directions_run

การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ชุมชนบ้านคลองขนาน (ต่อเนื่อง ปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03846
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 199,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมนึก ขนานใต้
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 084-3055501,084-3055501
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางจารุวรรณ วงษ์เวช
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านคลองขนาน ตำบลคลองท่อมใต้อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
ละติจูด-ลองจิจูด 7.946353849431,99.136037993044place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 79,920.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 25 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 99,900.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,980.00
รวมงบประมาณ 199,800.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้สภาผู้นำขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในชุมชน
 1. มีการประชุมเดือนละครั้ง
 2. กำหนดมาตรการชุมชนในการจัดการขยะ
 3. มีแผนงานการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาขยะ
 4. สามารถจัดการแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างยั่งยืน
 5. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม
2 2. เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในหมู่บ้านโดยสภาผู้นำชุมชน
 1. เกิดกลไกสภาผู้นำชุมชนโครงการ 1ชุด
 2. มีข้อมูลเกี่ยวกับขยะ 1 ชุด
 3. มีแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดการขยะในหมู่บ้าน
 4. มีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม "บ้านสวยด้วยคุณธรรม"ทุกครัวเรือน
 5. คนในชุมชนมีความรู้ในการคัดแยกขยะ/มีความรู้ในการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ ทุกครัวเรือน
 6. มีเขตปลอดขยะ เขตห้ามทิ้งขยะ มีธนาคารขยะบ้านคลองขนาน
 7. มีกลุ่มจัดทำผลิตภัณฑ์จากขยะ
 8. มีการรณรงค์โดยการจัดวันบิ๊กคลีนนิ่งของหมู่บ้าน
 9. มีแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเรื่องขยะ จำนวน 1 ฉบับ
  10.มีชุดความรู้การจัดการขยะในชุมชนจำนวน 4 ชุด 11.มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4

 

5

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2558 11:43 น.