ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อให้โครงการบรรลุตามเป้าหมาย

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
- เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คนเจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

นำข้อมูล เอกสาร ภาพถ่าย ฉบับสมบูรณ์ ให้พี่เลี้ยงตรวจสอบความถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารที่พี่เลี้ยงตรวจสอบถูกต้องตามกระบวนการ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ 1 คนเจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00

จัดทำภาพกิจกรรม

15 ตุลาคม 2559 เวลา 11:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำภาพกิจกรรโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
- เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ สรุปรวบรวมเอกสาร ภาพถ่าย ที่เส็ดสมบูรณ์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานร่วมกันจัดทำภาพกิจกรรมโครงการ ผลลัพธ์ จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมเพิ่มเติมให้โครงการสมบูรณ์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

15 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อการจัดทำบัญชีโครงการให้สมบูรณ์

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เจ้าหน้าที่สจรส. ได้ตรวจสอบรายงานและได้ให้คำแนะนำในการแก้ไข จนสามารถจัดทำรายงานได้ถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการระยะที่ 3

14 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00- 17.00 น. น.
เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน/ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานและเอกสารการเงินเพื่อปิดโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
- เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ่วมกับพี่เลี้ยงโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อนปิดโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบการเงิน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

รตรวจสอบความสมบูณ์ของเนื้อหารายงานในเว็บไซต์ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงิน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจสอบความสมบูณ์ของเนื้อหารายงานในเว็บไซต์ พบว่ายังมีบางกิจกรรมที่เนื้อหายังไม่สมบูรณ์ และบางกิจกรรมยังไม่มีภาพประกอบและไม่มีคำบรรยายภาพ ได้แนะนำให้ปรับปรุงให้เรียบร้อย  และ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายเงินพบว่า ส่วนใหญ่เอกสารการเงินเรียบร้อยแล้ว ยังมีอีกเล็กน้อยที่ยังไม่ถูกต้อง ได้แนะนำให้แก้ไขจนถูกต้อง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบการเงิน/ผู้รับผิดชอบโครงการ

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

คนทำรายงานไม่ค่อยเข้าใจในการเขียนรายงาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ให้เลขาฯคณะทำงานจดบันทึกรายงานให้ชัดเจนเพื่อที่ผู้ทำรายงานจะสามารถ รายงานได้ถูกต้อง

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2

13 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
- เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

09.00-16.00 น. ร่วมรับฟังคำแนะนำของพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่การเงิน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ร่วมรับฟังคำแนะนำของพี่เลี้ยงเจ้าหน้าที่การเงิน

ผลลัพธ์   พี่เลี้ยงแนะนำเพิ่มเติมบางกิจกรรม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0.00 560.00

งานสร้างสุขภาคใต้

3 ตุลาคม 2559 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อประชุมร่วมกับ สสส. และ สจรส.ม.อ.

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
- คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ร่วมงานสร้างสุขภาคใต้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

เข้าร่วมงานสร้างสุขภาคใต้ วันที่ 3-5 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานโครงการ 12.00-13.00 น. รับชมการแสดงโขน 13.00-14.00น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงาน 14.00-16.00น. เดินชมการจัดซุ้มตามกลุ่มตำบล

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้เรียนรู้การทำโครงการชุมชนน่าอยู่ในประเด็นต่าง ๆ เห็นจุดแข็งที่ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ และสามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 2 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00

ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 12

3 ตุลาคม 2559 เวลา 08:30 น.
ChureeChuree
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเฝ้าระวังป่า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงานและเยาวชน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • คณะทำงานและทีมเยาวชนพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
 • วางแผนการเดินเฝ้าระวังเส้นทาง
 • แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • วางเป้าหมายการเดินเฝ้าระวัง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการลาดตระเวณป้องกันการทำลายป่าเพิ่มเติม ชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต
เด็กและเยาวชนจำนวน 30 คน ร่วมกันเดินป่าโหล๊ะมังคุด

ผลลัพธ์

จากการเฝ้าระวังตลอดเส้นทางการเดิน พบว่า พันธ์ุไม้บริเวณเขตอนุรักษ์ของชุมชนมีการเจริญเติบโตขึ้น เด็กและเยาวชนได้เห็นภาพของจริงของป่าต้นน้ำและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเพื่อให้มีป่าอยู่คู่กับชุมชน จะได้มีนำ้ไหลตลอดปี  ป่าไม้ ป่าต้นน้ำที่ยังอุดมสมบูรณ์มากก็มีน้ำไหลออกมาจากหุบเขาและใต้ต้นไม้ใหญ่ อากาศเย็นสบายไม่ร้อน มีป่านอกจากมีน้ำและอากาศดีด้วย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานและเยาวชน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลองครั้งที่ 3

10 กันยายน 2559 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปลูก 3 ครั้งๆละ 100 คนมีจำนวนพันธ์ไม้เน้นพืชอาหาร จำนวน ไม่ต่ำกว่า 1,500 ต้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงานโครงการ 15 คน
 • เด็กเยาวชน 30 คน
 • ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง15 คน -ตัวแทนครัวเรือน 40 คน

จำนวน 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

9.00-10.00 ลงทะเบียน

10.30-12.00 นายภานุทัฑกล่าวเปิดประชุมและติมตามแผนผลการดำเนินงานของโครงการ

13.00-16.00 ร่วมกันปลูกป่า

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีพืชอาหารเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,500 ต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์ 1. ผู้เข้าร่วม - คณะทำงานโครงการ 15 คน - เด็กเยาวชน 30 คน - ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง15 คน -ตัวแทนครัวเรือน 40 คน

 1. ได้แบ่งกลุ่มในการปลูกป่าเพิ่มและสร้างธนาคารริมคลอง

ปลูกป่าเพิ่มครั้งที่360 คน ที่ป่าตอยหอยบริเวณริมคลองตอยหอย และปลูกพืชอาหารตามกลุ่มบ้านและชุมชนตามที่ราบ เชิงเขา ปลูกแซม ผักกูด มะละกอ กล้วย ไผ่ตง ไผ่หวาน ริมคองตอยหอยเพื่อชุมชนได้นำมาปรุงอาหารปลอดภัย

แผนการดำเนินงาน

นัดประชุมและร่วมทำกิจกรรมในกิจกรรมต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานโครงการ 15 คน
 • เด็กเยาวชน 30 คน
 • ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง15 คน -ตัวแทนครัวเรือน 40 คน

จำนวน 60 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00

ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 12

5 กันยายน 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนละครั้งรวม 12 ครั้งๆละ 30 คน
ครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน มีองค์ประกอบได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 20 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตัวแทนพิทักษ์ป่า ส.อบต. ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น รวมมีสมาชิกรวม 30 คน ทำหน้าที่สองส่วนคือ
1. ประสานความร่วมมือที่ต้องการ ช่วยทีมงานดำเนินงานตามโครงการ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ร่วมวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้
2. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำแผนและประสานการพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการตามแผนการพัฒนาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 44 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-15.30 ลงพื้นที่ลาดตระเวณ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

2.ประชุมและเสนอความคิดเห็นและวางแผน ผลลัพธ์
1.ได้แผนการดำเนินงานการปลูกป่และสร้าฃธนาคารริมคลอง ครั้งที่ 3

2.รองนายก อบต ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม อปพร แบ่งปันรับผิดชอบทั้งสามป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโล๊ะมังคุด และป่าคลองตอยหอย

นายชาตรี เนรานนท์ ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่องประชุมจากอำเภอและแจ้งทำกิจกรรมปลูกป่าเพิ่ม ครั้งที่ 3 ในวันที่ 10 กันยายน เวลา 09.00 น. ที่ป่าตอยหอย

แผนการดำเนินงาน ติตามและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานครั้งต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 44 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2

21 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของพื้นที่

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
- เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับพี่เลี้ยงโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการรายงาน ผู้รับผิดชอบการเงิน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในรายงานในเว็บไซต์  ว่าถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่  ตรวจสอบเอกสารการใช้จ่ายงบประมาณว่ามีครบถ้วนตามกิจกรรมที่ทำไปแล้วหรือไม่ เอกสารมีความถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่เพียงไร

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เอกสารการใช้จ่ายงบฯถูกต้อง ส่วนใหญ่ มีบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย ได้ให้คำแนะนำเพื่อกลับไปทำให้สมบูรณ์  ส่วนรายงานผลการดำเนินงานยังไม่สมบูรณ์ และหลายรายการยังไม่ทำรายงาน จึงให้ำแนะนำเพื่อกลับไปทำให้เรียบร้อย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(2)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้รับผิดชอบการรายงาน ผู้รับผิดชอบการเงิน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ขาดคนทำรายงาน รายงานค้างและในพื้นที่ไม่มีสัญญานอินเตอร์เน็ต

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
 1. .ให้หาคนทำรายงาน ถ้าหาไม่ได้ ให้จดบันทึกแล้วนำไปจ้างร้านเน็ตทำให้
 2. .ให้หาพื้นที่ในตำลที่มีสัญญานและจัดทำรายงาน
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง ครั้งที่ 2

12 สิงหาคม 2559 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปลูก 3 ครั้งๆละ 100 คนมีจำนวนพันธ์ไม้เน้นพืชอาหาร จำนวน ไม่ต่ำกว่า 1,500 ต้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงานโครงการ
 • เด็กเยาวชน
 • ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 • ตัวแทนครัวเรือน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

9.00-10.00 ลงทะเบียน

10.30-12.00 นายภานุทัฑกล่าวเปิดประชุมและติมตามแผนผลการดำเนินงานของโครงการ

13.00-16.00 ร่วมกันปลูกป่า

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีพืชอาหารเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,500 ต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. มีผู้เข้าร่วมโครฃการ จำนวน 105 คน

2.ร่วมกันแบ่งกลุ่มเพื่อและแบ่งหน้ที่

ผลลัพธ์

 1. ผู้เข้าร่วม

- คณะทำงานโครงการ 15 คน - เด็กเยาวชน 30 คน - ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง15 คน -ตัวแทนครัวเรือน 40 คน

 1. ได้แบ่งกลุ่มในการปลูกป่าเพิ่มและสร้างธนาคารริมคลอง จำนวน 3 กล่ม กลุ่มละ 33 คน

สมาชิกร่วมโครงการ 100 คน แบ่งออกเป็น 2 ทีมคือ ปลูกต้นไม้ยืนต้นและพืชที่เป็นอาหาร ผักกูด ผักเขลียง ชะอม ผักหวาน เพิ่มเติมที่มีอยู่แล้วบริเวณริมคลองเพื่อเป็นอาหารของคนในชุมชน จะได้มีอาหารที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมี ไม่ต้องนำเข้าจากภายนอก

แผนการดำเนินงาน

นักประชุมแลัร่วมทำกิจกรรมในกิจกรรมต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานโครงการ
 • เด็กเยาวชน
 • ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
 • ตัวแทนครัวเรือน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00

ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 11

5 สิงหาคม 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงกา

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนละครั้งรวม 12 ครั้งๆละ 30 คน
ครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน มีองค์ประกอบได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 20 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตัวแทนพิทักษ์ป่า ส.อบต. ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น รวมมีสมาชิกรวม 30 คน ทำหน้าที่สองส่วนคือ
1. ประสานความร่วมมือที่ต้องการ ช่วยทีมงานดำเนินงานตามโครงการ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ร่วมวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้
2. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำแผนและประสานการพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการตามแผนการพัฒนาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน และ ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-14..00 นายภานุทัฑกล่าวเปิดประชุมและติมตามแผนผลการดำเนินงานของโครงการ

14.00-16.00 นายชาตรี เนรานนท์ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ที่ประชุมทราบงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

2.สมาชิกเข้าร่วมประชุมเสนอ 2 เรื่อง คือ การปลูกป่าเพิ่มและสร้างธนาคารริมคลอง และ การลาดตระเวนป่า

ผลลัพธ์

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติและข้อตกลงการปลูกป่า

2.ได้กำหนดการและเส้นทางการเดินลาดตระเวน

3.รองนายก อบต ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม อปพร แบ่งปันรับผิดชอบทั้งสามป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโล๊ะมังคุด และป่าคลองตอยหอย

แจ้งเรื่อง เตรียมปลูกป่าเพิ่มเติมครั้งที่ 2 วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 น. เพื่อเป็นสิริมงคลกับชุมชนใน วันแม่แห่งชาติ

แผนการดำเนินงาน

ติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน และ ตัวแทนครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 11

4 สิงหาคม 2559 เวลา 12:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการดำเนินงานครี้งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 5 คน
คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน  5 คน คณะทำงาน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00น.-13.30น. ลงทะเบียน 13.30-16.00 ประชุมร่วมกับคณะทำงานและติดตามผลกิจกรรมที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -เพื่อวางแผนทำกิจกรรมครั้งตอไปของเดื่อนนี้ -เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานของกิจกรรม

ผลลัพธ์

 • ผู้นำชุมชุนรับผิดชอบเตรียมสถานที่

 • ตัวแทนเด็กและเยาวชนรับผิดชอบประชาสัมพันธ์และประสานงาน

 • ประชุมเตรียมงานเดือนสิงหาคม เรื่องปลูกป่าเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ป่าห้วยยวนเหนือ นัดเวลา 9.00 น. ปลูกป่าเพิ่มและปลูกผักริมคลอง เช่น ผักเหรียง ผักกูด ชะอม ไผ่ตง ไผ่หวาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน  5 คน คณะทำงาน  15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 11

3 สิงหาคม 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเฝ้าระวังป่า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน  15 คน ตัวแทนครัวเรือน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00น.-13.30น. ลงทะเบียน

13.30-16.00 ประชุมร่วมกับคณะทำงานและติดตามผลกิจกรรมที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการลาดตระเวณป้องกันการทำลายป่าเพิ่มเติม ชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -เพื่อวางแผนทำกิจกรรมครั้งตอไปของเดื่อนนี้ -เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานของกิจกรรม

ผลลัพธ์

-ผู้นำชุมชุนรับผิดชอบเตรียมสถานที่

-ตัวแทนเด็กและเยาวชนรับผิดชอบประชาสัมพันธ์และประสานงาน

จากป่าตอยหอย ไปควนรงค์และป่าขอนขวางสุดเขตหมู่บ้านทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ติดต่อกับตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง เป็นที่ราบสูงของตำบล ป่าควนรงค์อยู่ในเขตเทือกเขาบรรทัด เป็นป่าต้นน้ำแบ่งเขตฤดูกาล ฝั่งทะเลอันดามันกันฝั่งทะเลอ่าวไทย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน  15 คน ตัวแทนครัวเรือน  15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ประชุมสภาหมู่บ้านครั้งที่ 10

5 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาหมู่บ้าน เดือนละครั้งรวม 12 ครั้งๆละ 30 คน
ครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน มีองค์ประกอบได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 20 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตัวแทนพิทักษ์ป่า ส.อบต. ตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น รวมมีสมาชิกรวม 30 คน ทำหน้าที่สองส่วนคือ
1. ประสานความร่วมมือที่ต้องการ ช่วยทีมงานดำเนินงานตามโครงการ รับฟังและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ ร่วมวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้
2. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำแผนและประสานการพัฒนาหมู่บ้าน และบริหารจัดการตามแผนการพัฒนาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน
ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-15.30 ลงพื้นที่ลาดตระเวณ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน

2.สมาชิกเข้าร่วมประชุมเสนอคือการลาดตระเวนป่า

ผลลัพธ์

1.ผู้เข้าร่วมได้ข้อเสนอแนะการเดินลาดตระเวน

2.ได้กำหนดการและเส้นทางการเดินลาดตระเวนวันที่ 3 สิงหาคม

3.รองนายก อบต ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม อปพร แบ่งปันรับผิดชอบทั้งสามป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโล๊ะมังคุด และป่าคลองตอยหอย

นายชาตรีเนรานนท์ ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งเรื่องที่ประอำเภอให้ที่ประชุมทราบ

แผนการดำเนินงาน

ติดตามผลการดำเนินงานในกิจกรรมต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน
ตัวแทนครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 10

4 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการดำเนินงานครี้งต่อไป

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 5 คน
คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน  5 คน คณะทำงาน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00น.-13.30น. ลงทะเบียน

13.30-16.00 ประชุมร่วมกับคณะทำงานและติดตามผลกิจกรรมที่ผ่านมา เพื่อวางแผนทำกิจกรรมครั้งตอไปของเดื่อนนี้ และเพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานของกิจกรรม

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์

-ผู้นำชุมชุนรับผิดชอบเตรียมสถานที่

-ตัวแทนเด็กและเยาวชนรับผิดชอบประชาสัมพันธ์และประสานงาน

-รายงานลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ของเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 59 จากป่าห้วยยวนเหนือไปป่าคลองลานแซะเขตตำบลควนหนองหงษ์

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน  5 คน คณะทำงาน  15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 10

3 กรกฎาคม 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด้กและเยาวชน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด้กและเยาวชน  15 คน ตัวแทนครัวเรือน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-14..00 นายภานุทัฑ กล่าวเปิดประชุมและติมตามแผนผลการดำเนินงานของโครงการ

14.00-16.00 นายชาตรี เนรานนท์ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ที่ประชุมทราบงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการลาดตระเวณป้องกันการทำลายป่าเพิ่มเติม ชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน

2.สมาชิกเข้าร่วมประชุมและร่วกันวางแผนการลาดตระเวน

ผลลัพธ์

เด็กและวัยทำงานได้ร่วมกันทำงานที่ได้รับหมอบหมาย

ทีมงานเดินจากป่าห้วยยวนเหนือไปทางทิศเหนือออกป่าคลองลานแซะ ต่อเขตกับตำบลควนหนองหงษ์ มีคลองเป็เขตกั้นระหว่างตำบล

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เด้กและเยาวชน  15 คน ตัวแทนครัวเรือน  15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง ครั้งที่ 1

11 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- คณะทำงานโครงการา
- เด็กเยาวชน
- ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ปลูก 3 ครั้งๆละ 100 คนมีจำนวนพันธ์ไม้เน้นพืชอาหาร จำนวน ไม่ต่ำกว่า 1,500 ต้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 105 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงานโครงการ 15 คน
 • เด็กเยาวชน 30 คน
 • ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง15 คน -ตัวแทนครัวเรือน 45 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

9.00-10.00 ลงทะเบียน

10.30-12.00 นายภานุทัฑกล่าวเปิดประชุมและติมตามแผนผลการดำเนินงานของโครงการ

13.00-16.00 ร่วมกันปลูกป่า

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีพืชอาหารเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 1,500 ต้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. มีผู้เข้าร่วมโครฃการ จำนวน 105 คน

2.ร่วมกันแบ่งกลุ่มเพื่อและแบ่งหน้ที่

ผลลัพธ์

 • ได้แบ่งกลุ่มในการปลูกป่าเพิ่มและสร้างธนาคารริมคลอง จำนวน 3 กล่ม กลุ่มละ 35 คน

 • ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. แกนนำชุมชนร่วมกับเด็กและเยาวชนปลูกป่าเพิ่มป่าโหล๊ะมังคุดนอกจากพันธ์ไม้ที่ปลูกแล้วเป็นผักที่นำมาปลูกเพื่อเป็นอาหารของชุมชนต่อไป เช่น ต้นไม้เหรียง เตาร้าง สตอ ผักเขลียง ผักกูด ผักหวานป่า ผักหวานนก

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 105 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานโครงการ 15 คน
 • เด็กเยาวชน 30 คน
 • ตัวแทนองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง15 คน -ตัวแทนครัวเรือน 45 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 8,300.00

ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 9

5 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน จำนวน 20คน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-14..00 นายภานุทัฑกล่าวเปิดประชุมและติดตามแผนผลการดำเนินงานของโครงการ

14.00-16.00 นายชาตรี เนรานนท์ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ที่ประชุมทราบงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

1.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

2.สมาชิกเข้าร่วมประชุมเสนอ 2 เรื่อง คือ การปลูกป่าเพิ่มและสร้างธนาคารริมคลอง และ การลาดตระเวนป่า (ครั้งที่ 1)

ผลลัพธ์

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติและข้อตกลงการปลูกป่า

2.ได้กำหนดการและเส้นทางการเดินลาดตระเวน

3.รองนายก อบต ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม อปพร แบ่งปันรับผิดชอบทั้งสามป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด และป่าคลองตอยหอย
4.นายภานุทัฑ มูสิกะ แจ้งปลูกป่าเพิ่ม ป่าโหล็ะมังคุด11 มิ.ย59

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน ตัวแทนครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00

2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 9

4 มิถุนายน 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด้กและเยาวชน 5 คน
คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด้กและเยาวชน  10 คน คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00น.-13.30น. ลงทะเบียน

13.30-16.00 ประชุมร่วมกับคณะทำงานและติดตามผลกิจกรรมที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -เพื่อวางแผนทำกิจกรรมครั้งตอไปของเดื่อนนี้ -เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานของกิจกรรม

ผลลัพธ์

-เตรียมกิจกรรม ปลูกป่าเพิ่ม ป่าโหล็ะมังคุด

-ผู้นำชุมชุนรับผิดชอบเตรียมสถานที่

-ตัวแทนเด็กและเยาวชนรับผิดชอบประชาสัมพันธ์และประสานงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เด้กและเยาวชน  10 คน คณะทำงาน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 9

3 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพืื่อจัดทำเส้นทางธรรมชาต

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน 15 คน

วัยทำงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-15.30 ลงพื้นที่ลาดตระเวณ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการลาดตระเวณป้องกันการทำลายป่าเพิ่มเติม ชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต เด็กและวัยทำงานได้แบ่งงานตามทีมและแบ่งเขตพื้นการรับผิดชอบ

ผลลัพธ์ ทีมเฝ้าระวังป่า เวียนมาป่าห้วยยวนเหนืออีกรอบกิจกรรมเฝ้าระวังป่าจะทำต้นเดือนของทุกเดือน สมาชิกร่วมมือกันเหมือนเดิม

เด็กและวัยทำงานได้ร่วมกันทำงานที่ได้รับมอบหมาย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน 15 คน

วัยทำงาน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

กิจกรรมการจัดทำเรือนเพาะชำและระบบน้ำเพื่ออนุบาลพันธ์ไม้

16 พ.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน จำนวน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เด็กเยาวชนร่วมกับผูปกครองและคณะทำงานร่วมกันทำโรงเพาะชำเพื่ออนุบาลต้นไม้ ขนาด 4 คูณ 9 เมตร โดยชุมชนสมทบแรงงานและวัสดุในการทำโครงสร้าง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน จำนวน 15 คน ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

9.00-10.00 ลงทะเบียน

10.30-12.00 นายภานุทัฑกล่าวเปิดประชุมและติมตามแผนผลการดำเนินงานของโครงการ

13.00-16.00 ร่วมกันสร้างเรือนเพาะชำ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีโรงเพาะชำเพื่ออนุบาลต้นไม้ ขนาด 4 คูณ 9 เมตร ไว้ใช้ในการอนุบาลต้นไม้รอวันที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ที่เตรียมไว้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. มีผู้เข้าร่วมโครฃการ จำนวน 25 คน

2.ร่วมกันผางแผนการสร้างเรือนเพาะชำ

3.ร่วมกันแบ่งกลุ่มเพื่อและแบ่งหน้ที่

ผลลัพธ์ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายทีมทองถิ่น และคณะทำงานมาช่วยกันทำเรือนเพาะชำเพื่ออนุบาลกล้าไม้ไร้ปลูก ปลูกป่าเพิ่ม ป่านี้สมควรปลูกไม้เพิ่มในริมครองต่างๆ

1.ผู้เข้าร่วม - คณะทำงานโครงการ 15 คน - เด็กเยาวชน 10 คน

2.ทำโรงเพาะชำเพื่ออนุบาลต้นไม้ ขนาด 4 คูณ 9 เมตร

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน จำนวน 15 คน ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 10 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 5,000.00 4,000.00 6,000.00 0.00 0.00 15,300.00

จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 3

10 พ.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพืื่อจัดทำเส้นทางธรรมชาต

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 10 คน
ตัวแทนครัวเรือน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเตรียมการในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวป่าชุมชนบ้านห้วยยวนเหนือ 1 เส้นทาง 3 วันๆละ15 คน ป้ายแสดงข้อมูลพันธ์ไม้ 50 ป้าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน
ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00-12.00 ลงทะเบียนและประชุมผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรม

13.00-15.00 นำสมาชิกออกเดิน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเตรียมการในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวป่าชุมชนบ้านห้วยยวนเหนือ 1 เส้นทาง 3 วันๆละ15 คน ป้ายแสดงข้อมูลพันธ์ไม้ 50 ป้าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

1.เพื่อจัดทำาเส้นทางท่องเที่ยวป่าชุมชุนของหมู่บ้าน

2.เพื่อทำป้ายแสดงข้อมูลพันธ์ไม้

ผลลัพธ์

 1. ผู้นำในชุมชนให่ความร่วมมือร่วมกิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาต
 2. ได้ผลสรุปรายชื่อพันธ์ไม้
 3. แกนนำกลุ่มบ้าน ตอยหอยควนรงค์ช่วยนำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จากป่าตอยหอย เดินริมคลองตอยหอยไปควนรงค์ยังมีความสมบูรณ์ของป่าริมนำ้ และนำ้ที่ใหลจากหุบเขาที่มาเลีองลำครองที่ผ่านชุมชนที่ราบในหุบเขาที่ชุมชนอยู่กับป่าคนอยู่ร่วมกับป่า
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน
ตัวแทนครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00

ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 3

7 พ.ค. 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพืื่อวางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน 15 คน
เด็กและเยาวชน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทัวร์ป่าเพื่อจัดทำแผนที่ทำมือแบ่งพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน3 เขตได้แก่ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย3 ครั้งๆละ 25 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน 15 คน เด็กและเยาวชน  10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง


13.00-13.30 ลงทะเบียน

103.30-14.00 ได้พูดเรื่องการจัดทำแผนแบ่งแยกพันธ์ไม้ การเฝ้าระวังป้องกัน

14.00-16.00 ทัวป่าเพื่อจักทำข้อมูลพันธ์ไม้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีแผนที่ทำมือแบ่งพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน3 เขตได้แก่ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. จัดทำข้อมูลเพื่อจำแนกพันธืไม้ 2.ร่วมกันวางแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังป้องกัน

ผลลัพธ์

 1. ได้ข้อมูลพันธ์ไม้
 2. แผนฟื้นฟูป่า และการเฝ้าระวัง โดยกำหนด 3 เขต ได้แก่ ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย
 3. ป่าตอยหอย และป่าห้วยยวนมีผู้นำชุมชนแกนนำกลุ่มหมู่บ้านร่วมมือกันช่วยบอกพันธ์ไม้ ที่พบป่าตองหอยใบเร็ด ผักหวานป่า ต้นทุเรียน ต้นเป็นหนามคล้ายหลาโอน ชาวบ้านนิยมเอายอดมาทำอาหารมาแกง รถชาติมันๆหวานๆมีมากในพื้นที่ป่าลึกเข้าไปข้างใน พันธ์ไม้ลดน้อยลงเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ตะลุมพอ ไม้ไขเขียวยังพอมีให้เห็นบ้างอยุ่ริมนำ้บริเวณป่าต้นนำ้ ด้านสังคม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน 15 คน เด็กและเยาวชน  10 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00

ประชุมสภาหมูู่บ้านครั้งที่8

5 พ.ค. 2559 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพือติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน ตัวแทนครัวเรือน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-14..00 นายภานุทัฑกล่าวเปิดประชุมและติมตามแผนผลการดำเนินงานของโครงการ

14.00-16.00 นายชาตรี เนรานนท์ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ที่ประชุมทราบงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • สมาชิกเข้าร่วมประชุมเสนอ 2 เรื่อง คือ เรื่องเตรียมสร้างฝายมีชีวิตและเรื่องจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ผลลัพธ์

 1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 2. รองนายก อบต ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม อปพร แบ่งปันรับผิดชอบทั้งสามป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโล๊ะมังคุด และป่าคลองตอยหอย
 3. นายภานุฑัต มูสิกะ รองนายก จัดกิจกรรมเดือน พ.ค นี้เตรียมนำกิจกรรมเดือนพฤศภาคม วันที 7 พ.ค ทำทัวร์ป่าจำแนกข้อมุลพันธ์ไม้ วันที่10 พ.ค จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วันที่16 พ.ค ทำเรื่อนเพาะชำ

แผนการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ศึกษาห้วยคลองเหนือ และป่าคลองตอยหอย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน ตัวแทนครัวเรือน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00

2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 8

4 พ.ค. 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด้กและเยาวชน 5 คน
คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด้กและเยาวชน  10 คน คณะทำงาน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

103.30-14.00 ได้พูดเรื่องการจัดทำแผนแบ่งแยกพันธ์ไม้ การเฝ้าระวังป้องกัน

14.00-16.00 ทัวป่าเพื่อจัดทำข้อมูลพันธ์ไม้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

-เพื่อวางแผนทำกิจกรรมครั้งต่อไปของเดื่อนนี้ -เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานของกิจกรรม

ผลลัพธ์

 • เตรียมนำกิจกรรมเดือนพฤศภาคม วันที่ 7พ.คทำทัวร์ป่าจำแนกข้อมุลพันธ์ไม้ วันที่10 พ.ค จัดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วันที่16 พ.ค ทำเรื่อนเพาะชำ

 • ผู้นำชุมชุนรับผิดชอบเตรียมสถานที่

 • ตัวแทนเด็กและเยาวชนรับผิดชอบประชาสัมพันธ์และประสานงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เด้กและเยาวชน  10 คน คณะทำงาน  15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 8

3 พ.ค. 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน  15 คน ตัวแทนครัวเรือน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-15.30 ลงพื้นที่ลาดตระเวณ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการลาดตระเวณป้องกันการทำลายป่าเพิ่มเติม ชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์

 • เด็กและวัยทำงานได้แบ่งงานตามทีมและแบ่งเขตพื้นการรับผิดชอบ
 • ทีมงานเฝ้าระวังป่า เดินไปป่าตยหอย อยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านยังมีป่ามีนำ้ใหลพอสมควร เป็นที่ป่าอยู่ร่วมกับชุมชนที่1ของหมุ่บ้าน
 • เด็กและวัยทำงานได้ร่วมกันทำงานที่ได้รับหมอบหมาย
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน  15 คน ตัวแทนครัวเรือน  15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ทำฝายมีชีวิต

30 เมษายน 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 30 คน
ตัวแทนครัวเรือน 70 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำฝายมีชีวิต 3 จุดๆละ 2 วันๆแรกเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ คน 20 คน วันที่สองวันทำ คนเข้าร่วม 100 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน  30 คน ตัวแทนครัวเรือน  70 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

9.00-10.00 ลงทะเบียน

10.30-12.00 นายภานุทัฑกล่าวเปิดประชุมและติมตามแผนผลการดำเนินงานของโครงการ

13.00-16.00 ร่วมกันสร้างฝายมีชืวิต

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีฝายและพื้นที่ชุ่มน้ำ/แหล่งอาศัยของสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 3 จุด

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. มีผู้เข้าร่วมโครฃการ จำนวน 100 คน

2.ร่วมกันแบ่งกลุ่มเพื่อและแบ่งหน้ที่

ผลลัพธ์

 1. ผู้เข้าร่วม

- คณะทำงานโครงการ 15 คน - เด็กเยาวชน 30 คน -ตัวแทนครัวเรือน 55 คน

2.ได้แบ่งกลุ่มโดยมี กลุ่มนำทรายใส่กระสอบ กลุ่มขนทราย กลุ่มสร้างฝาย ผู้นำ แกนนำกลุ่มบ้าน แกนนำเด็ฏและเยาวชนร่วมกันเอาทรายใส่กระสอบและขนมาให้ผู้นำและคนในชุมชนที่มาช่วยในการทำฝายมีชีวิต จัดทำฝายกันเพื่อชลอน้ำ และเป็นแหล่งเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำ ทำสามจุด น้ำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นที่ภูมิใจของเด้กๆเห็นน้ำหน้าฝายมาก เล่น้ำกันอย่างสนุก ความร่วมมือของชุมชนเป็นที่ภูมิใจของเด็กๆ

แผนการดำเนินงาน

นักประชุมแลัร่วมทำกิจกรรมในกิจกรรมต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน  30 คน ตัวแทนครัวเรือน  70 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 16,000.00 6,000.00 0.00 0.00 22,000.00

จัดทำชุดนิทรรศการการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ

27 เมษายน 2559 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำรายงานสรุปโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
- คณะทำงานโครงการ

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำชุดนิทรรศการการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คนมาทำฝาย

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ทำป้ายในวันที่ทำฝายร่วมกัน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ สสส.

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

คนมาทำฝาย

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00

จัดทำสื่อ/สื่อนิทรรศการ/แผ่นป้ายรณรงค์/ป้ายเขตป่า จำนวน 1 ชุด เพื่อแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

23 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนโครงการ

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน จำนวน 5 คน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทีมเด็กและเยาวชนร่วมจัดทำสื่อ/สื่อนิทรรศการ/แผ่นป้ายรณรงค์/ป้ายเขตป่า จำนวน 1 ชุด เพื่อแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน โดยมีคณะทำงานเป็นพี่เลี้ยงในการดำเนินงาน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน จำนวน 5 คน ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-14..00 นายภานุทัฑกล่าวเปิดประชุมและติมตามแผนผลการดำเนินงานของโครงการ

14.00-16.00 นายชาตรี เนรานนท์ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ที่ประชุมทราบงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีสื่อนิทรรศการ/แผ่นป้ายรณรงค์/ป้ายเขตป่า จำนวน 1 ชุด เพื่อแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1. ร่วมเสนอความคิดเห็นหัวข้อการจัดทำป้าย

ผลลัพธ์

1.ได้หัวข้อการรณรงค์ ป้ายเขตป่า และป้ายประสัมพันธ์การดำเนินงานจำนวน 1 ชุด คณะทำงานจัดทำสื่อนิทรรศการ แผ่นป้ายรณรงค์ ป้ายเขตป่า ร่วมกับแกนนำของหมู่บ้าน ทำแผ่นป้ายปักเขตป่าต้นน้ำ แกนนำเยาวชนร่วมกันติดป้ายเขตป่าต้นน้ำ ทั้งสามป่า ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าห้วยยวน ป่าตอยหอย รวมทั้งติดป้ายเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ทุกเขตป่า

แผนการดำเนินงาน นัดประชุมและวางแผนการดำเนินฃานครั้งต่อไป

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน จำนวน 5 คน ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00

จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 2

10 เมษายน 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวป่า

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 10 คน
ตัวแทนครัวเรือน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเตรียมการในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวป่าชุมชนบ้านห้วยยวนเหนือ 1 เส้นทาง 3 วันๆละ15 คน ป้ายแสดงข้อมูลพันธ์ไม้ 50 ป้าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน  10 คน ตัวแทนครัวเรือน 5 คน อาสาสมัคร 5

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00-12.00 ลงทะเบียนและประชุมผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรม

13.00-15.00 นำสมาชิกออกเดินเริ่มจากป่าห้วยยอนเหนือ เป็นจุดที่ 2

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเตรียมการในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวป่าชุมชนบ้านห้วยยวนเหนือ 1 เส้นทาง 3 วันๆละ15 คน ป้ายแสดงข้อมูลพันธ์ไม้ 50 ป้าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

1.เพื่อจัดทำาเส้นทางท่องเที่ยวป่าชุมชุนของหมู่บ้าน

2.เพื่อทำป้ายแสดงข้อมูลพันธ์ไม้

ผลลัพธ์

1ผู้นำในชุมชนให่ความร่วมมือร่วมกิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

2.ได้ผลสรุปรายชื่อพันธ์ไม้

แกนนำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน แกนนำเยาวชน จัดทำเส้นทางป่าห้วยยวนเหนือ มาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของหมู่บ้าน ทุกแกนนำพร้อมใจในการเดินทำเส้นทาง ห้วยยวนมีป่าเป็นทางระยะสั้นกว่าป่าอื่น ที่เหลื่ออยู่ในหมู่บ้าน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน  10 คน ตัวแทนครัวเรือน 5 คน อาสาสมัคร 5

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,800.00

กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 3

9 เมษายน 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อาสาสมัคร/คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เตรียม 3 ครั้งๆละวันๆละ20คน ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน 5 คน

วัยทำงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-15.00 ลงพื้นที่

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีพื้นที่ สามพื้นที่ที่กำหนดไว้มีความพร้อมที่จะสร้างฝายเก็บน้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

-คณะทำงานและผู้นำชุมชนลงพื้นที่เตรียมทำฝายมีชีวิตที่ ห้วยยวนเหนือ เลือกพ้นที่ที่เหมาะสมและสะดวกในการทำกิจกรรม

ผลลัพธ์

-คณะทำงานและผู้นำได้เลือกพื้นที่ในการทำกิจกรรม ที่น่าพอใจ

-เตรียมแต่งทางรถบรรทุกทรายทั้งสองพื้นที่ โหล๊ะมังคุด และห้วยยวยเหนือ และประสานงานเรื่องอุปกรณ์ทำฝายมีชีวิต เช่นกระสอบบรรจุทราย และทีมงานเตรียมคนงาน และเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมทำกิจกรรม ในวันที่ทำฝาย 28-30 เมษายน แบ่งการประสานงานในพื้นที่ โหล๊ะมังคุดให้ นายสะอาด อินทร์แก้ว เป็นผู้ประสานงาน ห้วยยวนเหนือ ให้ นายเสริมอินทระ เป็นผู้ประสานงาน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน 5 คน

วัยทำงาน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00

ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่่ 7

5 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ประชุมหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 60 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 40 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน  10 คน วัยทำงาน 30 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-14..00 นายภานุทัฑกล่าวเปิดประชุมและติมตามแผนผลการดำเนินงานของโครงการ

14.00-16.00 นายชาตรี เนรานนท์ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ที่ประชุมทราบงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต 1.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

2.สมาชิกเข้าร่วมประชุมเสนอ 2 เรื่อง คือ เรื่องเตรียมสร้างฝายมีชีวิตและเรื่องจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ผลลัพธ์
1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

2.รองนายก อบต ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม อปพร แบ่งปันรับผิดชอบทั้งสามป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโล๊ะมังคุด และป่าคลองตอยหอย

แผนการดำเนินงาน

ครั้งที่ 2 ศึกษาห้วยคลองเหนือ และป่าคลองตอยหอย

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 40 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน  10 คน วัยทำงาน 30 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00

2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 7

4 เมษายน 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมและเพื่อวางแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 5 คน
คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 15 คน

เด็กและเยาวชน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00น.-13.30น. ลงทะเบียน

13.30-16.00 ประชุมร่วมกับคณะทำงานและติดตามผลกิจกรรมที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • เพื่อวางแผนทำกิจกรรมครั้งตอไปของเดื่อนนี้
 • เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานของกิจกรรม

ผลลัพธ์

 • ผู้นำชุมชุนรับผิดชอบเตรียมสถานที่

 • ตัวแทนเด็กและเยาวชนรับผิดชอบประชาสัมพันธ์และประสานงาน

 • คุยเรื่องกิจกรรมเดือนที่ผ่านมาในการทำกิจกรรมมีปัญหาอุปสรรค์อะไรบ้างทีมงานตอบไม่มีเตรียมกิจกรรมของวันที่ 23 เมษายน จัดทำสื่อและวันที่ 28-30 เมษายน จัดทำฝายมีชีวิต

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 15 คน

เด็กและเยาวชน 5 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 4

4 เมษายน 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมและติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนเด็กและเยาวชน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนเด็กและเยาวชน  15 คน ตัวแทนครัวเรือน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

8.00น.-8.30น.ลงทะเบียน

8.30น-9.00น.นายภานุทัฑและหัวหน้าอาสาสมัครเรียกคณะทำงานร่วมกันวางแผน

9.00-12.00น. ออกลาดตระเวณโดยมีอาสาสมัครและคณะทำงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการลาดตระเวณป้องกันการทำลายป่าเพิ่มเติม ชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต -เพื่อวางแผนทำกิจกรรมครั้งตอไปของเดื่อนนี้ -เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานของกิจกรรม

ผลลัพธ์

 • คุยเรื่องกิจกรรมเดือนที่ผ่านมาในการทำกิจกรรมมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างทีมงานตอบไม่มี
 • เตรียมกิจกรรมของเดือน เมษายนที่จะนำฝ่ายมีชีวิต 28-30 และทำสือ วันที่ 23 เมษายน วันนี้เดินต่อจากป่าโหล๊ะมังคุด ไปทิศเหนือป่าห้วยยวนเหนือมาดอนไม้หลาเต่า หรือเคียนหิน เป็นไม้เนื้ อแข็งที่หายากแล้วและเดินต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มองเห็นทิวทัศข้างล้างได้ไกลสวยงามมากเป็นที่พอใจของเด็กและเยาวชน มองเห็นเขาพระทอง เขาลำปะ ควนเกย และเห็นเขาร่อนพิบูลย์นั้งพักผ่อนเหมือนจุดชมวิว
 • ผู้นำชุมชุนรับผิดชอบเตรียมสถานที่
 • ตัวแทนเด็กและเยาวชนร่วมกันลาดตระเวณเพื่อป้องกันการทำลายป่าเพิ่ม
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนเด็กและเยาวชน  15 คน ตัวแทนครัวเรือน  15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 7

3 เมษายน 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน  15 คน ตัวแทนครัวเรือน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-15.30 ลงพื้นที่ลาดตระเวณ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการลาดตระเวณป้องกันการทำลายป่าเพิ่มเติม ชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • เด็กและวัยทำงานได้แบ่งงานตามทีมและแบ่งเขตพื้นการรับผิดชอบ

ผลลัพธ์

 • เด็กและวัยทำงานได้ร่วมกันทำงานที่ได้รับหมอบหมาย กลับมาเดินป่าโหล๊ะมังคุดอีกรอบ เดินทางใหม่ไปควนประ ต้นประ หรือลูกประ ควนนี้มีต้นประมากมายอยู่ห่างจากชุชนเข้าไปในป่าลึกประมาณ 2 กิโเมตร ต้องเดินเท้าอย่างเดียว ป่าประยังอุดมสมบูรณ์มาก ต้นใหญ่ขนาด 200 ซม.สูงหลายสิบเมตร และเดินกลับมาในคลอง ป่าต้นน้ำโหล๊ะมังคุด
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน  15 คน ตัวแทนครัวเรือน  15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 5

19 มีนาคม 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน 15 คน

วัยทำงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-15.30 ลงพื้นที่ลาดตระเวณ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการลาดตระเวณป้องกันการทำลายป่าเพิ่มเติม ชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

เด็กและวัยทำงานได้แบ่งงานตามทีมและแบ่งเขตพื้นการรับผิดชอบ

ผลลัพธ์

เด็กและวัยทำงานได้ร่วมกันทำงานที่ได้รับหมอบหมาย ป่าตอยหอยที่เดินยังไม่ทั่ววันนี้นัดกันมากอีกรอบิจากป่าตอยหอยเดินขึ้นป่าควนรงค์มีถ่ำ มีที่พักสงฆ์ควนรงค์ ป่าไม้ ไม้ประและไม้อื่นๆมากมายอยู่บนภูเขาสูง

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน 15 คน

วัยทำงาน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 2

19 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน 15 คน
เด็กและเยาวชน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทัวร์ป่าเพื่อจัดทำแผนที่ทำมือแบ่งพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน3 เขตได้แก่ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย3 ครั้งๆละ 25 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กวัยเรียน 15 คน

วัยทำงาน 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

103.30-14.00 ได้พูดเรื่องการจัดทำแผนแบ่งแยกพันธ์ไม้ การเฝ้าระวังป้องกัน

14.00-16.00 ทัวป่าเพื่อจักทำข้อมูลพันธ์ไม้

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีแผนที่ทำมือแบ่งพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน3 เขตได้แก่ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

1.จัดทำข้อมูลเพื่อจำแนกพันธืไม้ 2.ร่วมกันวางแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังป้องกัน

ผลลัพธ์

1.ได้ข้อมูลพันธ์ไม้

2.แผนฟ้นฟูป่า และการเฝ้าระวัง โดยกำหนด 3 เขต ได้แก่ ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย

 • รองนายก อบต. ผู่ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. แกนนำกลุ่มหมู่บ้าน และแกนนำเยาวชน ร่วมกันทัวร์ป่าโหล๊ะมังคุด เพื่อจำแนกพันธ์ไม้ที่หายากและสูญพันธ์แล้ว นายสะอาดอินทร์แก้ว แก้นนำกลุ่มบ้านโหล๊ะมังคุดบอกไม้ที่สูญพันธ์ คือ พญาไม้ หรือ ขุนไม้ ไม้เหรียญทอง และไม้ที่หายาก ไม้เคียนหิน หรือหลาเต่า ไม้ตะบาก ไม้เคียนทราย ไม้มะค่า ไม้ลายตอก ไม้หอม ไม้ตลุมพอ ไม้ไข่เขียว ไม้ขนุนปาน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

เด็กวัยเรียน 15 คน

วัยทำงาน 10 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00

ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 1

14 มีนาคม 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 15 คน
คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน 15 คน

วัยทำงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-15.30 ลงพื้นที่ลาดตระเวณ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการลาดตระเวณป้องกันการทำลายป่าเพิ่มเติม ชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์

 • เด็กและวัยทำงานได้แบ่งงานตามทีมและแบ่งเขตพื้นการรับผิดชอบ
 • เด็กและวัยทำงานได้ร่วมกันทำงานที่ได้รับหมอบหมาย
 • วันต่อมาเด็กและเยาวชนได้เดินทางไปโหล๊ะมังคุดและเดินต่อไปที่ป่าตอยหอย ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้าน ตอยหอยเป็นป่าต้นน้ำของคลองตอยหอยน้ำไหลผ่านหมู่บ้านลงสู่บ้านทุ่งโซน และไหลลงสู่ของลาไม ก่อนที่จะไหลลงสู
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน 15 คน

วัยทำงาน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 3

13 มีนาคม 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่ประชุมเตรียมความพร้อมของกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนเด็กและเยาวชน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 15 คน เด็กและเยาวชน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-15.00 ลงพื้นที่ในการลาดตระเวณ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการลาดตระเวณป้องกันการทำลายป่าเพิ่มเติม ชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

เด็กและวัยทำงานได้แบ่งงานตามทีมและแบ่งเขตพื้นการรับผิดชอบ

ผลลัพธ์

เด็กและวัยทำงานได้ร่วมกันทำงานที่ได้รับหมอบหมาย เด็กและเยาวชนเดินลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ห้วยยวนเหนือ แกนนำเยาวชนในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงในการเดินป่า เดินไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านตามริมห้วยเข้าไปในป่ายังพอมีน้ำและป่าแต่น้อยกว่าคลองโหล๊ะมังคุดเพราะมีป่าน้อยกว่านั้นเองทำให้เด็กรู้ว่าส่วนที่สมบูรณ์กว่าย่อมเก็บน้ำได้ดีกว่าแน่นอน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

วัยทำงาน 15 คน เด็กและเยาวชน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 2

12 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อาสาสมัคร/คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เตรียม 3 ครั้งๆละวันๆละ20คน ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 23 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน13 คน

ผู้นำ 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-15.00 ลงพื้นที่

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีพื้นที่ สามพื้นที่ที่กำหนดไว้มีความพร้อมที่จะสร้างฝายเก็บน้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • คณะทำงานและผู้นำชุมชนลงพื้นที่เตรียมทำฝายมีชีวิตที่ ห้วยยวนเหนือ เลือกพ้นที่ที่เหมาะสมและสะดวกในการทำกิจกรรม

ผลลัพธ์

 • คณะทำงานและผู้นำได้เลือกพื้นที่ในการทำกิจกรรม ที่น่าพอใจ
 • ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรองนายกสมาชิกอบต. และแกนนำ กลุ่มบ้าน ร่วมเดินศึกษาธรรมชาติในป่าห้วยยวนเหนือวันที่ 2 เพื่อเป็นเส้นทางศึกษาของเด็กและเยาวชนต่อไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน13 คน

ผู้นำ 10 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00

จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 1

10 มีนาคม 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพือติดตามและเตรียมแผนการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 15 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 10 คน
ตัวแทนครัวเรือน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเตรียมการในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวป่าชุมชนบ้านห้วยยวนเหนือ 1 เส้นทาง 3 วันๆละ15 คน ป้ายแสดงข้อมูลพันธ์ไม้ 50 ป้าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน10 คน อาสาสมัคร 10 คน เด็กและเยาวชน 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

10.00-12.00 ลงทะเบียนและประชุมผู้เข้าเข้าร่วมกิจกรรม

13.00-15.00 นำสมาชิกออกเดินเริ่มจากป่าโล๊ะมังคุด เป็นจุดที่ 1

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเตรียมการในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวป่าชุมชนบ้านห้วยยวนเหนือ 1 เส้นทาง 3 วันๆละ15 คน ป้ายแสดงข้อมูลพันธ์ไม้ 50 ป้าย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 1. เพื่อจัดทำาเส้นทางท่องเที่ยวป่าชุมชุนของหมู่บ้าน
 2. เพื่อทำป้ายแสดงข้อมูลพันธ์ไม้

ผลลัพธ์

 1. ผู้นำในชุมชนให่ความร่วมมือร่วมกิจกรรมจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
 2. ได้ผลสรุปรายชื่อพันธ์ไม้
 3. แกนนำกลุ่มบ้าน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พร้อมเดินจัดทำ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ป่าโหล๊ะมังคุดก่อน เพราะยังมีป่าต้นน้ำที่อุดมสมบูรณ์และมีน้ำไหลผ่านกลางหมู่บ้านให้ราษฎรได้ใช้ตลอดปีการรักษาป่าให้คู่กับน้ำจึงจำเป็นที่สนใจของผุ้นำเป็นแบบอย่างของเด็กและเยาวชนเดินผ่านป่าต้นน้ำ ไปยังถ้ำโหล๊ะมังคุด อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 15 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน10 คน อาสาสมัคร 10 คน เด็กและเยาวชน 5 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
600.00 5,000.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 6,800.00

กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 1

5 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

อาสาสมัคร/คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เตรียม 3 ครั้งๆละวันๆละ20คน ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

อาสาสมัคร  10 คน

คณะทำงาน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

8.00-8.30  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

8.30-11.30 นายภานุทัฑ มูสิกะร่วมกับอาสาสมัครได้พูดคุยเรือ่งการเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย

12.00-13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 ลงพื้นที่โล๊มังคุดเป็นจุดที่1ในการสร้างฝาย

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีพื้นที่ สามพื้นที่ที่กำหนดไว้มีความพร้อมที่จะสร้างฝายเก็บน้ำ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน
2.ได้เสนอเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย จุดที่1 คื่อป่าโล๊ะมังคุด 3.ได้แผนการดำเนินงาน 1 ฉบับ

ผลลัพธ์ 1. มีคณะทำงาน15 คน อาสาสมัคร 10 คน

 1. แบ่งหน้าที่ทีมงานปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย เตรียมพื้นที่ในการทำฝาย สมาชิก อบต. มีหน้าประชาสัมพันธ์ และชวนอาสาสมัครมาร่วกันทำกิจกรรม

 2. คณะทำงานเตรียมอุปกรณ์ เช่น กระสอบ ทราย และเชือก

การเชื่อมโยงสุขภาวะ

ด้านสังคม ลงพื้นที่โหล๊ะมังคุด จดทำฝายมีชีวิต 2 จุด เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม รถหกล้อสามารถบรรทุกทรายได้สะดวก และข้างหน้าเก็บนำ้ได้พอสมควรจุดแรก ได้หน้าบ้านนายสมชายทองกลับจุดที่ 2 ได้ที่โหล๊ะต้นสายน้ำ ด้านบนของคลองโหล๊ะมังคุด

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

อาสาสมัคร  10 คน

คณะทำงาน  15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 1,900.00

ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 6

5 มีนาคม 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและแทยาวชน จำนวน 20 คน
ตัวเรือนแทนครัว จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน สภาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 50 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน 50 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00-13.30 ลงทะเบียน

13.30-14..00 นายภานุทัฑกล่าวเปิดประชุมและติมตามแผนผลการดำเนินงานของโครงการ

14.00-16.00 นายชาตรี เนรานนท์ผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ที่ประชุมทราบงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

1.เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

2.สมาชิกเข้าร่วมประชุมเสนอ 2 เรื่อง คือ เรื่องเตรียมสร้างฝายมีชีวิตและเรื่องจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

ผลลัพธ์

1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีมติจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ วันที่ 10 มีนาคม 2559

2.รองนายก อบต ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม อปพร แบ่งปันรับผิดชอบทั้งสามป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโล๊ะมังคุด และป่าคลองตอยหอย

แผนการดำเนินงาน

ครั้งที่ 1 ศึกษาป่าโล๊ะมังคุดและต่อไปศึกษาห้วยคลองเหนือ และป่าคลองตอยหอย ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานในที่ประชุมแจ้งเรื่องที่่ประชุมอำเภอและของหน่วยงานต่างๆ เช่นเรื่่องภัยแล้งจังหวัดประกาศภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว เพื่อช่วยเหลือเกษตรที่พืชเสียหายแจ้งที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนายภานุทัฑแจ้งเรื่องทำกิจกรรมต่อ คือจัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในวันที่ 10 มีนาคม 2559

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน 50 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00

2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 6

4 มีนาคม 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดแนวทางการทำงาน ติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากทีมงานการประชุมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนางาน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด้กและเยาวชน 5 คน
คระทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

คณะทำงาน 15 ตน
เด้ก 5 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

13.00น.-13.30น. ลงทะเบียน

13.30-16.00 ประชุมร่วมกับคณะทำงานและติดตามผลกิจกรรมที่ผ่านมา

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

-เพื่อวางแผนทำกิจกรรมครั้งตอไปของเดื่อนนี้ -เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบงานของกิจกรรม

ผลลัพธ์

-ผู้นำชุมชุนรับผิดชอบเตรียมสถานที่ -ตัวแทนเด็กและเยาวชนรับผิดชอบประชาสัมพันธ์และประสานงาน ประชุมเตรียมทำ กรรมการเตรียมพื้นที่ทำฝายคณะทำงานมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อบต.และรองนายก อบต. แกนนำเยาวชนร่วมประชุมหารือเรื่อง จุดที่ตั้งฝายมีชีวิตสรุปประเด็นหลัก คือ ต้องเป็นที่หน้าฝายเก็บน้ำได้พอสมควร อาจจะไม่ยาวนัก แต่ไม่ชันจนเกินไป และลองไปดูพื้นที่โหล๊ะมังคุดก่อน 2 ที่เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม

การเชื่อมโยงสุขภาวะ ด้านสังคม

ประชุมเตรียมทำ กรรมการเตรียมพื้นที่ทำฝายคณะทำงานมีผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิก อบต.และรองนายก อบต. แกนนำเยาวชนร่วมประชุมหารือเรื่อง จุดที่ตั้งฝายมีชีวิตสรุปประเด็นหลัก คือ ต้องเป็นที่หน้าฝายเก็บน้ำได้พอสมควร อาจจะไม่ยาวนัก แต่ไม่ชันจนเกินไป และลองไปดูพื้นที่โหล๊ะมังคุดก่อน 2 ที่เลือกพื้นที่ที่เหมาะสม

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงาน 15 ตน
เด้ก 5 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 6

3 มีนาคม 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์

ลาดตระเวณเพื่อป้องกันการทำลายป่าเพิ่ม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก 15 คน

วัยทำงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

8.00น.-8.30น.ลงทะเบียน

8.30น-9.00น.นายภานุทัฑและหัวหน้าอาสาสมัครเรียกคณะทำงานร่วมกันวางแผน

9.00-12.00น. ออกลาดตระเวณโดยมีอาสาสมัครและคณะทำงาน

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการลาดตระเวณป้องกันการทำลายป่าเพิ่มเติม ชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • มีอาสาสมัครและคณะทำงาน 15 คน จากวันแรกที่ยังเดินไม่ถึงวันต่อมาเดินป่าตอยหอยซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหมู่บ้านเด็กและเยาวชนก็ยังไม่กลัวเหนื่อยเดินต่ออย่างมีความสุขป่ายังอดมสมบูรณ์มีนกหลายชนิดต้นไม้หลายชนิดที่เด็กไม่รู้จัก เช่นต้นชก หรือลูกชิดต้นลูกประต้นพนต้นอึๆ เยาวชนก็จะแนะนำน้องๆ
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เด็ก 15 คน

วัยทำงาน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

8.00น.-8.30น.ลงทะเบียน

8.30น-9.00น.นายภานุทัฑและหัวหน้าอาสาสมัครเรียกคณะทำงานร่วมกันวางแผน

9.00-12.00น. ออกลาดตระเวณโดยมีอาสาสมัครและคณะทำงาน

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 2

2 มีนาคม 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์

เพื่อลาดตระเวณป้องกันการทำลายป้่าเพิ่ม

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนเด็กและเยาวชน 15 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็ก 15 คน

วัยทำงาน 15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

8.00น.-8.30น ลงทะเบียน

8.30น.-9.00น นายภานุทัศน์และหัวหน้าทีมอาสาสมัครเรียกคณะทำงานร่วมกันวาวงแผนการปฏิบัติงาน

9.00น.-12.00น. อาสามมัครพิทักษ์ป่าและคณะทำงาน ออกลาดตระเวณ

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการลาดตระเวณป้องกันการทำลายป่าเพิ่มเติม ชุดลาดตระเวณ 3 ชุดๆละ 10 คนออกลาดตระเวณเดือนละครั้ง (ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์

 • เด็ก 15 คน อาสาสมัครพิทักป่า 15 คน เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการออกลาดตระเวนเฝ้าระวังป่าเพื่อร่วมในการปฏิบัติการจัดการป่าต้นน้ำให้มีป่าคู่กับคนมีคนอยู่คู่กับป่ามีน้ำไหลจากป่าตลอดปี แกนนำเยาวชน 15 คน เด็ก 15 คนเดินป่าเริ่มจากคลองโหล๊ะมังคุดมาป่าห้วยยวนเหนือผ่านป่าไม้ที่สมบูรณ์มีน้ำไหลอากาศเย็น บรรยากาศดีมากเด็กๆชอบและดีใจที่ได้ร่วมกับพี่ๆเดินป่า
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 30 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

เด็ก 15 คน

วัยทำงาน 15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 900.00

ตรวจสอบรายงานและเอกสารการเงิน

27 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00- 17.00 น. น.
เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร
รายงานจากพี่เลี้ยง
Project trainer
วัตถุประสงค์

ตรวจสอบรายงาน/เอกสารการเงินเพื่อปิดงวดแรก

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

คนคน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คนคน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 3 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

3 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ พบว่า มีหลายกิจกรรมที่รา่ยงานผลไม่สมบูรณ์ ไม่ระบุรายละเอียดของการดำเนินงาน จึงแจ้งให้ผู้รีบผิดชอบการทำรายงานให้ทำการเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ ก่อนที่จะส่งกลับมาให้พี่เลี้ยงตรวจสอบอีกครั้งและผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการใช้จ่ายงบประมาณในงวดที่ 1พบว่ายังมีเอกสารหลักฐานการเงินบางส่วนยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์ จึงให้กลับไปแก้ไขและนำกลับมาตรวจใหม่อีกครั้ง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน จนสามารถทำได้ถูกต้องครบถ้วน สามารถปิดงวดแรกได้

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

3 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ช้าต้องเร็วกว่านี้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

ทำให้เร็ว ทำให้ถูก ทำให้ครบ

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ค่าเปิดบัญชีธนาคาร

20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
วัตถุประสงค์
 • เพื่อหักค่าเปิดบัญชีธนาคารคืนผู้สำรองเงินในการเปิดบัญชี
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ผู้รับผิดชอบโครงการ
- เจ้าหน้าที่การเงิน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

คณะทำงานโครงการ 2 ใน 3 คนถอนเงินค่าเปิดบัญชีธนาคารคืน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • คณะทำงานฯ(มีอำนาจถอนเงิน)
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานฯถอนเงินคืนค่าเปิดบัญชี จำนวน 500 บาท
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • สามารถจัดทำรายงานการเงินได้ถูกต้อง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • คณะทำงานฯ(มีอำนาจถอนเงิน)
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00

ติดตามผลการดำเนินงานงโครงการ งวดที่ 1

20 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามผลการดำเนินงานงโครงการ งวดที่ 1
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

- ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน
- เจ้าหน้าทีการเงิน จำนวน 2 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยง สจรส.มอ. เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการและจัดทำรายงานการเงินประจำงวดที่ 1

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน
 • คณะทำงาน จำนวน 1  คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานเดินทางเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานนประจำงวดที่ 1
 • พี่เลี้ยงโครงการ ทำความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบรายงานในระบบเว็บไซต์และเอกสารการเงิน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานและเอกสารการเงิน
 • ตรวจสอบเอกสารการเงิน เพื่อจัดทำรายงานประจำงวดที่ 1
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานเดินทางเข้าร่วมติดตามผลการดำเนินงานนประจำงวดที่ 1
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบรายงานและการตรวจเอกสารการเงิน ตามขั้นตอนที่พี่เลี้ยงโครงการ แนะนำ
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานและเอกสารการเงินและสามารถนำเอกสารการเงินเข้าสู่ขั้นตอนการตวจสอบของเจ้าหน้าที่ สจรส.มอ. ได้และจัดทำรายงานประจำงวดที่ 1 ได้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน
 • คณะทำงาน จำนวน 1  คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ให้ทางผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการ ตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของรายงาน และเอกสารการเงิน ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00

เรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จครั้งที่ 2 เรื่องการจัดการป่าสวนสมรมบ้านลุงฑูรตำบลตะโหมด

14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เรียนรู้การจัดการป่าต้นน้ำตะโหมดและสวนสมรม ณ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 65 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน 40 คน
เด็กและเยาวชน 25 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการป่าต้นน้ำตะโหมดและสวนสมรม ณ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 วัน 65 คน
2. เดินทางไปเรียนรู้การทำฝายมีชีวิต 1 วัน 65 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงาน 20 คน
 • ตัวแทนครัวเรือนจำนวน 20 คน
 • เด็กเยาวชน จำนวน 20 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เข้าร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำสวนสมรมในสวนยางพารา ณ บ้านตะโหมด โดยมีลุงฑูร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการทำสวนสมรมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้มาปรับใช้ดำเนินการในหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้เข้าร่วมเรียนรู้จำนวน 65 คน ได้เรียนรู้การทำสวนสมรม ซึ่งปลูกพืชหลายอย่างในสวนยางพารา ทำให้ได้ความรู้ใหม่ว่า การปลูกพืชหลายอย่างในสวนยางทำให้เกิดความสมดุลร่วมกัน ไม่ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ทำให้ประหยัดเงินและมีรายได้จากการขายสินค้าทางการเกษตรตลอดปี จึงช่วยลดปัญหายางพาราตกต่ำ เพราะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
 • สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้จะนำกลับไปทำและถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในชุมชน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 65 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงาน 20 คน
 • ตัวแทนครัวเรือนจำนวน 20 คน
 • เด็กเยาวชน จำนวน 20 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,700.00 0.00 18,500.00 0.00 0.00 0.00 21,200.00

รวบรวมและอนุบาลพันธ์ไม้ เช่นเหรียง ไผ่ตง ไผ่ป่า ไผ่หวาน ส้มหลุมพี ฯลฯ จำนวน 1500 ต้น

13 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่ออนุบาลไว้ในโรงเรือนอนุบาลพันธ์ุไม้
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน จำนวน 30 คน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 70 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ผู้ปกครองและกลุ่มเยาวชนหัวใจสีเขียวรวบรวมพันธ์ไม้จากป่า และบ้าน มาเพื่ออนุบาลไว้ในโรงเรือนอนุบาลพันธ์ไม้ โดยมีค่าวัสดุอุปกรณ์ 5 บาทต่อต้น ค่าตอบแทนพันธ์ไม้ 5 บาทต่อต้น

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 70 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน 50 คน เด็กวัยเรียน 20 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

8.00-8.30 ลงทะเบียน

8.30-12.00 รวบรวมพันธ์ไม้ โดยสอนการเพาะชำกล้าไม้

12.00-13.00 รับประทานอาหาร

13.00-16.00 รวบรวมพันธ์ไม้อนุบาล เพื่อรอวันปลูก

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

สามารถรวบรวมพันธ์ไม้ได้ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ และนำมาอนุบาลเพื่อเพิ่มอัตราการอยู่รอดในโรงเรือนอนุบาลรอวันปลูก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ชนิดของพันธุ์ไม้ และได้เรียนรู้การเพาะชำ วิธีการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ปกครอง ทำให้เกิดการสร้างครอบครัวอบอุ่น และยังได้พันธุ์ไม้พื้นถิ่นกลับไปปลูกที่บ้าน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 70 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน 50 คน เด็กวัยเรียน 20 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 7,000.00 7,500.00 0.00 0.00 14,800.00

ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 1

9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อจัดทำแผนที่ทำมือแบ่งพันธ์ุไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน 15 คน
เด็กและเยาวชน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ทัวร์ป่าเพื่อจัดทำแผนที่ทำมือแบ่งพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน3 เขตได้แก่ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย3 ครั้งๆละ 25 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ตัวแทนครัวเรือน  15 คน เด็กและเยาวชน  10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

8.00-8.30 ลงทะเบียน

8.30-11.30 เรียนรู้เรื่องการจำแนกพันธ์ไม้ โดยมีคณะทำงานเป็นพี่เลี้ยงดูและและให้คำแนะนำ

11.00-12.00 รับประทานอาหาร

12.00-16.00 ทัวป่าเพื่อจำแนกพันไม้ ที่สูญพันธ์ เสี่ยงหายาก เพื่อฟื้นฟู

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีแผนที่ทำมือแบ่งพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน3 เขตได้แก่ป่าห้วยยวนเหนือ ป่าโหล๊ะมังคุด ป่าคลองต่อยหอย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้การจำแนกพันธุ์ไม้เป็น 3 ประเภท คือ
 • 1.พันธุ์ไม้เสี่ยงหายาก เช่น ส้มหลุมพี ไผ่ป่า
 • 2.พันธุ์ไม้เสี่ยงสูญพันธุ์ เช่น ไผ่ตง ไม้ค้อนตีหมา
 • 3.พันธุ์ไม้ต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อฟื้นฟู เช่น เหรียง ไผ่หวาน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 25 คน
ประกอบด้วย

ตัวแทนครัวเรือน  15 คน เด็กและเยาวชน  10 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
900.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 4,150.00

เรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จครั้งที่ 1 เรื่องการจัดการน้ำฝายมีชีวิตบ้านทุ่งยาว

6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08:30 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อเรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 65 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน 25คน
เด็กและเยาวชน 40คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

1. เดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการป่าต้นน้ำตะโหมดและสวนสมรม ณ ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 1 วัน 65 คน
2. เดินทางไปเรียนรู้การทำฝายมีชีวิต 1 วัน 65 คน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 60 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน  45 คน

เด็กวัยเรียน 15

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

8.30-9.00 ลงเบียน ผู้ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน

9.00-11.00 ร่วมกันฟังคำบรรยาย จากวิทยากรในพื้นที่การจัดการป่าต้นน้ำตะโหมด โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการป่าต้นน้ำร่วมกัน

11.00-12.00 รับประทานอาหาร

12.00-15.30 เรียนรู้การทำฝายมีชีวิตที่บ้านทุ่งยาว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานและผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้มาปรับใช้ดำเนินการในหมู่บ้าน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้ร่วมศึกษาดูงานได้เรียนรู้การจัดการป่าต้นน้ำโดยชุมชน สิ่งสำคัญ คือ การรวมทีมชาวบ้านที่เป็นจิตอาสาในการลาดตระเวน การทำกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และในช่วงบ่ายได้ไปเรียนรู้การทำฝายมีชีวิต เห็นประโยชน์ของการทำฝายว่าสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามหน้าแล้งได้ ซึ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จะนำกลับมาใช้ในชุมชนต่อไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 60 คน จากที่ตั้งไว้ 65 คน
ประกอบด้วย

วัยทำงาน  45 คน

เด็กวัยเรียน 15

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,700.00 0.00 18,500.00 0.00 0.00 0.00 21,200.00

ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 5

5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านสภาผู้นำ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน
ตัวแทนครัวเรือนจำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 28 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ่คณะทำงานโครงการ จำนวน 20 คน
 • ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรชุมชน จำนวน 8 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • คณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการพูดคุย
 • คณะทำงานโครงการร่วมแลกเปลี่ยนการพูดคุย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานโครงการร่วมกับตัวแทนกลุ่มองค์กร หน่วยงาน อบต.เขาพระทอง เข้าร่วมประชุมจำนวน 27 คน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานโครงการ นายก อบต.เข้าร่วมด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือนมกราคม 2559 ให้กับทีมสภาผู้นำได้รับทราบ ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 4 กิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมประจำเดือนของคณะทำงานโครงการฯ และ กิจกรรมเปิดตัวโครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน เด็กเยาวชนเป็นจำนวนมาก เห็นได้จากการเข้าร่วมประชุมและการสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่า ซึ่งโครงการฯในระยะปีที่ 2 จะเป็นการเน้นกิจกรรมในรูปแบบการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการเฝ้าระวัง ป่าต้นน้ำเป็นส่วนมาก โดยมีกิจกรรมที่ต้องมีส่วนร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งคนในชุมชน และเด็กเยาวชน จึงทำให้เด็กเยาวชนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้มากขึ้นเป็นจำนวน 20 คน
 • คณะทำงานโครงการแจ้งรายงานการเงินให้คณะทำงานฯทราบ ซึ่งจากการได้รับเงินงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ทางคณะทำงานได้ดำเนินงานกิจกรรมของโครงการไปแล้วจำนวน 17 กิจกรรม มีเงินจ่ายจริงทั้งหมดประมาณ 70,000 หมื่นกว่าบาท จากยอดเงินดังกล่าวยังสรุปไม่ชัดเจนเพราะยังมีอีกหลายกิจกรรมที่ทางคณะทำงานฯยังไม่มีการรายงานผลจึงทำให้ไม่สามารถสรุปยอดเงินได้ หากมีการจัดทำรายงานเรียบร้อยแล้ว คณะทำงานโครงการจะนำมาแจ้งที่ประชุมสภาฯให้ทราบในเดือนถัดไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 28 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย
 • ่คณะทำงานโครงการ จำนวน 20 คน
 • ตัวแทนหน่วยงาน องค์กรชุมชน จำนวน 8 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00

2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 5

4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการและวางแผนการดำเนินงานฯ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 5 คน
คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงานโครงการ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • คณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการพูดคุย
 • คณะทำงานโครงการร่วมแลกเปลี่ยนการพูดคุย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 2. คณะทำงานโครงการร่วมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือนมกราคม 2559 ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการได้มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมประจำเดือนของคณะทำงานและสภาผู้นำเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง และกิจกรรมเปิดตัวโครงการ โดยกิจกรรดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมประชุมที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของโครงการและเห็นความสำคัญของกิจกรรมที่ทางผู้รับผิดชอบร่วมกันกำหนดขึ้น จึงทำให้มีแกนนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น
 3. คณะทำงานโครงการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งเดือนหน้าทางคณะทำงานได้กำหนดให้มีกิจกรรมจะดำเนินการจำนวน 6 กิจกรรม คือ
 • ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำ จำนวน 2 ครั้ง .
 • กิจกรรมทัวร์ป่าเพื่อเก็บข้อมูลป่าต้นน้ำ จำนวน 1 ครั้ง
 • กิจกรรมศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการน้ำแบบฝายมีชีวิต และการจัดการป่าต้นน้ำแบบสวนสมรม จำนวน 2 ครั้ง
 • กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานเพื่อปิดงวดที่ 1 ณ สจรส.มอ.
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30 มกราคม 2559 เวลา 09:00-13.00 น. น.
เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร
รายงานจากพี่เลี้ยง
ร่างรายงาน
Project trainer
วัตถุประสงค์

สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการแก่ตัวแทนครัวเรือนและคณะทำงาน/กลุ่มองค์กรในชุมชน

กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 0 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เข้าร่วมจริงจำนวน 60 คน - ตัวแทนครัวเรือน  45 คน - เด็กและเยาวชน  15 คน - พี่เลี้ยงโครงการ จำนวน  2 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการเปิดประชุมแจ้งที่ประชุมถึงโครงการปีที่สองว่าได้รับการหนุนเสริมต่อเนื่องๆจากความร่วมมือของคนในชุมชน และหวังว่าจะได้รับความร่วมมืออีกอย่างต่อเนื่อง - พี่เลี้ยงแจ้งที่ประชุมถึงที่มาและแนวทาง
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(0)

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

 

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

 

ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

 

คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

ประชุมหมู่บ้านเพื่อเปิดโครงการ และทำความเข้าในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว

30 มกราคม 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯกับคณะทำงานโครงการฯและคนในชุมชน(เปิดโครงการฯ)
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 100 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน 85 คน
เด็กและเยาวชน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการปีที่สองแก่คนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้าใจ และรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 62 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ตัวแทนครัวเรือน 45 คน
 • เด็กและเยาวชน 15 คน
 • พี่เลี้ยงโครงการ จำนวน 2 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ แนะนำคณะทำงานและแกนนำเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมทีม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนการทำงาน งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด
 • แจกเอกสารแผนการดำเนินงานของโครงการให้คนในชุมชนที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูล
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน และมีเด็กและเยาวชนสมัครเข้าร่วมโรงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 50% ของกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้

ผลลัพธ์

 • ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบและเข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานของโครงการและยินดีให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมของโครงการ
 • เด็กเยาวชนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ และได้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 คน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 62 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย
 • ตัวแทนครัวเรือน 45 คน
 • เด็กและเยาวชน 15 คน
 • พี่เลี้ยงโครงการ จำนวน 2 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมน้อยกว่าที่กำหนดไว้ เนื่องจากวันที่จัดประชุมภายในหมู่บ้านมีงานฌาปณกิจศพบุคคลสำคัญในหมู่บ้าน คนในหมู่บ้านต้องเดินทางไปร่วมงานดังกล่าว

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
2,500.00 500.00 11,000.00 500.00 0.00 0.00 14,500.00

ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการในปีที่สอง และเพื่อเตรียมการในการจัดเวทีเปิดโครงการ

23 มกราคม 2559 เวลา 08:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการในปีที่สอง และเพื่อเตรียมการในการจัดเวทีเปิดโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 35 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 30คน
เด็กและเยาวชน จำนวน 5 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการปีที่สอง

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 37 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • วัยทำงาน 30 คน
 • วัยเรียน  7 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • คณะทำงานประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่ ประชุมให้คณะทำงานโครงการทราบโดยผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งวาระพูดคุย
 • คณะทำงานโครงการแลกเปลี่ยนประเด็นการพูดคุย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

คณะทำงานมีความรู้และเข้าใจในการดำเนินงาน และสามารถวางแผนการทำงานได้สอดคลอ้งกับแผนงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต

 • มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 37 คน ประกอบด้วย คณะทำงานโครงการ จำนวน 30 คน เด็กเยาวชน จำนวน 7 คน
 • คณะทำงานโครงการเข้าร่วมประชุมพร้อมกันตามวัน เวลา สถานที่นัดหมาย จำนวน 37 คน ซึ่งเป็นการประสานงานที่มีผลในการประชุมเป็นอย่างมาก
 • คณะทำงานโครงการ เด็กเยาวชน เข้าใจที่มาของโครงการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ การดำเนินงานโครงการในระยะที่ 2โดยสมัครเข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพิ่มเป็นจำนวน 20 คน
 • คณะทำงานโครงการได้วางแผน เตรียมงานวันเปิดโครงการในวันที่ 30 มกราคม 2559 ณ ศาลาหมู่บ้าน โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ในการประสานงานผู้เข้าร่วม วิทยากร และเด็กเยาวชนเพื่อเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เข้าร่วมในวันประชุมด้วย
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 37 คน จากที่ตั้งไว้ 35 คน
ประกอบด้วย
 • วัยทำงาน 30 คน
 • วัยเรียน  7 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
300.00 0.00 5,250.00 0.00 0.00 0.00 5,550.00

ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 4

5 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการและวางแผนการดำเนินงานฯ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน มีองค์ประกอบได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 20 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 25 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงานโครงการ จำนวน 15 คน
 • ตัวแทนหน่วยงาน จำนวน 10 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • คณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่ประชุมประจำเดือนมกราคม 2559
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการพูดคุย
 • คณะทำงานโครงการร่วมแลกเปลี่ยนการพูดคุย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานโครงการร่วมกับตัวแทนกลุ่มองค์กร หน่วยงาน อบต.เขาพระทอง เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานโครงการ นายกอบต.เข้าร่วมด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 กิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมประจำเดือนของคณะทำงานโครงการฯ
 • คณะทำงานโครงการแจ้งรายงานการเงิน การเบิกจ่าย เงินโครงการ ซึ่งทางคณะทำงานโครงการได้เบิกจ่ายเงินมาเป็นจำนวน 40,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมในเดือนถัดไป
 • คณะทำงานโครงการได้วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการประจำเดือนมกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจะมีกิจกรรมที่สำคัญคือกิจกรรมเปิดตัวโครงการ การศึกษาดูงานและการทัวร์ป่าเพื่อเก็บข้อมูล
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 25 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานโครงการ จำนวน 15 คน
 • ตัวแทนหน่วยงาน จำนวน 10 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 4

4 มกราคม 2559 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการและวางแผนการดำเนินงานฯ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 5 คน
คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงานโครงการ
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • คณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์วัน เวลา สถานที่ประชุมประจำเดือนมกราคม 2559
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งวาระการพูดคุย
 • คณะทำงานโครงการร่วมแลกเปลี่ยนการพูดคุย ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. คณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งเป็นวาระประจำเดือนมกราคม 2559 ที่มีคณะทำงานโครงการเข้าร่วมประชุมครบตามเป้าหมา
 2. คณะทำงานโครงการร่วมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการประจำเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งเดือนธันวาคม 58 ที่ผ่านมาทางผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการได้มีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 3 กิจกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมประชุมประจำเดือนของคณะทำงานและสภาผู้นำเดือนละ 1 ครั้ง จำนวน 2 ครั้ง และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอบรมการรายงานผ่านระบบเว็บไซต์และการจัดทำรายงานการเงินที่ถูกต้อง ณ ม.วลัยลักษณ์ จำนวน 1 ครั้ง ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินที่่เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจการจัดทำรายงานและการจัดทำเอกสารการเงินที่สมบูรณ์ ถูกต้อง เพิ่มขึ้นสามารถจัดทำเองได้
 3. คณะทำงานโครงการวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ ประจำเดือนมกราคม 2559 ซึ่งเดือนนี้มีกิจกรรมจะดำเนินการจำนวน 4 กิจกรรม คือ
 • ประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำ จำนวน 2 ครั้ง .
 • กิจกรรมวันเปิดตัวโครงการ เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการให้คนในชุมชนได้ทราบจำนวน 1 ครั้ง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานโครงการ
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

การเขียนรายงานการเงินและการหักภาษี ณที่จ่าย

6 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ประสานงานโครงการ
การเงินและบัญชี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เรียนรู้การเขียนรายงานการเงิน และการหักภาษี ณที่จ่าย

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

ผู้ประสานงานโครงการ และฝ่ายการเงินและบัญชี

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • เข้าร่วมประชุมอบรมการเขียนรายงานและเอกสารการเงิน จัดโดยทีม สจรส.ม.อ.อบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนรายงานกิจกรรมในเวบไซต์ การจัดทำเอกสารการเงินให้ถูกต้อง และ การหักภาษี ณ ที่จ่าย ในช่วงบ่ายทีม สจรส.ม.อ.ได้ทำการตรวจสอบเอกสารการเงินและการรายงานในเวบไซต์เพื่อให้คำแนะนำต่อรายโครงการ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ได้ความรู้การเขียนรายงานกิจกรรม ต้องเขียนผลให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ และการจัดทำเอกสารการเงิน ต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับแผนกิจกรรมที่วางไว้ และค่าใช้จ่ายที่เกิน 1000 บาท ต้องหักภาษี ณ ที่ จ่ายจำนวน 10 บาท และเริ่มหักในเดือนธันวาคมนี้
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย

ผู้ประสานงานโครงการ และฝ่ายการเงินและบัญชี

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
เสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 640.00 0.00 0.00 0.00 640.00

ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 3

5 ธันวาคม 2558 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวางแผนการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน จำนวน 20
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 60

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาหมู่บ้าน
เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน มีองค์ประกอบได้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน 20 คน ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 27 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงานโครงการ จำนวน 20 คน
 • ตัวแทนกลุ่มองค์กรในชุมชน อบต. จำนวน 17 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • คณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์ วัน เวลา สถานที่ประชุม ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
 • ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งวาระพูดคุยประจำเดือนที่สำคัญคือ การเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการจัดทำเอกสารการเงินเมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกต้อง ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีฯ จำนวน 2 คน
 • คณะทำงานโครงการแจ้งการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
 • คณะทำงานโครงการและผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการบริหารจัดการโครงการ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานโครงการร่วมกับตัวแทนกลุ่มองค์กร หน่วยงาน อบต.เขาพระทอง เข้าร่วมประชุมจำนวน 27 คน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ประสานงานโครงการ นายกอบต.เข้าร่วมด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและเจ้าหน้าที่การเงินโครงการ ได้แจ้งชื่อเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการจัดทำเอกสารการเงินเมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ถูกต้อง ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีฯ จำนวน 2 คน
 • คณะทำงานโครงการได้รับทราบผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยตามกำหนดการจัดกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 58 นั้น ทางคณะทำงานโครงการเองไม่สามารถดำเนินงานกิจกรรมตามแผนได้ เนื่องจากบริบทชุมชนเข้าสู่ฤดูฝน การเดินทางขึ้นบนพื้นที่บนเขาลาดชันไม่สามารถจัดกิจกรรมทัวร์ป่าเพื่อเก็บข้อมูลได้จึงเลื่อนไปจัดในเดือนถัดไปอีกทั้งจะแจ้งให้ทางทีมงานรับทราบอีกครั้่ง
 • คณะทำงานโครงการได้แจ้งรายงานการเงิน การเบิกจ่าย เงินโครงการ ซึ่งทางคณะทำงานโครงการได้เบิกจ่ายเงินมาเป็นจำนวน 40,000 บาท เพื่อจัดกิจกรรมในเดือนถัดไป
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 27 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานโครงการ จำนวน 20 คน
 • ตัวแทนกลุ่มองค์กรในชุมชน อบต. จำนวน 17 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

การจัดกิจกรรมของโครงการที่เป็นกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ มีความล่าช้า เพราะเข้าสู่ฤดูฝน เนื่องจากกิจกรรมโครงการต้องมีการเดินทางบนพื้นที่เชิงเขา และเป็นป่าต้นน้ำ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมได้

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 3

4 ธันวาคม 2558 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฯร่วมกับคณะทำงานโครงการฯ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 5 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 18 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • คณะทำงานโครงการ จำนวน 12 คน
 • เด็กเยาวชน จำนวน 6 คน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมคณะทำงานวางแผนการดำเนินกิจกรรมในเดือนมกราคม 2559
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานโครงการรับทราบการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ และร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการตามความเหมาะสมโดยมีการจัดปฏิทินการดำเนินงานเป็นระยะๆ ของเดือนถัดไปดังนี้
 • เดือนมกราคม 2559 มีกิจกรรมจะดำเนินงานจำนวน 4 กิจกรรมคือ
 • ประชุมคณะทำงานประจำเดือนมกราคม 2559
 • ประชุมสภาผู้นำประจำเดือนมกราคม 2559
 • กิจกรรมประชุมเพื่อเตรียมวันเปิดตัวโครงการฯ ในระยะปีที่ 2 ในวันที่ 23 มกราคม 2559
 • กิจกรรมวันเปิดตัวโครงการ กำหนดวันที่ 30 มกราคม 2559
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 18 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย
 • คณะทำงานโครงการ จำนวน 12 คน
 • เด็กเยาวชน จำนวน 6 คน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

ไม่มี

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั่งที่ 2

5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อติดตามการการวางแผนการดำเนินงาาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชน จำนวน 20 คน
ตัวแทนคร้วเรือน จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 80 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กเยาวชน จำนวน 20 คน ตัวแทนคร้วเรือน จำนวน 60 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมนำเสนอผลการทำกิจกรรมให้กับทีมสภาผู้นำ
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • จากในเวทีการประชุมทีมสภาผู้นำและชาวบ้านที่เข้ามาร่วมประชุมได้รับรู้การทำโครงการต่อยอดในปีที่ 2 รับรู้และเข้าใจเป้าหมายของการทำโครงการและแผนกิจกรรม ทั้งนี้ทางคณะทำงานโครงการยังไม่ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมหลัก แต่จัดประชุมคณะทำงานและสภาผู้นำไปก่อน เนื่องจากรองบประมาณที่ยังไม่ได้รับจาก สสส.
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 80 คน
ประกอบด้วย

เด็กเยาวชน จำนวน 20 คน ตัวแทนคร้วเรือน จำนวน 60 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00

ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 2

4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 5 คน
ตัวแทนครัวเรือน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน  5 คน ตัวแทนครัวเรือน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมคณะทำงานเพื่อรายงานผลการประชุมที่ผ่านมา และเตรียมการจัดกิจกรรมในเดือนถัดไป
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • คณะทำงานเข้าร่วมประชุมครบจำนวน 20 คน ได้เตรียมการทำกิจกรรมเวทีเปิดโครงการ โดยแบ่งหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายรับผิดชอบอาหารและเครื่องดื่ม ฝ่ายเชิญชาวบ้านและหน่วยงานเข้าร่วม ฝ่ายเวที และฝ่ายอาคารสถานที่
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน  5 คน ตัวแทนครัวเรือน  15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 1

5 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 30 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กเยาวชน จำนวน 20 คน
ตัวแทนครัวเรือน จำนวน 60 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมสภาหมู่บ้าน
ครั้งแรกเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ และจัดตั้งสภาหมู่บ้านเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการพัฒนาหมู่บ้าน

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 45 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

วัยทำงาน 35 คน

เด็ก 10 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • 13.30-13.30 ลงทะเบียน
 • 13.30-16.00 ผู้ใหญ่บ้านแจ้งเรื่องที่ประชุมจากอำเภอและเชิญคณะทำงานมาประชุม วันที่ 23 มกราคม 59
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

มีการประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อร่วมบริหารจัดการโครงการ ติดตามประเมินผล และมีกลไกในการบริหารจัดการชุมชน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • เกิดสภาผู้นำบ้านห้วยยวน จำนวน 45 คน ประกอบด้วยวัยทำงาน 35 คน และเด็ดเยาวชน 10 คน และทีมสภาผู้นำรับทราบเป้าหมายการทำโครงการ สสส.และจะดำเนินการประชุมทีมสภาผู้นำทุกเดือนเพื่อรายงานผลการทำกิจกรรม และใช้เวทีประชุมสภาผู้นำในการประชุมกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 45 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

วัยทำงาน 35 คน

เด็ก 10 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 1

4 ตุลาคม 2558 เวลา 13:00 น.
phanuthatmusiphanuthatmusi
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

เด็กและเยาวชน 5 คน
คณะทำงาน 15 คน

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษาทุกเดือน
เดือนละ 1 ครั้ง
จำนวน11 ครั้ง เพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ปรชุมหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 20 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เด็กและเยาวชน  5 คน คณะทำงาน  15 คน

รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง
 • ประชุมคณะทำงานสร้างความเข้าใจเรื่องการทำโครงการ สสส. โดยมีนายภานุทัฑ มูสิกะ ผู้รับผิดขอบโครงการ อธิบายเรื่องงบประมาณที่ได้รับ ในปีที่ 2 
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

ประชุมคณะทำงานเพื่อวางแผนการดำเนินงาน/เตรียมการจัดกิจกรรม/เพื่อร่วมดำเนินกิจกรรม/เพื่อสรปผลการดำเนินงาน/เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมสภาหมู่บ้านหมู่บ้านและต่อ สสส./เพื่อติดตามการทำงาน/เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน/เพื่อวางมาตรการกฏกติกาของชุมชน รวมถึงคอยดูแลการบังคับใช้ รวม 11 ครั้ง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผลผลิต เกิดคณะทำงานโครงการจำนวน 20 คน เป็นวัยผู้ใหญ่ 15 คน ประกอบด้วยแกนนำชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน อบต.อสม.และ อพปร.) และกลุ่มเด็กเยาวชนจำนวน 5 คน ซึ่งคณะทำงานมีความเข้าใจและรับรู้เป้าหมายการทำโครงการในปีที่ 2
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(4)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 20 คน จากที่ตั้งไว้ 20 คน
ประกอบด้วย

เด็กและเยาวชน  5 คน คณะทำงาน  15 คน

ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

-

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

-

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
-
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

-

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ปฐมนิเทศ โครงการ

29 กันยายน 2558 เวลา 08:30 น.
เสณี จ่าวิสูตรเสณี จ่าวิสูตร
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project trainer
 • photo
 • photo
วัตถุประสงค์
 • เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับทุนด้านการบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรมตามแผน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผู้ประสานงานโครงการ
การเงินและบัญชี

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน

เรียนรู้การจัดทำปฏิทินโครงการ

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

จำนวนคน/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจริง 2 คน

รายละเอียดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
รายละเอียดขั้นตอน กระบวนการ กิจกรรมปฎิบัติจริง

วันที่ 29 กันยายน 2558

 • ตัวแทนพื้นที่(ผู้รับทุน)เดินทางถึงสถานที่ประชุม..ลงทะเบียน
 • พี่เ่ลี้ยงโครงการฯกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากตัวแทนจังหวัดพัทลุง ตรัง นครศรีธรรมราช กระบี่และภูเก็ต
 • วิทยากรให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการโครงการที่ดี
 • วิทยากรให้ความรู้แนวทางการบริหารจัดการการเงินที่ดี การจัดทำเอกสารหลักกฐานการเงิน
 • วิทยากรให้ความรูเรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผ่าระบบเว็บไซต์

วันที่ 30 กันยายน 2558

 • ทีมงานจาก สจรส.มอ.ให้ความรู้เรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน(เพื่มเติม)
 • ตัวแทนพื้นที่ ผู้รับทุน ร่วมกำหนดปฏิทินการดำเนินงานในระบบเว็บไซต์ -่ ทีมงานจาก สจรส.มอ. ให้คำแนะนำเรื่องการจัดทำหลักฐานการเงิน(เพิ่มเติม)
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการโครงการที่ดี และสามารถจัดทำรายงานในระบบเว็ปไซต์ได้
 • คณะทำงานโครงการและเจ้าหน้าที่การเงิน มีความรู้ความเข้าในในการบริหารจัดการการเงิน และการทำเอกสารการเงินตามแบบฟอร์มที่ สสส.กำหนด
 • ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำำเนินกิจกรรมตามโครงการ และทำรายงานเอกสารต่างๆได้ถูกต้อง
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

(3)

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 2 คน จากที่ตั้งไว้ 2 คน
ประกอบด้วย
 • ผู้รับผิดชอบโครงการ
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
 • คณะทำงานโครงการได้ฟังคำอธิบายของวิทยากรอย่างเดียว แต่ ไม่สามารถปฏิบัติตามในทุกขั้นตอนได้
ข้อเสนอแนะต่อ สสส.

ไม่มี

ความต้องการสนับสนุนจากพี่เลี้ยงและ สจรส. ม.อ.

ไม่มี

ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ สสส.
นายเสณี จ่าวิสูตร
คำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ติดตามในพื้นที่

การบริหารจัดการโครงการที่ดี ชุมชนต้องมีความพร้อมในทุกเรื่องๆที่สำคัญคือ คณะทำงาน  การแบ่งบทบาทหน้าที่การทำงานอย่างชัดเจน ทางพื้นที่เองเป็นพื้นที่ดำเนินงานปีที่ 2 การทำงานตามกิจกรรมของโครงการต้องมีความชัดเจนมากขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,040.00 0.00 0.00 0.00 1,040.00