เครือข่ายคนสร้างสุข / คนใต้สร้างสุข

directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ปีชื่อโครงการงบประมาณกิจกรรม
2564 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ 70,000.00 10/13
2564 เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้ 70,000.00 13/25
2564 การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ชุมชนซรีจาฮายา 70,000.00 10/18
2564 สร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนปาดังเบซาร์เตรียมพร้อมรับมือวิกฤติ” 70,000.00 6/15
2564 ส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตร ผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อคนแม่ทอมและคนบางกล่ำ 70,000.00 9/14
2564 พัฒนาธุรกิจเยาวชนเพื่อชุมชนจะแหน “ปัรกาวี” เยาวชนสร้างตัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม 70,000.00 12/17
2564 เพิ่มและขยายแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 70,000.00 18/30
2564 ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 70,000.00 16/21
2564 เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 70,000.00 16/30
2564 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนตำบลหน้าถ้ำ 70,000.00 15/23
2564 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในรูปแบบ New normal(วิถีชีวิตใหม่)บ้านบากาซาแม 70,000.00 0/14
2564 ส่งเสริมพัฒนาแหล่งอาอาหารในชุมชนเพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหารบ้านบือแนกูยิ 70,000.00 9/16
2564 สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 70,000.00 13/25
2564 ส่งเสริมอาชีพ บ้านกาโต 70,000.00 14/20
2564 ส่งเสริมอาชีพ บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 70,000.00 0/20
1,050,000.00 161/301
info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node โควิค ภาคใต้
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
people
เจ้าหน้าที่องค์กร
สุวิทย์ หมาดอะดำ สุวิทย์ หมาดอะดำ ADMIN
narumon Satun narumon Satun MANAGER
group
คณะกรรมการ