รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03832
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 207,820.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ยุภา ธนนิมิตร
พี่เลี้ยงโครงการ Churee
พื้นที่ดำเนินการ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
ละติจูด-ลองจิจูด 7.7724815259727,100.08923482167
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 83,130.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 103,910.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,780.00
รวมงบประมาณ 207,820.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
 1. มีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน
 2. มีวาระการประชุม เรื่องโครงการและเรื่องของชุมชน
 3. ในการประชุมทุกครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 4. มีการพัฒนศักยภาพสภาผู้นำชุมชนให้มีทักษะ ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน
2 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์โดยใช้ข้อมูลเรื่องผลกระทบจากสารเคมี/เรื่องต้นทุนการผลิต/เรื่องปริมาณการกินข้าวของคนในชุมชน มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวอินทรีย์
 1. มีเวทีเรียนรู้ มีคนเข้าร่วมเวทีจำนวน 60 คน มีครัวเรือนตัวแทนของคน 3 วัย ตัวแทนครัวเรือน ที่ตัดสินเข้าร่วมเป็นครัวเรือนนำร่องจำนวน 30 ครัวเรือน
 2. มีชุดข้อมูลผลกระทบของการทำนาเคมีและการคืนข้อมูล
 3. มีแผนปฏิบัติการหนุนเสริมการทำนาอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
 4. มีชาวนาและเยาวชนที่มีความรู้และสามารถในการจัดการแปลงนา/การทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ/วิธีการบำรุงรักษา/การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช/การคัดพันธ์ข้าว/การเก็บเกี่ยวข้าว/การทำนาต้นทุนสูงเปรียบเทียบกับการทำวิถีนาอินทรีย์ที่สามารถลดต้นทุน พึ่งตนเองในการทำนาและเอื้อต่อสุขภาวะของชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้คนในชุมชนผลิดข้าวอินทรีย์กินเอง
 1. มีกลุ่มครัวเรือนนำร่องผลิตข้าวกินเอง จำนวน 30 ครัวเรือน จากครัวเรือนทำนาทั้งหมด 60 ครัวเรือน
 2. มีกลุ่มผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 1 กลุ่ม 30 คน
 3. มีแปลงนาอินทรีย์ 30 ไร่ 30 ราย
 4. มีข้าวปลอดภัยให้คนในชุมชนไว้บริโภคไม่น้อยกว่า 12 ตัน
 5. มีธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าว
 6. มีกฎระเบียบในการผลิตข้าวอินทรีย์

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
18 ก.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชนร่วมกับคนในชุมชน เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ (เปิดตัวโครงการ)และรับสมัครครัวเรือนนำร่องผลิตข้าวอินทรีย์ 138 16,500.00 16,423.00
29 ก.ย. 58 - 29 ก.ย. 03 ปฐมนิเทศโครงการร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 2,000.00 3,200.00
6 ต.ค. 58 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 60 0.00 0.00
6 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 1 33 600.00 330.00
21 ต.ค. 58 เบิกเงินคืนค่าเปิดบัญชี 1 500.00 500.00
6 พ.ย. 58 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 60 0.00 0.00
6 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 2 33 400.00 330.00
21 - 22 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงาน เอกสารการเงินและการบริหารจัดการ 2 200.00 200.00
23 พ.ย. 58 เวทียกร่างข้อตกลงการทำนาอินทรีย์ 26 4,770.00 4,770.00
24 พ.ย. 58 จัดทำฐานข้อมูลการผลิตข้าวชุมชน 30 2,150.00 2,150.00
6 ธ.ค. 58 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 60 0.00 0.00
6 ธ.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 3 33 400.00 330.00
7 ธ.ค. 58 รู้ทำ รู้ใช้อินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่ 1 73 14,060.00 14,060.00
7 ธ.ค. 58 ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 1 30 750.00 750.00
19 ธ.ค. 58 เรียนรู้พื้นที่"เพื่อนนาอินทรีย์ต้นแบบ" 40 18,000.00 15,230.00
2 ม.ค. 59 สร้างแปลงนาผลิตข้าวอินทรีย์ครั้งที่ 1 40 4,000.00 4,000.00
6 ม.ค. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 60 0.00 0.00
6 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 4 33 400.00 330.00
8 ม.ค. 59 รู้ทำ รู้ใช้อินทรีย์ชีวภาพ ครั้งที่ 2 73 14,060.00 14,060.00
11 ม.ค. 59 ติดตาม/ตรวจเยี่ยมแปลงนาอินทรีย์ ครั้งที่ 1 5 500.00 500.00
11 ม.ค. 59 นำภาษีหักณ. ที่่จ่ายส่งสำนักงานสรรพากร 1 200.00 200.00
23 ม.ค. 59 สร้างแปลงนาผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 2 40 38,500.00 38,500.00
4 ก.พ. 59 นำภาษีหักณ.ที่จ่ายส่งสำนักงานสรรพากร 1 200.00 200.00
6 ก.พ. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 60 0.00 0.00
6 ก.พ. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 5 33 400.00 330.00
11 ก.พ. 59 ประชุมทำความเข้าใจแบบสำรวจข้อมูลร่วมกับทีมสำรวจข้อมูล 20 3,700.00 3,700.00
15 ก.พ. 59 ติดตาม/ตรวจเยี่ยมแปลงนาอินทรีย์ ครั้งที่ 2 5 500.00 500.00
16 ก.พ. 59 ติดตามหนุนเสริมครั้งที่2 3 600.00 600.00
18 ก.พ. 59 ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 2 30 750.00 750.00
20 - 21 ก.พ. 59 จัดทำรายงานการเงิน งวดที่ 1 2 2,200.00 2,200.00
22 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 1 20 2,700.00 2,700.00
23 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 2 20 2,400.00 2,400.00
24 ก.พ. 59 สร้างแปลงนาผลิตข้าวอินทรีย์ ครั้งที่ 3 40 4,000.00 7,400.00
25 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 3 20 2,400.00 2,400.00
26 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่4 20 2,400.00 2,400.00
27 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 5 20 2,400.00 2,400.00
28 ก.พ. 59 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ครั้งที่ 6 20 2,400.00 2,400.00
6 มี.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 6 33 400.00 330.00
6 มี.ค. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 60 0.00 0.00
12 มี.ค. 59 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 30 4,800.00 4,800.00
6 เม.ย. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 7 60 0.00 0.00
6 เม.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7 33 400.00 330.00
24 เม.ย. 59 ติดตาม/ตรวจเยี่ยมแปลงนาอินทรีย์ ครั้งที่ 3 5 500.00 500.00
6 พ.ค. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 8 60 0.00 0.00
6 พ.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 8 33 400.00 330.00
20 พ.ค. 59 ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 3 30 750.00 750.00
21 พ.ค. 59 เก็บข้าวนาวาน 40 0.00 0.00
28 พ.ค. 59 ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 4 30 750.00 750.00
6 มิ.ย. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 60 0.00 0.00
6 มิ.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 9 33 400.00 330.00
6 ก.ค. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 10 60 0.00 0.00
6 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 10 33 400.00 330.00
18 ก.ค. 59 ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 5 30 750.00 750.00
6 ส.ค. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 11 60 0.00 0.00
6 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 11 33 400.00 330.00
21 ส.ค. 59 ติดตามหนุนเสริมการดำเนินงานร่วมกับพี่เลี้ยง 2 900.00 900.00
6 ก.ย. 59 ประชุมประจำเดือนวาระหมู่บ้าน ครั้งที่ 12 60 0.00 0.00
6 ก.ย. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน ครั้งที่ 12 33 400.00 330.00
8 ก.ย. 59 ถ่ายทอดข้อมูลสู่ชุมชน 90 14,300.00 13,800.00
12 ก.ย. 59 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน 34 5,680.00 5,680.00
15 ก.ย. 59 ประชุมสมาชิกกลุ่มทำนาอินทรีย์ ครั้งที่ 6 30 750.00 750.00
17 ก.ย. 59 จัดทำข้อตกลงการผลิตข้าวอินทรีย์ 45 5,300.00 5,300.00
23 ก.ย. 59 จัดทำชุดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงาน 30 1,000.00 1,000.00
24 ก.ย. 59 สรุปบทเรียนการดำเนินงานโครงการ 148 19,300.00 19,300.00
25 ก.ย. 59 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2 2 900.00 600.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 3 1,700.00 2,000.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ปิดงวดโครงการ 2 600.00 400.00
15 ต.ค. 59 จัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ถ่ายภาพกิจกรรม 1 1,000.00 1,000.00
รวม 2,392 207,820.00 69 207,833.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ไทรงาม ไทรงาม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 14:06 น.