assignment
บันทึกกิจกรรม
ประชุมคณะทำงานในงวดที่ 126 กันยายน 2011
26
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย วินิจ ชุมนูรักษ์
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์  เรืองมณี สรุปผลการดำเนินงาน และสรุปค่าใช้จ่าย ในการดำเนินโครงการงวดที่ 1ให้คณะทำงานทราบ และแจ้งแผนงาน การดำเนินโครงการในงวดต่อไป เพื่อให้คณะทำงานแต่ละฝ่ายได้เตรียมงานต่อไป

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีประชาคมใหญ่25 กันยายน 2011
25
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 80 คน ประกอบด้วย ประชาชนเเม่ทอมตก เเละคณะำทำงานโครงการฝ่ายต่างๆ ภาคีโรงเรียน ฝ่ายปกครอง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์  เรืองมณีได้กล่าวรายงาน ต่อท่านประธาน นายเจือ ธรรมชาติ กำนัน ตำบลแม่ทอม ดีเจ บ่าว เสียงแก่  ดีเจ คลื่น101.75 Mz. รับหน้าที่เป็นพิธีกร กระบวนการ โดยนายเจตน์ธนัช  กุลนิล นายผล  ธรรมชาติ  นายเปลื้อง  สุขสวัสดิ์ เป็นผู้ อธิบายรายละเอียดธรรมนูญ ให้ประชาชนเข้าใจ   -ประชาชนมีความเข้าใจและรับรู้ในรายละเอียดทุกข้อของธรรมนูญอย่างละเอียด   -ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องถิ่นและอำเภอ รับไว้เป็นนโยบายสาธารณะร่วมกัน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงาน24 กันยายน 2011
24
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย วินิจ ชุมนูรักษ์
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานร่วมประชุมสรุปผลการจัดเวทีและถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์  เรืองมณี รายงานผลกิจกรรมให้ที่ประชุมทราบ พร้อมร่วมกันถอดบทเรียน และแก้ไขปรับเปลี่ยนธรรมนูญ ในข้อที่ ประชาชนมีมติให้ยกเลิก พร้อมทั้งเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ เพื่อเปิดประชาคมใหญ่ระดับตำบล หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายแจ้งแผนงานและความคืบหน้าในการเตรียมงานให้กับคณะทำงานรับทราบ
  -ที่ประชุมรับทราบร่วมกัน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีประชาคมในหมู่บ้าน22 กันยายน 2011
22
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย วินิจ ชุมนูรักษ์
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมจำนวน 52 คน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์  เรืองมณีได้กล่าวรายงาน ต่อท่านประธาน นายเจือ ธรรมชาติ กำนัน ตำบลแม่ทอม ดีเจ บ่าว เสียงแก่  ดีเจ คลื่น101.75 Mz. รับหน้าที่เป็นพิธีกร กระบวนการ โดยนายเจตน์ธนัช  กุลนิล เป็นผู้ อธิบายรายละเอียดธรรมนูญ ให้ประชาชนเข้าใจ   ประชาชนมีความเข้าใจและรับรู้ในรายละเอียดทุกข้อของธรรมนูญอย่างละเอียด   ช่วงบ่าย  เป็นการลงมติรับร่างธรรมนูญฯ ผลสรุป มีประชาชนไม่รับร่างในหมวดที่ ๑๑ กฎกฏิกา ข้อบังคับหมู่บ้านในหัวข้อที่กล่าวว่า ครัวเรือนใดไม่เข้าร่วมประชุมประชาคมประจำเดือนจำนวน สามครั้ง ติดต่อกันในหนึ่งปีจะไม่ได้รับสิทธิในการเยียวยาต่างๆ และที่ประชาคมเห็นควรให้ยกเลิกธรรมนูญในข้อนี้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงาน21 กันยายน 2011
21
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย วินิจ ชุมนูรักษ์
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

หัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายแจ้งแผนงานและความคืบหน้าในการเตรียมงานให้กับคณะทำงานรับทราบ
- ที่ประชุมรับทราบร่วมกัน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมงาน20 กันยายน 2011
20
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย วินิจ ชุมนูรักษ์
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ที่ประชุมได้ร่างเอกสาร ธรรมนูญฯ เอกสารเซ็นรับร่าง รูปแบบกิจกรรมการรับร่าง ธรรมนูญฯพร้อมจัดพิมพ์เป็นเอกสาร

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนเพิ่มเติม18 กันยายน 2011
18
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชาชนเเม่ทอมตก และคณะทำงานโครงการ ฝ่ายปกครองในหมู่บ้าน ,โรงเรียน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมรับฟังความเห็นเพิ่มเติม      ผู้ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์  เรืองมณีได้กล่าวเปิดการประชุม และนายเจตน์ธนัช  กุลนิล รับหน้าที่เป็นพิธีกรกระบวนการ
- แบ่งประชาชนออกเป็น 5 กลุ่มย่อยเพื่อการทำความเข้าใจรายละเอียดธรรมนูญ และเสนอแนะเพิ่มเติม - สรุปรวมแต่ละกลุ่มย่อย ได้ข้อสรุปว่า ประชาชนพึงพอใจ และเห็นด้วยในร่างธรรมนูญทั้งหมด โดยไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงาน16 กันยายน 2011
16
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย วินิจ ชุมนูรักษ์
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการสุขภาวะเเม่ทอม ร่วมกันสรุปผลการจัดเวทีและถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรม สรุปเอกสารร่างธรรมนูญเพื่อจัดพิมพ์ 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุม ผู้ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์เรืองมณี สรุปว่า การจัดเวทีที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
  ที่ประชุมช่วยกันสรุปรายละเอียดร่างธรรมนูญเป็นเอกสารเพื่อเตรียมจัดพิมพ์ธรรมนูญฯ ฉบับร่าง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ และ ป้ายประชาสัมพันธ์14 กันยายน 2011
14
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ส่งข้อมูลให้ฝ่ายสื่อเพื่อจัดทำสารคดี ธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก12 กันยายน 2011
12
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

วีดีโอสารคดีธรรมนูญสุขภาวะเเม่ทอมตก
(ความเป็นมาของธรรมนูญสุขภาวะ)

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทียกร่างโดยคณะกรรมการยกร่างธรรมนูญครั้งที่ 211 กันยายน 2011
11
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะกรรมการ จำนวน 30 คน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมยกร่าง นายเจตร์ธนัช  กุลนิล ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับฟังความเห็นประชาชน กล่าวรายงานต่อ นายโตน  กร่อมี นายอำเภอบางกล่ำ ประธานการยกร่างธรรมนูญฯ อ.เปลื้อง สุขสวัสดิ์ เป็นพิธีกรกระบวนการ ได้ข้อสรุปเป็นธรรมนูญฉบับร่าง จำนวน 11 หมวด 66 ข้อย่อย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีสรุปผลข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ8 กันยายน 2011
8
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย วินิจ ชุมนูรักษ์
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมการประชุม 52 คน 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมสามารถสรุปและถอดบทเรียนได้ดังนี้ 1. ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นทำให้คณะทำงานทราบว่าการใช้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาชนทำให้ประชาชนกล้าแสดงออกมากขึ้น 2. ที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจากทั้ง 3 คุ้ม ได้ว่าประชาชนต้องการให้ธรรมนูญในฉบับนี้ประกอบด้วย
สิทธิและหน้าที่ของประชาชน สิ่งที่ภาครัฐต้องปฏิบัติกับประชาชน เศรษฐกิจพอเพียง การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรม กฎระเบียบที่สามารถบังคับการละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน การรักและปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหา กษัตริย์

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้นำ INN แม่ทอมตก8 กันยายน 2011
8
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมสามารถสรุปและถอดบทเรียนได้ดังนี้ 1. ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นทำให้คณะทำงานทราบว่าการใช้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในเวทีประชาชนทำให้ประชาชนกล้าแสดงออกมากขึ้น 2. ที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนจากทั้ง 3 คุ้ม ได้ว่าประชาชนต้องการให้ธรรมนูญในฉบับนี้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีรับฟังความคิดเห็นคุ้มบ้านออก7 กันยายน 2011
7
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย วินิจ ชุมนูรักษ์
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมประชุม  30  คน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว - นายเจตน์ธนัช  กุลนิล  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งความเป็นมาของโครงการและความหมายของธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก - ทีมกระบวนการจัดแบ่งประชาชนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อรับฟังข้อปัญหาของประชาชนและแนวความคิดถึงวิธีการแก้ปัญหา - ตัวแทนประชาชนแต่ละกลุ่มขึ้นมาแลกเปลี่ยนร่วมกับที่ประชุม ได้ข้อสรุปจากประชาชนในคุ้มนี้ว่าในธรรมนูญควรเน้นในเรื่องการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในหมู่บ้านการดูแลสุขภาพการบริการของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขเรื่องยาเสพติด

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ออกอากาศ เวทีเสวนา รายการปักใต้บ้านเรา FM. 90.50 Mz.7 กันยายน 2011
7
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงาน4 กันยายน 2011
4
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย วินิจ ชุมนูรักษ์
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงกร

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมสามารถสรุปและถอดบทเรียนได้ดังนี้ 1. ประชาชนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นทำให้ไม่รู้ความต้องการที่แท้จริง 2. ที่ประชุมเสนอให้ใช้บุคคลภายนอกอย่างเช่น นักเรียน นักศึกษา มาเป็นทีมรับฟังความเห็น

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีย่อย การรับฟังความคิดเห็นประชาชน กลุ่มบ้าน แหลมขลี4 กันยายน 2011
4
กันยายน 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมประชุม  30  คน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว - นายเจตน์ธนัช  กุลนิล  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งความเป็นมาของโครงการและความหมายของธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก - ทีมกระบวนการจัดแบ่งประชาชนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อรับฟังข้อปัญหาของประชาชนและแนวความคิดถึงวิธีการแก้ปัญหา - ตัวแทนประชาชนแต่ละกลุ่มขึ้นมาแลกเปลี่ยนร่วมกับที่ประชุม ได้ข้อสรุปจากประชาชนในคุ้มนี้ว่าน่าจะมีการกำหนดกฎกติกาหรือข้อบังคับในการละเมิดสิทธิ์ซึ่งกันและกัน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงาน31 สิงหาคม 2011
31
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมคณะทำงานผู้รับผิดชอบโครงการ  นายสมศักดิ์  เรืองมณี  และ  นายเจตน์ธนัช  กุลนิล  ได้แจ้งรายละเอียดที่ได้จากการปฐมนิเทศผู้รับทุนในวันที่  27 – 28  ส.ค.  54  ให้กับคณะทำงานทราบ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการทำงานของคณะทำงาน - ประชุมเตรียมงานและรับฟังแผนงานจากหัวหน้าฝ่ายการจัดกิจกรรมแต่ละฝ่าย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใด้28 สิงหาคม 2011
28
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการจำนวน 2 คน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการปฐมนิเทศทำให้ผู้รับทุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ได้รับรู้และเข้าใจ - เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ - ได้พบเครือข่ายพี่เลี้ยง คณะทำงานของ สสส. ทำให้ทราบแนวทางการดำเนินงานการรายงานผลโครงการที่ถูกต้อง - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของแต่ละพื้นที่ทำให้ทราบจุดดี จุดเด่น และจุดด้อย เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนผู้รับทุนโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ ภาคใด้27 สิงหาคม 2011
27
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงานโครงการจำนวน 2 คน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการปฐมนิเทศทำให้ผู้รับทุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)ได้รับรู้และเข้าใจ - เป็นการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ - ได้พบเครือข่ายพี่เลี้ยง คณะทำงานของ สสส. ทำให้ทราบแนวทางการดำเนินงานการรายงานผลโครงการที่ถูกต้อง - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลของแต่ละพื้นที่ทำให้ทราบจุดดี จุดเด่น และจุดด้อย เพื่อนำแนวทางมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเอง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ติดต่อ สวท.สงขลา (ดีเจ โถทุ่งหวัง เพื่อขอออกอากาศ)26 สิงหาคม 2011
26
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีย่อย การรับฟังความคิดเห็นประชาชน กลุ่มบ้าน ปลักลุงสัย-หัวหนาเนียน ครั้งที่ 224 สิงหาคม 2011
24
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ผู้เข้าร่วมประชุม  32  คน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เวลา 9.00 น. – 10.00น. มีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 32 คน พร้อมทั้งให้สมัครสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ จากการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว - นายเจตน์ธนัช  กุลนิล  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งความเป็นมาของโครงการและความหมายของธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตก - ทีมกระบวนการจัดแบ่งประชาชนออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อรับฟังข้อปัญหาของประชาชนและแนวความคิดถึงวิธีการแก้ปัญหา - ตัวแทนประชาชนแต่ละกลุ่มขึ้นมาแลกเปลี่ยนร่วมกับที่ประชุม ได้ข้อสรุปจากประชาชนในคุ้มนี้ว่าในทุกข้อของธรรมนูญควรเป็นสิ่งที่ทำได้จริงและไม่เป็นการบีบบังคับจนเกินไปและทุกคนพร้อมจะปฏิบัติตามธรรมนูญหากไม่เป็นเช่นนั้นธรรมนูญจะไม่สักสิทธิ์

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สภาผู้นำ INN แม่ทอมตก23 สิงหาคม 2011
23
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงาน จำนวน 20  คน เพื่อทบทวนปัญหาอุปสรรคในการจัดเวทีที่ล้มเหลม และค้นหาวิธีทางที่จะทำให้การจัดเวทีที่ให้มีคนมาเข้าร่วมต้องทำอย่างไร

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ผู้ดำเนินโครงการ นายสมศักดิ์  เรืองมณี กล่าวเปิดการประชุม และกล่าวรายงานผลสรุปจากการประชุมคณะกรรมการการยกร่าง วันที่ 20 ส.ค. 54
และรายงาน ความล้มเหลวจากการจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน จากการประชุมสามารถสรุปและถอดบทเรียนได้ดังนี้ 1. การจดบันทึกการประชุมควรจด 2 คน คือ จดเป็นเอกสารและจดเป็นแผนที่ความคิดในกระดาษสร้างแบบเพื่อการกลับมาถอดบทเรียนได้ระเอียดยิ่งขึ้น 2. เรื่องการติดต่อประสานงานควรติดต่อประสานงานอย่างน้อย                5 วัน 3. เรื่องการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปควรวางแผนหน้าที่ให้รัดกุมยิ่งขึ้นคือรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัดและวางแผนการทำงานมาเสนอในที่ประชุมคณะทำงานก่อนทำกิจกรรมทุกครั้ง 4. ควรสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน หรือหากลวิธีโดยใช้กิจกรรมอื่นที่เป็นผลประโยชน์กับประชาชนเข้ามาเป็นกิจกรรมจูงใจ 5. ที่ประชุมให้ใช้โครงการ “พนม. โครงการเลี้ยงไก่ไข่” มาเป็นแรงจูงใจ โดยประกาศให้ประชาชนมาสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อรับไก่ไข่ไปเลี้ยง  หากไม่มาถือว่าสละสิทธ์ จะไม่ได้รับไก่ไข่ไปเลี้ยง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทีย่อยรับฟังความคิดเห็นคุ้มปลักลุงสัย-หัวนาเนียน22 สิงหาคม 2011
22
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย yaowalak
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

มีผู้เข้าร่วมประชุม  11  คน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุป ไม่สามารถเปิดเวทีได้ ให้ไปจัดอีกที่วันที่ 24 ส.ค. 54 เวลา และและสถานที่เดิม
นายเจตน์ธนัช  กุลนิล ประธานอนุกรรมการฝ่ายรับฟังความเห็นของประชาชน ขอบพระคุณผู้เข้าร่วมเวทีในครั้งนี้ และขออนุญาติปิดการประชุม เวลา 11.00 น.

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะกรรมการอนุฝ่ายประชาสัมพันธ์20 สิงหาคม 2011
20
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย วินิจ ชุมนูรักษ์
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  20  คน 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ  มีผลสรุปว่าให้มีการประชาสัมพันธ์ทั้งทางสื่อเอกสาร สื่อวีดีทัศน์ และวิทยุ  ไปพร้อมๆกันเพื่อสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในทำบลแม่ทอมและบ้านแม่ทอมตกโดยมีดีเจ  บ่าวเสียงแก่  คลื่น 101.75 Mz. เป็นที่ปรึกษาหลักในการทำประชาสัมพันธ์โครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เวทียกร่างธรรมนูญสุขภาวะ ครั้งที่ 1 โดยคณะกรรมการ ยกร่าง20 สิงหาคม 2011
20
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะกรรมการยกร่าง  จำนวน  30  คน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากเวทีการประชุมยกร่างธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตกครั้งที่ 1 ทำให้คณะกรรมการการยกร่างได้รับรู้ถึงรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ ในครั้งนี้ทาง  สจรส.มอ. ได้ติดต่อประสานทางเจ้าหน้าที่สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบล ชะแล้  คุณเมธา  บุณยประวิตร  เป็นผู้ให้ความรู้และแนวทางในการยกร่างธรรมนูญแก่คณะกรรมการทำให้คณะกรรมการได้รับรู้และเข้าใจถึงขั้นตอนการยกร่างและกระบวนการทำงานอย่างระเอียด ภาคบ่ายของการประชุม มีการแบ่งฝ่ายการทำงานเป็นอนุกรรมการแต่ละฝ่ายมี  1. ฝ่ายกระบวนการการยกร่าง มี                นายสุชน  สุวรรณรัตน์  ปลัดอำเภอ            บางกล่ำ เป็นประธานอนุกรรมการฝ่าย 2. ฝ่ายจดบันทึกข้อมูลการยกร่าง                  มี นางสาว ธนพร  ผ่องสุวรรณ                      เป็นประธานอนุกรรมการฝ่าย 3. ฝ่ายรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มี นายเจตน์ธนัช  กุลนิล  เป็นประธานอนุกรรมการฝ่าย 4. ฝ่ายสื่อและสารสนเทศ มี นายเจ๊ะสัน  กุลนิล  เป็นประธานอนุกรรมการฝ่าย 5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มี  นายนิคม  สกุลเด็น  เป็นประธานอนุกรรมการฝ่าย 6. ฝ่ายประสานงานภาคีร่วมทั้งภายในและภายนอก มี นายสมศักดิ์  เรืองมณี  เป็นประธานอนุกรรมการฝ่าย 7. ฝ่ายอาหารและสถานที่จัดกิจกรรม              มี  นายพิชัย  อินทนิล  เป็นประธานอนุกรรมการฝ่าย 8. ฝ่ายวิชาการ มี นายผล    ธรรมชาติ  พัฒนากรอำเภอบางกล่ำเป็นประธานอนุกรรมการฝ่าย
และนายโตน  กร่อมี  นายอำเภอ                บางกล่ำ เป็นประธานการยกร่างธรรมนูญฯ นายวินัย  อินทฤทธิ์  เป็นรองประธาน

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงานเตรียมจัดเวทียกร่าง ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้นำ INN แม่ทอมตก17 สิงหาคม 2011
17
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

คณะทำงาน  จำนวน  20  คน
โดยมีการประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการจัดเวทียกร่างธรรมนูญฯ โดยคณะกรรมการการยกร่างครั้งที่ 1 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

จากการประชุมสรุปได้ว่า  ควรจัดแบ่งกรรมการออกเป็น 5 ฝ่าย  คือ
1. ฝ่ายประบวนการ มีนายเจตน์ธนัช กุลนิล เป็นหัวหน้าฝ่าย 2. ฝ่ายอาหารมีนายพิชัย  อินทนิล  เป็นหัวหน้าฝ่าย 3. ฝ่ายจดบันทึกการประชุมมีนายเกศดา  มาลีสุคนธ์  เป็นหัวหน้าฝ่าย 4. ฝ่ายสารสนเทศ มี นายเจ๊ะสัน  กุลนิล  เป็นหัวหน้าฝ่าย 5. ฝ่ายประสานภาคี มี นายสมศักดิ์  เรืองมณี  ผู้รับผิดชอบโครงการนี้รับเป็นหัวหน้าฝ่าย และที่ประชุมยังเสนอแนะว่าควรประสานให้ทีมพี่เลี้ยงจาก  สจรส.มอ. มาเข้าร่วมในเวทีครั้งนี้ด้วย

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมหารือ คณะอนุกรรมการฝ่ายสือ ประชาสัมพันธ์ และผู้จักทำสื่อ(ดีเจบ่าวเสียงแก่)10 สิงหาคม 2011
10
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สมาชิกสภาผู้นำ INN แม่ทอมตก7 สิงหาคม 2011
7
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมคณะทำงาน  จำนวน  20  คน  เพื่อหารือเรื่องการจัดตั้งกรรมการการยกร่างธรรมนูญสุขภาวะแม่ทอมตกและและวางแผนประสานภาคีเครือข่ายที่มีประสบการในการยกร่างธรรมนูญเพื่อให้ความรู้และแนวทางแก่กรรมการการยกร่างธรรมนูญฯ

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานสรุปได้ว่าคณะกรรมการการยกร่างควรประกอบด้วยบุคคล 3 ด้าน  คือ 1. เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องที่คืออำเภอบางกล่ำประกอบด้วยนายอำเภอเป็นประธานฯปลัดประจำตำบล เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นคือ  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอมประกอบด้วย  นายกองค์การบริการส่วนตำบลแม่ทอมเป็นรองประธาน  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 2. ภาคประชาชน  คัดหาผู้นำธรรมชาติและผู้นำทางจิตวิญญานมาเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายรับฟังความเห็นประชาชน 3. ผู้มีความรู้ด้านวิชาการกฏหมายและแนวทางการยกร่างธรรมนูญหมู่บ้านที่ประชุมแนะให้เลือกประสานทนายความในพื้นที่ตำบล

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ธรรมนูญ สุขภาวะ6 สิงหาคม 2011
6
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชากร บ้านแม่ทอมตก อย่างน้อย 2ใน 3 ของจำนวนครัวเรือน -  หมู่บ้านใกล้เคียง -  ผู้สื่อข่าว -  ที่โรงเรียนบ้านแม่ทอม บ้านแม่ทอมตก หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ 

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงได้รับทราบโครงการและวันเวลาในการยกร่างธรรมนูญ

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ถอนเงินจากธนาคาร 20,000 บาท1 สิงหาคม 2011
1
สิงหาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
รับเงินจาก สสส. งวดที่ 1 จำนวน 95,000 บาท29 กรกฎาคม 2011
29
กรกฎาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี"ธนาคารสุขภาวะแม่ทอมตก"7 กรกฎาคม 2011
7
กรกฎาคม 2011รายงานจากพื้นที่ โดย เจตน์ธนัช กุลนิล
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

()

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่