other_houses

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ที่อยู่ 888 ถนนยนตรการกำธร หมู่ที่ 6 ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 90110
โทรศัพท์ 074-712380
โทรสาร 074-723183
อีเมล์ saraban@satunpao.go.th
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
แผนงานบริหารจัดการ แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2567
2567 948,326.77 0/0
แผนงานบริหารจัดการ แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2565 980,000.00 26/26 paid1
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนพื้นที่ตําบลควนกาหลง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 15/17 paid3
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะในชุมชนบ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 19/19 paid3
การส่งเสริมการปลูกและบริโภคผักปลอดสารพิษในชุมชนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 24/25 paid3
ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ดีแบบพอเพียง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 21/21 paid3
บริโภคผักให้เป็นยาในชุมชนหมู่ 4 บ้านตะโละใส ตำลปากน้ำ จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 19/19 paid3
10. แกนนำหลีเป๊ะวัยใส พ้นภัยบุหรี่ จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 30/30 paid3
การผลิตและบริโภคผักปลอดสารเคมีในครัวเรือนชุมชนตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 15/15 paid3
ส่งเสริมสุขภาพการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อโครงการอาหารกลางวันในศูนย์ตาดีการ์ประจำ มัสยิดอัชชาฟิอีย์ บ้านน้ำหรา ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 22/22 paid3
ชุมชนห่มรักผู้สูงวัย ด้ายสายใยเครือข่ายชุมชน ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 22/22 paid3
เครือข่ายออกกำลังกาย ชะลอชรา ชีวายืนยาว ด้วยกิจกรรมนันทนาการ (รำวง บาสโลบ และรำกลองยาวประยุกต์) ชมรมผู้สูงอายุตำบลนิคมพัฒนา จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 28/28 paid3
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใส ร่างกายแข็งแรง ตำบลควนกาหลง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 29/38 paid3
สร้างทักษะชีวิตและสร้างแกนนำเยาวชนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในโรงเรียนละงูพิทยาคม อำเภอละงู จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 21/21 paid3
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 18/18 paid3
การสร้างเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ตำบลทุ่งบุหลัง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 22/22 paid3
1. เสริมฝันปันใจสร้างสุขผู้สูงวัย บ้านโต๊ะวัง บ้านโคกประดู่ จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 18/34 paid1
8. สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เยาวชนหัวทาง ซิตี้ ชุมชนหัวทาง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 23/23 paid3
9. สร้างแกนนำเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลอดบุหรี่ชุมชนกุบังจามัง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 23/23 paid3
12. การจัดการขยะชุมชนแบบมีส่วนร่วมในชุมชนคลองน้ำเวียน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองขุด จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 35/35 paid3
16. สร้างแกนนำวัยใสเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วิทยาลัยเทคนิคสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 12/18 paid2
17. วัยรุ่นวัยใส ห่างไกลการตั้งครรภ์ในวัยเรียน บ้านทุ่งมะปรัง
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 22/22 paid3
การสร้างเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน บ้านสะพานเหล็กหมู่ที่ 6 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 37/37 paid3
18. แกนนำร่วมใจหยุดท้องก่อนวัยในแม่วัยใส ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 16/17 paid3
ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างแกนนำป้องกันยาเสพติด หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งเกาะปาบ ต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 18/18 paid3
ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านทุ่งนางแก้ว) อ.ละงู จ.สตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 19/19 paid3
เสริมพลังเครือข่ายผู้สูงอายุ ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 132/132 paid3
ชุมชนร่วมใจ ห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 64/64 paid3
3. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 32/32 paid3
13. การจัดการขยะในชุมชนประมง ตำบลเจ๊ะบิลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 19/19 paid3
20. ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนตำบลควนโพธิ์ จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 25/25 paid3
21. ส่งเสริมการบริโภคผักปลอดสารพิษ/ปลอดภัย ในอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนอนุบาลท่าแพพัฒนา ม.5 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 17/19 paid3
14. เสริมสร้างการจัดการขยะในครัวเรือนพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 28/28 paid3
5. เสริมสร้างความผาสุกของผู้สูงอายุด้านร่างกาย จิตวิญญาณตามหลักศาสนาอิสลามพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลปูยู อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 27/27 paid3
4. สูงอายุสุขใจ สุขภาพแข็งแรง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 23/23 paid3
11. เสริมสร้างแกนนำเยาวชนต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนตัรกี้ยะตุลอุมมะห์ ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 31/31 paid3
6. ใส่ใจและห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านคลองลิดี หมู่ 3 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 29/29 paid3
19. เพาะปัญญาเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าเด็กและเยาวชนวัยใสห่างไกลตั้งครรภ์วัยเรียน บ้านไร่ทอน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 42/42 paid3
7. เครือข่ายสานพลังใจผู้สูงอายุตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2565 80,000.00 31/31 paid3
15. ตันหยงโป โมเดล (Tanyongpo Model) หมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน ตำบลตันหยงโป จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2566 80,000.00 25/26 paid3
แผนงานพัฒนาศักยภาพ ติดตามการดำเนินงาน และสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสตูล
แผนงานร่วมทุนสร้างเสริมสุขภาวะพื้นที่จังหวัดสตูล ปี 2565
2565 980,000.00 26/26 paid1