บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านดอนรักษ์ร่วมใจสร้างความปลอดภัยในชุมชน ปี2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03823
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 130,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เกรียงศักดิ์ จกโป
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านดอนรักษ์ หมู่ 4 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
ละติจูด-ลองจิจูด 10.251897005999,99.098209552467
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 6 ก.พ. 2559 52,000.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 7 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 65,000.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 13,000.00
รวมงบประมาณ 130,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ส่งเสริมสภาผู้นำที่เข้มแข็ง (ในการทำหน้าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีพื้นบ้านประเภทกลองยาวให้เกิดขึ้นในชุมชน)
 1. มีการประชุมทุกเดือนของสภาผู้นำ
 2. ในแต่ละครั้งของการประชุมมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องของกิจกรรมโครงการ รวมถึงเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 ส่งเสริมให้คนในชุมชน เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านประเภทกลองยาว
 1. มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านประเภทกลองยาวให้สู่ โดยคนรุ่นหลังและร้อยละ 30 มีความสามารถเล่นดนตรีกลองยาวได้
 2. คนในชุมชนมีความรัก สามัคคีกันโดยใช้ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีพื้นบ้านเป็นสื่อกลาง
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อส่งเสริมในชุมชนสามารถจัดการสภาพแวดล้อมของชุมชนให้ปลอดภัยและน่าอยู่
 1. คนในชุมชนมีร้อยละ 40 ครัวเรือนความรู้และสามารถจัดการเกี่ยวกับภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นได้
 2. สภาพภูมิทัศน์ของชุมชนสะอาด มีระเบียบและปลอดภัย
5 เพื่อสร้างกลุ่มอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านโดยสภาผู้นำในชุมชนมีส่วนร่วม

มีกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและดนตรีกลองยาว

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการใหม่ (ครั้งที่ 1 ) 2 3,000.00 2,720.00
5 ต.ค. 58 จัดทำป้ายโครงการและป้ายปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
8 ต.ค. 58 จัดเวทีประชุมชี้แจงโครงการ 100 8,300.00 8,837.00
15 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 1 15 875.00 875.00
7 พ.ย. 58 อบรมให้ความรู้ชาวบ้านและแกนนำเพื่อชี้แจงรายละเอียดการสำรวจข้อมูลชุมชน 30 5,500.00 7,400.00
8 พ.ย. 58 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนในด้านต่างๆ 30 2,000.00 0.00
30 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 2 15 375.00 375.00
4 ธ.ค. 58 ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดรอบศูนย์หมู่บ้าน วันพ่อ 60 6,800.00 6,800.00
12 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานแะเอกสารการเงิน จัดโดย สจรส.ม.อ. 2 1,300.00 1,224.00
30 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 3 15 375.00 375.00
1 ม.ค. 59 ผู้นำชุมชนผู้สูงอายุชาวบ้านรับฟังธรรมจากพระสงฆ์ ฟังเรื่องเล่าเก่าแก่ชมการแสดงพื้นบ้าน 120 5,800.00 5,800.00
21 ม.ค. 59 เข้าพบพี่เลี้ยง 2 500.00 320.00
30 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 4 15 375.00 375.00
4 ก.พ. 59 ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 1 50 6,550.00 6,450.00
5 ก.พ. 59 จัดเวทีให้ความรู้กับกลุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วมโดยเด็กนักเรียนที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว 80 8,500.00 8,400.00
6 ก.พ. 59 ถอนเงินค่าเปิดบัญชี 2 500.00 500.00
6 ก.พ. 59 ประชุมติดตามโครงการ สจรส.ครั้งที่ 2 2 500.00 320.00
29 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 5 15 375.00 375.00
30 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 6 15 375.00 375.00
30 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 7 15 375.00 375.00
30 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 8 15 375.00 375.00
30 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 9 15 375.00 375.00
8 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 10 15 375.00 375.00
9 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 11 15 375.00 375.00
10 ส.ค. 59 ปลูกต้นไม้ทำความสะอาดรอบศูนย์หมู่บ้าน วันแม่ 60 6,800.00 6,800.00
11 ส.ค. 59 ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 2 50 6,250.00 6,150.00
1 ต.ค. 59 จัดทำรายงานงวดที่ 2 และรายงานปิดโครงการ (ครั้งที่ 4) 2 0.00 320.00
3 - 5 ต.ค. 59 เข้าร่วมงานคนใต้สร้างสุข 2 4,200.00 4,672.00
5 ต.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำแลกเปลี่ยนกิจกรรมการทำงานต่างๆทั้งในโครงการและงานอื่นๆ ครั้งที่ 12 15 375.00 375.00
6 ต.ค. 59 ให้ความรู้เรื่องภัยพิบิติกับเด็กในโรงเรียน ครั้งที่ 3 50 6,250.00 6,150.00
7 ต.ค. 59 จัดอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์ประเพณีและดนตรีท้องถิ่น 50 9,850.00 9,750.00
8 ต.ค. 59 กิจกรรมดนตรีสานสามัคคีครั้งที่ 2 50 7,500.00 4,650.00
9 ต.ค. 59 กิจกรรมดนตรีสานสามัคคีครั้งที่ 3 50 3,750.00 4,650.00
10 ต.ค. 59 โดยจัดไห้กลุ่มกลองยาวเข้าให้ความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น(ดนตรีกลองยาว)แก่เด้กในโรงเรืยนครี้งที่ 1 42 4,450.00 7,050.00
11 ต.ค. 59 โดยจัดไห้กลุ่มกลองยาวเข้าให้ความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น(ดนตรีกลองยาว)แก่เด้กในโรงเรืยนครี้งที่ 2 42 4,450.00 3,750.00
12 ต.ค. 59 โดยจัดไห้กลุ่มกลองยาวเข้าให้ความรู้เรื่องศิลปะท้องถิ่น(ดนตรีกลองยาว)แก่เด้กในโรงเรืยนครี้งที่ 3 42 4,450.00 3,750.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานและภาพถ่ายกิจกรรม 1 2,000.00 2,000.00
15 ต.ค. 59 จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงานนำเสนอผลงานร่วมกันคิดหาแนวทางต่อยอด 100 14,800.00 14,800.00
รวม 1,203 130,000.00 38 129,263.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย krangsak krangsak เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2558 10:20 น.