stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการยะหาน่าอยู่ ลดขยะ ลดขัดแย้ง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 5401582
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2555 -
งบประมาณ 208,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพาซียะห์ อับดุลเลาะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ เทศบาลตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.478044,101.13533place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. ประชุมทีมงาน ปรึกษาหารือ และสรุปงานแต่ละรอบ 3 เดือน ณ สำนักงานสภาองค์กรชุมชน  จำนวน  10 คน  จำนวน 4 ครั้ง
 2. จัดประชาคมแกนนำกลุ่มและสมาชิก 5 ชุมชน  ณ ห้องประชุม เทศบาล ตำบลยะหา จำนวน  60 คน จำนวน 1  ครั้ง
 3. การแนะนำโครงการและให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะและกิจกรรมย่อยการรณรงค์ของแต่ละชุมชนโดย รณรงค์ผ่านสื่อวิทยุชุมชนและแกนนำเยาวชนในแต่ละชุมชน
 4. ส่งสริมให้มีการเทศนาธรรม(คุตบะห์) ของแต่ละมัสยิด /วัดเรื่องความสะอาด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 5. จัดทำป้ายสมาชิกสำหรับการติดที่บ้าน  และมัสยิดที่ร่วมโครงการ
 6. กิจกรรมศึกษาดูงานและวิเคราะห์ชุมชน เรื่องการจัดการขยะของเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลาของแกนนำชุมชน ประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายการเมือง ครอบครัวต้นแบบ จำนวน 50 คน
 7. กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชุมชน
 8. กิจกรรมร่วมพัฒนาถนนต้นแบบปลอดขยะ 100% เฉลิมพระเกียรติ
 9. บริหารจัดการขยะและประสานผู้ประกอบการรับซื้อตามจุดที่เตรียมไว้
 10. ทำครัวเรือนต้นแบบในการจัดการขยะ ให้เป็นรายได้ครอบครัวละ 30 บาท/เดือน= 360 บาท/ปี เข้าเป็นค่าสมาชิกกองทุนสัจจะออมทรัพย์วันละ ๑ บาท
 11. กิจกรรมอบรมสาธิตการเลี้ยงไส้เดือน ย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ย
 12. กิจกรรมอบรมการผลิต น้ำยาล้างจาน เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน อย่างพึ่งพิงตนเองในชุมชน
 13. กิจกรรมสานเสวนาระหว่างชุมชน เทศบาลและชุมชนบาโระ จำนวน 50 คน จำนวน
 14. กิจกรรมมีการเยี่ยมเยียนและประชุมแกนนำกันทุกเดือน เพื่อปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหา
 15. กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการในชุมชน โดยคณะทำงานและครอบครัวต้นแบบ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 17:21 น.