พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้
ภายใต้โครงการ โครงการหลักของ สจรส.ม.อ.
รหัสโครงการ 59-01612
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร.เพ็ญ สุขมาก
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด 8.7982254590163,98.382568359375
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2559 30 มี.ค. 2560 15 ต.ค. 2559 30 มี.ค. 2560 947,896.00
2 1 เม.ย. 2560 31 ก.ค. 2560 1 เม.ย. 2560 31 ก.ค. 2560 1,034,828.00
3 1 ส.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 1 ส.ค. 2560 31 ม.ค. 2561 1,517,448.00
4 683,100.00
รวมงบประมาณ 4,183,272.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (4,183,272.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (5,000,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ (สภส) สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส.ระดับกลุ่มพื้นที่ภาคใต้ ในการออกแบบพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ โดยยึดหลัก Core competency for skills set เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ สมรรถนะ และความสามารถที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานมาแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเกิดการเชื่อมต่อความรู้ ขยายผลต่อยอดให้เกิดประโยชน์ และเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น องค์กร และนโยบาย ทั้งในภาคีเครือข่ายเองหรือข้ามภาคีเครือข่าย ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนงานทางสังคม และสร้างพลังเครือข่ายได้อย่างยั่งยืน และมีกระบวนการพัฒนาทักษะให้แก่ภาคีเครือข่าย สสส. ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้จนนำไปสู่สังคมสุขภาวะ

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

หลักกรอบแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) ที่เน้นกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ ๕ ประการ คือ

๑) การกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อการมีสุขภาพที่ดี (Build Healthy Public Policy)

๒) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Create Supportive Environment)
๓) การสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (Strengthen Community Action)

๔) การพัฒนาศักยภาพของคน (Develop Personal Skill)

๕) ปรับระบบบริการสุขภาพ (Reorient Healthy Services)

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการของภาคีเครือข่าย

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงาน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 6 15,000.00 10,285.00
11 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 11พฤศจิกายน 2559 7 15,000.00 10,750.00
21 พ.ย. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 7 15,000.00 15,272.00
7 ธ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร วันที่ 7 ธันวาคม 2559 10 15,000.00 13,759.00
20 ธ.ค. 59 ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ สสส.วันที่ 20 ธันวาคม 2559 45 102,000.00 100,147.00
27 ธ.ค. 59 ประชุมคณะทำงานหลักสูตร เพื่อปรับรูปแบบเนื้อหา วันที่ 27 ธันวาคม 2559 7 15,000.00 13,407.00
4 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 4 มกราคม 2560 6 10,000.00 11,000.00
11 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 11 มกราคม 60 9 15,000.00 14,851.00
16 ม.ค. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 1 0 45,850.00 123,639.00
23 - 24 ม.ค. 60 เข้าร่วมประชุมอบรมหลักสูตรเครือข่ายที่ กทม. 23-24 มกราคม 2560 2 6,380.00 6,380.00
24 ม.ค. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ วันที่ 24 มกราคม 2560 5 10.00 9,500.00
17 ก.พ. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบหลักสูตรฯ (เตรียมความพร้อมการจัดการความรู้) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 10 10,000.00 11,000.00
22 - 24 ก.พ. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การจัดการความรู้) รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 ก.พ. 2560 80 330,000.00 320,725.00
1 มี.ค. 60 จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร 100 20,000.00 19,000.00
8 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ 6 10,000.00 0.00
17 มี.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเสริมสังคมสุขภาวะ และการบริหารจัดการโครงการสุขภาวะ วันที่ 17 มีนาคม 2560 10 10,000.00 0.00
27 - 30 มี.ค. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 1 80 385,000.00 363,544.00
26 เม.ย. 60 ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมลงพื้นที่ จัดประสบการการเรียนรู้ 26 เมษายน 2560 8 15,000.00 11,183.00
2 พ.ค. 60 การเข้าร่วมประชุมหลักสูตร DOL วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ที่ สสส. 2 7,000.00 7,000.00
8 - 11 พ.ค. 60 ลงพื้นที่ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ครั้งที่ 1 80 85,000.00 85,685.00
19 พ.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรผู้นำและการบริหารเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 6 15,000.00 12,451.00
22 - 24 พ.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้นำและการบริหารจัดการเครือข่าย รุ่นที่ 1 วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2560 80 260,000.00 253,100.00
16 มิ.ย. 60 ประชุมคณะทำงานออกแบบกระบวนการประชุมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 6 15,000.00 12,552.00
20 มิ.ย. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 2 1 0.00 150,000.00
17 - 19 ก.ค. 60 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 1 วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2560 80 324,000.00 254,085.00
17 ก.ค. 60 ประชุมคณะทำงานเตรียมหลักสูตรสื่อสารและความยั่งยืน วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 6 0.00 10,500.00
18 ก.ย. 60 ค่าตรวจสอบบัญชีโครงการ งวดที่ 1 1 16,000.00 16,000.00
26 - 28 ก.ย. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรฯ (การสร้างเสริมสุขภาวะและการบริหารโครงการสุขภาวะ) รุ่นที่ 2 100 100,000.00 255,611.00
4 ต.ค. 60 จ่ายค่าจัดทำระบบติดตามประเมินผลผ่านเว็บไซต์ โดย คุณภาณุมาศ นนทพันธ์ 1 20,000.00 20,000.00
6 ต.ค. 60 จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 1 10 30,000.00 30,000.00
3 พ.ย. 60 ประชุมเตรียมงานหลักสูตรการจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 3 พ.ย. 2560 6 5,000.00 0.00
7 - 9 พ.ย. 60 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดการความรู้ รุ่นที่ 2 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 100 40,000.00 245,608.00
23 พ.ย. 60 ประชุมเตรียมงานหลักสูตร การสื่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน วันที่ 23 พ.ย. 2560 5 0.00 0.00
7 ธ.ค. 60 ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ งวดที่ 3 1 0.00 150,000.00
4 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงานเพื่อออกแบบเตรียมการลงพื้นที่ อปท.วันที่ 4 มกราคม 2561 6 20,000.00 19,195.00
15 - 18 ม.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสื่่อสารและการบริหารจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 2 15-18 มกราคม 2561 70 230,000.00 0.00
17 - 18 ม.ค. 61 ลงพื้นที่ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานเพื่อสรุปบทเรียนหลักสูตร 17-18 มกราคม 2561 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 2 80 200,000.00 0.00
12 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงานวางแผนเรื่องการประเมินผลหลักสูตร 5 0.00 10,500.00
14 ก.พ. 61 จัดทำระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย งวดที่ 2 10 30,000.00 30,000.00
25 - 26 มิ.ย. 61 ลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่เพื่อสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ของการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย สสส. ระดับภาค/กลุ่มประเด็น 80 100,000.00 0.00
รวม 1,134 2,531,240.00 40 2,616,729.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 แผ่นพับ-โครงการ.pdf (.pdf) สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
2 กำหนดการ time table KM new 22-24 Feb 2017.pdf (.pdf) สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
3 กำหนดการ time table KM new 22-24 Feb 2017.pdf (.pdf) สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
4 กำหนดการ KM รุ่น 2 edit 3-11-2017.pdf (.pdf) สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
5 จับประเด็นวันที่ 7 พ.ย.60.docx1.docx (.docx) สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
6 กำหนดการ KM รุ่น 2 edit 3-11-2017.pdf (.pdf) สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
7 จับประเด็นวันที่ 8 พ.ย.60.docx1.docx (.docx) สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
8 จับประเด็นวันที่ 9 พ.ย.60.docx1.docx (.docx) สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
9 กำหนดการ HP PM.pdf (.pdf) สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ
10 กำหนดการ หลักสูตรที่ 2 HP&PM (ปรับ 21 มีค60).pdf (.pdf) สุไหลหมาน เบ็ญดูสะ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 17:01 น.