สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างครัวคนห้วยยวนด้วยธนาคารริมคลอง (ต่อเนื่อง)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03932
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 199,800.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ภานุทัฑ มูสิกะ
พี่เลี้ยงโครงการ เสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยยวนเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 7.974917742991,99.837741851807
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 79,920.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 99,900.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,980.00
รวมงบประมาณ 199,800.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อหนุนเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดระบบการจัดการป่าต้นน้ำของชุมชน
 1. มีการพัฒนาฐานข้อมูลป่าต้นน้ำของชุมชน
 2. มีระบบการเฝ้าระวังไม่ให้มีการทำ ลายเพิ่มขึ้น
 3. มีการเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน้ำเน้นในด้านพืชอาหาร
 4. มีเด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการป่าต้นน้ำ
2 เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลป่าต้นน้ำของชุมชนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้และวางแผน
 1. มีข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน
 2. คณะทำงานมีความรู้ในการทำฝายมีชีวิต/การจัดการป่า
 3. มีแผนที่แสดงเขตป่า และแบ่งเขตการเฝ้าระวัง 3 เขต
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติการในการจัดการป่าต้นน้ำ
 1. มีชุดลาดตระเวณเฝ้าระวังการทำลายป่า 3 ชุด 3 เขตพื้นที่
 2. มีฝายเก็บน้ำ 3 แห่ง
 3. มีพันธ์ไม้เพิ่มขึ้น 1500 ต้น
 4. มีสื่อประกอบการเรียนรู้และแสดงนิทรรศการ 1 ชุด
 5. มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมจัดตั้งเป็นกลุ่มรักษ์ป่า จำนวน 50 คน
5 เพื่อพัฒนาศักยภาพสภาหมู่บ้านในการบริหารจัดการโครงการและเป็นกลไกในการพัฒนาหมู่บ้าน
 1. มีกลไกในการบริหารจัดการชุมชนโดยรูปแบบสภาหมู่บ้าน
  • สภาหมู่บ้านมีการประชุมทุกเดือน
  • ในการประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ
  • ในการประชุมแต่ละครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
  • คณะทำงานที่ร่วมกันรับผิดชอบการดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 15 คน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 ก.ย. 58 ปฐมนิเทศ โครงการ 2 1,500.00 1,040.00
4 ต.ค. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 1 20 0.00 0.00
5 ต.ค. 58 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 30 0.00 0.00
4 พ.ย. 58 ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 2 20 0.00 0.00
5 พ.ย. 58 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั่งที่ 2 80 400.00 400.00
4 ธ.ค. 58 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 3 20 0.00 0.00
5 ธ.ค. 58 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 3 30 400.00 400.00
6 ธ.ค. 58 การเขียนรายงานการเงินและการหักภาษี ณที่จ่าย 2 1,000.00 640.00
4 ม.ค. 59 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 4 20 0.00 0.00
5 ม.ค. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 4 30 400.00 400.00
23 ม.ค. 59 ประชุมสภาหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการในปีที่สอง และเพื่อเตรียมการในการจัดเวทีเปิดโครงการ 35 5,550.00 5,550.00
30 ม.ค. 59 ประชุมหมู่บ้านเพื่อเปิดโครงการ และทำความเข้าในการดำเนินงานตามโครงการและรับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการเยาวชนหัวใจสีเขียว 100 14,500.00 14,500.00
4 ก.พ. 59 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 5 20 0.00 0.00
5 ก.พ. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 5 80 400.00 600.00
6 ก.พ. 59 เรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จครั้งที่ 1 เรื่องการจัดการน้ำฝายมีชีวิตบ้านทุ่งยาว 65 21,200.00 21,200.00
9 ก.พ. 59 ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 1 25 4,150.00 4,150.00
13 ก.พ. 59 รวบรวมและอนุบาลพันธ์ไม้ เช่นเหรียง ไผ่ตง ไผ่ป่า ไผ่หวาน ส้มหลุมพี ฯลฯ จำนวน 1500 ต้น 100 14,800.00 14,800.00
14 ก.พ. 59 เรียนรู้การจัดการป่าจากพื้นที่ที่มีรูปธรรมความสำเร็จครั้งที่ 2 เรื่องการจัดการป่าสวนสมรมบ้านลุงฑูรตำบลตะโหมด 65 21,200.00 21,200.00
20 ก.พ. 59 ค่าเปิดบัญชีธนาคาร 2 500.00 500.00
20 - 21 ก.พ. 59 ติดตามผลการดำเนินงานงโครงการ งวดที่ 1 2 1,500.00 1,200.00
3 มี.ค. 59 ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 2 30 900.00 900.00
3 มี.ค. 59 ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 6 30 900.00 900.00
4 มี.ค. 59 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 6 20 0.00 0.00
5 มี.ค. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 6 80 400.00 600.00
5 มี.ค. 59 กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 1 20 1,900.00 1,900.00
10 มี.ค. 59 จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 1 15 6,800.00 6,800.00
12 มี.ค. 59 กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 2 20 1,900.00 1,900.00
13 มี.ค. 59 ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 3 30 900.00 900.00
14 มี.ค. 59 ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 1 30 900.00 900.00
19 มี.ค. 59 ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 2 25 4,150.00 4,150.00
19 มี.ค. 59 ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 5 30 900.00 900.00
3 เม.ย. 59 ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 7 30 900.00 900.00
4 เม.ย. 59 ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 4 30 900.00 900.00
4 เม.ย. 59 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 7 20 0.00 0.00
5 เม.ย. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่่ 7 80 600.00 600.00
9 เม.ย. 59 กิจกรรมเตรียมพื้นที่ในการสร้างฝาย ครั้งที่ 3 20 1,900.00 1,900.00
10 เม.ย. 59 จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 2 15 1,800.00 1,800.00
23 เม.ย. 59 จัดทำสื่อ/สื่อนิทรรศการ/แผ่นป้ายรณรงค์/ป้ายเขตป่า จำนวน 1 ชุด เพื่อแสดงผลงาน ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน 20 3,000.00 3,000.00
27 เม.ย. 59 จัดทำชุดนิทรรศการการดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ 100 1,000.00 1,000.00
30 เม.ย. 59 ทำฝายมีชีวิต 100 22,000.00 22,000.00
3 พ.ค. 59 ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 8 30 900.00 900.00
4 พ.ค. 59 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 8 20 0.00 0.00
5 พ.ค. 59 ประชุมสภาหมูู่บ้านครั้งที่8 80 600.00 600.00
7 พ.ค. 59 ทัวร์ป่าจัดทำข้อมูลจำแนกพันธ์ไม้ออกเป็น สูญพันธ์ เสี่ยง หายาก เพื่อประกอบในการวางแผนฟื้นฟู เฝ้าระวังป้องกัน ครั้งที่ 3 25 4,150.00 4,150.00
10 พ.ค. 59 จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ครั้งที่ 3 15 1,800.00 1,800.00
16 พ.ค. 59 กิจกรรมการจัดทำเรือนเพาะชำและระบบน้ำเพื่ออนุบาลพันธ์ไม้ 25 15,300.00 15,300.00
3 มิ.ย. 59 ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 9 30 900.00 900.00
4 มิ.ย. 59 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 9 20 0.00 0.00
5 มิ.ย. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 9 80 600.00 600.00
11 มิ.ย. 59 ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง ครั้งที่ 1 100 8,300.00 8,300.00
3 ก.ค. 59 ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 10 30 900.00 900.00
4 ก.ค. 59 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 10 20 0.00 0.00
5 ก.ค. 59 ประชุมสภาหมู่บ้านครั้งที่ 10 80 400.00 400.00
3 ส.ค. 59 ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 11 30 900.00 900.00
4 ส.ค. 59 2. ประชุมคณะทำงานโครงการ 15 คนและทีมบริหารกลุ่มเด็กฯ 5 คนเดือนละครั้งรวม 11 ครั้ง ครั้งที่ 11 20 0.00 0.00
5 ส.ค. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 11 80 400.00 400.00
12 ส.ค. 59 ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลอง ครั้งที่ 2 100 8,300.00 8,300.00
5 ก.ย. 59 ประชุมสภาหมู่บ้าน ครั้งที่ 12 80 400.00 400.00
10 ก.ย. 59 ปลูกป่าเพิ่ม และสร้างธนาคารอาหารริมคลองครั้งที่ 3 100 8,300.00 8,300.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ 2 3,000.00 1,200.00
3 ต.ค. 59 ลาดตระเวณเฝ้าระวังป่า ครั้งที่ 12 30 900.00 900.00
15 ต.ค. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 จัดทำภาพกิจกรรม 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมประจำงวดที่ 2 2 1,000.00 560.00
15 ต.ค. 59 ประชุมจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 1,500.00 560.00
รวม 2,498 199,800.00 65 195,900.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย phanuthatmusi phanuthatmusi เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 15:50 น.