stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01482
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 212,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมศักดิ์ เรื่องมณี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.102937,100.461044place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. ยกร่างธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตกขึ้นมาใช้ในหมู่บ้าน
  2. จัดตั้งธนาคารสุขภาวะ เพื่อการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามธรรมนูญ
  3. ต่อยอดให้ยั่งยืนโดยการผลักดันสู่นโยบายสาธารณะ ขยายผลเป็นระดับตำบล และระดับสูงขึ้นต่อไป
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 15:45 น.