วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัด ชุมชน ร่วมจัดการทุนที่บ้านทองพูน (ต่อยอดปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03890
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 210,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง พิไลวรรณ พรายชุม
พี่เลี้ยงโครงการ นายมนูญ พลายชุม, นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทองพูน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 13 ก.พ. 2559 84,160.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 14 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 105,200.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,040.00
รวมงบประมาณ 210,400.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง

1.สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
2.การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3.การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น

2 เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายลดรายจ่ายด้วยทุนชุมชน
  1. มีครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 100 ครัวเรือน (จากทั้งหมด 180 ครัว)
  2. ครัวเรือนเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง ร้อยละ 80
  3. ครัวเรือนเป้าหมายลดรายจ่ายในครัวเรือน200บาทต่อเดือน ปีละ 2,400 บาท
    (ทั้งหมด100 ครัวเรือนx 200 บาท =20,000 บาทต่อเดือน ปีละ 240,000 บาท)
  4. เกิดศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรชีวภาพ 1 แห่ง
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการใหม่ 2 1,500.00 1,299.00
7 พ.ย. 58 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 1 30 750.00 750.00
8 พ.ย. 58 เวทีเปิดโครงการ 150 17,500.00 17,500.00
20 พ.ย. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 30 3,600.00 5,600.00
27 พ.ย. 58 วิเคราะห์เส้นทางสร้างสุขบ้านทองพูน 100 13,500.00 13,500.00
7 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 1,500.00 800.00
8 ธ.ค. 58 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 2 30 750.00 750.00
15 ธ.ค. 58 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2 30 3,600.00 3,600.00
19 ธ.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
8 ม.ค. 59 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 3 30 750.00 750.00
20 ม.ค. 59 สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3 30 3,600.00 3,600.00
30 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงตรวจสอบเอกสารการเงิน 2 1,500.00 400.00
2 ก.พ. 59 สังฆทานดิน ร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน 100 14,000.00 14,000.00
5 ก.พ. 59 สังฆทานดิน ร่วมสร้างสวัสดิการกลุ่มบ้านทองพูน 100 12,000.00 12,000.00
8 ก.พ. 59 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 4 30 750.00 750.00
11 ก.พ. 59 ปิดรายงานงวดร่วมกับ สจรส.มอ. 2 1,000.00 200.00
13 - 14 ก.พ. 59 การจัดทำรายงานเพื่อปิดงวด 1 2 2,500.00 800.00
8 มี.ค. 59 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 5 30 750.00 750.00
26 มี.ค. 59 เพื่อติดตามการทำโครงการของพี่เลี้ยง 2 800.00 800.00
9 เม.ย. 59 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 6 30 750.00 750.00
23 เม.ย. 59 เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้ 50 6,000.00 6,000.00
7 พ.ค. 59 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 7 30 750.00 750.00
14 พ.ค. 59 เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้ 50 10,000.00 10,000.00
28 พ.ค. 59 เตาเผาถ่านชุมชนและน้ำส้มควันไม้ 50 6,000.00 6,000.00
8 มิ.ย. 59 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 8 30 750.00 750.00
17 ก.ค. 59 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน ครั้งที่ 1 60 6,000.00 6,000.00
18 ก.ค. 59 ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 1 100 12,000.00 12,000.00
23 ก.ค. 59 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 9 30 750.00 750.00
30 ก.ค. 59 ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 2 100 14,000.00 14,000.00
18 ส.ค. 59 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน ครั้งที่ 2 60 8.00 8,500.00
20 ส.ค. 59 สภาชุมชนบ้านทองพูน ครั้งที่ 10 30 750.00 750.00
26 ส.ค. 59 ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาที่วัดทองพูน ครั้งที่ 3 60 6,000.00 6,000.00
3 - 4 ก.ย. 59 ติดตามความคืบหน้าของโครงการ 2 0.00 1,600.00
7 ก.ย. 59 เตาชีวมวล ลดรายจ่าย 100 14,500.00 14,500.00
11 ก.ย. 59 เตาชีวมวล ลดรายจ่าย 100 12,500.00 12,500.00
13 ก.ย. 59 ทุนชุมชนลดรายจ่าย ครั้งที่ 3 100 12,000.00 12,000.00
20 ก.ย. 59 การจัดหาถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 2 2,000.00 2,000.00
22 ก.ย. 59 ถอดบทเรียนการดำเนินกิจกรรม 50 7,000.00 7,000.00
30 ก.ย. 59 สรุปผลการดำเนินงาน 30 5,600.00 5,600.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,900.00 2,900.00
13 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 300.00 1,701.00
รวม 1,772 201,908.00 41 210,900.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย jaree257 jaree257 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2558 09:28 น.