directions_run

กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กระบวนการเรียนรู้การผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเพื่อสุขภาวะชุมชนบ้านนามะพร้าว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01540
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 186,530.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมนึก ทองรอด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านนามะพร้าว ต.ชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.462619,99.98072place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.เวทีวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ 2.ค้นหาข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคของคนหมู่ที่ 6 บ้านนามะร้าว 3.เวทีประชุมเพื่อคืนข้อมูลชุมชน 4.กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ แกนนำชุมชน 5.ประชุมคณะทำงาน แกนนำชุมชนเพื่อวางแผนการเฝ้าระวังอาหารในชุมชน 6. กิจกรรมการตรวจอาหาร/ร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด     7. ประชุมคืนข้อมูลการตรวจอาหารร้านค้า/ร้านชำ/ตลาดนัด     8. อบรมผู้ผลิตปลาร้า ปลาแดดเดียว อย่างปลอดภัย     9. อบรมให้ความรู้ กินอยู่อย่างปลอดภัย     10. กิจกรรมสรุปบทเรียนการดำเนินงาน     11. มีสภาผู้นำมีการประชุมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 14:17 น.