บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านห้วยทรายขาวน่าอยู่ ชุมชนร่วมใจ ห่างไกลโรค ปี2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03818
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 181,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ปิยพงษ์ ฮกทน
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 1 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
ละติจูด-ลองจิจูด 10.957034224259,99.168090820305
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 18 มี.ค. 2559 72,760.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 19 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 90,950.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,190.00
รวมงบประมาณ 181,900.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 สภาผู้นำชุมชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาเรื่องการติดยาเสพติดของเยาวชน

1.มีการประชุมระหว่างสภาผู้นำกับสภาเด็กทุกเดือน 2.ร้อยละ80ของสมาชิกสภาผู้นำมีการเข้าร่วมประชุมทุกเดือน 3.การประชุมทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องการปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในชุมชน 4.มีกติกาชุมชนในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติด

2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของเยาวชนให้เข็มแข็งและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  1. เยาวชนมีทักษะ รู้ทันสิ่งเสพติดและสามารถถ่ายทอดได้
  2. ร้อยละ 50 ของเยาวชนกลับใจมีงานทำและมีอาชีพเสริม
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีของเยาวชนและคนในชุมชนให้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข
  1. มีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ของเยาวชนและคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
  2. ชุมชนมีความสุขและมีเอกลักษณ์ที่ดีงาม
5 เพื่อสนับสนุนกลไกการเรียนรู้ร่วมกันของสภาเด็กเยาวชนและแกนนำชุมชน
  1. เกิดกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาว
  2. มีเวทีการเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชนและแกนนำชุมชนทุกเดือน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 1 2,500.00 3,104.00
8 ต.ค. 58 ประชุมชี้แจงโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ 200 5,500.00 5,500.00
8 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ในที่สาธารณะ 200 1,000.00 1,100.00
27 - 28 ต.ค. 58 3.จัดค่ายครัวเรือนอุ่นรัก 30 18,700.00 18,700.00
8 พ.ย. 58 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที 1 30 1,750.00 1,750.00
20 พ.ย. 58 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 1 30 750.00 750.00
4 ธ.ค. 58 เยี่ยมบ้านผู้ป่วย และผู้สูงอายุที่ไม่มีญาติ 40 4,000.00 4,000.00
4 ธ.ค. 58 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1 30 6,450.00 6,450.00
8 ธ.ค. 58 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด้กและคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่าง ๆ ครั้งที 2 30 750.00 750.00
12 ธ.ค. 58 ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการในการจัดทำรายงาน 2 2,500.00 1,944.00
14 ธ.ค. 58 จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 1 50 4,350.00 4,350.00
18 ธ.ค. 58 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 2 30 750.00 750.00
8 ม.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 3 30 750.00 750.00
15 ม.ค. 59 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 3 30 750.00 750.00
20 ม.ค. 59 4.บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2 30 6,250.00 5,500.00
6 ก.พ. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 500.00 500.00
8 ก.พ. 59 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 4 30 750.00 750.00
15 ก.พ. 59 จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 2 50 4,350.00 4,350.00
19 ก.พ. 59 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 4 30 750.00 750.00
8 มี.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 5 30 750.00 750.00
18 มี.ค. 59 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 30 2,250.00 2,250.00
21 มี.ค. 59 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 5 30 750.00 750.00
8 เม.ย. 59 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 6 30 750.00 750.00
13 - 15 เม.ย. 59 จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 3 50 4,350.00 4,350.00
22 เม.ย. 59 10.ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 6 30 750.00 750.00
8 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 7 30 750.00 750.00
27 พ.ค. 59 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 30 2,250.00 2,250.00
8 มิ.ย. 59 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 8 30 750.00 750.00
17 มิ.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 7 30 750.00 750.00
8 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 9 30 750.00 750.00
14 ก.ค. 59 จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 4 50 4,350.00 4,350.00
18 ก.ค. 59 4.จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 30 2,250.00 2,250.00
22 ก.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 8 30 750.00 750.00
22 ก.ค. 59 จัดทำพันธสัญญา (ครั้งที่1) 30 2,850.00 2,850.00
6 - 8 ส.ค. 59 8. การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำและเฝ้าระวังการทำลายป่าและสิ่งแวดล้อม 100 29,500.00 29,500.00
9 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงาน ตัวแทนสภาเด็ก และคณะกรรมการหมู่บ้านและเครือข่ายต่างๆ ครั้งที่ 10 30 750.00 750.00
10 ส.ค. 59 6.เรียนรู้ทักษะชีวิตและฝึกอาชีพในพื้นที่จริง 50 9,100.00 9,100.00
12 ส.ค. 59 11.จัดเวทีสรุปผลการดำเนินงาน 200 13,850.00 13,850.00
15 ส.ค. 59 จัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคนสามวัยในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ ครั้งที่ 5 50 4,350.00 4,350.00
19 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 9 30 750.00 750.00
5 ก.ย. 59 จัดบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัด และปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่6 30 2,250.00 3,000.00
8 ก.ย. 59 จัดทำพันธสัญญา (ครั้งที่2) 30 2,350.00 2,350.00
17 - 18 ก.ย. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 500.00 0.00
19 ก.ย. 59 จัดอบรมเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแบบอย่างในการประกอบอาชีพในพื้นที่ 50 6,100.00 6,100.00
22 ก.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการและแกนนำกลุ่มรักษ์บ้านทรายขาวประจำเดือน ครั้งที่ 10 30 750.00 750.00
28 ก.ย. 59 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนกับสังคมภายนอก 50 17,500.00 17,500.00
3 ต.ค. 59 ร่วมงานสานพลังภาคใต้ 2 4,000.00 0.00
8 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 1,900.00
รวม 2,021 181,900.00 48 177,448.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย อำพันธ์ อำพันธ์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 11:18 น.