ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวสังหยดอินทรีชีวภาพครบวงจรเพื่อขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่ที่บ้านควนพัง (ต่อเนื่องปี2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03879
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,100.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง วิมล ส้มนิ่ม
พี่เลี้ยงโครงการ ไพฑูรย์ (พัทลุง)
พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนพัง หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.1593271631256,99.95499227196
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 84,840.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,050.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,210.00
รวมงบประมาณ 212,100.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีเศรษฐกิจครัวเรือนดีขึ้นด้วยวิถีการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
 1. จำนวนครัวเรือนที่ปรับเปลี่ยนจากการทำสวยยาง สวนปาล์ม มาทำนาอินทรีย์ชีวภาพ ไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน
 2. รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้เฉลี่ยนก่อนเข้าร่วมโครงการ(ประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน)
 3. เกิดศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร 1 ศูนย์
2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร
 1. จำนวนจำนวนสมาชิกสภาผู้นำที่มาจากกรรมการหมู่บ้าน และสมาชิก อบต. และตัวแทนชาวนา ร้อยละ 80
 2. จำนวนหลักสูตรการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร
 3. จำนวนครัวเรือนในชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปรับพฤติกรรมโดยใช้สารเคมมีในการเกษตร (ประเมินโดยการสังเกตโดยคณะทำงานโครงการ ร่วมกับการสำรวจปริมาณการขายสารเคมีเพื่อการเกษตรของร้านค้าในชุมชน)
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อปรับสภาพแวดล้อนในชุมชนให้เอื้อต่อการส่ง้สริมการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ
 1. เกิดพื้นที่การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์รวมของชุมชนเพื่อใช้เป็ยฐานในการสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์และการส่งเสริมการบริโภค ไม่น้อยกว่า 10 ไร่
 2. มีการจัดตลาดนัดชุมชนเพื่อการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าวสังข์ยหดอินทรีย์ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
 3. เกิดศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวสังข์หยดอินทรย์ชีวภาพครบวงจร 1 ศูนย์
5 เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 1. เกิดสภาผู้นำร่วม 3 ฝ่ายประกอบด้วยภาครัฐภาคท้องถิ่น และตัวแทนจากหมู่บ้าน ในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ตลาดกลาง และพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตเมล็ดพันธ์
 2. เกิดข้อตกลงร่วมภายในหมู่บ้านเกี่ยวกับการร่วมกลุ่มการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพ

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการ 2 1,090.00 1,090.00
9 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ 10 1,000.00 500.00
10 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนตุลาคม 20 500.00 500.00
11 - 18 ต.ค. 58 สำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่นิเวศท้องนา 40 5,400.00 5,400.00
21 ต.ค. 58 เวทีคืนข้อมูลระบบนิเวศนาให้ชุมชน 100 11,500.00 12,200.00
26 ต.ค. 58 กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตข้าวชุมชน 54 5,800.00 10,600.00
10 พ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤศจิกายน 20 500.00 500.00
14 พ.ย. 58 สร้างกระบวนการเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ ตั้งแต่ก่อยการปลูก การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว 60 46,800.00 46,800.00
20 พ.ย. 58 สร้างกระบวนการเรียนรู้กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว 0 53,800.00 53,800.00
5 ธ.ค. 58 กิจกรรมลงแขกพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 50 6,000.00 6,000.00
7 ธ.ค. 58 อบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน 2 2,250.00 640.00
10 ธ.ค. 58 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนธันวาคม 20 500.00 500.00
10 ม.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมกราคม 20 500.00 -
31 ม.ค. 59 กิจกรรมชวนน้องลงนา พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อการผลิตข้าวชุมชนครั้งที่2 40 4,800.00 -
10 ก.พ. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนกุมภาพันธ์ 20 500.00 -
15 ก.พ. 59 พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กระบวนการหลังเก็บเกี่ยว 20 9,300.00 -
21 ก.พ. 59 จัดทำรายงานความก้าวหน้า งวด 1 2 2,250.00 1,288.00
10 มี.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมีนาคม 20 500.00 500.00
10 เม.ย. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนเมษายน 20 500.00 500.00
2 พ.ค. 59 กิจกรรมจัดตั้งกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ 80 10,800.00 10,800.00
10 พ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนพฤษภาคม 20 500.00 500.00
20 พ.ค. 59 รวมพลคนรักษ์ข้าวอินทรีย์ มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ 100 11,500.00 11,500.00
6 มิ.ย. 59 สร้างกลไกการขับเคลื่อนข้าวสังข์หยดอินทรีย์ชีวภาพครบวงจร 60 8,100.00 8,600.00
10 มิ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนมิถุนายน 20 500.00 500.00
10 ก.ค. 59 ประชุมคณะทำงานและแกนนำในชุมชนเดือนกรกฎาคม 20 500.00 500.00
15 ก.ค. 59 เวทีรับฟังความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ 150 15,500.00 15,500.00
10 ส.ค. 59 สรุปประเมินผลและจัดทำชุดความรู้ 30 4,800.00 4,800.00
20 - 21 ส.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ งวด 2 2 1,000.00 1,000.00
5 ก.ย. 59 จัดทำภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 2,160.00 2,160.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 2,250.00 1,000.00
รวม 1,008 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ข้อมูลแผนชุมชน (.doc) ไพฑูรย์ (พัทลุง)

โครงการเข้าสู่ระบบโดย maliwan maliwan เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 10:26 น.