directions_run

บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03818
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 181,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ปิยพงษ์ ฮกทน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0984524882
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
ละติจูด-ลองจิจูด 10.957034224259,99.168090820305place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 18 มี.ค. 2559 72,760.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 19 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 90,950.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,190.00
รวมงบประมาณ 181,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สภาผู้นำชุมชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเรื่องการติดยาเสพติดของเยาวชน

1.มีการประชุมระหว่างสภาผู้นำกับสภาเด็กทุกเดือน 2.ร้อยละ80ของสมาชิกสภาผู้นำมีการเข้าร่วมประชุมทุกเดือน 3.การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องการปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในชุมชน 4.มีกติกาชุมชนในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติด

2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนให้เข็มแข็งและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  1. เยาวชนมีทักษะ รู้ทันสิ่งเสพติดและสามารถถ่ายทอดได้
  2. ร้อยละ 50 ของเยาวชนกลับใจมีงานทำและมีอาชีพเสริม
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีของเยาวชนและคนในชุมชนให้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข
  1. มีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนและคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
  2. ชุมชนมีความสุขและมีเอกลักษณ์ที่ดีงาม
5 เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ร่วมกันของสภาเด็กเยาวชนและแกนนำชุมชน
  1. เกิดกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาว
  2. มีเวทีการเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชนและแกนนำชุมชนทุกเดือน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2558 11:18 น.