other_houses

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ที่อยู่ 888 ถนนยนตรการกำธร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 90110
โทรศัพท์ 074-712380
โทรสาร 074-723183
อีเมล์ saraban@satunpao.go.th
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
แผนงานบริหารจัดการ แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล 2565 980,000.00 21/21 paid1
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนพื้นที่ตําบลควนกาหลง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 11/18 paid1
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชนบ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 10/10 paid1
การส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในชุมชนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 13/19 paid1
ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ดีแบบพอเพียง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 11/16 paid1
การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนชุมชนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 13/13 paid1
ส่งเสริมสุขภาพการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อโครงการอาหารกลางวันในศูนย์ตาดีการ์ประจำ มัสยิดอัชชาฟิอีย์ บ้านน้ำหรา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 14/25 paid1
ชุมชนห่มรักผู้สูงวัย ด้ายสายใยเครือข่ายชุมชน ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 9/9 paid1
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 14/22 paid1
บริโภคผักให้เป็นยาในชุมชนหมู่ 4 บ้านตะโละใส ตำลปากน้ำ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 9/18 paid1
สร้างทักษะชีวิตและสร้างแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 20/20 paid2
เครือข่ายออกกำลังกาย ชะลอชรา ชีวายืนยาว ด้วยกิจกรรมนันทนาการ (รำวง บาสโลบ และรำกลองยาวประยุกต์) ชมรมผู้สูงอายุตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 24/26 paid1
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 15/15 paid1
การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งบุหลัง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 21/22 paid1
1. เสริมฝันปันใจสร้างสุขผู้สูงวัย บ้านโต๊ะวัง บ้านโคกประดู่ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 18/34 paid1
8. สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เยาวชนหัวทาง ซิตี้ ชุมชนหัวทาง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 11/24 paid2
9. สร้างแกนนำเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลอดบุหรี่ชุมชนกุบังจามัง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 11/20 paid1
12. การจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมในชุมชนคลองน้ำเวียน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 24/26 paid2
16. สร้างแกนนำวัยใสเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วิทยาลัยเทคนิคสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 8/16 paid1
17. วัยรุ่นวัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ในวัยเรียน บ้านทุ่งมะปรัง 2566 80,000.00 15/19 paid1
2. การสร้างเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน บ้านสะพานเหล็กหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล2. 2566 80,000.00 17/33 paid1
18. แกนนำร่วมใจหยุดท้องก่อนวัยในแม่วัยใส ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 10/11 paid2
ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างแกนนำป้องกันยาเสพติด หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล 2566 80,000.00 16/16 paid1
ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) อ.ละงู จ.สตูล 2566 80,000.00 12/12 paid1
เสริมพลังเครือข่ายผู้สูงอายุ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 17/131 paid1
ชุมชนร่วมใจ ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล 2566 80,000.00 63/63 paid2
3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 16/27 paid1
13. การจัดการขยะในชุมชนประมง ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 9/16 paid1
20. ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนตำบลควนโพธิ์ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 12/22 paid1
21. ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ/ปลอดภัย ในอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ม.5 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล 2566 80,000.00 15/16 paid2
10. แกนนำหลีเป๊ะวัยใส พ้นภัยบุหรี่ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 29/29 paid2
14. เสริมสร้างการจัดการขยะในครัวเรือนพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 24/24 paid2
5. เสริมสร้างความผาสุกของผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตวิญญาณตามหลักศาสนาอิสลามพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 24/24 paid2
4. สูงอายุสุขใจ สุขภาพแข็งแรง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 9/10 paid2
11. เสริมสร้างแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 22/27 paid1
6. ใส่ใจและห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านคลองลิดี หมู่ 3 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 15/26 paid2
19. เพาะปัญญาเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าเด็กและเยาวชนวัยใสห่างไกลตั้งครรภ์วัยเรียน บ้านไร่ทอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 22/39 paid1
7. เครือข่ายสานพลังใจผู้สูงอายุตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 2565 80,000.00 13/30 paid2
15. ตันหยงโป โมเดล (Tanyongpo Model) หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล 2566 80,000.00 17/24 paid1
แผนงานพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำเนินงาน และสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล 2565 980,000.00 18/18 paid1