ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ท่องเที่ยวเชิงเกษตรลดสารเคมี สร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชง (ต่อเนื่อง ปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03891
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 148,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ภูมิปัญญา หมัดหลี
พี่เลี้ยงโครงการ นายอะหมัด หลีขาหรี
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านคลองลำแชง หมู่ที่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0278089907582,100.1618814472
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 16 ก.พ. 2559 59,360.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 17 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 74,200.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,840.00
รวมงบประมาณ 148,400.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร
 • คนในชุมชนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ
 • ร้อยละ 80 ของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีการใช้สารเคมีทางการเกษตรลดลง
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการจัดการข้อมูลชุมชน การวางแผน และการจัดทำแผนปฏิบัติการของชุมชน
 1. ชุมชนมีฐานข้อมูลด้านสถานการณ์และทุนชุมชนอย่างน้อย 1 ชุด
 2. มีกลุ่มเด็กเยาวชน และคนในชุมชนที่มีทักษะในการเก็บข้อมูล อย่างน้อย 20 คน
 3. มีแผนชุมชนหรือแผนปฏิบัติการเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน อย่างน้อย 1 ฉบับ
3 เยาวชนและคนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ จากการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการได้ลงมือปฏิบัติจริง และเกิดแรงจูงใจในการปลูกผักปลอดสารพิษ

เยาวชนและคนในชุมชนร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกิดขึ้นในชุมชนอย่างน้อย 1 แห่ง

6 เพื่อเพิ่มรายได้แก่คนในชุมชนจากการขายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่นักท่องเที่ยว

คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่นักท่องเที่ยว

7 เพื่อจัดตั้งกลุ่มเยาวชน “ลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจเกษตรอินทรีย์”

เยาวชนในชุมชนอย่างน้อย 20 คนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเยาวชน “ลูกหลานเกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจเกษตรอินทรีย์”

8 เพื่อผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำชุมชน
 • มีสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งในรูปของสื่อออนไลน์และสื่อสิ่งพิมพ์ อย่างน้อย 1 ช่องทาง
 • มีชุดความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1 ชุด
9 จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์อาสา เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน

สมาชิกในชุมชน อย่างน้อย 20 คน เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มมัคคุเทศน์อาสา

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
5 - 6 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศผู้รับผิดชอบโครงการ 2 800.00 800.00
20 ต.ค. 58 ครั้งที่ 1 จัดตั้งสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 30 500.00 500.00
25 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำ ครั้งที่ 2 30 500.00 500.00
26 ต.ค. 58 สำรวจและรวบรวมข้อมูลการทำเกษตรอินทรีย์ในชุมชน 30 5,600.00 5,600.00
28 พ.ย. 58 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ 20 4,200.00 4,200.00
10 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำครั้งที่ 3 15 500.00 500.00
28 ม.ค. 59 ประชุมภาผู้นำ ครั้งที่ 4 10 500.00 500.00
4 ก.พ. 59 เวทีสร้างสุขภาวะชุมชนบ้านคลองลำแชงด้วยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อคืนข้อมูลและเปิดตัวโครงการ 100 13,100.00 13,100.00
6 - 7 ก.พ. 59 จัดตั้งกลุ่มมัคคุเทศก์อาสา 20 9,000.00 9,000.00
11 - 12 ก.พ. 59 จัดทำรายงานงวดที่ 1 2 550.00 400.00
15 ก.พ. 59 สำรวจสถานที่สำคัญในชุมชนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 20 4,500.00 4,500.00
16 ก.พ. 59 พบ สจรส.ม.อ.จัดส่งรายงานงวดที่ 1 2 400.00 400.00
20 ก.พ. 59 ครั้งที่ 5 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 30 500.00 500.00
2 มี.ค. 59 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 20 9,400.00 9,400.00
10 มี.ค. 59 ครั้งที่ 6 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 30 500.00 500.00
16 มี.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 400.00 400.00
2 - 3 เม.ย. 59 คลองลำแซงชวนเที่ยว 50 8,500.00 8,500.00
10 เม.ย. 59 ครั้งที่ 7 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 30 500.00 500.00
29 เม.ย. 59 กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 5 6,000.00 6,000.00
10 พ.ค. 59 ครั้งที่ 8 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 30 500.00 500.00
15 มิ.ย. 59 1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน 300 4,700.00 14,000.00
16 มิ.ย. 59 7 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน 300 4,300.00 0.00
23 มิ.ย. 59 2กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน 300 4,300.00 2,250.00
23 มิ.ย. 59 3 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน 300 4,300.00 3,750.00
24 มิ.ย. 59 5 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน 300 4,300.00 2,250.00
27 มิ.ย. 59 4 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน 300 4,300.00 4,500.00
29 มิ.ย. 59 6 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เรื่องเกษตรภูมิปัญญาและเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเยาวชน 300 4,300.00 3,750.00
30 มิ.ย. 59 ครั้งที่ 9 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 30 500.00 500.00
25 ก.ค. 59 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในระดับครัวเรือน 50 6,500.00 6,500.00
30 ก.ค. 59 ครั้งที่ 10 ประชุมสภาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 30 500.00 500.00
6 ส.ค. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 3,000.00 2,210.00
6 ส.ค. 59 คลองลำแซงชวนปั่น 100 14,500.00 14,516.00
19 ส.ค. 59 ประกวดแปลงผักอินทรีย์ในโรงเรียน 100 18,600.00 18,600.00
9 ก.ย. 59 พบ สจรส.ม.อ. จัดส่งรายงานงวดที่ 2 2 400.00 400.00
15 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 3 7,450.00 400.00
รวม 2,895 148,400.00 35 140,426.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เกษตรภูมิปัญญา เกษตรภูมิปัญญา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 13:26 น.