กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01540
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมนึก ทองรอด
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.462619,99.98072

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

1.เพื่่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในชุมชน 2.เพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังอาหารที่ปลอดภัยในชุมชน 3.เพื่อสร้างกระบวนการเสริมแรงกระตุ้นในงานคุ้มครองผู้บริโภคของ รพ.สต.

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.เวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 2.ค้นหาข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของคนหมู่ที่ 6 บ้านนามะร้าว 3.เวทีประชุมเพื่อคืนข้อมูลชุมชน 4.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ แกนนำชุมชน 5.ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน 6. กิจกรรมการตรวจอาหาร/ร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด     7. ประชุมคืนข้อมูลการตรวจอาหารร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด     8. อบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียว อย่างปลอดภัย     9. อบรมให้ความรู้ กินอยู่อย่างปลอดภัย     10. กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงาน     11. มีสภาผู้นำมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ประเทือง ประเทือง เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 14:17 น.