รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม รวมพลังสร้างสุขภาพบ้านศาลาไม้ไผ่(ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03822
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 143,450.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ศุภกร หมวดมณี
พี่เลี้ยงโครงการ ประเทือง อมรวิริยะชัย
พื้นที่ดำเนินการ บ้านศาลาไม้ไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.527110846049,100.04759048286
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 57,380.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 71,730.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,340.00
รวมงบประมาณ 143,450.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคอ้วน

1.คนอ้วนมีรอบเอวลดลงจาก 100 คน ลดลงได้ 80 คน

2 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญและเกิดความตระหนักในผลกระทบของปัญหาโรคอ้วน
 1. กลุ่มคนโรคอ้วนและกลุ่มเสี่ยงได้เข้าร่วมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างน้อยร้อยละ 80
 2. กลุ่มคนโรคอ้วนและกลุ่มเสี่ยง ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม จำนวน 6 ครั้ง
 3. มีท่าทางการออกกำลังกายสำหรับคนโรคอ้วนและกลุ่มเสี่ยงตามวัยต่างๆ 1 ชุด
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการแก้ปัญหาโรคอ้วน
 1. มีแปลงผักรวม จำนวน 2 แห่ง
 2. มีผักสวนครัวรั้วกินได้60 หลังคาเรือน
 3. มีกลุ่มทำปุ๋ยใช้เอง จำนวน 1 กลุ่ม
 4. มีเมนูอาหารสุขภาพที่เป็นนวัตกรรม 1 อย่าง
 5. มีมาตรการทางสังคม เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เรื่อง
  o มาตรการการทำอาหารลดหวาน มัน เค็ม ในงานของหมู่บ้าน
 6. มีร้านค้าหรือตลาดผักปลอดสารพิษ 1 แห่ง
 7. มีกลุ่มหรือชมรมออกกำลังกาย 1 ชมรม
 8. มีกลุ่มคนอ้วนและกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนกินผักผลไม้ในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80
 9. มีกลุ่มคนอ้วนและกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนมีการออกกำลังกายเป็นประจำ
5 เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพมากขึ้น
 1. สภาผู้นำชุมชนมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 2. มีแผนชุมชน จำนวน 1 แผน
 3. สมาชิกสภาผู้นำของชุมชนมีส่วนรวมในการประชุม ร้อยละ 80(ทั้งหมด 20 คน)
 4. มีการปรึกษาหารือ ติดตามงานเก็บข้อมูล แก้ไข้ปัญหา ประเมินผล และคุยปัญหาอย่างหลากหลาย

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 - 30 ก.ย. 58 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 2 2,000.00 1,636.00
7 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่1 20 500.00 500.00
17 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 150 1,000.00 1,000.00
18 ต.ค. 58 เปิดตัวโครงการ 80 13,700.00 13,700.00
8 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่2 20 500.00 500.00
14 พ.ย. 58 จัดเวที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยให้กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนได้ร่วมพบปะพุดคุยกัน 60 16,000.00 3,300.00
22 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 500.00 368.00
24 พ.ย. 58 ถอนเงินค่าเปิดบัญชี 2 500.00 500.00
30 พ.ย. 58 ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนแบบแอโรบิค โยคะ และ รำวงบิค 80 18,500.00 18,500.00
6 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 3 20 500.00 500.00
3 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 4 20 500.00 500.00
9 ม.ค. 59 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรม เมนูอาหารสุขภาพ น้ำแร่เพื่อสุขภาพ 60 11,900.00 12,400.00
16 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงประชุมติดตามเอกสารตัวโครงการ 2 500.00 368.00
20 - 21 ก.พ. 59 จัดทำรายงานปิดงวด 1 2 1,500.00 760.00
25 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 5 20 500.00 500.00
27 ก.พ. 59 กลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน เรียนรู้การทำปุ๋ย น้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมีในการปลูกผักเพื่อปลอดสารเคมี โดยปราชญ์ของชุมชน 60 7,200.00 7,200.00
6 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 6 20 500.00 500.00
12 มี.ค. 59 ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษในครัวเรือนของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วนและในแปลงสาธิตในชุมชนและในโรงเรียน 90 7,250.00 7,250.00
3 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 7 20 500.00 500.00
9 เม.ย. 59 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ดไข่ ไว้บริโภคและเรียนรู้การแปรรูปไข่ของกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนและคนอ้วน 60 11,700.00 11,700.00
8 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 8 20 500.00 500.00
14 พ.ค. 59 ส่งเสริมให้มีตลาดปลอดภัยในชุมชน ทุก วันอังคาร 30 6,500.00 6,500.00
5 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 9 20 500.00 500.00
3 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งที่ 10 20 500.00 500.00
9 ก.ค. 59 ประชุมชาวบ้านเพื่อทำประชาคมหมู่บ้านและมาตรการทางสังคม 80 0.00 3,000.00
13 ส.ค. 59 สรุปบทเรียนและคืนข้อมูลให้กับชุมชน 180 23,200.00 23,200.00
22 ส.ค. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามผลโครงการ 2 500.00 200.00
27 ส.ค. 59 จัดทำภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
11 ก.ย. 59 สภาผู้นำชุมชนไปศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ ในเรื่องการจัดการชุมชนเข็มแข็ง 20 9,500.00 9,500.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 4,000.00 2,300.00
14 ต.ค. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 200.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 500.00 300.00
รวม 1,170 143,450.00 32 129,882.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย supakon supakon เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2558 18:54 น.