รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01482
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมศักดิ์ เรื่องมณี
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.102937,100.461044

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนในบ้านแม่ทอมตกเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมสร้างสุขภาวะให้เกิดขึ้นในชุมชน
  2. เพื่อสร้างแนวทางการปฏิบัติร่วมกันของชุมชนโดยใช้ธรรมนูญสุขภาวะเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนไปสู่การเป็นหมู่บ้านสุขภาวะ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ยกร่างธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตกขึ้นมาใช้ในหมู่บ้าน
  2. จัดตั้งธนาคารสุขภาวะ เพื่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามธรรมนูญ
  3. ต่อยอดให้ยั่งยืนโดยการผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ ขยายผลเป็นระดับตำบล และระดับสูงขึ้นต่อไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เจตน์ธนัช  กุลนิล เจตน์ธนัช กุลนิล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:45 น.