รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บริหารงาน เว็บไซต์ เครือข่ายฅนสร้างสุข
ภายใต้โครงการ โครงการทั่วไป
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 100.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน
พี่เลี้ยงโครงการ ภาณุมาศ นนทพันธ์
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด 7.096804376787,100.62240600586

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อใช้ บริหารงาน เว็บไซต์

 

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
12 - 14 ต.ค. 60 เตรียม หน้าย่อยสร้างสุข61 1 1.00 1.00
21 พ.ย. 60 เว็บชุดโครงการ จชต 1 1.00 -
30 พ.ย. 60 เปลี่ยน Banner งานสร้างสุข 1 1.00 1.00
24 ธ.ค. 60 ปรับเว็บชุดโครงการ จชต 1 1.00 1.00
2 ม.ค. 61 สร้าง user และโครงการหมู่บ้าน 1 1.00 0.00
6 - 7 ม.ค. 61 อบรมการใช้งานเวป จชต 240 1.00 -
12 ม.ค. 61 ปรับหน้าเวป 1 1.00 -
รวม 246 7.00 4 3.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 form_receipt_60.doc (.doc) Admin_ae
2 form_register_60.doc (.doc) Admin_ae
3 ปรับเวป โครงการ จชต 24 ธค.docx (.docx) Admin_ae

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Admin_ae Admin_ae เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 14:45 น.