directions_run

โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชนตำบลนาเกตุ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 54-01573
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2555
งบประมาณ 253,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประภัสสร ขวัญกะโผะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 , 2 และ 6 ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.729053,101.13327place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
 1. จัดประชุมองค์กรต่างๆ ในชุนชน จัดตั้งกรรมการบริหารโครงการและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำประชาชน แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับเขต กำหนดแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
 3. จัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรที่จำเป็น และขาดแคลน
 4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เกี่ยวข้อง ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาควิชาการ
 5. ประชุมกลุ่มประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดตั้งศูนย์สมุนไพรไทยในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกำหนดวันรับซื้อสมุนไพร
 6. จัดหา วัสดุ อุปกรณ์สำหรับการผลิตแปรรูปพืชสมุนไพร
 7. ดำเนินการผลิต แปรรูปพืชสมุนไพร
 8. เภสัชกรของโรงพยาบาล ตรวจสอบกระบวนการผลิต การบรรจุ เพื่อออกใบรับรอง
 9. จัดอบรมสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร
 10. ถ่ายทอดความรู้เรื่องสมุนไพรในโรงเรียนโดยกำหนดเป็นหลักสูตรชุมชน
 11. ผลิตสื่อ ทำวิดีทัศน์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในชุมชน
 12. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกทุกเดือน
 13. อาสาสมัครหมอนวดแผนไทยนำสมุนไพรมาใช้ในการบำบัดโรค
 14. ค้นหาหมอพื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก รายใหม่ที่มีอยู่ในชุมชนเข้าร่วมโครงการ
 15. จัดทำตำราองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่ชุมชนอื่น
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2554 19:57 น.