stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03823
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 130,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เกรียงศักดิ์ จกโป
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0904862540
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านดอนรักษ์ หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
ละติจูด-ลองจิจูด 10.251897005999,99.098209552467place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 6 ก.พ. 2559 52,000.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 7 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 65,000.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 13,000.00
รวมงบประมาณ 130,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็ง (ในการทำหน้าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้านประเภทกลองยาวให้เกิดขึ้นในชุมชน)
 1. มีการประชุมทุกเดือนของสภาผู้นำ
 2. ในแต่ละครั้งของการประชุมมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องของกิจกรรมโครงการ รวมถึงเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 ส่งเสริมให้คนในชุมชน เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านประเภทกลองยาว
 1. มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านประเภทกลองยาวให้สู่ โดยคนรุ่นหลังและร้อยละ 30 มีความสามารถเล่นดนตรีกลองยาวได้
 2. คนในชุมชนมีความรัก สามัคคีกันโดยใช้ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านเป็นสื่อกลาง
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อส่งเสริมในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่
 1. คนในชุมชนมีร้อยละ 40 ครัวเรือนความรู้และสามารถจัดการเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้
 2. สภาพภูมิทัศน์ของชุมชนสะอาด มีระเบียบและปลอดภัย
5 เพื่อสร้างกลุ่มอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านโดยสภาผู้นำในชุมชนมีส่วนร่วม

มีกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีกลองยาว

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2558 10:20 น.