stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ นาอินทรีย์คืนวิถีคนไทรงาม (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03832
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 207,820.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ยุภา ธนนิมิตร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 080-5406827
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ Churee
พื้นที่ดำเนินการ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 11 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93150
ละติจูด-ลองจิจูด 7.7724815259727,100.08923482167place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 83,130.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 103,910.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,780.00
รวมงบประมาณ 207,820.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชน
 1. มีการประชุมประจำเดือนทุกเดือน
 2. มีวาระการประชุม เรื่องโครงการและเรื่องของชุมชน
 3. ในการประชุมทุกครั้ง มีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 4. มีการพัฒนศักยภาพสภาผู้นำชุมชนให้มีทักษะ ความรู้ในการบริหารจัดการชุมชน
2 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนเรื่องการผลิตข้าวอินทรีย์โดยใช้ข้อมูลเรื่องผลกระทบจากสารเคมี/เรื่องต้นทุนการผลิต/เรื่องปริมาณการกินข้าวของคนในชุมชน มาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวอินทรีย์
 1. มีเวทีเรียนรู้ มีคนเข้าร่วมเวทีจำนวน 60 คน มีครัวเรือนตัวแทนของคน 3 วัย ตัวแทนครัวเรือน ที่ตัดสินเข้าร่วมเป็นครัวเรือนนำร่องจำนวน 30 ครัวเรือน
 2. มีชุดข้อมูลผลกระทบของการทำนาเคมีและการคืนข้อมูล
 3. มีแผนปฏิบัติการหนุนเสริมการทำนาอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง
 4. มีชาวนาและเยาวชนที่มีความรู้และสามารถในการจัดการแปลงนา/การทำและใช้ปุ๋ยชีวภาพ/วิธีการบำรุงรักษา/การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช/การคัดพันธ์ข้าว/การเก็บเกี่ยวข้าว/การทำนาต้นทุนสูงเปรียบเทียบกับการทำวิถีนาอินทรีย์ที่สามารถลดต้นทุน พึ่งตนเองในการทำนาและเอื้อต่อสุขภาวะของชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้คนในชุมชนผลิดข้าวอินทรีย์กินเอง
 1. มีกลุ่มครัวเรือนนำร่องผลิตข้าวกินเอง จำนวน 30 ครัวเรือน จากครัวเรือนทำนาทั้งหมด 60 ครัวเรือน
 2. มีกลุ่มผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จำนวน 1 กลุ่ม 30 คน
 3. มีแปลงนาอินทรีย์ 30 ไร่ 30 ราย
 4. มีข้าวปลอดภัยให้คนในชุมชนไว้บริโภคไม่น้อยกว่า 12 ตัน
 5. มีธนาคารเมล็ดพันธ์ุข้าว
 6. มีกฎระเบียบในการผลิตข้าวอินทรีย์
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558 14:06 น.