stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03822
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 143,450.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ศุภกร หมวดมณี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 086-2886772,086-2886772
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ประเทือง อมรวิริยะชัย
พื้นที่ดำเนินการ บ้านศาลาไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.527110846049,100.04759048286place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 57,380.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 71,730.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,340.00
รวมงบประมาณ 143,450.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคอ้วน

1.คนอ้วนมีรอบเอวลดลงจาก 100 คน ลดลงได้ 80 คน

2 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักในผลกระทบของปัญหาโรคอ้วน
 1. กลุ่มคนโรคอ้วนและกลุ่มเสี่ยงได้เข้าร่วมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80
 2. กลุ่มคนโรคอ้วนและกลุ่มเสี่ยง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม จำนวน 6 ครั้ง
 3. มีท่าทางการออกกำลังกายสำหรับคนโรคอ้วนและกลุ่มเสี่ยงตามวัยต่างๆ 1 ชุด
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการแก้ปัญหาโรคอ้วน
 1. มีแปลงผักรวม จำนวน 2 แห่ง
 2. มีผักสวนครัวรั้วกินได้60 หลังคาเรือน
 3. มีกลุ่มทำปุ๋ยใช้เอง จำนวน 1 กลุ่ม
 4. มีเมนูอาหารสุขภาพที่เป็นนวัตกรรม 1 อย่าง
 5. มีมาตรการทางสังคม เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เรื่อง
  o มาตรการการทำอาหารลดหวาน มัน เค็ม ในงานของหมู่บ้าน
 6. มีร้านค้าหรือตลาดผักปลอดสารพิษ 1 แห่ง
 7. มีกลุ่มหรือชมรมออกกำลังกาย 1 ชมรม
 8. มีกลุ่มคนอ้วนและกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนกินผักผลไม้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
 9. มีกลุ่มคนอ้วนและกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนมีการออกกำลังกายเป็นประจำ
5 เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น
 1. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 2. มีแผนชุมชน จำนวน 1 แผน
 3. สมาชิกสภาผู้นำของชุมชนมีส่วนรวมในการประชุม ร้อยละ 80(ทั้งหมด 20 คน)
 4. มีการปรึกษาหารือ ติดตามงานเก็บข้อมูล แก้ไข้ปัญหา ประเมินผล และคุยปัญหาอย่างหลากหลาย
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2558 18:54 น.