการดำเนินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยงเข้าร่วมกิจกรรมสรุปปิดโครงการของคณะทำงานโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความร่วมมือจำนวน 100คน ผลลัพธ์-ชุมชนทราบถึงอุปสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆและร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขพัฒนาเพื่อการต่อยอด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับคณะทำงาน นำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วม จำนวน 100 คน สมาชิกบางคนไม่เคยมีส่วนร่วมในกิจกรรมเลย เพราะคิดว่าเป็นการทำกิจกรรมย่อยๆของหมู่บ้าน ในขณะที่สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกือบทุกกิจกรรม และเป็นที่น่าสังเกตุชุมชนนี้สมาชิกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี หลายคนมีแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้สมาชิกทุกคนน้อมนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

จัดทำรายงานและภาพถ่ายกิจกรรม

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รวบรวมตรวจสอบเอกสารให้สมบรูณ์แบบเพื่อส่งให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

รวบรวมตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงินให้พี่เลี้ยงตรวจสอบและลงรายงานในระบบให้เป็นปัจจุบันและสมบรูณ์แบบเพื่อส่งให้พี่เลี้ยงตรวจสอบ แต่ส่งรายงานช้ากว่าที่กำหนดไว้ประมาณ 2 อาทิตย์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00

จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผลงานร่วมกันคิดหาแนวทางต่อยอด

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo พี่เลี้ยงอธิบายถึงกิจกรรมต่างๆของโครงการพี่เลี้ยงอธิบายถึงกิจกรรมต่างๆของโครงการ
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการต่อชุมชนและพี่เลี้ยง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำผลลัพธ์ของโครงการทีได้มานำเสนอต่อชุมชนและร่วมกันคิดหาแนวทางการต่อยอดปีต่อไป
มอบของที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน 4 คน เด็กวัยเรียน 11 คน ผู้สูงอายุ 60 คน ชาวบ้านวัยทำงาน 25 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำผลลัพธ์ของกิจกรรมต่างๆเสนอต่อชุมชนและผู้นำชุมชนและร่วมกันหาข้อบกพร่องในการดำเนินโครงการ ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการที่จะดำเนินโครงการในครั้งต่อไป

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความร่วมมือจำนวน 100คน ผลลัพธ์-ชุมชนทราบถึงอุปสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆและร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขพัฒนาเพื่อการต่อยอด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชาวบ้านในชุมชนทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรม ชาวบ้านมองเห็นถึงความต้องการของชุมชนและวิธีการในการแก้ใขปัญหาในครั้งต่อไป ผู้นำชุมชนเกิดแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมในครั้งต่อไป โดยมุ้งแน้นไปยังกลุมคนที่มีอยู่มากที่สุดในชุมชน คือ ผู้สูงอายุ และมีวัด โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วม ผลสรุป ชุมชนเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ว่าจะต้องร่วมแรง ร่วมใจกันทุกๆฝ่ายทั้งชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และผู้ดำเนินโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน 4 คน เด็กวัยเรียน 11 คน ผู้สูงอายุ 60 คน ชาวบ้านวัยทำงาน 25 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 14,800.00

โดยจัดไห้กลุ่มกลองยาวเข้าให้ความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น(ดนตรีกลองยาว)แก่เด้กในโรงเรืยนครี้งที่ 3

12 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เด็กๆมีความสุขในการเล่นดนตรีเด็กๆมีความสุขในการเล่นดนตรี
 • photo แสดงจริงในงานแต่งงานแสดงจริงในงานแต่งงาน
 • photo แห่ขบวนขันหมากแห่ขบวนขันหมาก
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กวัยเรียน
เยาวน
ผู้สูงอายุ
วัยทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1ฝึกซ้อมดนตรีท้องถิ่นด้วยกลุ่มกลองยาวชุมชนโดยการนำเยาวชนชุมชนทั้งในและนอกโรงเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมการตีกลองยาวโดยมีผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเข่าร่วมกิจกรรมและร่วมฝึกสอนเพื่อปลุกฝังให้เด็กเกิดความรักในศิลปะท้องถิ่น 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน เยาวน ผู้สูงอายุ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ฝึกซ้อมดนตรีท้องถิ่นด้วยกลุ่มกลองยาวชุมชนโดยการนำกลุ่มที่ได้รับการฝึกมาแล้วและนำมาสอนเด็กนักเรียน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีเยาวชนเข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน32คนและผู้ฝึกสอน 10คน ผลลัพธ์-คนในชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญของดนตรีพื้นบ้าน กลุ่มดนตรีพื้นบ้านมีโอกาสได้ออกแสดงในงานประเพณีต่างๆที่ควรคงไว้ซึ่งดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ครั้งที่ 3 ที่มาร่วมกันฝึกซ้อมเล่นกลองยาว ในวันนี้ได้แต่งกายด้วยชุดผ้าบาติก และเล่นตามถนนในหมู่บ้าน ทำให้มีผู้สนใจและเข้ามาร่วมวงเรียนกลองยาวเพิ่มขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย

เด็กวัยเรียน เยาวน ผู้สูงอายุ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00

โดยจัดไห้กลุ่มกลองยาวเข้าให้ความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น(ดนตรีกลองยาว)แก่เด้กในโรงเรืยนครี้งที่ 2

11 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1ฝึกซ้อมดนตรีท้องถิ่นด้วยกลุ่มกลองยาวชุมชนโดยการนำเยาวชนชุมชนทั้งในและนอกโรงเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมการตีกลองยาวโดยมีผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเข่าร่วมกิจกรรมและร่วมฝึกสอนเพื่อปลุกฝังให้เด็กเกิดความรักในศิลปะท้องถิ่น 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ครู  นักเรียน ผู้สูงอายุ เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ฝึกซ้อมดนตรีท้องถิ่นด้วยกลุ่มกลองยาวชุมชนโดยการนำกลุ่มที่ได้รับการฝึกมาแล้วและนำมาสอนเด็กนักเรียน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีเยาวชนเข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน32คนและผู้ฝึกสอน 10คน ผลลัพธ์-คนในชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญของดนตรีพื้นบ้าน กลุ่มดนตรีพื้นบ้านมีโอกาสได้ออกแสดงในงานประเพณีต่างๆที่ควรคงไว้ซึ่งดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันนี้เด็กนักเรียนได้ฝึกเล่นกลองยาวไปตามถนน ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความภุมิใจเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับประเพณีวัฒนธรรมกลองยาว ได้ให้ความร่วมมือให้เด็กนักเรียนเข้ามาเรียนรู้ และร่วมกันสานต่อประเพณีพื้นบ้าน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 42 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย

ครู  นักเรียน ผู้สูงอายุ เยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่ม่

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00

โดยจัดไห้กลุ่มกลองยาวเข้าให้ความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น(ดนตรีกลองยาว)แก่เด้กในโรงเรืยนครี้งที่ 1

10 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo แนะนำเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นแนะนำเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น
 • photo ให้ความรู้เรื่องกลองยาวโดยวิทยากรให้ความรู้เรื่องกลองยาวโดยวิทยากร
 • photo ให้เด็กนักเรียนลองตีกลองด้วยตัวเองให้เด็กนักเรียนลองตีกลองด้วยตัวเอง
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 42 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

4.1ฝึกซ้อมดนตรีท้องถิ่นด้วยกลุ่มกลองยาวชุมชนโดยการนำเยาวชนชุมชนทั้งในและนอกโรงเรียนเข้าร่วมฝึกซ้อมการตีกลองยาวโดยมีผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเข่าร่วมกิจกรรมและร่วมฝึกสอนเพื่อปลุกฝังให้เด็กเกิดความรักในศิลปะท้องถิ่น 3 ครั้ง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียน ครู ผู้สูงอายุ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ฝึกซ้อมดนตรีท้องถิ่นด้วยกลุ่มกลองยาวชุมชนโดยการนำกลุ่มที่ได้รับการฝึกมาแล้วและนำมาสอนเด็กนักเรียน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีเยาวชนเข้าร่วมฝึกซ้อมจำนวน32คนและผู้ฝึกสอน 10คน ผลลัพธ์-คนในชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม คนรุ่นหลังเห็นถึงความสำคัญของดนตรีพื้นบ้าน กลุ่มดนตรีพื้นบ้านมีโอกาสได้ออกแสดงในงานประเพณีต่างๆที่ควรคงไว้ซึ่งดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มดนตรีพื้นบ้านมีโอกาสได้ออกแสดงในงานประเพณีต่างๆที่ควรคงไว้ซึ่งดนตรีพื้นบ้านเด็กวัยเรียนที่ได้รับการฝึกสอนแล้วก็จะได้มีความรู้ติดตัวเพื่อสืบทอดต่อไปยังรุ่นต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 42 คน
ประกอบด้วย

นักเรียน ครู ผู้สูงอายุ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 3,000.00 3,150.00 0.00 0.00 0.00 7,050.00

กิจกรรมดนตรีสานสามัคคีครั้งที่ 3

9 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เยาวชนเข้าร่วมตีกลองกับผู้สูงอายุในกิจกรรมของชุมชนเยาวชนเข้าร่วมตีกลองกับผู้สูงอายุในกิจกรรมของชุมชน
 • photo กลุ่มกลองยาวร่วมแสดงในกิจกรรมของชุมชนกลุ่มกลองยาวร่วมแสดงในกิจกรรมของชุมชน
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

3.1จัดเวทีอบรมให้ความรู้ทำความเข้าใจโดยวิทยากรให้ความรู้ถึงการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมและการเล่นดนตรีกลองยาวของคนในชุมชน โดยให้มีการจัดตั้งกลุ่มดนตรีพื้นบ้าน
3.2 กิจกรรมดนตรีสานสามัคคีโดยมีการเล่นคนตรีของกลุ่มกลองยาวในศาลาหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชน ผู้สูงอายุ เยาวชน วัยทำงาน ผู้นำชุมชน สภาผู้นำ มีส่วนร่วมในการแสดงออกของกลุ่มต่างๆและเพื่อค้นหาสมาชิกที่มีความสนใจเข้ากลุ่มกลองยาว 3 ครั้ง
3.3เพื่อนำความรู้ไปสืบทอดต่อในสถานศึกษาเพื่อให้มีการสืบทอดต่อๆกันไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ เยาวชน  ผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดเวทีอบรมให้ความรู้ทำความเข้าใจโดยวิทยากรให้ความรู้ถึงการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมและการเล่นดนตรีโดยมีการเล่นคนตรีของกลุ่มกลองยาวในศาลาหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชน ผู้สูงอายุ เยาวชน วัยทำงาน ผู้นำชุมชน สภาผู้นำ มีส่วนร่วมในการแสดงออกของกลุ่มต่างๆ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีผู้เข้าร่วมได้รับการอบรม 50คน ผลลัพธ์-ชุมชนเกิดความตระหนักสามารถนำไปถ่ายทอดได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วันนี้ได้แห่กลองยาวไปตามถนน ทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก รู้สึกสนุกและภูมิใจที่ได้อนุรักษ์ประเพณีกลองยาวพื้นบ้าน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ เยาวชน  ผู้นำชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00

กิจกรรมดนตรีสานสามัคคีครั้งที่ 2

8 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ชาวบ้านร่วมกันแสดงความคิดถึงกิจกรรมชาวบ้านร่วมกันแสดงความคิดถึงกิจกรรม
 • photo ผู้สูงอายุร่วมกันตีกลองผู้สูงอายุร่วมกันตีกลอง
 • photo ผู้สุงอายุตีกลองร่วมกับเยาวชนผู้สุงอายุตีกลองร่วมกับเยาวชน
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

3.1จัดเวทีอบรมให้ความรู้ทำความเข้าใจโดยวิทยากรให้ความรู้ถึงการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมและการเล่นดนตรีกลองยาวของคนในชุมชน โดยให้มีการจัดตั้งกลุ่มดนตรีพื้นบ้าน
3.2 กิจกรรมดนตรีสานสามัคคีโดยมีการเล่นคนตรีของกลุ่มกลองยาวในศาลาหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชน ผู้สูงอายุ เยาวชน วัยทำงาน ผู้นำชุมชน สภาผู้นำ มีส่วนร่วมในการแสดงออกของกลุ่มต่างๆและเพื่อค้นหาสมาชิกที่มีความสนใจเข้ากลุ่มกลองยาว 3 ครั้ง
3.3เพื่อนำความรู้ไปสืบทอดต่อในสถานศึกษาเพื่อให้มีการสืบทอดต่อๆกันไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ เยาวชนผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดเวทีอบรมให้ความรู้ทำความเข้าใจโดยวิทยากรให้ความรู้ถึงการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมและการเล่นดนตรีโดยมีการเล่นคนตรีของกลุ่มกลองยาวในศาลาหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชน ผู้สูงอายุ เยาวชน วัยทำงาน ผู้นำชุมชน สภาผู้นำ มีส่วนร่วมในการแสดงออกของกลุ่มต่างๆ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีผู้เข้าร่วมได้รับการอบรม 50คน ผลลัพธ์-ชุมชนเกิดความตระหนักสามารถนำไปถ่ายทอดได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ในวันนี้ได้เรียนรู้การตีกลองยาวกับเด็กเยาวชนในหมู่บ้าน ทำให้เกิดความสัมพันธ์และพูดคุยกันมากขึ้น เด็กได้ฝึกเล่นกลองยาว เกิดความสนุก และนัดมาทำกิจกรรมร่วมกันอีกครั้ง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ เยาวชนผู้นำชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 3,750.00 0.00 0.00 0.00 4,650.00

จัดอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ประเพณีและดนตรีท้องถิ่น

7 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ชาวบ้านร่วมกันนั้งฟังเรื่องการอนุรักษ์ศิลปะกลองยาวชาวบ้านร่วมกันนั้งฟังเรื่องการอนุรักษ์ศิลปะกลองยาว
 • photo ผู้สูงอายุแสดงการตีกลองยาวผู้สูงอายุแสดงการตีกลองยาว
 • photo ผู้สูงอายุร่วมเต้นรำเพลงกลองยาวผู้สูงอายุร่วมเต้นรำเพลงกลองยาว
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้สูงอายุ/เยาวชน/อสม./ผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

3.1จัดเวทีอบรมให้ความรู้ทำความเข้าใจโดยวิทยากรให้ความรู้ถึงการอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมและการเล่นดนตรีกลองยาวของคนในชุมชน โดยให้มีการจัดตั้งกลุ่มดนตรีพื้นบ้าน
3.2 กิจกรรมดนตรีสานสามัคคีโดยมีการเล่นคนตรีของกลุ่มกลองยาวในศาลาหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชน ผู้สูงอายุ เยาวชน วัยทำงาน ผู้นำชุมชน สภาผู้นำ มีส่วนร่วมในการแสดงออกของกลุ่มต่างๆและเพื่อค้นหาสมาชิกที่มีความสนใจเข้ากลุ่มกลองยาว 3 ครั้ง
3.3เพื่อนำความรู้ไปสืบทอดต่อในสถานศึกษาเพื่อให้มีการสืบทอดต่อๆกันไป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ/เยาวชน/อสม./ผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

กิจกรรมดนตรีสานสามัคคีโดยมีการเล่นคนตรีของกลุ่มกลองยาวในศาลาหมู่บ้านเพื่อให้คนในชุมชน ผู้สูงอายุ เยาวชน วัยทำงาน ผู้นำชุมชน สภาผู้นำ มีส่วนร่วมในการแสดงออกของกลุ่ม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-มีผู้เข้าร่วมได้รับการอบรม 50คน ผลลัพธ์-ชุมชนเกิดความตระหนักสามารถนำไปถ่ายทอดได้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องดนตรีพื้นบ้าน การเต้นลีลาศ การตีกลอง และเกิดความตระหนักถึงประเพณีดั้งเดิมและการเล่นดนตรีกลองยาวและยังสามารถนำไปถ่ายทอดต่อได้ยังลูกหลานเพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายของประเพณีดั้งเดิม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ/เยาวชน/อสม./ผู้นำชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 3,750.00 4,800.00 0.00 0.00 9,750.00

ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 3

6 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับเด็กในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 3 โรงเรียน 1โรงเรียนวัดแหลมปอ 2โรงเรียนวัดพะงุ้น 3โรงเรียนวัดเชิงคีรี เรื่องการจัดการและการรับมือกับภัยน้ำท่วมและภัยต่างๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียน  ครู

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความรู้กับนักเรียนต่อการเตรียมพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ ได้สอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยได้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เด็กในวัยเรียนจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50คน ผลลัพธ์-เด็กในวัยเรียนมีความรู้ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และแนะนำคนในครอบครัว ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความตื่นตัวในการจัดการภัยพิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ร้อยละ 50

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เด็กนักเรียนได้ความรู้เรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น และได้ความรู้ในเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ ซึ่งสามารถเป็นอาสาสมัครคอยช่วยเหลือกับทีมผู้ใหญ่ได้ เช่น การจดบันทึก การช่วยหยิบสิ่งของ เป็นต้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

นักเรียน  ครู

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 4,250.00 1,000.00 0.00 0.00 6,150.00

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 12

5 ตุลาคม 2559 เวลา 15:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน เยาวชน ชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนและสรุปผลการทำกิจกรรมที่ผ่านทั้งโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงินโครงการเล่าเวทีงานสร้างสุขภาคใต้ให้ทีมสภาผู้นำได้รับฟัง และสรุปผลการทำกิจกรรมที่ผ่านมาร่วมกันว่า งบ สสส.โอนมาช้า ทำให้กิจกรรมเดินช้า และเกรงว่าอาจจะไม่ทันส่งรายงานตามเวลาที่ระบุในโครงการ แต่ทางทีมตกลงว่าจะทำกิจกรรมให้ครบและเสร็จทันในเวลา

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน เยาวชน ชาวบ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00

เข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุข

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

กรรมการโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุขร่วมเวทีพูดคุยปัญหาสุขภาวะต่างและเข้ารับฟังเวทีห้องย่อยต่างๆและการเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทำให้ได้ความรูู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพจากหลากหลายหน่วยงาน  และการจัดนิทรรศการที่อยู่รอบๆงาน และได้รับรู้พูดคุยปัญหาต่างๆของแต่ละชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,672.00 0.00 0.00 0.00 4,672.00

จัดทำรายงานงวดที่ 2 และรายงานปิดโครงการ (ครั้งที่ 4)

1 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงและกรรมการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าพบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจเอกสารโครงการและปรับเปลี่ยนกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้วันที่ทำกิจกรรมที่ค้างอยู่ทั้งหมด ต้องรีบเพิ่มเติมข้อมูล รวมทั้งเอกสารการเงินยังไม่เรียบร้อย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงและกรรมการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 320.00

ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 2

11 สิงหาคม 2559 เวลา 09:30-1400 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับเด็กในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 3 โรงเรียน 1โรงเรียนวัดแหลมปอ 2โรงเรียนวัดพะงุ้น 3โรงเรียนวัดเชิงคีรี เรื่องการจัดการและการรับมือกับภัยน้ำท่วมและภัยต่างๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 52 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

นักเรียน,ครู,ผู้ปกครองนักเรียน, ผู้นำชุมชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาให้ความรู้กับชาวบ้านและเด็กในโรงเรียนเรื่องการจัดการและการรับมือกับภัยน้ำท่วมและการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เด็กในวัยเรียนจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50คน ผลลัพธ์-เด็กในวัยเรียนมีความรู้ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และแนะนำคนในครอบครัว ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความตื่นตัวในการจัดการภัยพิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ร้อยละ 50

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เด็กในวัยเรียนมีความรู้ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และแนะนำคนในครอบครัวและเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความตื่นตัวในการจัดการภัยพิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยให้สังเกตุระดับน้ำในคลอง การเตรียมอาหารไว้ยามเกิดภัย และแนะนำให้เด็กนักเรียนฝึกเรียนว่ายน้ำเพื่อให้สามารถช่วยเหลือยามวิกาลได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 52 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

นักเรียน,ครู,ผู้ปกครองนักเรียน, ผู้นำชุมชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 4,250.00 1,000.00 0.00 0.00 6,150.00

ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดรอบศูนย์หมู่บ้าน วันแม่

10 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ด้วยการปลูกต้นไม้ริมถนนการทำความสะอาดในหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆเช่น วันพ่อและวันแม่ระหว่างผู้นำชุมชนกับชาวบ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภูมิทัศน์ดีขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 56 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เยาวชน 

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชาวบ้านช่วยกันปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้านและสนามกีฬากลางของหมู่บ้านโดยการเก็บขยะตัดกิ่งไม้ตัดหญ้าข้างทางและบริเวณรอบสนาม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คนทุกวันเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ผลลัพธ์-คนในชุมชนเกิดความรักชุมชนของตัวเอง เกิดความสามัคคีในชุมชน สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชุมชนสะอาดน่าอยู่ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันและเกิดความรักและสามัคคีกันระหว่างชาวบ้านด้วยกันชาวบ้านมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น ผลลัพธ์ ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการที่จะออกมาร่วมกันพัฒนาในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องรอไห้ถึงวันสำคัญหรือรอไห้มีการประกาศ ส่วนหนึ่งของชาวบ้านเห็นด้วยและไม่ทิ้งขยะริมถนนหากพบเห็นขยะก็จะช่วยกันเก็บเพื่อความสะอาดของชุมชนและสนามกีฬาทำให้ชาวบ้านในชุมชนและชุมชนไกล้เคียงมาใช้และออกกำลังกาย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 56 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เยาวชน 

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 5,500.00 1,000.00 0.00 0.00 6,800.00

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 11

9 สิงหาคม 2559 เวลา 15:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ 3 คน ผู้นำชุมชน 1 คน เยาวชน 4 คน ชาวบ้าน 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมวางแผนการทำกิจกรรมวันแม่

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทีมสภาผู้นำได้ร่วมกันวางแผนการทำกิจกรรมในวันแม่ คือ จะปลูกต้นไม้เพื่อฉลองพระชนมพรรษาถวายแด่ราชินี โดยกำหนดทำกิจกรรมในวันที่ 10 สิงหาคม เนื่องจากวันที่ 12 สิงหาต้องไปร่วมกิจกรรมกับทางอำเภอ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ 3 คน ผู้นำชุมชน 1 คน เยาวชน 4 คน ชาวบ้าน 6 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 375.00

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 10

4 กรกฎาคม 2559 เวลา 15:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ 6 คน ผู้นำชุมชน 1 คน เยาวชน 3 คน ชาวบ้าน 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมทีมสภาผู้นำวางแผนการทำกิจกรรมในงวดที่ 2

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งต่อทีมสภาผู้นำว่า ทาง สสส.จะโอนงบประมาณให้อาทิตย์หน้า จึงวางแผนว่าเดือนสิงหาคมจะเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ 6 คน ผู้นำชุมชน 1 คน เยาวชน 3 คน ชาวบ้าน 6 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 9

6 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ 5 คน ผู้นำชุมชน 3 คน เยาวชน 4 คน ชาวบ้าน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมทีมสภาผู้นำได้ปรึกษาหารือการโอนงบประมาณงวดที่ 2 ที่มาช้า

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทางทีมสภาผู้นำยังคงสรุปเหมือนเดิมว่าให้รอเงินงวดที่ 2 มาก่อนถึงจะทำกิจกรรมได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ 5 คน ผู้นำชุมชน 3 คน เยาวชน 4 คน ชาวบ้าน 5 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 8

8 พ.ค. 2559 เวลา 15:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ 5 คน ผู้นำชุมชน 2 คน เยาวชน 4 คน ชาวบ้าน 4 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมทีมสภาผู้นำวางแผนการทำกิจกรรมในงวดที่ 2

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เนื่องจากยังไม่ได้รับการโอนเงินจาก สสส.ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในเดือนต่อไปได้ ทางทีมสภาผู้นำได้ติดต่อกับทีม พี่เลี้ยงตลอดเพื่อเร่งให้ทาน สสส.โอนเงินงวดที่ 2 มาให้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ 5 คน ผู้นำชุมชน 2 คน เยาวชน 4 คน ชาวบ้าน 4 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 7

4 เมษายน 2559 เวลา 15:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ 3 คน ผู้นำชุมชน 3 คน เยาวชน 4 คน ชาวบ้าน 6 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสภาผู้นำรายงานการโอนเงินงวดที่ 2 และวางแผนการทำกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทาง สจรส.ม.ได้แจ้งมาว่าทาง สสส.ยังไม่โอนเงินงวดที่ 2 ตอนนี้รายงานที่ส่งไปอยู่ในช่วงอ่านรายงานอีกประมาณ 1 เดือนถึงจะได้รับงบประมาณ ทำให้ได้ข้อสรุปว่าจะจัดประชุมกิจกรรมสภาผุ้นำทุกเดือน และให้เงินมาก่อนค่อยทำกิจกรรม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ 3 คน ผู้นำชุมชน 3 คน เยาวชน 4 คน ชาวบ้าน 6 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 6

7 มีนาคม 2559 เวลา 9:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ 5 คน ผู้นำชุมชน 2 คน เยาวชน 3 คน ชาวบ้าน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมรายงานผลการส่งรายงานงวดที่ 1 ให้ สจรส.ม.อ.

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้จัดส่งรายงานงวดที่ 1 ให้ สจรส.ม.อ.แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะนี้รอการตอบกลับจาก สจรส.ม.อ.ว่าจะโอนเงินงวดที่ 2 ในวันไหน เพื่อดำเนินทำกิจกรรมในงวดที่ 2

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 15 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ 5 คน ผู้นำชุมชน 2 คน เยาวชน 3 คน ชาวบ้าน 5 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 5

8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00-1800 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 12 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ 5 คน ผู้นำชุมชน 2 คน เยาวชน 2 คน ชาวบ้าน 3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสภาผู้นำ พูดคุยและแลกเปลี่ยนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม ชุมชนมีความสนใจในการจับกลุ่มพูดคุย
 • ได้รับรู้ถึงปัญหาการทำงานต่างๆและได้นำมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป
 • มีการวางแผนในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป
 • ได้ข้อสรุปของการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง และยังทราบถึงปัญหาของชุมชนที่แท้จริงที่เกิดขึ้น
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 12 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ 5 คน ผู้นำชุมชน 2 คน เยาวชน 2 คน ชาวบ้าน 3 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00

ถอนเงินค่าเปิดบัญชี

6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
วัตถุประสงค์

เพื่อเบิกเงินเปิดบัญชีโครงการคืนผู้รับผิดชอบโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ได้ทำการเบิกเงินคืนจากบัญชีโครงการ ห้าร้อยบาท

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้คืนเงินค่าเปิดบัญชี จำนวน 500 บาท

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบ็ญจา รัตรมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00

ประชุมติดตามโครงการ สจรส.ครั้งที่ 2

6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-15.00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ตั้งใจดูมากตั้งใจดูมาก
 • photo กำลังเครียดกำลังเครียด
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลของกิจกรรมที่ทำมาแล้ว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมรับการติดตามจาก สจรส.มอ.

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำเอกสารการเงินโครงการที่ทำแล้วให้พี่เลี้ยงโครงการและเจ้าหน้าที่ สจรส ตรวจและลงข้อมูลในเว็ปให้สมบรูณ์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ทราบถึงข้อบกพร่องของโครงการและมีการจัดการแก้ไขรายงานและเอกสารการเงิน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

เอกสารรายงานไม่เรียบร้อย

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

คำชี้แนะในการจัดเตรียมเอกสาร

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำการจัดเรียงเอกสารและรายงานตามลำดับวันที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 320.00

จัดเวทีให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วมโดยเด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว

5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00-15.00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo กำลังงงกำลังงง
 • photo ตั้งใจฟังมากตั้งใจฟังมาก
 • photo อาหารกมาแล้วกำลังหิวอาหารกมาแล้วกำลังหิว
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อบต. อสม. ผู้นำชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีให้ความรู้โดยเด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมากับทีมแกนนำชุมชนและชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วม การเตรียมพร้อม ก่อนเกิด ขณะเกิด และหลังเกิด
จัดทำแผ่นพับความรู้เกี่ยวกับภัยน้ำท่วมแจกในชุมชน และซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน เยาวชน ชาวบ้าน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมากับทีมแกนนำชุมชนให้ความรู้กับชาวบ้านเสี่ยงภัยและพร้อมที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองใด้เมื่อเกิดน้ำท่วม มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับภัยที่จะมาถึง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมากับทีมแกนนำชุมชนและชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วมเข้าร่วมเวทีจำนวน80คน ผลลัพธ์-ชุมชนมีความพร้อมที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองใด้เมื่อเกิดน้ำท่วม มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับภัยที่จะมาถึง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต-เด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมากับทีมแกนนำชุมชนและชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วมเข้าร่วมเวที ผลลัพธ์-ชุมชนมีความพร้อมที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองใด้เมื่อเกิดน้ำท่วม มีความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับภัยที่จะมาถึง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน เยาวชน ชาวบ้าน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 6,000.00 1,200.00 0.00 0.00 8,400.00

ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 1

4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10:00-12.00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo วิทยากรคนสวยวิทยากรคนสวย
 • photo ฟังวิทยากรให้ความรู้ฟังวิทยากรให้ความรู้
 • photo ตั่งใจฟังมากๆตั่งใจฟังมากๆ
 • photo การปฐมพยาบาลและยกคนป่วยการปฐมพยาบาลและยกคนป่วย
 • photo ตัวแทนนักเรียนที่ได้ฝึกอบรมมาไห้ความรู้ตัวแทนนักเรียนที่ได้ฝึกอบรมมาไห้ความรู้
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับเด็กในโรงเรียนชั้นประถมศึกษา 3 โรงเรียน 1โรงเรียนวัดแหลมปอ 2โรงเรียนวัดพะงุ้น 3โรงเรียนวัดเชิงคีรี เรื่องการจัดการและการรับมือกับภัยน้ำท่วมและภัยต่างๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 73 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน โรงเรียน อสม.

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้กับเด็กในโรงเรียนเรื่องการจัดการและการรับมือกับภัยน้ำท่วมและภัยและการช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-เด็กในวัยเรียนจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50คน ผลลัพธ์-เด็กในวัยเรียนมีความรู้ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และแนะนำคนในครอบครัว ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความตื่นตัวในการจัดการภัยพิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ได้ร้อยละ 50

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เด็กในวัยเรียนมีความรู้ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติในชุมชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และแนะนำคนในครอบครัวและเป็นการปลูกฝังให้เด็กมีความตื่นตัวในการจัดการภัยพิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 73 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน โรงเรียน อสม.

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,200.00 0.00 3,750.00 1,500.00 0.00 0.00 6,450.00

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 4

30 มกราคม 2559 เวลา 15:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ชาวบ้านร่วมกันปรึกษาหารือชาวบ้านร่วมกันปรึกษาหารือ
 • photo เข้าแถวเซ็นชื่อเข้าประชุมเข้าแถวเซ็นชื่อเข้าประชุม
 • photo พูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปพูดคุยถึงแนวทางการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
วัตถุประสงค์

เพื่อสรุปผลของกิจกรรมที่ทำมาแล้ว

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ 4 คน
ผู้นำชุมชน 2 คน เยาวชน 2 คน ชาวบ้าน 8 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสภาผู้นำ เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม ชุมชนมีความสนใจในการจับกลุ่มพูดคุย ผลลัพธ์ ได้รับรู้ถึงปัญหาการทำงานต่างๆและได้นำมาเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป มีการวางแผนในการทำกิจกรรมในครั้งต่อไป ได้ข้อสรุปของการจัดกิจกรรมในแต่ละครั้ง และยังทราบถึงปัญหาของชุมชนที่แท้จริงที่เกิดขึ้น

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ 4 คน
ผู้นำชุมชน 2 คน เยาวชน 2 คน ชาวบ้าน 8 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00

นัดโครงการลงรายงานกิจกรรม

21 มกราคม 2559 เวลา 09:00 น.
parbenparben
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้รับผิดชอบการลงรายงานของโครงการ/ผู้ช่วยพี่เลี้ยงและพี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการและคนลงรายงานนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเพื่อลงข้อมูลรายงานและตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะทำงาน/พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยงนัดผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานนำเอกสารต่างๆที่ดำเนินการมาให้ตรวจสอบและให้ลงรายงานให้เป็นปัจจุบัน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ความร่วมมือจำนวน 100คน ผลลัพธ์-ชุมชนทราบถึงอุปสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆและร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขพัฒนาเพื่อการต่อยอด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยงนัดพบโครงการโดยให้โครงการนำเอกสารหลักฐานทางการเงินและหลักฐานอื่นๆมาพบพี่เลี้ยงที่บ้านพี่เลี้ยงเพื่อให้พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยงได้ช่วยตรวจสอบเอกสารต่างๆ โดยเฉพาะเอกสารทางการเงินและระบบรายงาน ซึ่งพบว่า โครงการบ้านดอนรักษ์ลงข้อมูลถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วนกิจกรรม ด้านการเงินมีบางโครงการที่กลับไปแก้ไขเรื่องค่าวิทยากรและค่าอาหารใหม่ รวมทั้งต้องไปขอเลขผู้เสียภาษีในกรณีมีใบเสร็จจากร้านค้าแต่ไม่ลงเลขมาให้ ให้ไปดำเนินการให้ครบถ้วน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะทำงาน/พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ไม่มี

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

เข้าพบพี่เลี้ยง

21 มกราคม 2559 เวลา 09:00-16.00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ตรวจสอบเอกสารตรวจสอบเอกสาร
 • photo จัดทำรายงานการเงินจัดทำรายงานการเงิน
วัตถุประสงค์

เพื่อร่วมทำความเข้าใจในการทำรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ตรวจสอบเอกสาร จัดทำรายงานการเงิน ลงข้อมูลในแว็ป

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ร่วมดำเนินโครงการ 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าพบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสาร และลงข้อมูล

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขรายละเอียดการดำเนินโครงการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้ร่วมดำเนินโครงการ 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

แนะนำในเรื่องการเตรียมเอกสารต่างๆ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 320.00 0.00 0.00 0.00 320.00

ผู้นำชุมชนผู้สูงอายุชาวบ้านรับฟังธรรมจากพระสงฆ์ ฟังเรื่องเล่าเก่าแก่ชมการแสดงพื้นบ้าน

1 มกราคม 2559 เวลา 07:30 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo เด็กและเยาวชนออกมาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เด็กและเยาวชนออกมาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
 • photo อปพร ออกมามีส่วนร่วมในกิจกรรมตักบาตรอปพร ออกมามีส่วนร่วมในกิจกรรมตักบาตร
 • photo ผู้สูงอายุและผู้นำมีความร่วมมือในการทำกิจกรรมผู้สูงอายุและผู้นำมีความร่วมมือในการทำกิจกรรม
 • photo ปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์หมู่บ้านปรับภูมิทัศน์ภายในศูนย์หมู่บ้าน
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็ง (ในการทำหน้าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้านประเภทกลองยาวให้เกิดขึ้นในชุมชน)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 120 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีทางศาสนาที่ศาลาหมู่บ้าน
ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและชาวบ้านรับฟังธรรมจากพระสงฆ์
ฟังเรื่องเล่าเก่าแก่จากผุ้สูงอายุ
การแสดงดนตรีพื้นบ้านจากกลุ่มดนตรีในชุมชน ปรับภูมิทัศน์รอบๆศาลาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 130 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อบต. อสม. อพปร. ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาว์ชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีทางศาสนาที่ศาลาหมู่บ้านและตักบาตร ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุและชาวบ้านรับฟังธรรมจากพระสงฆ์ ฟังเรื่องเล่าเก่าแก่จากผุ้สูงอายุ การแสดงดนตรีพื้นบ้านจากกลุ่มดนตรีในชุมชน ปรับภูมิทัศน์รอบๆศาลาหมู่บ้าน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต- เด็ก,ผู้สูงอายุ,ผู้นำชุมชน,ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน120คน
ผลลัพธ์-วัฒนธรรมดั้งเดิมกลับคืนมา คนในชุมชนต่างได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีปฎิสัมพันธ์ในชุมชนมากขึ้น เช่น การช่วยเหลือดูแลและเกื้อกูลวิถีชีวิตร่วมกัน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต- เด็ก,ผู้สูงอายุ,ผู้นำชุมชน,ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน120คน ผลลัพธ์-วัฒนธรรมดั้งเดิมกลับคืนมา คนในชุมชนต่างได้ทำกิจกรรมร่วมกันและมีปฎิสัมพันธ์ในชุมชนมากขึ้น เช่น การช่วยเหลือดูแลและเกื้อกูลวิถีชีวิตร่วมกัน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 130 คน จากที่ตั้งไว้ 120 คน
ประกอบด้วย

อบต. อสม. อพปร. ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาว์ชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 3

30 ธันวาคม 2558 เวลา 15:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo นั้งฟังการประชุมนั้งฟังการประชุม
 • photo พูดคุยถึงกิจกรรมที่ผ่านมาพูดคุยถึงกิจกรรมที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 17 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อบต. อสม. อพปร.ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์การทำงานของกิจกรมมในโครงการและงานอื่นๆ วางแผนงานกิจกรรมต่อไป มอบหมายหน้าที่ของแต่ละคน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มผู้นำมีความเข้าใจถึงรายละเอียดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม และร่วมกันหาทางแก้ไข บทสรุปการประชุม 1.พูดคุยถึงกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่ผ่านมาเป็นไปได้ด้วยดีไม่มีข้อบกพร่อง 2.วางแผนวันเวลาที่จะทำกิจกรรมทำบุญกลางบ้านในเดือนมกราคม และได้สรุปว่าจะทำในวันที่ 1 ม.ค. 59

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 17 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

อบต. อสม. อพปร.ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00

ติดตามการดำเนินงานของ สจรส.มอ.

12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
parbenparben
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

พี่เลี้ยงโครงการร่วมติดตามให้คำแนะนำการลงข้อมูลของโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 10 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยง/ผู้ช่วยพี่เลี้ยง/ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยง สจรส.มอ.จัดประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ 1 

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คนในชุมชนร้อยละ 80 และผู้นำชุมชนมีความเข้าใจที่ตรงกันในวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งได้กลุ่มสภาผู้นำทีครอบคลุมคนสามวัย ผลลัพธ์-ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีทิศทาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยงจำนวน 2 คน พร้อมทั้งผู้รับผิดชอบโครงการจำรสร 4 โครงการ รวม 7 คน เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อมูลเรื่องการเสียภาษีและการลงข้อมูลกิจกรรมโครงการ รวมทั้งฝึกลงผลการดำเนินงาน ซึ่งบางโครงการยังมีความสับสนต้องให้นำเอกสารที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกมาใช้ในการลงลำดับกิจกรรมที่ปฏิบัติจริง ซึ่งบางโครงการมีความเข้าใจและสามารถลงข้อมูลได้ แต่มี 1 โครงการที่ยังคงสับสนอยู่ ต้องแนะนำเป็นรายโครงการ 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

พี่เลี้ยง/ผู้ช่วยพี่เลี้ยง/ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

อินเตอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้รวบรวมเป็นรายเดือนหรือเมื่อมีโอกาสเข้า เทศบาลหรือหน่วยบริการในพื้นที่ให้ไปขอลงข้อมูล หากมีปัญหาให้นำหลักฐานต่างๆมาพบพี่เลี้ยง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

อบรมการเขียนรายงานแะเอกสารการเงิน จัดโดย สจรส.ม.อ.

12 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ทำความเข้าใจการหักภาษีทำความเข้าใจการหักภาษี
 • photo เจ้าหน้าที่อธิบายเรื่องการเงินเจ้าหน้าที่อธิบายเรื่องการเงิน
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

นำหลักฐานต่างๆของโครงการที่ทำกิจกรรมแล้วมาตรวจสอบและทำความเข้าในการเขียนใบสำคัญรับเงิน และการหักภาษี ณที่จ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เจ้าหน้าที่อธิบายเรื่องการบัญทึกข้อมูลต่างๆให้ถูกต้อง และให้ความรู้เรื่องเอกสารการเงิน การเขียนเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบโครงการมีความเข้าใจในเรื่องการเขียนเอกสารการเงิน ใบเสร็จรับเงิน ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ต่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป และสามารถอธิบายให้ผู้ร่วมโครงการคนอื่นๆให้เข้าใจ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,224.00 0.00 0.00 0.00 1,224.00

ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดรอบศูนย์หมู่บ้าน วันพ่อ

3 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ชาวบ้านร่วมกันพัฒนาชาวบ้านร่วมกันพัฒนา
 • photo ผู้สูงอายุร่วมพัฒนาผู้สูงอายุร่วมพัฒนา
 • photo ผู้สูงอายุและชาวบ้านร่วมกันพัฒนาผู้สูงอายุและชาวบ้านร่วมกันพัฒนา
 • photo รับประทานอาหารเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง
 • photo รับประทานอาหารเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง
 • photo รับประทานอาหารเที่ยงรับประทานอาหารเที่ยง
 • photo ผู้สูงอายุออกมาช่วยกันพัฒนาผู้สูงอายุออกมาช่วยกันพัฒนา
 • photo เยาวชนร่วมกันพัฒนาเยาวชนร่วมกันพัฒนา
วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่มีความรักและความสามัคคีกัน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เยาวชน และชาวบ้านในชุมชน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ด้วยการปลูกต้นไม้ริมถนนการทำความสะอาดในหมู่บ้านในวันสำคัญต่างๆเช่น วันพ่อและวันแม่ระหว่างผู้นำชุมชนกับชาวบ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภูมิทัศน์ดีขึ้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ อสม ชาวบ้านทั่วไป  เยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รว่มกันพัฒนารอบหมู่บ้านและปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน เก็บขยะบริเวณริมถนน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คนทุกวันเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ผลลัพธ์-คนในชุมชนเกิดความรักชุมชนของตัวเอง เกิดความสามัคคีในชุมชน สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชุมชนสอาดน่าอยู่ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจกันและเกิดความรักและสามัคคีกันระหว่างชาวบ้านด้วยกันชาวบ้านมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์ที่ดีขึ้น ผลลัพธ์ ชาวบ้านมีความกระตือรือร้นในการที่จะออกมาร่วมกันพัฒนาในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องรอไห้ถึงวันสำคัญหรือรอไห้มีการประกาศ ส่วนหนึ่งของชาวบ้านเห็นด้วยและไม่ทิ้งขยะริมถนนหากพบเห็นขยะก็จะช่วยกันเก็บเพื่อความสะอาดของชุมชน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 60 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ อสม ชาวบ้านทั่วไป  เยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 5,500.00 1,000.00 0.00 0.00 6,800.00

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 2

30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ช่วยกันถอนหญ้าบริเวณศูนย์ที่ประชุมช่วยกันถอนหญ้าบริเวณศูนย์ที่ประชุม
 • photo กลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านเข้าร่วมประชุม
 • photo ถอนหญ้าหน้าศูนย์ถอนหญ้าหน้าศูนย์
วัตถุประสงค์

เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 16 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน 3 คน อสม 3 คน อบต 1 คน ชาวบ้าน 9 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

1.ประชุมแลกเปลี่ยนและวิเคราะห์การทำงานของกิจกรมมในโครงการและงานอื่นๆ วางแผนงานกิจกรรมต่อไป มอบหมายหน้าที่ของแต่ละคน 2.ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณศูนย์ประชุม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

กลุ่มผู้นำมีความเข้าใจถึงรายละเอียดและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรม และร่วมกันหาทางแก้ไข ผลสรุปการประชุม ตกลงนัดวันและเวลาในการพัฒนาหมู่บ้าน
มีการแบ่งหน้าที่ในการทำงานใครเป็นคนตัดหญ้า ใครเป็นคนกวาด ใครเป็นคนดูแลเรื่องน้ำ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 16 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน 3 คน อสม 3 คน อบต 1 คน ชาวบ้าน 9 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจารัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 375.00

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ

8 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00-15.30 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

ชุมชนมีข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านเพื่อเป็นฐานวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาต่างๆของพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมแกนนำเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลการสำรวจข้อมูลชุมชนในด้านข้อมูลทั่วไปและลงเก็บข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำแผนที่ศักยภาพชุมชน และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 5 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อสม.  ผู้นำชุมชน.เยาวชน ผู้สูงอายุ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลด้านศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำแผนที่ศักยภาพชุมชน และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-แกนนำชุมชนประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่มจำนวน 30คนเข้าร่วมสำรวจข้อมูลฯ ผลลัพธ์-ชุมชนมีข้อมูลที่มีศักยภาพของทุกลุ่มในชุมชน จัดทำเป็นฐานความรู้ชุมชนทุกด้านและศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สภาผู้นำมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รู้ข้อมูลด้านต่างๆที่สำรวจ ได้แก่ บ้านที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม บ้านปลอดภัยจากน้ำท่วม ครัวเรื่อนที่มีความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น ครัวเรือนที่เป็นปราชญ์ชุมชน ครัวเรือนที่มีศักยภาพการเป็นผู้นำ
และได้รู้ถึงปัญหาด้านต่างๆ เช่น กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กไม่สมประกอบไม่ได้รับการศึกษา เพื่อสามารถนำมาใช้วางแผนแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและถูกวิธี

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

อสม.  ผู้นำชุมชน.เยาวชน ผู้สูงอายุ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

อบรมให้ความรู้ชาวบ้านและแกนนำเพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจข้อมูลชุมชน

7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ระหว่างนั่งรอระหว่างนั่งรอ
 • photo ยกมือให้สำรวจข้อมูลหมู่บ้านยกมือให้สำรวจข้อมูลหมู่บ้าน
 • photo เอาด้วย เอาด้วยเอาด้วย เอาด้วย
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็งและเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

อบรมแกนนำเพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลการสำรวจข้อมูลชุมชนในด้านข้อมูลทั่วไปและลงเก็บข้อมูล ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อจัดทำแผนที่ศักยภาพชุมชน และพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 33 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อสม เยาวชน ผู้นำ ประชนทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

อบรมแกนนำเพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจข้อมูลชุมชนในด้านข้อมูลทั่วไปและลงเก็บข้อมูล

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-แกนนำชุมชนประกอบด้วยบุคคล 3 กลุ่มจำนวน 30คนเข้าร่วมสำรวจข้อมูลฯ ผลลัพธ์-ชุมชนมีข้อมูลที่มีศักยภาพของทุกลุ่มในชุมชน จัดทำเป็นฐานความรู้ชุมชนทุกด้านและศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น สภาผู้นำมีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้รู้ข้อมูลด้านต่างๆที่สำรวจ ได้แก่ บ้านที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมมีกี่หลัง บ้านปลอดภัยจากน้ำท่วมมีกี่หลัง ครัวเรื่อนที่มีความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่นเรื่องดนตรีกลองยาว หนังตะลุง ครัวเรือนที่เป็นปราชญ์ชุมชนเรื่องหมอจับเส้น การทำขนมไทย ช่างไม้การต่อเรือ ช่างปูน ครัวเรือนที่มีศักยภาพการเป็นผู้นำ
และได้รู้ถึงปัญหาด้านต่างๆ เช่น กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กไม่สมประกอบไม่ได้รับการศึกษา เพื่อสามารถนำมาใช้วางแผนแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องและถูกวิธี

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 33 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

อสม เยาวชน ผู้นำ ประชนทั่วไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจารัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,400.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 7,400.00

ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 1

15 ตุลาคม 2558 เวลา 10:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในการนัดวันประชุมผู้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือกันในการนัดวันประชุม
 • photo แกนนำ อสม. และแกนนำผู้สูงอายุแกนนำ อสม. และแกนนำผู้สูงอายุ
วัตถุประสงค์

ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็ง (ในการทำหน้าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้านประเภทกลองยาวให้เกิดขึ้นในชุมชน)

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาผู้นำอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้สูงอายุ อสม เยาวชน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมสภาผู้นำ เพื่อแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-1มีการประชุมทุกเดือนอย่างต่อเนื่องและมีรายงานการประชุม 2มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ผลลัพธ์-ทีมงานมีความเข็มแข็งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน(เป้าหมาย 15 คน เข้าร่วมจริง 20 คน)

1) ได้หารือถึงการร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านว่าจะเป็นไปแบบไหน อย่างไร 2) ตกลงที่จะให้มีการประชุมเดือนละครั้ง แต่ไม่กำหนดวันและเวลา ขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะทำงาน

การประชุมทำให้เห็นถึงความเข็มแข็งของสภาผู้นำในการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้าน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

ผู้สูงอายุ อสม เยาวชน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านทั่วไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
500.00 0.00 375.00 0.00 0.00 0.00 875.00

ประชุมชี้แจงโครงการ

8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
parbenparben
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
 • photo พี่เลี้ยงชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการปี 2พี่เลี้ยงชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมในโครงการปี 2
 • photo สมาชิกที่มาก่อนใครๆส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กสมาชิกที่มาก่อนใครๆส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็ก
 • photo เป็นการสอบถามเรื่องการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุระหว่างรอเพื่อนสมาชิกเป็นการสอบถามเรื่องการเข้าร่วมชมรมผู้สูงอายุระหว่างรอเพื่อนสมาชิก
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้รับทราบข้อมูลด้านการพัฒนาชุมชนตามแผนงานโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการแก่สมาชิกชุมชน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยง

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คนในชุมชนร้อยละ 80 และผู้นำชุมชนมีความเข้าใจที่ตรงกันในวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งได้กลุ่มสภาผู้นำทีครอบคลุมคนสามวัย ผลลัพธ์-ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีทิศทาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยงเข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่สมาชิกชุมชนที่เข้าร่วมประชุมซึ่งสังเกตได้ว่าสมาชิกในชุมชนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่มีมากกว่า 60 คน รองลงมาเป็นกลุ่มวัยทำงานและเด็ก สมาชิกส่วนใหญ่รับทราบว่าเคยมีการจัดกิจกรรมแบบนี้เมื่อปีก่อน และยินดีให้ความร่วมมือหากไม่ตรงกับงานของตนเอง โดยให้มีการแจ้งล่วงหน้าหลายๆวัน และเมื่อวันใกล้ทำกิจกรรมให้แจ้งย้ำอีกครั้ง อยากให้ชุมชนมีการจัดประชุมทุกเดือนเพื่อรับทราบข้อมูลและความเคลื่อนไหวต่างๆของสังคม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

พี่เลี้ยงและผู้ช่วยพี่เลี้ยง

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ชุมชนแห่งนี้ไม่มีการประชุมจากผู้ใหญ่บ้าน มีเฉพาะการประชุมของโครงการซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมา อยากให้มีการประชุมทุกเดือน/แนะนำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ผู้ใหญ่ให้ความนับถือประสานผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมในการประชุมของคณะกรรมการโครงการเป็นการเริ่มต้นของการมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

การประชุมประจำเดือนของโครงการให้มีวาระจากผู้ใหญ่บ้านให้เข้าร่วมชี้แจงภาระกิจหรือเรื่องที่ได้รับทราบจากอำเภอ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ

8 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00-15.00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม
 • photo พี่เลี้ยงชี้แจงโครงการพี่เลี้ยงชี้แจงโครงการ
 • photo ชาวบ้านรับฟังการชี้แจงชาวบ้านรับฟังการชี้แจง
 • photo พี่เลี้ยงชี้แจงรายละเอียดพี่เลี้ยงชี้แจงรายละเอียด
 • photo พี้เลี้ยงชี้แจงถึงกิจกรรมต่างๆพี้เลี้ยงชี้แจงถึงกิจกรรมต่างๆ
 • photo ชาวบ้านเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมชาวบ้านเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการให้แก่สมาชิกในชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ
พร้อมคัดเลือกบุคคลจากกลุ่มต่างๆในชุมชนเพื่อตั้งเป็นสภาผู้นำ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้นำชุมชน สอบต.  อสม. ผู้สูงอายุ  ชาวบ้านทั่วไป

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ทำความเข้าใจในการทำกิจกรรมต่างๆกับชาวบ้าน โดยผู้รับผิดชอบโครงการและพี่เลี้ยง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ผลผลิต-คนในชุมชนร้อยละ 80 และผู้นำชุมชนมีความเข้าใจที่ตรงกันในวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมทั้งได้กลุ่มสภาผู้นำทีครอบคลุมคนสามวัย ผลลัพธ์-ชุมชนสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีทิศทาง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ชาวบ้านต่างมีความเข้าใจและเห็นด้วยกับกิจกรรมต่างๆของโครงการ ซึ่งกิจกรรมของโครงการประกอบด้วย

 1. จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ
 2. ประชุมสภาผู้นำจัดวงเสวนา
 3. อบรมให้ความรู้สำรวจข้อมูลชุมชน
 4. จัดอบรมถึงการอนุรักษ์ประเพณีและดนตรีท้องถิ่น
 5. ปฏิบัติการการสำนึกรักถิ่นถ่ายทอดภูมิปัญญา
 6. สร้างความสัมพันธ์อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นที่โดยการทำบุญกลางบ้านในชุมชน
 7. ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน
 8. จัดเวทีให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วม
 9. รณรงค์ปรับภูมิทัศน์รอบหมู่บ้าน(พัฒนา)
 10. จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน
 11. การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ประมาณ 5 คร้้ง
 12. ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงานส่งสสส. จำนวน 2 ครั้ง
  โดยในเวทีนี้ได้กลุ่มผู้สูงอายุในการตั้งกลุ่มกลองยาวในชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ผู้นำชุมชน สอบต.  อสม. ผู้สูงอายุ  ชาวบ้านทั่วไป

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจารัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

พี่เลี้ยงชีแจงโครงการกับชาวบ้านและแนะนำการจัดทำการใช้จ่ายเงิน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 8,000.00 0.00 37.00 500.00 8,837.00

จัดทำป้ายโครงการและป้ายปลอดบุหรี่

7 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 • photo ป้ายเขตปลอดบุหรี่ป้ายเขตปลอดบุหรี่
วัตถุประสงค์

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

มีแผ่นป้ายสื่อประชาสัมพันธ์จำนวน 2 แผ่น ได้แก่ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ และป้ายแสดงเขตพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่สำหรับติดตั้งในสถานทีจัดประชุมของโครงการ เพื่อรณรงค์ให้คนชุมชน ผู้เข้าร่วมประชุม ลด ละ เลิกบุหรี่

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

นำป้ายโครงการและป้ายเขตปลอดบุหรี่ไปติดสถานที่จัดกิจกรรมทุกครั้ง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ปฐมนิเทศโครงการใหม่ (ครั้งที่ 1 )

3 ตุลาคม 2558 เวลา 09:00 น.
krangsakkrangsak
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo นั้งฟังการบรรยายนั้งฟังการบรรยาย
 • photo ดูวิธีลงข้อมูลดูวิธีลงข้อมูล
 • photo นำข้อมูลลงเว็บนำข้อมูลลงเว็บ
 • photo ปฐมนิเทศวันที่ 4/ต.ค./58ปฐมนิเทศวันที่ 4/ต.ค./58
 • photo ปฐมนิเทศวันที่ 4/ต.ค./58ปฐมนิเทศวันที่ 4/ต.ค./58
วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาที่มา วัตถุประสงค์โครงการชุมชนน่าอยู่และเรียนรู้วิธีการจัดทำรายงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 1 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผูัรับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทีมงานสจรส.มอ. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ วิธีการจัดทำรายงาน และการลงรายงานทางเว็บไซด์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เรียนรู้จาก อ.พงษ์เทพ และทีมงาน ชี้แจงถึง

1) ที่มาของโครงการและการบริหารจัดการของสสส.สำนัก 6 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
2) การจัดทำรายงานการเงินและบัญชีพร้อมทั้งแนะนำแบบฟอร์มการลงทะเบียน วิธีการเขียนใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จและเอกสารทางการเงินต่าง ๆ
3) การลงข้อมูลรายกิจกรรมและการจัดทำรายงานทางเว๊ปไซด์คนใต้สร้างสุข ในการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการและการเงิน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผูัรับผิดชอบโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ระบบอินเตอร์เนตไม่เสถียร

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นางเบญจา รัตนมณี
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 2,720.00 0.00 0.00 0.00 2,720.00