directions_run

สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03932
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 199,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ภานุทัฑ มูสิกะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087 - 3893388
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ เสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยยวนเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 7.974917742991,99.837741851807place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 79,920.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 99,900.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,980.00
รวมงบประมาณ 199,800.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อหนุนเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดระบบการจัดการป่าต้นน้ำของชุมชน
 1. มีการพัฒนาฐานข้อมูลป่าต้นน้ำของชุมชน
 2. มีระบบการเฝ้าระวังไม่ให้มีการทำ ลายเพิ่มขึ้น
 3. มีการเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำเน้นในด้านพืชอาหาร
 4. มีเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าต้นน้ำ
2 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลป่าต้นน้ำของชุมชนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้และวางแผน
 1. มีข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน
 2. คณะทำงานมีความรู้ในการทำฝายมีชีวิต/การจัดการป่า
 3. มีแผนที่แสดงเขตป่า และแบ่งเขตการเฝ้าระวัง 3 เขต
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติการในการจัดการป่าต้นน้ำ
 1. มีชุดลาดตระเวณเฝ้าระวังการทำลายป่า 3 ชุด 3 เขตพื้นที่
 2. มีฝายเก็บน้ำ 3 แห่ง
 3. มีพันธ์ไม้เพิ่มขึ้น 1500 ต้น
 4. มีสื่อประกอบการเรียนรู้และแสดงนิทรรศการ 1 ชุด
 5. มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจัดตั้งเป็นกลุ่มรักษ์ป่า จำนวน 50 คน
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาหมู่บ้านในการบริหารจัดการโครงการและเป็นกลไกในการพัฒนาหมู่บ้าน
 1. มีกลไกในการบริหารจัดการชุมชนโดยรูปแบบสภาหมู่บ้าน
  • สภาหมู่บ้านมีการประชุมทุกเดือน
  • ในการประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ
  • ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
  • คณะทำงานที่ร่วมกันรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 15 คน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558 15:50 น.