เครือข่ายฅนสร้างสุข

การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ

ทำรายงานฉบับเต็ม

18 มกราคม 2565
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ทำรูปเล่มรายงานฉบับเต็มส่ง สสส.

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต รายงานการดำเนินโครงการทั้งหมด จำนวน 1 ฉบับ
ผลลัพธ์ สามารถทำรายงานส่ง สสส.ได้ตามกำหนด

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00

แลกเปลี่ยนการทำรายงานออนไลน์ที่พื้นที่ซรีจาฮายา อ.สุไหงโก-ลก

16 มกราคม 2565
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมแลกเปลี่ยนการทำรายงานออนไลน์ รายงานการเงินที่ พื้นที่ซรีจาฮายา อ.สุไหงโก-ลก

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต เดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนการทำรายงานออนไลน์ รายงานการเงินที่ พื้นที่ซรีจาฮายา อ.สุไหงโก-ลก มีผู้เข้าร่วม 5 คน ผลลัพธ์ ทำรายงานออนไลน์เสร็จตามกำหนดระยะเวลา มีความถูกต้อง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 212.00 0.00 0.00 0.00 212.00

เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์บทเรียนและเขียนรายงานปิดโครงการ

25 ธันวาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์บทเรียนและเขียนรายงานปิดโครงการ นำเสนอผลลัพธ์โครงการ การทำรายงานออนไลน์ที่ถูกต้องการลงระบบรายงานการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกำหนดการดังนี้ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00-17.00น. เช็คอินเข้าพักที่โรงแรม วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-21.00น. นำเสนอผลลัพธ์โครงการและกระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลตามกลยุทธ์ วันที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-16.00น. การใช้ระบบติดตามโครงการและตรวจสอบความเรียบร้อยของรายงานออนไลน์และการเงินโครงการย่อย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 1 คน ประชุมที่ โรงแรมเซาเทิร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลลัพธ์ 1.ผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอผลงานตามผลลัพธ์
          2.สังเคราะห์บทเรียน           3.การทำรายงานออนไลน์ที่ถูกต้อง           4.การลงระบบรายงานการเงินให้ถูกต้องครบถ้วน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 4,288.00 0.00 0.00 0.00 4,288.00

ถอดบทเรียน

16 ธันวาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ถอดบทเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนใกล้สิ้นสุดโครงการว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจาการดำเนินงาน 1.เกิดคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการโดยดำเนินกิจกรรมประชุมคณะทำงานร่วมกับการเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านรายได้ ความเดือดร้อน ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19 ผลการดำเนินงานตามผลลัพธ์คือมีคณะทำงานจำนวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.มีข้อตกลงการทำงานของคณะกรรมการที่ชัดเจน คือ มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง มีการทำข้อมูลร่วมกัน คณะทำงานเป็นแบบอย่างในการทำบัญชีครัวเรือน คณะทำงานมีข้อมูลสถานการณ์ด้านรายได้ ความเดือดร้อน ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ COVID-19ก่อนการดำเนินงานที่ชัดเจน และคณะทำงานมีแผนในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 2.เกิดแกนนำที่มีความรู้และทักษะด้านการเงิน สุขภาพ และสังคมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการเงินและสังคมเกิดกลุ่มเกษตรสันติจำนวน 45 คนมีความรู้จาการอบรมทักษะด้านการเงิน การทำบัญชีครัวเรือน ความรู้เรื่องสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 การป้องกันตนเองจากโควิด-19 การดำเนินการตามมาตรการ DMHTTทำให้เกิดกติกาชุมชนในการดำเนินโครงการการร่วมกัน และปฏิบัติร่วมกันคือ 1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน 2.ล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลหรือแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 3.เขียนบัญชีรายรับรายจ่ายทุกวัน 4.ตรงต่อเวลา 3.เกิดระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คนมีแหล่งผลิตอาหารในชุมชนที่เป็นแปลงรวมและแปลงส่วนตัวทำให้มีแหล่งผลิตอาหารในครัวเรือนตนเองได้ทำให้มีอาหารบริโภคครบ 5 หมู่ถึงแม้ว่าจะเกิดการระบาดของ COVID-19 ก็ตาม เกิดกลุ่มเกษตรสันติจำนวน 1 กลุ่มในการจัดการอาหารระดับชุมชนซึ่งเป็นแปลงส่วนรวมมีการปลูกผักปลอดสารพิษโดยนำภูมิปัญญาที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการกำจัดศัตรูพืชเช่น การใช้น้ำส้มควันไม้รดน้ำผัก ใช้ฮอร์โมนไข่ ใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากเศษอาหาร ใช้ปุ๋ยจากถังขยะอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและการเลี้ยงปลาดุก ปลานิลเพื่อการแปรรูปในบ่อรวมรวมถึงมีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในการผลิตอาหารที่ปลอดภัย 4.เกิดฐานการเรียนรู้ในชุมชนจำนวน 5 ฐานที่ให้คนในชุมชนศึกษาเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนตนเองได้ พึ่งตนเองได้ทำให้เกิดประโยชน์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แม้เกิดโรคระบาด COVID-19โดยยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ที่1 การเกษตรแบบผสมผสานปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปศุสัตว์/การเลี้ยงปลา ฐานการเรียนรู้ที่2 การเพาะเลี้ยงชันโรงเพื่อการอนุรักษ์ ฐานการเรียนรู้ที่3 การปลูกกาแฟอาราบิกา ไม้เศรษฐกิจ ร่วมกับยางพารา ฐานการเรียนรู้ที่4 การทำปศุสัตว์แบบผสมผสาน ฐานการเรียนรู้ที่5 การปลูกพืชยืนต้นแบบผสมผสาน นอกจากคนในชุมชนได้ความรู้แล้วยังสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนใกล้เคียงมาศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้กับชุมชนตนเองได้เพื่อสร้างเครือข่ายและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนได้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

12 ธันวาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนใกล้สิ้นสุดโครงการว่ามีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรบ้าง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 15 คน ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการ ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทำให้เกิดฐานการเรียนรู้ในหมู่บ้านเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนได้นำไปปฏิบัติจริงในครัวเรือนให้พึงตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความมั่นคงทางอาหารมีอาหารกินตลอดแม้จะจะโรคระบาด เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

ประชุมคืนข้อมูลและสรุปการดำเนินงาน ร่วมกันในชุมชน เพื่อสร้างพันธะสัญญาในการสร้างความ มั่นคงทางด้านอาหาร และสร้างเป็นพื้นที่นำร่องในการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ

10 ธันวาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคืนข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานโครงการร่วมกันในชุมชนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการมีพันธะสัญญาร่วมกันในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่างๆ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เกิดกลุ่มเกษตรที่ดำเนินโครงการปลูกผักในแปลงรวมและแปลงส่วนตัวและการเลี้ยงปลาเพื่อแปรรูป เกิดศูนย์เรียนรู้ในชุมชนจำนวน 5 ฐานในการให้คนในชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ เกิดกติกาที่ใช้ร่วมกันในชุมชนคือปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมีและไม่ซื้อผักที่ไม่ทราบแหล่งที่มา

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
400.00 0.00 6,850.00 1,050.00 0.00 0.00 8,300.00

คณะทำงานเก็บข้อมูลช่วงใกล้เสร็จโครงการ

1 ธันวาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานเก็บข้อมูลในช่วงใกล้เสร็จสิ้นโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 15 คนเก็บข้อมูลในช่วงใกล้เสร็จสิ้นโครงการ ผลลัพธ์ คนในชุมชนดำรงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน ไม่มีหนี้สิน มีเงินเก็บเพราะมีทักษะด้านการเงินมีการทำบัญชีครัวเรือนทำให้รู้ว่ามีการใช้จ่ายอะไรฟุ่มเฟือยบ้างและมีความมั่นคงทางอาหารที่ปลูกเองกินเองที่เหลือแบ่งกันกินบ้าง ขายบ้างทำให้มีอาหารกินโดยไม่ขาดแคลน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00

สสส.สนับสนุน ARE ครั้งที่ 2

29 พฤศจิกายน 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ARE ครั้งที่ 2 เพื่อติดตามข้อมูลการจัดกิจกรรมที่ผ่านว่าเป็นอะไรอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร มีความสำเร็จแค่ไหนและสามารถปิดโครงตามระยะเวลาหรือไม่ ข้อมูลการรายงานออนไลน์ ยังไม่เติมเต็มอะไรบ้าง และนัดหมายวันเวลาถอดบทเรียน / เตรียมข้อมูลที่จะถอดบทเรียน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

พี่เลี้ยงทราบถึงการจัดกิจกรรมที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วไม่มีปัญหาอุปสรรค มีความสำเร็จตามโครงการ สามารถปิดโครงการได้ตามกำหนดระยะเวลา ในส่วนของข้อมูลออนไลน์ให้มีการเติมเต็มและลงบันทึกทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และนัดหมายวันเวลา และข้อมูลที่จะถอดบทเรียนในครั้งต่อไป

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00

คณะทำงานเก็บข้อมูลช่วงกลางโครงการ

30 สิงหาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo มูลแพะเพื่อทำปุ๋ยมูลแพะเพื่อทำปุ๋ย
 • photo ดินที่หมักกับมูลแพะเพื่อใช้ปลูกผักดินที่หมักกับมูลแพะเพื่อใช้ปลูกผัก
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เก็บข้อมูลการดำเนินโครงการในช่วงกลางโครงการว่ามีความก้าวหน้าของโครงการ และมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างพร้อมถึงการช่วยแก้ไขปัญหาให้ผู้เข้าร่วมโครงการให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 15 คน ติดตามความก้าวหน้าโครงการ ผลลัพธ์ คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าของโครงการในช่วงกลางโครงการดำเนินการในช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกหนักทำให้การปลูกผักไม่ได้ผลเท่าที่ควรทางคณะทำงานจึงได้ร่วมกันแก้ไข้ปัญหาโดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศ และการเก็บข้อมูลเรื่องบัญชีครัวเรือนหลังจากที่ทำมาระยะหนึ่งทำให้ทุกครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและมีเงินเก็บใช้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00

สสส.สนับสนุน ARE ครั้งที่ 1

10 สิงหาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พี่เลี้ยงประชุมออนไลน์ ARE ครั้งที่ 1 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 5 คนประชุมทางZOOM
ผลลัพธ์ พี่เลี้ยงติดตามความก้าวหน้าโครงการดำเนินการตามแผนที่วางไว้พร้อมทั้งพูดคุยเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00

ปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

9 สิงหาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

พัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการการปลูกผัก และเลี้ยงปลาเพื่อแปรรูปอาหารจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ โดยการปฏิบัติจริง การผลิดอาหารปลอดภัย การปลูกผักปลอดสารพิษในแต่ละครัวเรือน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 45 คน จัดประชุมตามบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิดงดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการแปรรูปปลาดุกร้า ปลาส้มเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ และในแต่ละครัวเรื่องมีการปลูกผักที่ไม่ใช้สารพิษในการจำหน่ายสร้างรายได้โดยช่องทางไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค ในการขายสินค้าทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,900.00 0.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน และพัฒนาศักยภาพชุมชน

8 สิงหาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เชิญวิทยากรให้ความรู้เรื่องไวรัสโควิด-19 การทำบัญชีครัวเรือน การปลูกผักสวนครัว การแปรรูปอาหารเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้โดยการสอนการทำปลาดุกร้า มีการกำหนดกติกาชุมชนในการปลูกผักที่ไร้สารเคมีและปฏิบัติได้จริง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมจำนวน 45 คน ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน45คนมีความรู้เรื่องไวรัสโควิด-19
          ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน45 คนมีความรู้เรื่องทำบัญชีครัวเรือนทุกครัวเรือน           มีกติกาชุมชนที่ใช้ร่วมกันและปฏิบัติได้จริง

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
4,900.00 0.00 8,100.00 500.00 0.00 0.00 13,500.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2

6 สิงหาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 2เพื่อสรุปความความก้าวหน้าการทำงานและเสนอปัญหาที่พบ และช่วยกันหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานจำนวน 15 คนประชุมคณะทำงานที่บ้านสันติ ผลลัพธ์ คณะทำงานได้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการว่าโครงการดำเนินงานได้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดเพราะประสบการปัญหาการเกิดโรคระบาดที่ระบาดหนักในพื้นที่่ ทางคณะทำงานได้ทำการประชุมเพื่อหาแนวทางในการดำเนินโครงการภายใต้ DMHTT เพื่อให้การทำงานดำเนินได้ตามแผนที่วางไว้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00

กลุ่มเกษตรสันติร่วมกันปลูกผักในแปลงรวมและเลี้ยงปลาในบ่อรวม

8 พฤษภาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ร่วมกันปลูกผักและเลี้ยงปลาเพื่อแปรรูปอาหารจำหน่ายสร้างรายได้ โดยวิธีการปฏิบัติจริง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ผู้เข้าร่วมจำนวน 15 คนที่ปฏิบัติกิจกรรมที่แปลงรวม ผลลัพธ์ เกิดกลุ่มเกษตรสันติมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในการดูแลแปลงผักในแปลงรวมและมีการเลี้ยงปลาเพื่อแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้เพราะมีคณะทำงานกลุ่มเกษตรสันติในการดำเนินงานชัดเจน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00

ประชุมคณะทำงานครั้งที่1

7 พฤษภาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ แต่งตั้งคณะทำงานและแบ่งบทบาทหน้าที่พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน -ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานในการขับเคลื่อนโครงการ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID -19 บ้านสันติ ประกอบด้วย 1. นายชำนาญ นิลกระวัตร    ผู้ใหญ่บ้าน    ผู้รับผิดชอบดครงการ 2. นางกรณัท สายแวว        อสม.        คณะทำงานคนที่ 1 3. นางเตือนใจ ทองบุญ      อสม.        คณะทำงานคนที่ 2 4. นางจีราพร เต็มภูมิ        อสม.        กรรมการ 5. นางมาลี คงนวน          อสม.        กรรมการ 6. นายอนันต์ เพ็ชรภาน      อสม.        กรรมการ 7. นางอนิสา คำมณี        ผู้ช่วย        กรรมการ 8. นางสุคนธ์ แก้วเมฆ        อสม.        กรรมการ 9. นายจักรี ชีวะวัฒนาสกุล    ผู้ช่วย        กรรมการ 10.นายสมชาย ศรีไพล      ผู้ช่วย        กรรมการ 11.นายสมวุทธ คงแสง      ผู้ช่วย        กรรมการ 12.นายอบ นพรัตน์          ผู้ช่วย        กรรมการ 13.นางสุจิน นิลกระวัตร      อสม.        กรรมการ 14.นายภิรุณ ว่องไว        ผู้ช่วย        กรรมการ 15.นายชาญณรงค์ ว่องไว    ผู้ช่วย        กรรมการ มีหน้าที่ สำรวจข้อมูล เก็บข้อมูลปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 วิเคราะห์ออกแบบการทำงาน ให้คำปรึกษาและสร้างความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการ ติดตามวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน การดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ได้คณะทำงานจำนวน 15 คนเพื่อมาดำเนินโครงการร่วมกัน ผลลัพธ์  คณะทำงานจำนวน 15 คน มีความเข้าใจโครงการสามารถวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 1,500.00 500.00 0.00 0.00 2,100.00

คณะทำงานเก็บข้อมูลช่วงต้นโครงการ

2 พฤษภาคม 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

คณะทำงานลงเก็บข้อมูลรายได้ ความเดือดร้อนจากโควิด -19 จัดทำข้อมูลเพื่อการประชุมคณะทำงานให้คณะทำงานได้ทราบถึงรายได้ รายจ่าย และความเดือดร้อนของคนในชุมชนในช่วงที่มีโรคระบาดเพื่อจะได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต คณะทำงานเก็บข้อมูลจำนวน 45 ครัวเรือน ผลลัพธ์ ทำให้คณะทำงานทราบถึง ความเดือดร้อนของผู้เข้าร่วมโครงการจากโรคโควิด -19 ในช่วงต้นโครงการในเรื่องของรายได้ และภาระหนี้สินของแต่ละครัวเรือน

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
100.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00

เวทีสร้างความเข้าใจโครงการให้แก่ชุมชน

24 เมษายน 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สร้างความเข้าใจโครงการให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ต้องเผชิญกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการมีส่วนร่วมของชุมชนให้ทราบถึงปัญหาและผลกระทบมายังชุมชนบ้านสันติว่ามีผลกระทบอย่างไรถึงต้องมีการทำโครงการนี้

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผลผลิต ประชุมสร้างความเข้าใจโครงการให้กับสมาชิกในชุมชนจำนวน 45 คน โดยจัดประชุมที่ ศาลาหมู่บ้านสันติ ผลลัพธ์ 1.สมาชิกในชุมชนจำนวน 45 คน มีความเข้าใจโครงการมากขึ้น           2.สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงร่วมกันกับคณะทำงาน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
400.00 0.00 4,500.00 1,000.00 0.00 0.00 5,900.00

สสส.สนับสนุน ป้ายไวนิลโครงการ

20 เมษายน 2564
wantana5338wantana5338
รายงานจากพื้นที่ (ปิดงวดแล้ว)
Project owner
 • photo ไวนิลโครงการไวนิลโครงการ
 • photo ไวนิลไม่ดื่มไม่เสพไวนิลไม่ดื่มไม่เสพ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ไวนิลประกอบการดำเนินโครงการ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ไวนิลประกอบการดำเนินโครงการในแต่ละกิจกรรม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00