รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการก้าวแรกที่ดอนนูด ดอนนูดน่าอยู่สู่สุขภาวะที่ดี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 53-01767
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2553 - 31 สิงหาคม 2554
งบประมาณ 190,050.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวิรุณ สุขนวล
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านดอนนูด ม. 2 ต.ควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.734976,100.010262

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้การคัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะชุมชน
  2. เพื่อสร้างระบบในการจัดการขยะชุมชนในรูปแบบธนาคารขยะ
  3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วขององค์กรภาคีระดับชุมชนและตำบลในการจัดการขยะอย่างครบวงจร

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เสณี จ่าวิสูตร เสณี จ่าวิสูตร เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 14:24 น.