รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเยาวชนสานฝัน คุ้มกันชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01492
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 1 มิถุนายน 2555
งบประมาณ 195,100.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจุฬารัตน์ นิลมา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนท่ายาง ต.ท่ายาง อ.เมือง จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.464855,99.215469

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  1. เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  2. เพื่อให้เยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาบริโภคเครื่องดื่มที่ทำจากสมุนไพร
  3. เพื่อให้เกิดแกนนำคนรุ่นใหม่ และเป็นบุคคลต้นแบบ  เยาวชนของชุมชนท่ายาง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย โครงการเยาวชนสานฝัน  คุ้มกันชุมชน โครงการเยาวชนสานฝัน คุ้มกันชุมชน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 15:47 น.