การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03846
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 199,800.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมนึก ขนานใต้
พี่เลี้ยงโครงการ นางจารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
ละติจูด-ลองจิจูด 7.946353849431,99.136037993044
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 79,920.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 25 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 99,900.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,980.00
รวมงบประมาณ 199,800.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้สภาผู้นำขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชน
 1. มีการประชุมเดือนละครั้ง
 2. กำหนดมาตรการชุมชนในการจัดการขยะ
 3. มีแผนงานการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะ
 4. สามารถจัดการแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน
 5. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
2 2. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้านโดยสภาผู้นำชุมชน
 1. เกิดกลไกสภาผู้นำชุมชนโครงการ 1ชุด
 2. มีข้อมูลเกี่ยวกับขยะ 1 ชุด
 3. มีแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการขยะในหมู่บ้าน
 4. มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม "บ้านสวยด้วยคุณธรรม"ทุกครัวเรือน
 5. คนในชุมชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ/มีความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ ทุกครัวเรือน
 6. มีเขตปลอดขยะ เขตห้ามทิ้งขยะ มีธนาคารขยะบ้านคลองขนาน
 7. มีกลุ่มจัดทำผลิตภัณฑ์จากขยะ
 8. มีการรณรงค์โดยการจัดวันบิ๊กคลีนนิ่งของหมู่บ้าน
 9. มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเรื่องขยะ จำนวน 1 ฉบับ
  10.มีชุดความรู้การจัดการขยะในชุมชนจำนวน 4 ชุด 11.มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4

 

5

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
18 ก.ย. 58 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบเอกสารสัญญา 2 1,000.00 700.00
29 - 30 ก.ย. 58 ประชุมประฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่ 2558 2 1,600.00 1,600.00
5 ต.ค. 58 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการและแนะนำการทำใบสำคัญรับเงินแนะนำการทำใบลงทะเบียน 2 200.00 200.00
20 ต.ค. 58 ไปประชุมกับพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการ และร่วมเปิดโครงการ การจัดการทรัพยากรป่าชายเลนบ้านท่าเลน unseen อ่าวท่าเลน 2 600.00 600.00
23 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน 20 2,000.00 2,000.00
4 พ.ย. 58 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงินครั้งที่ 1 2 200.00 200.00
13 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน 20 1,500.00 1,500.00
16 พ.ย. 58 จัดกิจกรรม การศึกษาดูงานหมู่บ้านธนาคารขยะ ที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะ 40 20,000.00 20,000.00
17 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 2 200.00 200.00
26 พ.ย. 58 เปิดตัวโครงการ 100 23,500.00 23,500.00
9 ธ.ค. 58 อบรมเชิงปฎิบัติการเก็บข้อมูลที่มาของขยะในหมู่บ้านและจัดการขยะแก่เยาวะชน 80 6,875.00 8,900.00
10 ธ.ค. 58 ลงมือเก็บข้อมูลขยะ 60 6,875.00 6,200.00
11 ธ.ค. 58 วิเคราะห์ข้อมูลขยะที่เก็บมา 60 6,875.00 6,200.00
12 ธ.ค. 58 ส่งคืนข้อมูลสู่ชุมชน 30 6,875.00 6,200.00
3 ก.พ. 59 เพื่อตรวจสอบรายงานหน้าเวปและรายงานการเงิน 2 200.00 200.00
12 ก.พ. 59 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ ถ่ายภาพกิจกรรม และจัดทำรายงาน 100 3,000.00 500.00
24 ก.พ. 59 ประชุมจัดทำการรายงานปิดรายงาน งวดที่1 2 200.00 700.00
22 มิ.ย. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการเพื่อติดตามโครงการ 4 200.00 200.00
1 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำเพื่อติดตามการดำเนินงาน 20 1,500.00 1,500.00
29 ก.ค. 59 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน จัดกิจกรรมBIG CLEANING สถานที่สำคัญในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน ครั้งที่ 1 150 11,501.00 11,501.00
19 ส.ค. 59 ประชุมคณะกรรมการมัสยิดและผู้นำหมู่บ้านในการดำเนินงานมัสยิดสีขาว ประกาศมาตรการมัสยิดสีขาวปลอดบุหรี่ ห้ามสูบบุหรี่ในเขตมัสยิดบ้านคลองขนาน 50 7,000.00 7,020.00
24 ส.ค. 59 จัดประกวดบ้านสะอาดน่ามอง 80 9,100.00 9,300.00
9 ก.ย. 59 ตรวจเอกกสารการเงินและตรวจรายงานหน้าเว็บ 3 200.00 200.00
12 ก.ย. 59 จัดตั้งธนาคารขยะ 100 15,000.00 15,000.00
21 ก.ย. 59 อบรมให้ความรู้ครัวเรือนนำร่อง ในการลดขยะในครัวเรือน คัดเเยกขยะ และเพิ่มมูลค่าจากขยะที่เหลือใช้ในชุมชน 100 17,630.00 17,630.00
22 ก.ย. 59 อบรมการทำปุ๋ยชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน 100 10,400.00 10,400.00
23 ก.ย. 59 อบรมให้ความรู้ในการทำน้ำมันตะไคร้ 100 10,970.00 10,970.00
26 ก.ย. 59 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชนจัดกิจกรรม BIG CLEANING สถานที่สำคัญในหมู่บ้านทุกวันศุกร์ สุดท้ายของเดือน ครั้งที่ 2 150 9,499.00 9,500.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขคนใต้ 3 4,600.00 4,600.00
8 ต.ค. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการทำหลักสูตรการจัดการขยะในชุมชนบ้านคลองขนาน 20 2,900.00 2,900.00
11 ต.ค. 59 ทำหลักสูตรการจัดการขยะในชุมชน 20 4,900.00 4,900.00
12 ต.ค. 59 พบพี่เลี้ยงโครงการตรวจสอบรายงานและปิดโครงการ 3 200.00 200.00
13 ต.ค. 59 จัดเวทีถอดบทเรียนดำเนินงานการจัดการขยะในชุมชนเพื่อขยายผลสู่ภาคีเครือข่ายหมู่บ้านอื่น 70 11,900.00 11,900.00
14 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 20 600.00 0.00
รวม 1,519 199,800.00 35 197,321.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย thairath53 thairath53 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 11:43 น.