stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์คลองท่าซักและป่าชายเลน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01506
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กรกฎาคม 2011 - 15 สิงหาคม 2012
งบประมาณ 195,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมคิด อิตกี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านปากพญา หมู่ที่ 6 ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.492746,100.003738place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
  1. จัดประชุมคณะกรรมการและบ้านที่อยู่ริมคลอง 90 คน
  2. จัดอบรมครัวเรือนผลิตน้ำยาชีวภาพ  60  คน
  3. สมาชิก 30 คน ร่วมผลิตน้ำยาชีวภาพใช้ในครัวเรือน 4 ครั้ง
  4. สมาชิก 30  คน  ทำอีเอ็มบอล พันลูกโยนลงในลำคลอง
  5. จัดอบรมเด็ก 50 คนให้เป็นสายตรวจ และวิธีการตรวจคุณภาพน้ำ
  6. เด็ก 20 คน ตรวจคุณภาพน้ำ และทำป้ายนำเสนอในชุมชน ทุกเดือน ปลูกป่าในวันสำคัญ
  7. มีอาสาสมัคร 20 คน คอยตรวจต้นไม้ที่ปลูกและซ่อมแซมทุกเดือน
  8. สายตรวจนักเรียน 30 คน คอยเฝ้าระวังการทิ้งขยะลงครอง และนำเสนอในที่ประชุมทุกเดือน
  9. มอบรางวัลแก่เด็ก 10 คน ในวันเด็ก  มอบเกียรติบัตรและโล่แก่อาสาสมัคร 30 คน
  10. จัดประชุมคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้าน  สอบต.  โรงเรียน อสม. เยาวชน และชาวบ้านรวมจำนวน  30  คน ร่วม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2011 19:53 น.