directions_run

โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์อยู่ดีมีสุข

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการชุมชนบ้านส้านแดงเกษตรอินทรีย์อยู่ดีมีสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01493
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 166,330.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายดำรงค์ ทันนาเขตต์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านส้านแดง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.48001,99.031place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม

1.อบรมพิษอันตรายจากสารเคมีทางการเกษตร 2.ตรวจสอบสภาพดินในแปลงเกษตรของผู้เข้าร่วมกลุ่ม 3.อบรมทำปุ๋ยอินทรีย์เอง 4.อบรมการปลูกผักปลอดสารพิษ 5.จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนร่วมปลูกพืชผักปลอดสารพิษ/ทำปุ๋ย 6.การจำหน่ายผลผลิต 7.อบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 8.ปลูกป่าชุมชนร่วมกับเด็กและเยาวชนในชุมชน 9.สร้างครัวเรือนต้นแบบด้านการใช้เกษตรอินทรีย์ 9.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชุมชนผ่านสื่อต่างๆ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 17:10 น.