โครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนบ้านละเวงน่าอยู่ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการ ครอบครัวเข้มแข็ง ชุมชนบ้านละเวงน่าอยู่ ตำบลดอนทราย อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01610
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 213,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเต็มดวง วงศา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านละเวง
ละติจูด-ลองจิจูด 6.634279,101.686921

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)
  • เพื่อส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่นในชุมชน
  • เพื่อสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม  สร้างความรักความสามัคคีใน
      ครอบครัวและชุมชน
  • เพื่อส่งเสริมอาชีพในชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.บรรยายธรรม
2.ประชุมแกนนำ
3.อบรมการทำผลิตภัณฑ์ใช้เองในครัวเรือน
4.คัดเลือกอาสาสมัครพิทักษ์ชายหาด
5.อบรมป้องกันยาเสพติด
6.ปลูกต้นไม้
7.เวทีแลกเปลี่ยนและสรุปผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย temduang temduang เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2554 19:46 น.