แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม แหล่งเรียนรู้ ปลูกข้าวพันธ์พื้นเมือง ตามแนวทางชีววิถี บ้านคลองหมาก (ต่อยอด ปี 2)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03849
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 199,090.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุเมศ บินระหีม
พี่เลี้ยงโครงการ ทวีชัย อ่อนนวน
พื้นที่ดำเนินการ บ้านคลองหมาก หมู่ที่3 ตำบลคลองขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
ละติจูด-ลองจิจูด 7.9852026875737,98.997201919587
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 24 ก.พ. 2559 79,630.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 25 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 99,551.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,909.00
รวมงบประมาณ 199,090.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้สภาผู้นำชุมชนขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาชุมชนในเรื่องเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารเคมี

• มีสภาผู้นำชุมชน
• มีการประชุมสภาผู้นำชุมชนเป็นประจำทุกเดือน
• มีข้อตกลงการทำนาข้าวแบบปลอดสารเคมี

2 เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ และเพาะปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองปลอดสารเคมี

• จำนวนสมาชิกครัวเรือนทำนาและทำการเกษตรในชุมชนจากเดิม 36 ครัวเรือน เพิ่มเป็น 60 ครัวเรือน
• มีข้อมูลเกี่ยวกับพันธ์ข้าวประจำถิ่น 1ชุด
• เกิดความรู้การทำนาการคัดพันธ์ข้าว การเพาะกล้าข้าว การโยนกล้า การเก็บเกี่ยวข้าว วิธีการบำรุงรักษา การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช
• เกษตรกรมีความเข้าใจในการทำนาอินทรีย์การทำปุ๋ยชีวภาพ การทำนาลดต้นทุน เกิดการพึ่งตนเองในการทำนาที่เอื้อต่อสุขภาวะของชุมชน
• มีแหล่งเรียนรู้การทำนาปลอดสารเคมี เช่นการเพาะกล้าข้าว แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจ กิจกรรมการโยนกล้ากิจกรรมเกี่ยวข้าว แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง
• เกิดศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง กองทุนพันธ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชน
• มีข้อตกลงในการทำนาข้าวปลอดสารพิษของกลุ่มสมาชิกกองทุนพันธ์ข้าวพื้นเมือง บ้านคลองหมาก
• มีแปลงข้าวสาธิตการทำนาแบบลดต้นทุนในพื้นที่
• มีชุดข้อมูลพันธ์ ไม้ พันธ์พืช สมุนไพร สัตว์บก สัตว์น้ำ บริเวณเกาะท่าไร่
• มีฐานข้อมูลเป็นชุดความรู้เพื่อถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ รักษาความสมบูรณ์ของเกาะท่าไร่ให้คงอยู่และเพิ่มจำนวนขึ้น
• เกิดมาตรการทางสังคม กติกา ข้อตกลงร่วมกันของคนในชุมชนสู่สาธารณะ
• ได้รับการพัฒนาความร่วมมือขององค์กร เครือข่าย และกลุ่มต่างๆ ในการแบ่งปันทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
• มีระบบการสื่อสารสู่สังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่หลากหลายรูปแบบ

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4

 

5

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 - 30 ก.ย. 58 ประชุมปฐมนิเทศโครงการร่วมสร้างชุมให้น่าอยู่ภาคใต้ ปี 2558 1 1,800.00 1,528.00
11 ต.ค. 58 ประชุมสภาผู้นำเพื่อทบทวน ทำความเข้าใจ และมอบหมายหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเวทีประชาคมเปิดตัวโครงการ 25 2,500.00 2,500.00
12 ต.ค. 58 จัดทำป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ 100 1,000.00 500.00
16 ต.ค. 58 ประชุมสถาผู้นำชุมชนและคณะกรรมการโครงการ เตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการครั้งที่ 2 25 2,500.00 2,500.00
17 ต.ค. 58 จัดเวทีเปิดตัวโครงการ 60 10,900.00 10,900.00
18 ต.ค. 58 ค้นหาสมาชิกที่มีความพร้อม และจัดอบรมพูดคุย ทำความเข้าใจเรื่องความสำคัญการทำนา 60 13,900.00 13,900.00
1 พ.ย. 58 อบรมเพิ่มความรู้เรื่องการทำอินทรีย์ปลอดสารเคมี เพื่อการลดต้นทุนการผลิต 60 16,100.00 16,100.00
7 พ.ย. 58 จัดอบรมให้ความรู้การทำนาแก่บุตรหลานเจ้าของที่นาและผู้ที่สนใจ 40 10,400.00 10,400.00
8 พ.ย. 58 จัดกิจกรรมเพาะกล้าข้าว 100 14,000.00 14,000.00
14 พ.ย. 58 ประชุมสภาผู้นำ และคณะกรรมการโครงการประจำเดือน ครั้งที่ 1 10 0.00 0.00
15 พ.ย. 58 โยนกล้าข้าวลงแปลงนา 100 14,000.00 14,000.00
17 พ.ย. 58 อบรมการเขียนรายงานและการจัดการเอกสารการเงิน 2 500.00 400.00
2 ม.ค. 59 จัดกิจกรรมเกี่ยวข้าว 100 14,000.00 14,000.00
9 ม.ค. 59 จัดกิจกรรมประสานสัมพันธ์ ปั่นไปเกี่ยวข้าวท่าไร่ 200 20,000.00 20,000.00
16 ม.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำชุมชน และคณะกรรมการโครงการประจำเดือน ครั้งที่ 3 10 0.00 0.00
3 ก.พ. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำงานรายงวด 1 1 500.00 400.00
24 ก.พ. 59 จัดทำรายงานความก้าวหน้างวดที่ 1 2 0.00 400.00
24 ก.พ. 59 ถอนเงินค่าเปิดบัญชี 1 0.00 500.00
18 ก.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ และคณะกรรมการโครงการประจำเดือน ครั้งที่ 4 10 0.00 0.00
20 - 22 ก.ค. 59 สำรวจขอมูลระบบนิเวศ และจัดทำฐานข้อมูล 6 6,040.00 6,040.00
28 ก.ค. 59 อบรมการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 60 15,100.00 15,100.00
5 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ และคณะกรรมการโครงการ ครั้งที่ 5 10 0.00 0.00
8 ส.ค. 59 จัดเวทีคืนข้อมูลสู่ชุมชน 100 14,000.00 14,000.00
15 ส.ค. 59 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง 2 8,000.00 8,000.00
31 ส.ค. 59 ประชุมสภาผู้นำ ครั้งที่ 6 10 0.00 0.00
5 ก.ย. 59 ประชุมกรรมการเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานก่อนปิดโครงการ ครั้งที่ 7 10 2,650.00 2,650.00
6 - 8 ก.ย. 59 สำรวจข้อมูลพันธ์ข้าวประจำถิ่นจังหวัดกระบี่ 10 22,000.00 22,000.00
15 ก.ย. 59 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 2,200.00 1,000.00
20 ก.ย. 59 ทบทวน ปรับปรุงรายงานครั้งสุดท้าย 2 1,000.00 1,000.00
3 - 5 ต.ค. 59 งานสร้างสุขภาคใต้ ปี 2558 2 4,400.00 2,080.00
14 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 0.00 300.00
15 ต.ค. 59 จัดทำภาพถ่ายกิจกรรมตลอดโครงการ 2 1,000.00 1,000.00
15 ต.ค. 59 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม ตรวจรายงานปิดงวด 2 2 600.00 300.00
รวม 1,127 199,090.00 33 195,498.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 การ ลดการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำนาของชุมชนบ้านคลองหมาก.docx (.docx) ทวีชัย อ่อนนวน

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุเมศท่าไร่ สุเมศท่าไร่ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 12:15 น.