info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร Node โควิค ภาคใต้
ที่อยู่
โทรศัพท์
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
โครงการ การฟื้นฟูอาชีพและสุขภาพของเกษตรกรกลุ่มลี้ยงสัตว์ ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 29/29 paid3
โครงการ การฟื้นฟูอาชีพและสุขภาพในกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากปิง ตำบลกำแพง อำเภอละงู
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 28/28 paid3
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสู่การสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเกาะลิบง
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 16/17 paid2
โครงการการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ชุมชนบูนาดารา
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 16/15 paid2
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเสริมอาชีพและรายได้ประมงชายฝั่งเทศบาลตำบลปากพะยูน
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 22/28 paid2
โครงการ การแปรรูปปลาสเตอรีไลซ์พร้อมทาน 2565 80,000.00 15/15 paid2
โครงการกลุ่มแม่บ้านท่าอยู่ รู้เก็บ รู้จ่าย รู้เพิ่มรายได้ด้วยผักปลอดสารเคมี ที่ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 14/14 paid2
โครงการพลิกฟื้นเศรษฐกิจโดยฟื้นฟูการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านโคกไครอย่างยั่งยืน ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 15/15 paid2
โครงการเพิ่มรายได้ชุมชนโดยการฟื้นฟูท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 15/15 paid2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพของคนในชุมชน หมู่ 6 ตำบลฉลอง จังหวัดภูเก็ต
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 22/22 paid2
โครงการริมและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตในครัวเรือน ของ ตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 19/19 paid2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงแพะและการแปรรูปผลผลิตจากแพะของ ตำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 6/16 paid2
โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตลดโรค เพิ่มรายได้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านหูยาน
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 22/25 paid2
โครงการยกระดับการผลิต เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ตามวิถีคนดอนทราย
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 16/18 paid2
โครงการ บ้านฉางผลิตเครื่องแกงปลอดภัยสร้างรายได้ ใส่ใจคุณภาพชีวิตลดโรค
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 79,900.00 14/15 paid2
โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 บ้านย่านอุดม หมู่ที่ 7 ต.ลำทับ อ.ลำทับ จ.กระบี่
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 27/27 paid2
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเบเกอรี่สานสัมพันธ์ สร้างอาชีพเสริมรายได้ บ้านร่าปู ต.เกาะกลาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 26/27 paid2
โครงการกลุ่มหัตถกรรมเตยปาหนันบ้านวังหิน สร้างเสริมสุขภาวะทางการเงิน ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 28/29 paid2
โครงการ “ลดรายจ่ายสร้างรายได้ จากทุนในสังคมของชุมชนปากนคร” พื้นที่ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 29/32 paid2
โครงการวิสาหกิจข้าวเหนียวไก่ ณ นาเคียน
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 37/38 paid2
โครงการ “คลังอาหารข้างบ้าน สร้างสุข” พื้นที่ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 39/41 paid2
โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารในเขตเมืองชุมชนสวนจันทน์-วัดนิโครธ
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 79,950.00 26/26 paid2
โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารในเขตเมืองชุมชนบางรัก
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 79,950.00 28/32 paid2
โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารในเขตเมืองชุมชนควนขัน
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 79,950.00 29/33 paid2
โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยในเขตเมือง เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 79,800.00 7/10 paid2
โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อความมั่นคงทางอาหารในเขตเมืองชุมชนคลองน้ำเจ็ด
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 79,950.00 25/25 paid2
โครงการ วิสาหกิจแปรรูปอาหารและสมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางรายได้ บ้านทุ่ง จังหวัดสตูล
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 100,000.00 37/37 paid2
โครงการสร้างแหล่งอาหารชุมชน คนบ่อยางสร้างเงิน ตำบลบ่อยาง
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 25/25 paid2
โครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปและพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงชันโรง ตำบลละหา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 20/20 paid2
โครงการตลาดปลายนิ้ว " ซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ง่ายแค่ปลายนิ้ว
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 30/30 paid2
โครงการหลาด 100 ปี สุขภาพดี วิถีชุมชน ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 100,000.00 28/28 paid2
โครงการแปรรูปปลาดุกฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนสถานีอู่ตะเภา ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 10/20 paid1
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนบ้านลือมุ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 18/18 paid2
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนสร้างตัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม บ้านรานอ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 18/18 paid2
โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านปุโรง ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 18/19 paid2
โครงการสนับสนุนระบบความมั่นคงทางอาหารเพื่อจัดการบริหารการการเงินกลุ่มเปราะบางในชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 100,000.00 42/42 paid2
โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้าน ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 43/45 paid2
โครงการส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้กลุ่มเปราะบางบ้านท่าคลอง ต.โคกโพธิ์
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 37/38 paid2
โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 (น้ำจิ้ม) บ้านศาลาเชือก
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 18/18 paid2
โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ภายใต้กลุ่มออมทรัพย์บ้านสันติ
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 100,000.00 22/22 paid2
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ด้วยกลุ่มอาชีพเบเกอรี่ ชุมชนบือเร็ง
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2565 80,000.00 18/18 paid2
การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บ้านสันติ
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 18/25 paid3
เพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปปลาส้มเพื่อการสร้างรายได้
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 13/23 paid2
การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ ในผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ชุมชนซรีจาฮายา
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 18/25 paid2
ส่งเสริมทักษะอาชีพทางการเกษตร ผลิตอาหารปลอดภัย เพื่อคนแม่ทอมและคนบางกล่ำ
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 18/19 paid3
สร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนปาดังเบซาร์เตรียมพร้อมรับมือวิกฤติ
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 16/16 paid2
พัฒนาธุรกิจเยาวชนเพื่อชุมชนจะแหน “ปัรกาวี” เยาวชนสร้างตัว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ กำไรสู่สังคม
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 17/17 paid3
เพิ่มและขยายแหล่งผลิตอาหารชุมชนบ้านทุ่ง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 27/27 paid2
ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้บ้านวังประจัน ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 31/33 paid2
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารบ้านเกาะใหญ่ ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 39/38 paid2
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะในชุมชนตำบลหน้าถ้ำ
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 26/26 paid2
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเปราะบาง ในรูปแบบ New normal (วิถีชีวิตใหม่) บ้านบากาซาแม
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 15/15 paid2
ส่งเสริมพัฒนาแหล่งอาอาหารในชุมชนเพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหารบ้านบือแนกูยิ
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 17/17 paid2
สนับสนุนการสร้างระบบความมั่นคงทางอาหารของชุมชนบ้านลูโบ๊ะซูลง ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 25/25 paid2
ส่งเสริมอาชีพ บ้านรามง ตำบลปุยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 27/26 paid2
ส่งเสริมอาชีพ บ้านกาโต
โครงการการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะจังหวัดภาคใต้
2564 70,000.00 25/27 paid2