other_houses

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ที่อยู่ 888 ถนนยนตรการกำธร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 90110
โทรศัพท์ 074-712380
โทรสาร 074-723183
อีเมล์ saraban@satunpao.go.th
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
แผนงานบริหารจัดการ 2565 1,000,000.00 paid1
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนพื้นที่ตําบลควนกาหลง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชนบ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
การส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในชุมชนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ดีแบบพอเพียง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนชุมชนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
ส่งเสริมสุขภาพการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อโครงการอาหารกลางวันในศูนย์ตาดีการ์ประจำ มัสยิดอัชชาฟิอีย์ บ้านน้ำหรา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
ชุมชนห่มรักผู้สูงวัย ด้ายสายใยเครือข่ายชุมชน ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
บริโภคผักให้เป็นยาในชุมชนหมู่ 4 บ้านตะโละใส ตำลปากน้ำ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
สร้างทักษะชีวิตและสร้างแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
เครือข่ายออกกำลังกาย ชะลอชรา ชีวายืนยาว ด้วยกิจกรรมนันทนาการ (รำวง บาสโลบ และรำกลองยาวประยุกต์) ชมรมผู้สูงอายุตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 paid1
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งบุหลัง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
เสริมฝันปันใจสร้างสุขผู้สูงวัย บ้านโต๊ะวัง บ้านโคกประดู่ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังยาเสพติด ชุมชนท่านายเนาว์ ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
สร้างแกนนำเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลอดบุหรี่ชุมชนกุบังจามัง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
การจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมในชุมชนคลองน้ำเวียน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
สร้างแกนนำวัยใสเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วิทยาลัยเทคนิคสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
วัยรุ่นวัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ในวัยเรียน บ้านทุ่งมะปรัง 2566 80,000.00 paid1
การสร้างเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน บ้านสะพานเหล็กหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 2566 80,000.00
แกนนำร่วมใจหยุดท้องก่อนวัยในแม่วัยใส ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 paid1
ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างแกนนำป้องกันยาเสพติด หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 2566 80,000.00
ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) อ.ละงู จ.สตูล 2566 80,000.00
เสริมพลังเครือข่ายผู้สูงอายุ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
ชุมชนร่วมใจ ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 2566 80,000.00
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนตำบลควนโพธิ์ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ/ปลอดภัย ในอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ม.5 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 2566 80,000.00
แกนนำหลีเป๊ะวัยใส พ้นภัยบุหรี่ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
สูงอายุสุขใจ สุขภาพแข็งแรง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
การจัดการขยะในชุมชนประมง ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
เสริมสร้างการจัดการขยะในครัวเรือนพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
เสริมสร้างความผาสุกของผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตวิญญาณตามหลักศาสนาอิสลามพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
เสริมสร้างแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
ใส่ใจและห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านคลองลิดี หมู่ 3 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
เพาะปัญญาเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าเด็กและเยาวชนวัยใสห่างไกลตั้งครรภ์วัยเรียน บ้านไร่ทอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
เครือข่ายสานพลังใจผู้สูงอายุตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2565 80,000.00
ตันหยงโป โมเดล (Tanyong Mpdel) หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล 2566 80,000.00
แผนงานพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำเนินงาน และสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย 2565 1,000,000.00 paid1