ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ศูนย์เรียนรู้นาอินทรีย์ที่บ้านโคกแย้ม (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03820
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 183,425.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ไพเราะ เกตุชู
พี่เลี้ยงโครงการ นายสมนึก นุ่นด้วง
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านโคกแย้ม หมู่ที่2 ต. นาท่อม อ.เมืองพัทลุงจ. พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5639920055331,99.922285079956
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 73,370.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 91,720.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,335.00
รวมงบประมาณ 183,425.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน

1.มีสภาผู้นำเดิม 20 คนและคัดเลือกเพิ่มจากผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน จากภาครัฐ และท่องถิ่นให้ได้ไม่น้อยกว่า 25 คน

2.มีการประชุมอย่างเดือนละ 1 ครั้ง

3.แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4.การประชุมแต่ครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและรื่องอื่นๆของ ชุมชน

5.มีการพัฒนาสภาผู้น้ำให้รู้และเข้าใจการจัดการชุมชนเข้มแข็ง

2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
 1. จำนวนสมาชิกสภาผู้นำที่มาจากกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิก อบต. และตัวแทนชาวนา ร้อยละ 80
 2. จำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร
 3. จำนวนครัวเรือนในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปรับพฤติกรรมโดยใช้สารเคมมีในการเกษตร (ประเมินโดยการสังเกตโดยคณะทำงานโครงการ ร่วมกับการสำรวจปริมาณการขายสารเคมีเพื่อการเกษตรของร้านค้าในชุมชน)
3 เพื่อปรับสภาพแวดล้อนในชุมชนให้เอื้อต่อการส่งเสริมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปข้าวอินทรีย์ชีวภาพ
 1. เกิดพื้นที่การผลิตข้าวอินทรีย์รวมของชุมชนเพื่อใช้เป็ยฐานในการสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์และการส่งเสริมการบริโภค ไม่น้อยกว่า 4 ไร่
 2. มีการจัดให้ร้านค้าในชุมชนจำหน่ายผลผลิตที่แปรรูปเป็นข้าวกล้อง ข้าวขาวอินทรีย์ อย่างน้อย 3 ร้าน
 3. เกิดศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวอินทรย์ชีวภาพครบวงจร 1 ศูนย์
4 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 1. เกิดสภาผู้นำร่วม 3 ฝ่ายประกอบด้วยภาครัฐภาคท้องถิ่น และตัวแทนจากหมู่บ้าน ในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้และพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตเมล็ดพันธ์
 2. เกิดข้อตกลงร่วมภายในหมู่บ้านเกี่ยวกับการร่วมกลุ่มการผลิตและการจำหน่ายข้าวอินทรียชีวภาพ
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 - 30 ก.ย. 58 การประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่1 3 1,700.00 1,572.00
4 ต.ค. 58 สำรวจข้อมูลเพื่่่่อทำแผนที่ภูมิเวศท้องนา 25 4,000.00 4,000.00
10 ต.ค. 58 กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่นาแปลงรวมเพื่อการผลิตข้าวชุมชน ครั้ง 1 (ในการปลูกข้าว และการดูแลแปลงนา ) 35 7,200.00 7,200.00
15 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่1 25 1,150.00 1,150.00
17 ต.ค. 58 การสร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร กระบวนการก่อนการปลูก 60 14,300.00 14,300.00
24 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 60 1,000.00 1,000.00
28 ต.ค. 58 ถอนเงินเปิดบัญชีคืน 1 500.00 500.00
15 พ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่2 25 350.00 350.00
17 พ.ย. 58 การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร กระบวนการดูแลรักษา 60 13,300.00 13,300.00
21 - 22 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานการจัดการบริหารการเงิน ร่วมกับ สสส. สจรส.มอ. พี่เสี้ยง ครั้งที่2 3 400.00 200.00
29 พ.ย. 58 พัฒนาสภาผู้นำชุมชน 25 8,500.00 8,500.00
15 ธ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่3 25 350.00 350.00
9 ม.ค. 59 เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชน 60 9,100.00 9,100.00
15 ม.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่4 25 350.00 350.00
6 ก.พ. 59 การเรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าว ครั้งที่ 1 60 13,900.00 13,900.00
7 ก.พ. 59 เรียนรู้กระบวนการแปรรูปข้าว ครั้งที่ 2 60 12,200.00 12,200.00
15 ก.พ. 59 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่5 25 350.00 350.00
16 ก.พ. 59 จัดเตรียมเอกสารด้านการและ การรายงานกิจกรรม ร่วม กับ พี้เสี้ยง 2 400.00 200.00
20 - 21 ก.พ. 59 จัดทำรายงานปิดงวดที่1 ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่3 3 1,000.00 752.00
27 ก.พ. 59 กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่นาแแปลงรวมเพื่อการผลิตข้าวชุมชน ครั้งที่ 2 (การเก็บเกี่ยวข้าวและคัดเลือกเมล็ดข้าวเป็นเมล็ดพันธ์ ) 35 6,200.00 6,200.00
27 ก.พ. 59 การสร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรกระบวนการเก็บเกี่ยว 60 15,300.00 15,300.00
15 มี.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่6 25 350.00 350.00
15 เม.ย. 59 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งท่7 25 350.00 350.00
15 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่8 25 350.00 350.00
4 มิ.ย. 59 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่1 หลักสูตรก่อนผลิต 25 3,875.00 3,875.00
15 มิ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่9 25 350.00 350.00
25 มิ.ย. 59 กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 60 8,700.00 8,700.00
15 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่10 25 350.00 350.00
25 ก.ค. 59 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่2 หลักสูตรการปลูกและการดูแล 25 3,875.00 3,875.00
6 ส.ค. 59 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการผลิตข้าวอินทรีย์ชีวภาพครบวงจรครั้งที่3 หลักสูตรการเก็บเกี่ยว 25 3,875.00 3,875.00
15 ส.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้งที่11 25 350.00 350.00
21 ส.ค. 59 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ร่วมกับ พี่เลี้ยง ครั้งที่ 4 3 600.00 200.00
27 ส.ค. 59 รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารข้าว 60 10,700.00 10,700.00
10 ก.ย. 59 สร้างกลไกการขับเคลื่อนนาอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร 60 8,200.00 8,200.00
15 ก.ย. 59 ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำครั้ง12 25 350.00 350.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 59 2 3,152.00 3,152.00
8 ต.ค. 59 เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ 125 17,700.00 17,700.00
10 ต.ค. 59 สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้ 25 4,500.00 4,500.00
14 ต.ค. 59 จัดทำรายงาน 3 1,000.00 1,000.00
14 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรมโครงการ 1 1,000.00 1,000.00
14 ต.ค. 59 ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ร่วมกับพี่เสี้ยง ครั้งที่ 5 ประจำงวดที่ 2 3 600.00 200.00
15 ต.ค. 59 ปิดโครงการประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบรูณ์ปี58 ร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เสี้ยงผู้ติดตามครั้งที่ 6 3 1,648.00 240.00
รวม 1,272 183,425.00 42 180,441.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย pairoakectchoo pairoakectchoo เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 12:41 น.