directions_run

แผนงานพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำเนินงาน และสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ แผนงานพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำเนินงาน และสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล
ภายใต้โครงการ แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล
ภายใต้องค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
รหัสโครงการ 65-10154
วันที่อนุมัติ 16 สิงหาคม 2565
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 สิงหาคม 2565 - 15 พฤศจิกายน 2566
งบประมาณ 980,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 16 ส.ค. 2565 15 เม.ย. 2566 16 ส.ค. 2565 15 พ.ย. 2566 700,000.00
2 16 เม.ย. 2566 15 พ.ย. 2566 200,000.00
3 16 ก.ย. 2566 15 พ.ย. 2566 80,000.00
รวมงบประมาณ 980,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานบุหรี่และปัจจัยเสี่ยง , แผนงานสารเสพติด , แผนงานผู้สูงอายุ , แผนงานปรับสภาพสิ่งแวดล้อม
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงนามในข้อตกลงการสนับสนุนทุนเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ตามแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล จำนวน 5,000,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โดยงบประมาณของแผนงานร่วมทุน สามารถใช้จ่ายเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพตามประเด็นปัญหาของพื้นที่ 5 ประเด็น ดังนี้
1) การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2) การสร้างทักษะชีวิตและสร้างแกนนำวัยใส เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 3) การส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ/ผักปลอดภัย 4) การสร้างแกนนำเยาวชนให้มีทักษะป้องกันสารเสพติด 5) การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว ชุมชน และครัวเรือน ที่ติดแหล่งน้ำ หรือชายทะเล

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

การสนับสนุนทุนร่วมระหว่าง สสส. และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จะมีการบริหารจัดการในรูปแบบแผนงานร่วมทุนโดยไม่แสวงหาผลกำไร (ภายใต้ชื่อ “แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล”) โดยมีกลไกการบริหารแผนงานร่วมทุน เป็นกลไกการบริหารร่วมกันระหว่าง สสส. และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โดยอยู่ในรูปแบบ “คณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล”) ซึ่งมีตัวแทนจาก สสส. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล องค์กรและภาคีเครือข่ายในจังหวัดหลากหลายภาคส่วน ดังนั้นเพื่อให้มีทิศทางและแนวทางการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่มุ่งหวังไว้ จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานและเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ (1) พัฒนาศักยภาพบุคคล องค์กร หรือเครือข่าย ให้มีขีดความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพ หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตตามประเด็นปัญหาของพื้นที่
(2) ประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประชาชนในจังหวัดสตูลมีสุขภาวะที่ดี (3) กระจายและสร้างโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ดำเนินงานงานสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูล

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 (1) เพื่อพัฒนากลไกการดำเนินงานร่วมทุนสำหรับการดำเนินงานสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล

เกิดกลไกการดำเนินงานร่วมทุน (คณะกรรมการบริหารแผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล”)  ที่มีขีดความสามารถในการดำเนินงานสร้างสุขภาวะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูล

1.00
2 (2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของบุคคล กลุ่มบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะหรือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสตูล

เกิดความร่วมมือของภาคีที่หลากหลายในจังหวัดและในระดับพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูล

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 190
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
แกนนำจากโครงการที่รับการสนับสนุนทุนดำเนินงานจากแผน 190 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
ลำดับกิจกรรมหลักงบประมาณส.ค. 65ก.ย. 65ต.ค. 65พ.ย. 65ธ.ค. 65ม.ค. 66ก.พ. 66มี.ค. 66เม.ย. 66พ.ค. 66มิ.ย. 66ก.ค. 66ส.ค. 66ก.ย. 66ต.ค. 66
1 ประชุมคณะทำงาน(16 ส.ค. 2565-15 พ.ย. 2566) 49,030.00                              
2 การสื่อสารสาธารณะ(16 ส.ค. 2565-15 พ.ย. 2566) 22,500.00                              
3 การติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน(16 ส.ค. 2565-15 พ.ย. 2566) 372,000.00                              
4 การประชาสัมพันธ์โครงการ(4 ต.ค. 2565-4 ต.ค. 2565) 33,850.00                              
5 การพัฒนาศักยภาพโครงการ(19 ต.ค. 2565-19 ต.ค. 2565) 50,470.00                              
6 ปฐมนิเทศโครงการ(28 ม.ค. 2566-29 ม.ค. 2566) 39,940.00                              
7 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อย(27 เม.ย. 2566-28 เม.ย. 2566) 104,720.00                              
8 เวทีสาธารณะ/นำเสนอผลงานและความสำเร็จ(30 ต.ค. 2566-30 ต.ค. 2566) 236,000.00                              
9 พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน(30 ต.ค. 2566-15 พ.ย. 2566) 50,000.00                              
10 เข้าร่วมประชุมกับสสส.(6 พ.ย. 2566-6 พ.ย. 2566) 133,000.00                              
รวม 1,091,510.00
1 ประชุมคณะทำงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 144 49,030.00 8 23,712.00
24 พ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 1/2565 20 7,865.00 6,821.00
7 ม.ค. 66 ประชุมคณะทำานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่2/2565 19 6,970.00 5,822.00
28 มี.ค. 66 ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 1/2566 18 3,750.00 1,838.00
14 เม.ย. 66 ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 2/2566 16 5,120.00 3,337.00
9 มิ.ย. 66 ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 3/2566 16 6,200.00 919.00
19 ก.ค. 66 ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 4/2566 23 6,725.00 3,505.00
8 ก.ย. 66 คณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 5/2566 16 6,200.00 1,130.00
9 ต.ค. 66 ประชุมคณะทำงานการพัฒนา และสนับสนุนการจัดการโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนฯ ครั้งที่ 6/2566 16 6,200.00 340.00
2 การสื่อสารสาธารณะ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 300 22,500.00 2 25,800.00
4 ต.ค. 65 สปอตวิทยุ 300 2,500.00 5,800.00
4 ม.ค. 66 ค่าจ้างปรับปรุงระบบโครงการบนเว็ปไซต์ 0 20,000.00 20,000.00
3 การติดตามและสรุปผลการดำเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 372,000.00 1 364,000.00
21 มี.ค. 66 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงประจำโครงการ งวดที่ 1 0 372,000.00 364,000.00
4 การประชาสัมพันธ์โครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 90 33,850.00 1 46,200.00
4 ต.ค. 65 เปิดตัวโครงการ 90 33,850.00 46,200.00
5 การพัฒนาศักยภาพโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 93 50,470.00 2 43,630.00
19 ต.ค. 65 การพัฒนาศักยภาพโครงการ พื้นที่เขต 1 52 28,800.00 24,954.00
19 ต.ค. 65 การพัฒนาศักยภาพโครงการ พื้นที่เขต 2 41 21,670.00 18,676.00
6 ปฐมนิเทศโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 98 39,940.00 2 34,809.00
28 ม.ค. 66 ปฐมนิเทศโครงการเขตพื้นที 1 52 21,480.00 18,283.00
29 ม.ค. 66 ปฐมนิเทศโครงการเขตพื้นที 2 46 18,460.00 16,526.00
7 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อย กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 218 104,720.00 2 73,656.00
8 พ.ค. 66 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครั้งที่1 148 50,860.00 40,236.00
25 - 26 ก.ย. 66 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการย่อยครั้งที่2 70 53,860.00 33,420.00
8 เวทีสาธารณะ/นำเสนอผลงานและความสำเร็จ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 250 236,000.00 1 140,076.03
30 ต.ค. 66 เวทีสาธารณะ 250 236,000.00 140,076.03
9 พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 0 50,000.00 1 47,500.00
30 ต.ค. 66 เวทีสาธารณะ 0 50,000.00 47,500.00
10 เข้าร่วมประชุมกับสสส. กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 14 133,000.00 3 63,352.25
25 - 26 พ.ค. 66 ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ครั้งที่ 1 5 48,000.00 37,850.00
10 - 12 ต.ค. 66 ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ครั้งที่ 2 9 45,000.00 12,232.25
6 พ.ย. 66 เวทีสาธารณะ 0 40,000.00 13,270.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 200 72,740.00 3 51,319.00
16 พ.ย. 65 การกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ 65 59,190.00 42,489.00
5 ม.ค. 66 พิธีลงนาม MOU 90 0.00 0.00
18 ส.ค. 66 กิจกรรมชี้แจงรายละเอียดการจัดทำเอกสารการเงินให้กับโครงการย่อย 45 13,550.00 8,830.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 มีกลไกการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ และสามารถกระจายโอกาสการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในตำบลได้อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
9.2 เกิดความร่วมมือของภาคีที่หลากหลายในจังหวัดและในระดับพื้นที่เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสตูล

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2565 11:01 น.